हॉटेलमध्ये झवली मित्राची कामुक आई

मी आणि राजू दोघे पण लहानपणापासूनचे मित्र होतो. एकच कॉलोनी, एकच शाळा आणि एकच कॉलेज यामुळे आमच्यातील मैत्री खूपच चांगली होती. तो तसा थोडा जास्त अभ्यासात असे आणि मी मात्र नेहमी इतर गोष्टीत पुढे असे आणि त्यामुळे तर अभ्यासासाठी मी त्याच्यावर नेहमीच अवलंबून असे. तो मला खूप चांगली मदत कर असे. त्यामुळे त्याच्या घरी तर मी नेहमी पडून असत असे.

तो जसा अभ्यासात पुढे होता तसे मी बाहेरील गोष्टीत पुढे होतो. त्यामुळे बाहेरील काही काम असेल त्याचे तर ते मी करत असे व त्यामुळे तो मला खूप त्या बदल थँक्स बोलत असे. आम्ही मोठे झालो तेव्हा त्याच्या वडीलांचे निधन झाले. तो व त्याची आई दोघेच राहत होते त्यामुळे . त्याच्या आईचे नाव सुजाता होते. तिचे खुप लहान वयात लग्न झाले होते आणि त्यामुळे ती अजून पण काही अशी फार वयस्क झाली नव्हती आम्ही कॉलेज ला असून पण.

सुजाता दिसायला खूपच माल होती. उंच तर होतीच ती पण तिची फिगर कमालीची सेक्सी होती.अगदी काही ती ३६-२४-३६ अश्या फिगरची नसली तर ती बघेल तिकडे गच्च भरलेली होती. तिची छाती मला खूप आवडत असे. नेहमी साडी मध्ये ती असल्याने ती खूप वेळा वाकली कि मला तिची छाती दिसत असे आणि ते बघून मग मी रोज रात्री मूठ मारत असे.

तीच गत होती तिच्या गांडीची. ती साला काय खात होती माहीत नाही पण तिची गांड मात्र गरगरीत अशी भरलेली होती आणि त्यामुळे तिच्या गांडीकडे बघून तिची साडी खालून वर करावी आणि तिच्या गांडीत जीभ घालून तिचे ते भुरे असे भोक चाटून काढावे असे मला वाटत होते नेहमी. ती माझ्याशी खूपच चांगले वागत असे. तिच्या मुलाला मी खूप मदत करत असलेले बघून तिला माझ्या बद्दल विशेष प्रेम होते.

एक गोष्ट मात्र होती. ती जेव्हा जेव्हा खाली वाकत असे तेव्हा तेव्हा मी तिची छाती आणि तिच्या छातीची फट बघत असे. हे तिला चांगलेच माहित होते. पण तिने कधीच तिचा पदर वर केला नाही कि मला कधी विचारले नाही कि मी तिच्या छातीकडे रोखून का बघत आहे ते. उलट काही काही वेळा तरी ती राजू नसताना मुद्दामच तिचा पदर खाली करते असे मला राहून राहून वाटत होते.

कॉलेज संपले आणि मला तिथेच आमच्या गावात जॉब मिळाला. राजू ला मात्र दुसऱ्या गावी जॉब मिळाला आणि त्यामुळे तो तिकडे शिफ्ट होणार होता. त्याला सगळे सामान घेऊन सोडायचे काम माझ्याकडे होते आणि त्यासाठी सुजाता पण आमच्या बरॊबर येणार होती.त्यांची चार चाकी गाडी होतीच. त्यातून सगळे सामान घेऊन सकाळी लवकर जायचे आणि त्याला सोडून मी आणि सुजाता परत येणार रात्री पर्यन्त असे प्लॅन केला होता आम्ही.

त्या नुसार आम्ही त्या दिवशी सकाळी लवकरच निघालो. तिने त्या दिवशी निळ्या रंगाची साडी घातली होती. त्यात तिचे शरीर नेहमीपेक्षा पण जास्त मादक आणि सेक्सी दिसत होते. तिला बघून तिच्या समवेत आता पूर्ण दिवस मी असणार या विचारानेच मी खूप खुश झालो होतो. आम्ही राजू ला त्याच्या फ्लॅट वर सोडायला खूप उशीर झाला कारण ते पावसाचे दिवस होते.

त्याला सोडून आम्ही जेवण करून लगेच मी व सुजाता परतीच्या प्रवासाला लागलो. गाडीत आम्ही फुल दंगा मस्ती करत येत होतो. ती माझ्या सहवासात खूपच खुललेली होती हे मला समजत होते. त्यामुळे मी पण खूप खुश होतो. आम्ही निम्मे अंतर आलो आणि खूपच जोराचा पाऊस चालू झाला. एव्हाना रात्रीचे दहा वाजून गेले होते. समोरचे काहीच दिसत नव्हते.

ते बघून ती मला म्हणाली “आपण पुढे जाण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण अंधार पण खूप आहे, वेळ जास्त झाली आहे आणि पाऊस थांबेल असे वाटत नाही. तेव्हा आपण इथेच कुठे तरी हॉटेल ला राहूया आणि सकाळी उठून जाऊया”

मी कशाला नाही म्हणतो. आम्ही कसे बसे एक हॉटेल मिळवले. ते खूपच साधे हॉटेल होते. पण तिथे त्या जागी दुसरे जवळपास कुठलेच हॉटेल नसल्याने आम्ही जे उपलब्ध होते त्या हॉटेल मध्ये राहायचे ठरवले.आम्ही रूम मध्ये गेलो आणि मी फ्रेश होऊन आलॊ. माझे झाले आणि ती पण मग फ्रेश होऊन आली. तिने अंघोळ केली आणि त्यामुळे ती जेव्हा बाहेर आली तेव्हा तिचे ते सौंदर्य खूपच उठून दिसत होते.

तिचे ते ओले केस तिच्या शरीरावर पाण्याचे थेम्ब असे काही विखुरत होते कि काही विचारू नका. तिच्या त्या मदमस्त देहाकडे मी तर खूप वेळ टक लावून बघत बसलो होतो. तिच्या डोक्या पासून तिच्या पायच्या नखा पर्यंत मी तिला मनोक्तोपणे निरखून घेतले. तिला मी तिच्याकडे रोखून बघत आहे हे केव्हाच समजले होते. पण तरीही ती मला काही बोलली नाही.

मी बेड वर पडलो होतो आणि ती माझ्या डावीकडे येऊन पडली. तिला मी इतक्या जवळून पहिल्यांदाच बघत होतो आणि ती जितकी सुदंर लांबून दिसत होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने मादक ती जवळून दिसत होती. तिथे टीव्ही नसल्याने आम्ही दोघे गप्पा मारत पडलो होतो. मोबाईल मध्ये लावलेली रोमॅंटिक गाणी वातावरण निर्मिती खूप छान पद्धतीने करत होते.

बोलत असताना मी तिच्या छातीकडे एकसारखे बघत होतो. तिची छाती तिच्या श्वासाबरोबर वर खाली होत होती आणि त्यामुळे इकडे माझा सोटा एकसारखा वर खाली होत होता. तो जागा झाला होता आणि त्याला आता तिला उपभोगायचे होते. तो आसुसलेला होता. ती पण माझ्याकडे रोखून बघू लागली होती आणि ती मला म्हणाली “असे काय बघत आहेस? मला कधी बघितले नाहीस का कधी?”

“बघितले आहे ना. पण इतक्या जवळून नाही. तू खूप सुदंर दिसते जवळून” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मला म्हणाली “मी या पेक्षा पण सुदर दिसते अजून. तू जर अजून जवळून बघितलेस तर तुला ते समजेल”

ती असे म्हणताच मी तिच्या अजून जवळ गेलो आणि माझे तोंड तिच्या तोंडाजवळ नेले. तिचे ओठ माझ्या ओठांना कोणत्याही क्षणी स्पर्श करतील इतकेच अंतर त्यात होते आणि मग बघता बघता आम्ही दोघे एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो देखील. तिचे ते नाजूक ओठ मी असे काही स्मूच करू लागलो कि त्यामुळे ती पण झटकन गरम झाली आणि तिने मला तिच्या जवळ ओढले.

तिच्यावर मी उपाशी वाघा सारखा तुटून पडलो. तिच्या पदराला मी बाजूला करून तिची छाती मी मोकळी केली आणि तिच्या छातीला जोरजोरात माझ्या हाताने दाबू लागलो. तिची भरदार छाती मी वेड्यासारखे दाबून काढत होतो आणि ती पण माझ्या हातावर तिचा हात ठेवून ती अधिकाधिक ताकदीने तिची छाती दाबून घेत होती.

तिचे निप्पल मी तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकून चोकून मनुक्यासारखे मोठे केले. तिने इकडे माझ्या सोट्याशी खेळायला चालू केले होते कधीच आणि ती त्याला तिच्या हाताने एकसारखे वर खाली करत हलवू लागली होती. माझा सोटा खूपच मोठा झाला होता. तिने मला मग बाजूला केले.

तिने माझे कपडे काढले आणि तिने मला पूर्ण नग्न केले. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. चोकून चोकून तिने त्याला कमालीचा मोठा आणि कमालीचा कडक केले होते.

मी मग तिला खूप वेळाने बाजूला केले. तिला नग्न करून तिच्या गांडीत आधी मी शिरलो. तिच्या गांडीत माझे तोंड घालून मी तिचे भोक चाटून काढले. भोकाच्या खालीच असलेल्या तिच्या योनिवरून पण मी माझी जीभ सर सर करत फिरवू लागलो आणि तिच्या योनीला चाटून काढू लागलो. चाटून चाटून मी तिची योनी ओलीचिंब केली आणि मग मी बाजूला झालो.

तिच्या योनीत मी मग मागून माझा सोटा कचकन कोंबला आणि मी माझी कंबर जोरजोरात करत मागे पुढे करत हलवू लागलो. तिच्या योनीला मी प्रचंड ताकदीने ठोकून काढू लागलो होतो. खूप वेळ एकसारखे मी तिला ठोकून काढू लागलो होतो आणि मग मी तिला बाजूला केले.

तीला मी खाली पाठीवर झोपवले आणि तिचे दोन्ही पाय मी फाकवुन माझ्या खांदयावर घेतले आणि तिची योनी ओपन केली. तिच्या योनीत मी पुन्हा एकदा माझा सोटा कोंबला आणि काच काच करत तिच्यावर उडू लागलो.प्रचंड वेगाने माझी कंबर हलवून मी तिला ठोकून काढले आणि मग मी माझा सोटा बाहेर काढला.

तिने तो सोटा लगेच तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही शांत झालो. तिला त्या रात्री मी झोपू दिलेच नाही आणि तिला ठोक ठोक ठोकून काढले. तेव्हापासून तर मी रोजच तिला घरी जाऊन ठोकून काढू लागलो होतो.