आईला झवला भिकारी म्हातारा भाग 2

मागच्या भागात आपण वाचलं आजी कड जाताना वाटेत गाडी बंद पडली होती आणि तिथं रात्री उशीरा उतरलो पुढे काय झालं ते सांगतो…

आई बोली तिकडे बघ एक म्हातारा येतोय आपलीकडं इकडे तो कमी हाईट चा मलकया हाल्फ अंडर वेअर घातलेली पूर्ण उघडा होता. घाण वास काला आणि दाढी ने भरलेला, आई नि माझा हात धरला आणि जवळ आली. तो म्हातारा आला आणि आम्हाला बघून त्या टपरी बाहेर जाऊन झोपला. आमच्या जिवआत जीव आला. आईची बॉडी तापली होती फुल्ल मला फील होत होत तिचा हात कंबर चिकलेलं म्हणून, 3 वाजले असतील तर आई ला तहान लागली खूप ती बोली अरे बेटा मला पाणी प्याच्या खूप तहान लागली. माझा झावयचा प्लॅन फिस्कटला मुले मी नाराज जालतो, मी बोलो इथं कुठं अनु पाणी ती बोली बघ कुठं झरा नाहीतर काही ओढा असेल तर बघून तर ये, मी बोलो हा म्हातारा आहे कसा जाऊ ती बोली तो झोपला नाही काही प्रॉब्लेम मी थांबते. मी थोडा विचार करून गेलो थोडे पुढे आणि माझ्या डोकात विचार आला की आई एव्हडी रंडी सारखी दिसतिय आज सगळे लोक नजर मारताय तर कशी सोडू एकटी माल ला माझ्या. मी कोप्रयला गेलो थोडा आणि परत माग फिरलो आणि झाडीत बसलो आईकडे बघत काय करते बघायला तर आई इकडे तिकडे बघत आपल्या केस वर हाथ फिरवत होती, एखादया धंदा करणारी बाई सारखी आणि माझी नजर त्या म्हाताऱ्या वर गेली तर तो झोपेत नव्हता आईची गांड बघत होता आणि बडबडत होता कायतरी, अचानक त्याने खोकायला चालू केला जोरात आणि घसा धरून जोरात खोकताना आईने बघितलं तर ती गेली जवळ तो बाकड्यावर होता घसा धरून जोरात खोकत आई ला वाटलं काही मदत होईल विचारते अशी गेली जवळ तर अजून जोरात खोकत तो जमिनीवर पडला आणि बोला आईला बाई वाचवा मला आई खाली बसली त्याच्या जवळ तो बोला घसा धरत आवाज निघत नव्हता असं आईला इशारा केला काम करा खाली आई थोडी विचार केला आणि कान जवळ घेत त्याच्या कडे वाकली पदर पडला आईचा आणि आईचे आंबे लाटकले ब्लॉउस मधून मी समोरून हे बघत होतो झाडीत तर त्याने आईचा कानाजवळ तोंड केलं आणि बोला आता तुला काय झावल्याशिवाय जाऊ देणार नाही आणि तीच तोंड दाबलं जोरात एका हातात आणि दुसऱ्या हाताने गांड धरून खाली झोपवली. आई जाम घाबरली होती हातपाय आपटत होती जोरात लाथा मारत होती मी हे बघून थोडा घाबरलो आणि पुढे नाही गेलो तीथ थांबून बघत होतो आता पुढे काय करावे सुचत नव्हतं त्याने तिचे तोंड इतक्या जोरात दाबून टाकलं कि आई किती पण ओरडत होती व काय आवाज ऐकू येत नव्हता आणि त्याचे हात खूप मजबूत होते, त्याने नाटक केले होते आई ला झवायला सगळं, आणि तो आईच्या पायावर बसला होता आणि जोरात गांड दाबली आणि चापटायला लागला3, 4 जोरात ठोके मारले गेले आई च्या डोळ्यात अश्रू आले, आई सुटायचा प्रयत्न करत पण हलता येत नव्हता त्यात तहान लागली होती तिला तर अंग गळून गेलेलं. आई जोर लावून उठायला पाहत त्याने आता गांडीवरचा हाथ काढला आणि आईच्या गळा आवळून बोला शिव्या घातल्या रांडे चूप चाप झवून घे नाहीतर तुझी वाट लावून टाकेन तुझी पुच्ची मारून मारून मोठी करून टाकणं आई त्याला हाताने फटके मारत होती त्याला काय फरक नव्हता. आई खूप आडदांड असून पण तो तिला हलु देत नव्हता ताकत लावत होता पूर्ण त्यांनी आता तो हाथ आईच्या आंबे धरले एक एक आणि जोरात पिळून कुस्करु लागलला, आई जोरात हालत तडफड करत होती तो पिळत चापट मारत होता मग त्यानी ब्लॉउस चे हुक काढून ब्लॉउस काढून झाडीत फेकला. तो ब्लॉउस माझंये थोडे पूढे पडला मी हे सगळं बघून काय सुचत नव्हतं तिला वाचवायला पाहिजे पण तो एवढी रांगडी बाईला दाबतोय मी तर 14 वर्षाचा आणि त्या मानाने त्याला काय समोर जाऊ शकत नसल्याने मी त्याचं जे होत ते बघत बसणं भाग होत. आईचे मोठे लुश लुशीत मोठे पांढरे शुभ्र बॉल उघडे पडले मी ते बघून माझा लंड नकळत ताठला आणि आता त्याच्या तोंडाला पाणी सुटले आईचे आंबे बघून म्हातारा लगेच बॉल दाबला आणि आई ओरडणं पाहत होती पण फक्त डोळ्यात अश्रू येत होते. त्याने बॉल दाबत तोंडात घेऊन जोरात पिळून पिळून पिट होता चोकत, चावा घेत मजा घेऊ लागला, आईची तडफत होती खूप हातपाय मारत नख त्याच्या पाठीवर ओरखाट पाडत होती आई नुसती माश्यासारखी तडफड करू लागली पण तो चोकत होता 10 मिनटं चॉकले त्यांनी बॉल त्यांनी एका हाताने त्याची अंडर पॅन्ट काढली त्यातून 7 इंच असेल इतका मोठा काळा मोठा जाडजूड लंड बाहेर बघून मला खूप वाईट वाटत होतं तरी माझा लंड हातात घेऊन मी चोळत होतो ते पाहून त्या म्हातारा त्याची अंडर पॅन्ट काढून आईच्या तोंडावर हाथ काढून पटकन आईच्या तोंडात कोंबली. आईने सुत्याचा प्रयत्न केला त्याने जोरात आईच्या काना वर वाजवली आणि बोला “मादरचोद छिनाल साले हलू नको नाहीतर झवून तुझा भोसडा बनविन. एक अजून जोरात वाजवली कानावर. आई सुन्न पडली. आता फक्त तडफड करत होती थोडी कमी. आईने त्याचा लंड बघून डोळे मोठे केले आणि तोंड फिरवत आणि घाबरत नको मान हलवत होती. आता त्यांनी आईवर तुटून पडला आईचे केस पकडून जोरात ओठावर ओठ घालून किस करू लागला आई काय प्रतिसाद देत नाही हे आई ओठ हलवत नको हालत होती त्यांनी तोंडात कोंबलेला अंडर वेअर किस साठी काढणार तर बोला” बघ माझे रांडे आवाज केलास तर तुला इथंच नागडी करून कपडे घेऊन तुला जंगलात सोडणं तिथं प्राणी तुला सोडणार नाहीत तुझी मालदार शरीर बघून ते पण झवतील. मग आई घाबरली आणि रडू लागली तो बोला आता मी तोंड खोलतो आवाज नाही करायचा. तिनी भीती मुळे तोंड बंद केले आणि मग त्यांनी जोरदार केस पकडून किससिंग चालू केली आई ओठ खोलात नव्हती. त्यांनी जोरात तिचे निप्पल पकडून पिळू लागला आणि खोल तोंड रंडी घेऊ दे मला मजा तुझी राणी. मग आई रडत बोली मला सोडा जाऊ द्या बस करा, तो अजून मनुके पिळत होता आईचा आईचे बॉल मधून दूध बाहेर पडत होते अंगावर, आणि हे दृश्य पाहून मी खूप गरम झालो आईच्या लुसलुशीत बॉल मधून दुधाची धारी त्याच्या तोंडात अंगावर, जमिनीवर तिच्यापोटावर पडत मला तिला सोडवायचे होते
पण मी माझा लंड हातात घेऊन चोळत होतो मला वाईट पण वाटत आणि मजा पण येत होती वेगळी हे बघून. आता त्रास सहन न झाल्याने आईनी तोंड उघडलं लगेच त्या भिकारी नि आईच्या ओठात ओठ टाकून चोखु लागलो केस पकडून ओढत जोरदार किससिंग करू लागला. आईचे ओठ दाता मधें घेऊन चावत तोंडात जीभ टाकून चोकत होता ओठ जीभ ती रडत होतीचावता चावता ओठातून रक्त येऊ लागले तरी तो चावत किस करु लागला फक्त आता हाथ पाय आपटत न्हवती फक्त मधें मधें त्याच्या छातीवर हाथ देऊन ढकलायचा बघत होती त्याला नख ओरबडत पण तो भिकारी म्हातारा खूप मजबूत होता मग मी हळूच झाडांतुन पटकन पुढे पडलेला आईचा ब्लॉउस घेतला आणि परत त्यांची झवा झवी बघत तो ब्लॉउस घेतला हातात तर तो भिजलेला आईच्या घामाने ओला अनि मी नाकाला लावून वास घेऊ लागलो तर मला नाशा चढत होती अह्ह्हह्ह काय मादक वास होतो घामाचा मी वास घेत चाटत होतो आणि लंडावर लावून चोळू लागलो. तिकडे तो भिकारी आईचे ओठ चोखुन तिची मानेवर जीभ फिरवत चाटत होता आई आता अईई अह्ह सोडा जाऊ द्या आईई उम्म्म ह्ह्ह आणि त्याने त्याचा लंड आईच्या पुच्चीच्या जागी ठेऊन तिचे दोन्ही पाय हातानी फाकवायला लागला आई लाथ मारली तर त्यांनी आईची पुच्ची वर फटका दिला आई ओरडनार लगेच त्यांनी तोंड दाबलं आणि अजून एक फटका दिला आईला तडफडत रडू लागली जमिनीवर हाथ मारू लागली आणि मग त्यांनी पाय फाकवुन लंड मधें रगडत एक हात जांघेवरून फिरवू लागलो चोळू लागला मधें मधें आंबे कुस्करु लागला आणि मानेवर मग हळू हळू पोटावर जीभ चाटत बेंबी मधें जीभ टाकून ओली करत होता आई नुसती थर थर कापत पूर्ण अश्रू तर थंबत नव्हती मी इकडे ब्लॉउस ने लंड हलवत बसलोलो आता चंद्राचा चांगला उजेड पडलेला त्यात ते दोघे अजून जास्त स्पष्ट दिसू लागले अहह काय नजारा आई पहिल्यांदा पूर्ण नागडी बघून दुसरया काढून झऊन घेताना दृश्य पाहून मी पिसाळलो अशी नागडी बघून तिला झ्हावून घेताना बघताना वेगळीच मजा येत होती तीचे ते मुलायम आंबे तो जोरात पिळून पित चाटत किसकिंग करत, मग म्हातारा आईला पालथी केली आणि गांडीवर लंड दाबून तिची उघडी पाठ जिभेने ओली करू लागला, आईचे एवढे मादक सेक्सी बॉडी ने तो पागल झालता जोर जोरात जीभ चाटत होता कधी न मिळालासारखं एवढी भारी माळ भेटली त्याला फुकट तो पूर्ण मजा घेऊ लागला 15 मिनटं पाठ चाटून ओली केली. मग आईला थोडं उभा केला आणि आणि मांडी घालून बसवली आणि तोंडावर हाथ ठेवून आंबे आणि पुच्चीकडे बघत बोला काय नशीब आहे आज एवढी भारी रांड आलीय झवयला आणि बोला चाल माझे राणी आता तुला स्वर्ग दाखवतो. आणि आई च्या तोंडात बोटे कोंबून तिला घोडी बण्याला बोला ती नाही फिरली ती त्यांनी केस ओढून ताणून तिला घोडी बनवली ती काही बोलत फक्त रडत आणि कापत होती. त्यांनी तिचे केस ओढले आणि लंड वर थुंकी लावली आणि तिची साडी वर केली आणि आईची पॅंटी च्या भेगेत जीभ घातली चाटली नाक घालून वास घेऊ लागला, हे बघून माझा लंड ताडफत होता त्यांनी लगेच पॅंटी ओढून काढली आणि परत झाडात माझंयपुढे फेकली आणि आई ची साडी वर करून पुच्ची ची काप बाजूला करून पाहू लागला आणि जांघे वर हाथ फिरवत च्या पुच्ची भेगेत एक बोट घातलं आणि आत बाहेर करत होता आई लटपट करत मी तर आई ची पुच्ची बघून वेडा झालो गुलाबी रंग आणि झाटे त्यावर फुगीर होती लंड ची भट्टी झाली, आणि मग मी ती समोर पॅंटी उचलून वास घेतला काय कास होता पुच्चीचा मस्त आणि पाणी गळालेल थोडं मी ते चातल आणि त्यानिं मूठ मारू लागलो. मग भिकारी म्हातारा आईची पुच्ची बघून बोला काय पुच्ची आहे ग झवाडे एक्दम गुलाबी आणि टाईट. बोट घालताना आईची पुच्ची पूर्ण ओली झाली होती आणि बोट आत बाहेर जोरात घालत, आता अता अशी लटपट करत जोरात मुताची धार त्याचा अंगावर उडाली आणि ती मुतायला लागली त्यांनी लगेच पुच्चीत तोंड घातलं अनि जीभ आत घालून मूत पिऊ लागला आई ह्यानि काळवळत अह्ह्ह अईई आवाज काडत बोलत पुट पूतपूत करत होती सोडा ऊ प्लेज सोडा अह्ह्ह ह्ह्हह तो पूर्ण जीभ घालून पुच्ची चाटून काढत होता अह्ह्ह उह्हह अशी मादक आवज काढत होती, मी इकडे ते पाहून मूठ मारत बघितलं सविता साली केवढी मोठी रांड सारखं मजा मिळतेय. मला का नाही मिळाला हा चान्स भिकारी चांगली पुच्ची चाटून आता आईची गांड पकडली मागून आणि लंडावर थुकला आणि आईचे गांड एक हातानी दाबली आणि दुसरा हातानी बॉल धरला आणि पिळला ह्या सागळामुळे आई ची पुच्ची ओली झाली त्यातून आईच पांढर पाणीची धार येऊ लागली होती त्यांनी त्याचा 7 इंच लंड चा टोपा पुच्ची च्या होलवर घुसवला अशी सोडा अह्ह्ह अईई आणि जोरात गांड दाबून लंड पुच्चीत शॉट मारला लंड आईची पुच्ची ओली असल्याने आत शिरल लवडा पूर्ण च्या पुच्चीत घुसला ती ओरडू नये म्हणून त्यांनी तोंड दाबलं आईची जॅम फाटली एवढा मोठा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला ती कापत होती डोळे रडून लाल रंगाचे झाले पाणी येत होत खूप आई नि कधी विचार नसेल केला एवढा मोठा लवडा तिच्या पुच्चीत जाईल तो आईला बोला हे बघ झवाडे आवाज ऐकू नाही आला पाहिजे आई रडत रडत मान हलवली तो आणि आंबे पकडले जोरात आणि जोरदार पुच्चीत शॉट मारून झवू लागला त्याचा मोठा लंड नि आईची हालत खराब झाली तो चांगलीपाच पाच ओली पुच्चीतून आवाज ऐकू लागला सगलिकड अवज घुमू लागला चाप चाप…. पुच्चीत एकावर एक धक्के ताकद लावून त्याचे गोटे आईच्या पुच्चीवर आदळत 10 मिनटं जोरात शॉट मारत होता आई धक्यानी पुढं झुकत होती तेव्हा आईचे बॉल हालत आईच्या बांगड्या वाजत ती एव्हडा मोठा लंड नि झवून बघताना माझी इच्छा असूनही मला फक्त बघावं लगत होतया तो भिकारी जोर लावून आईवर चढत होता बॉल दाबत केस ओढत, गांडीवर चापट, मारत, आई खूप कण्हत अईई ग्गग मेले हंह्ह्ह उह्ह्ह सोडा जाऊ द्या सोडा उंम्म्म अह्ह्ह जोरदार पुच्ची मारली कुत्री बनवून मग तो झडायला आलेला आईच्या पुच्चीचा आवाज सगळ्या जंगलात घुमू लागला तो पण स्वर्ग सुख भेटल्या सारखं जोर जोरात झवत होता त्यांनी आईला उठवलं आईला एवढ्या मोठ्या लंड नि झवल्या ने आईची पुच्ची ढिली पडली आईच तोंड थरुन बोला काय मजा येतेय ग रांडे काय मस्त पुच्ची मारली अशी पुच्ची तर कधीच विसरू शकणार नाही एक्दम टाईट पुच्ची हाय तुझी आई उठून त्याच्या समोर बसली किससिंग घेत आईला हाथ ठरून लंड मागे पुढे करू लागला आई हाथ झटकत होती तो परत ठेवून त्यावर माग पुढं करत
इकडे मी पण ते बघून गळायला आलो होतो. आई पार गळून गेली होती त्याच्या झवनांनी त्यांनी जीभ टाकून किस केली आणि आईला तोंड उगड बोला आई नको बोलली. त्याचा खूप घाण वास येत होता किती तरी दिवस अंघोळ नाही घाण केस, दाढी अंगाचा घाण वास मला लांब येत होता तर आईला किती येत असेल विचार केला त्या भिकारीनि आईचे तोंड खोलून मूठ मारू लागला आई मस्त आता मादक आवाज काढत आणि रडत पण आईई म्म्मम ह्ह्ह सोडा जाऊ द्या आणि आईचे केस पकडून जोरात लंड तोंडात कोंबला आईचे डोळे भरुन आले एवढा मोठा लंड तोंडात गेला आणि विर्याच्या गरम गरम धारा आईच्या तोंडात गाळल्या आई आई घुसमट होती डोळे फिरवत हात पाय त्याच्या अंगावर मारत त्यांनी पूर्ण वीर्य आत टाकले एक थेंब नाही सांडला लंड बाहेर काढून आईच्या ओठावर पुसला आई ची हालत खराब झाली ती नि जोरात खोकू लागली तोंडातून लाळ पडू लागली आज मोठ्यांनी श्वास घेत थुकू लागली मी तर हे बघून थक्क होऊन गेलो आणि तो भिकारी हसत बाजूला बसला दमला होता तो पण आता आई पण इतकं झवून घेऊन अंग आणि पुच्ची दुखत असेल इकडे मी पण आईच्या पॅंटी वर माझं पाणी गाळून शांत झालो ते साफ करून ब्लॉऊस आणि पॅंटी होती तिथं ठेवली परत झाडीत गेलो. आई रडत डोळे पुसत बाजूला जाऊन बसली तिला उठता येत नव्हतं आणि तोंडावर ते वीर्य तसेच होत. तो भिकारी बोला आज पर्यंत लै रांडा झवले पण तुझ्या सारखी कोण नव्हती तू मालच नसीला निघाली आणि हसत. आई बोली त्याला माझी इज्जत लुटून काय भेटलं रडत रडत तो बोला स्वर्ग मिळाला राणी माझी आई बोली माझे कपडे आणून। द्या त्यांनी तो ब्लाऊस, पॅंटी दिली तिला ती तिनी लत लट होत घातली आता लवकरच सकाळ होणार होती आई खूप दमलेली आई इतकी सेक्सी दिसत होती पूर्ण घामानं ओली झालती तिनी साडी ब्लॉऊस नीट करत केला माझी वाट पाहत बसली. तो भिकारी उठला आणि आईच्या बॉल मधें एक 100 रुपयांची नोट टाकली आणि तिला बोला आग तू इतकी सुंदर आहेस तुला झवन लै कठीण गेलं लंड नुसता सुजून निघालाय गरम आहे लै पुच्ची तुझी रांडे. आई डोळे पुसत बोली एवढा जोर जोरात केलंस मीच भेटली का पहिली बाई तुला घाम फुटला मला नुसता आणि त्याला रागात बघत डोळे चोळत कोपर्यात बसली वाट बघत माझी… पुढे काय झालं ते वाचा पुढच्या भागात आजीच्या गावात गेल्यावर.

This story आईला झवला भिकारी म्हातारा भाग 2 appeared first on new sex story dot com

Updated: August 3, 2023 — 12:22 am