आर्या, आणि मी – Hot Marathi Stories

नोट : ही माझी मराठीतील पहिलीच गोष्ट आहे.

हे सांगण्याची गरज नाही की ही एक कल्पनारम्य गोष्ट आहे.

यातील सर्व पात्रे सज्ञान व 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाची आहेत.

– – – – – – –

बरीच वर्षे झाली या गोष्टीला. माझी मुलगी, सौम्या 19 वर्षाची होती तेव्हाची गोष्ट आहे. माझ्या मुलीला मी एकट्याने मोठं केलंय. तिची आई (माझी बायको) आम्हाला सोडून दुसऱ्या माणसाबरोबर गेली. वाईट इतकंच वाटलं की मुलगी लहान आहे याचं पण तिला भान नाही राहीलं. असो.

मी माझ्या मुलीच्या मित्र मैत्रिणींमध्ये एकदम कूल डॅड म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यांना मूवी थिएटरला ड्रॉप करणे, परत आणणे, कॉलेजला नेणे आणणे, शॉपिंग करवणे इत्यादि गोष्टींसाठी मी केव्हाही तयार असतो. एखाद्या वेळेला उशीर झालं तर त्या मुलांची बाजू घेऊन मी त्यांना पाठिंबा देतो. अर्थात, त्यामुळे त्यांचे पालक माझ्याकडे थोडं वेगळ्या नजरेनं बघतात. मला काही फरक पडत नाही.

मला वाटतं त्या दिवशी सौम्याचा वाढदिवस होता. तिचा मित्र परिवार त्या दिवशी जरा जास्तच होता. काही मुला मुलींना मी ओळखत होतो पण बरीच नवीन पोरं पण होती. तिचे काही मित्र बीयर प्यायचे पण लपून छ्पून. एक तर वय कमी. आणि दुसरं घरचे काय म्हणतील.

त्या दिवशी जरा पोरं जास्तच होती. नेहमी १०-१२ असायची पण त्या दिवशी वीसेक तरी असतील.

सौम्यानी सक्त ताकीद दिली होती की मी माझ्या खोलीतून बाहेर पडायचे नाही. तरी मी अधून मधून फ्रीज पर्यन्त जायचो. एखादी बीयर नाही तर काही चिप्स वगैरे आणायला. या वाऱ्यांना सोडले तर मी माझ्या बेडरूम मध्येच होतो.

पोरं मात्र घरभर धिंगाणा घालत होती. काही पोरांची मैत्री सौम्या बरोबर बरीच जुनी होती, त्यामुळे मी त्यांना बऱ्या पैकी ओळखत होतो. ही मुलं माझ्या बरोबर सलगिने वागायची. मजे मजेत मी त्यातल्या मुलींना त्यांच्या बॉयफ्रेंड बद्दल विचारायचो, तर त्या मुली मला विचारायच्या “कोणी भेटली की नाही”. गमती गमतीत बरं का.

त्यातलीच एक मुलगी माझ्या खोलीत आली. आधी रीतसर तिने टकटक केली दारावर. मगच आत आली. आर्या तिचे नाव. थोडीशी लठ्ठ होती. पण अजून लहान होती, त्यामुळे मी तिला लठ्ठ म्हणत नाही. पाच वर्षानंतर पण जर ती तशीच राहिली तर.. लठ्ठ.

“हेलो काका” ती म्हणाली.

“हेलो आर्या. बीयर वाटतं” मी तिच्याकडे बघत म्हंटलं. बेडरूम मध्ये मी माझ्या कम्प्युटर समोर बसलो होतो. विचार चालला होता एक दोन पोर्नो फिल्म बघायच्या आणि हातगाडी चालवायची. पण विचार केलं कोणी तरी अचानक आलं तर? पण माझ्या पीसी वर पोर्नो डायरेक्टरी ओपन दिसत होती.

“थोडीशी.” आणि तिने डावा डोळा मिचकावला. तिच्या हातात जवळजवळ भरलेला बीयरचा मग होता. विचार केला की हिचा थोडासा जरी तोल गेलं तर सगळी फरशी खराब होणार.

“तो मग खाली का नाही ठेवत?”

“कुठे ठेवू?”

“दे मी ठेवतो.” आणि मी हात पुढे केला. आर्या माझ्या जवळ आली.

आर्याचे बूबस थोडे जास्तच मोठे होते. (मी पहिल्यांदाच तिचे असे निरीक्षण करत होतो.) ती भरल्या अंगाची होती आणि थोडी धिप्पाड पण होती. म्हणजे सगळ्या मुलींपेक्षा तिचे उरोज निदान दुपटीने मोठे होते. तिने फक्त दोन टँकटॉप एकावर एक घातले होते. पण तिचे गोल बूबस त्यातून अजूनच उठून दिसत होते. चालताना ती थोडीशी डगमगत होती.

“आर्या तु बसत का नाहीस..”

“कुठे?”

आता मी खुर्चीत बसलो होतो म्हणजे ती बेडवर नाहीतर जमिनीवर बसणार. मला काही ते बरोबर वाटलं नाही.

“हम्..” विचार करत मी खोलीत इकडे तिकडे बघण्याचे नाटक करायला लागलो. आणि माझी नजर हळूच माझ्या मांडीवरून फिरवली. तिला हिंट देण्यासाठी. आणि ती अप्रत्यक्ष सूचना तिने अमलात आणली.

आणि म्हणाली, “इथे बसते”. असं म्हणून ती माझ्या उजव्या मांडीवर बसली.

मला जे हवं होतं तेच झालं होतं. पण मी असा आव आणला की ही मला अनपेक्षित होतं. आणि धक्का बसल्यासारखं दाखवून मी म्हणालो, “हम् म् ठीक आहे.”

बसल्या बरोबर तिच्या तोंडातून बीयरचा भपका आला. थोडी जास्तच घेतलेली वाटली. आणि तिच्या डगमगण्यावरुन जाणवलं की तिला जरा चढली पण आहे. आणि माझा बाबूराव जरा लवकरच कडक व्हायला लागला. तिच्या गोल गरगरीत आणि सॉफ्ट नितंबांची कमाल होती. आर्या माझ्या मांडीवर जरा पुढे वाकून बसली होती. आणि डुलत होती मागे पुढे. माझ्या बाबुरावचा कडकपणा तिला जाणवत असेल असं मला काही वाटलं नाही. ती थोडी टुन्न होती, आणि झुलत होती.

“काका?” ती विचारत होती.

“हो?”

“मी कशी दिसते? सुंदर आहे ना?”

“हो आहेस ना.. सुंदर आहेसच तू.. गोड पण दिसतेस. पण का ग? असं का विचारतेस?”

“कारण ना.. मुलं बाकीच्या मुलींकडे लक्ष देतात.. ती सोनिया, सायली.. सगळ्या कशा सडपातळ आहेत ना..त्यांना थोडी अक्कल कमी आहे का?”

“नाही ग पण ते चूक करतायत. पण जाऊदे ना.. अजून बरीच मुलं आहेत ना ज्याना तू आवडशील.”

“काका तुला असं वाटतं?”

“हो, असंच वाटतं. आणि हेच खरं आहे.”

“एक विचारू? मी तुला आवडते?”

“हा कसला प्रश्न झाला? निश्चित आवडतेस. तुझ्या सारखी मुलगी कोणाला नाही आवडणार? पण असं का विचारतेस?”

“काही नाही.. असंच”

माझ्या कम्प्युटर वर पोर्नो डायरेक्टरी ओपन होती. आता ती बंद केली तर आर्याला कळेल म्हणून मी गप्प राहिलो. नाहीतरी तिच्या या अवस्थेत तिला स्क्रीन वरचे वाचता येणार नाही असं मला वाटलं.

“काका?”

“अं..?”

“मी आत यायच्या आधी तु काय करत होतास?”

“फार काही नाही.”

आर्या आता जरा जोरात डुलायला लागली. मला ही नशेतलं डुलणं नाही वाटलं. हे वेगळंच होतं. मी गप्प होतो. पण बाबूराव अजून कडक झाला. आणि जीन्सची चेन जर भक्कम नसती तर पॅन्ट फाडून बाहेर आला असता.

अचानक तिने विचारले, “माझ्या ई-मेल चेक करू का?”

“चालेल की.”

तिने माझ्या कम्प्युटर स्क्रीनवरच्या फाइली बघू नयेत असं मला वाटत होतं पण “नको” म्हंटलं असतं तर विचित्र वाटलं असतं. आणि तिने नवीन स्क्रीन उघडला तर माझ्या फाइली दिसणार नाहीत.

“ओके.” म्हणत तिने पीसी वर नवीन स्क्रीन उघडला. ते करताना ती थोडी पुढे वाकली होती, म्हणून परत मागे सरकली. आणि तिचे कुल्ले माझ्या बाबूराववर बसले. बाबूराव अगदी तिच्या फटीत फिट्ट बसला. अंगातून एक शिरशिरी गेली. पण मी गप्प. आणि आर्या पण गप्प. जसजशी ती मेल बघायला लागली, तसतशी ती परत डुलायला लागली. आता तिच्या गांडीची फट माझ्या बाबुरावच्या वर खाली आणि आजूबाजूला फिरत होती. बाबूराव पॅन्टमधे होतं म्हणून बरं.

मला आता खात्री झाली होती की आर्याला, ती काय करते ही पुरेपूर माहीत होतं. पण मी काय करायचं हे मलाच समजत नव्हतं. तिला जा म्हणून सांगू, की काहीच झालं नाही असं दाखवू? मी मग मला जे करता येईल तेच केलं. मी माझे हात हळुवारपणे आणि सावकाशपणे तिच्या मांडीवर ठेवले. अगदी तिच्या कळत नकळत.

तिच्या प्रत्येक हिंदोळ्या बरोबर मी माझा हात थोडासा वर सरकवायचो, तिच्या जीन्समध्ये कैद असलेल्या मांड्यांवरून. हळूच बोटं खाली सरकवून, तिच्या मांड्यां मधल्या जागेतून वर आणायचो. मग तिच्या टॉपवरून हळुवारपणे पोटावर. आणि शेवटी तिच्या उरोजांवर माझे हात येऊन टेकले. तिचे उरोज मला आजपर्यंत हाताळलेल्यात सर्वात मोठे वाटले.

तिच्या उरोजांपर्यन्त पोहोचायला मला काही मिनीटंच लागली असतील, पण ती मिनिटं मला जणू काही तास वाटली. आता आम्हा दोघांना कळले होते की आम्ही काय करतोय. आर्यानी तिचं पीसी च काम थांबवलं आणि माझ्या पायांवर आपले हात ठेवून तिचे नितंब जोरदारपणे माझ्या बाबूराववर घुसळले. मधली घळ माझ्या बाबूरावला दोन्ही बाजूनी पकडून ठेवायचा प्रयत्न करीत होती. आणि बाबूराव जीन्स फाडून तिच्या घळीत घुसायचा प्रयत्न करीत होता.

मी आर्याचे बूबस तिच्या टॉपच्या वरून दाबत होतो. काय मस्त वाटत होतं. चांगले गोल, जवळ जवळ मोठ्या मोसंबीएवढे, मुलायम पण एकदम कडक. तिने एक मोठ्ठा आळस दिलं आणि माझ्या अंगावर रेलून बसली. तिचे काळेभोर खांद्यापर्यन्त रुळणारे केस बाजूला करून मी तिच्या मानेवर माझे ओठ टेकवले. तिने तिचा हात मागे घेऊन, माझ्या पँट मधे घुसवायचा प्रयत्न केला. दोन बोटं माझ्या बाबूरावपर्यंत पोहोचली. बाबूरावच्या टोपावर तिची बोटं नाचत होती आणि ती माझ्या मांडीवर नाच करत होती. मला माझ्या बाबूरावला काबूत ठेवायला खूपच मेहनत करावी लागत होती. मी माझे हात आता तिच्या टॉपच्या खालून तिच्या त्वचेवर फिरत होते. हळू हळू माझी बोटं तिच्या बूबसपर्यन्त पोहोचले. तिच्या त्वचेचा उबदार स्पर्श मला अजून उत्तेजित करत होता. तिच्या मऊ आणि सिल्कच्या ब्रा वरून तिचे बूबस अजूनच मस्त जाणवत होते. मी हळूच त्यांना माझ्या पंजात घेऊन कुरवाळले. मी अजून काही करायच्या आत ती माझ्या मांडीवरून खाली सरकली आणि माझ्या पायांच्या मध्ये माझ्याकडे तोंड करून गुडघ्यांवर बसली.

आज संध्याकाळ पासून पहिल्यांदा तिने माझ्याकडे पाहिले. एकदम अनपेक्षितपणे. अंगावर काटा आला. समोर गुडघ्यावर बसलेली आर्य पाहून जाणवलं की ही सगळं स्वप्न नाही, सत्य आहे. एक क्षणासाठी तिने तिच्या नशील्या डोळ्यांनी वर पाहिलं, आमची नजरा नजर झाली. आणि तिने खाली बघून माझ्या पँटच्या बक्कलला हात घातला. पण तिला काही पट्टा आणि चेनचं गणित जमत नव्हतं.

“आर्या.. हे बरोबर आहे ना.. तू काय करतेस तुला कळतंय ना?”

“हं हं.. अर्थातच” तिने थोड्या अस्वस्थतेने उत्तर दिलं. “मी केलंय हे बरेचदा.”

आता ह्याची मी काही शहानिशा करू शकत नव्हतो पण तिच्या आवाजावरून आणि बक्कलच्या घोटाळ्यामुळे मला समजलं की तिला यात फार काही अनुभव नाही. मग मीच तिला मदत केली.

मीच पँटचे हुक, चेन वगैरे उघडले आणि पँट माझ्या पायात लोळायला लागली. बाबूराव फणा काढून माझ्या अन्डरपँटच्या इलास्टिक मधून बाहेर आला होता. मी अन्डरपँट पण काढली नी थोडं पुढे सरकलो. आणि माझा लंड पुढे ढकलला.

आर्या जशी काही तयारच होती. आणि मला समजायच्या आत माझं लंड तिच्या तोंडात होता. तिने त्याला चोखायला सुरुवात केली. मला वाटलं त्यापेक्षा आर्या खूपच पुढे गेलेली होती. ती माझं लंड असा चोखत होती जशी काही ती अगदी त्यात पारंगत होती.

माझं कडक लंड सरळ वर बघत होता. आर्यानी तिचे ओठ वरून खाली आणले, आणि तिच्या ओल्या आणि मुलायम ओठातून माझा जवळ जवळ अख्खा लंड तिच्या तोंडात घेतला. बहुतेक बीयरमुळे असावं, तिच्या तोंडात खूप लाळ गोळा झाली होती आणि त्यामुळे माझा लंड सरकन तिच्या घशापर्यंत गेला. ओठांचा चंबू केल्यामुळे तिचे गाल माझ्या लंडच्या भोवती एक घट्ट आवरण करून मला अत्यानंद देत होते. आणि त्यात तिने तिची जीभ लंडच्या भोवती फिरवायला सुरुवात केली. आ हा हा काय फीलिंगस होते. अवर्णनीय.. स्वर्गसुख म्हणतात ते हेच.

काय फीलिंग होतं.. असं वाटलं की फवारा उडतोय का काय. त्याला लांबवण्यासाठी मी माझं लंड तिच्या तोंडातून बाहेर काढला.

“बरोबर करतिये ना? का काही चुकलं..”

“नाही नाही..” असं म्हणत मी तिच्या टॉपला हात घातला आणि तो तिच्या डोक्यावरून वर उचलला. टॉप निघताच तिचे बूबस बाहेर पडले. आर्यानी तिच्या ब्राचे हुक काढले आणि क्षणार्धात तिची ब्रा जमिनीवर होती. आर्याचे बॉल आता मला जास्तच मोठे दिसत होते. बास्केट बॉल एवढा एकेक होता. तिच्या डोक्याच्या मागे हात घेऊन मी तिला माझ्या लंडवर परत घेतलं.

तिचे बूबस दोन्ही हातात घेऊन मी मस्तपैकी चुरगाळले. तिच्या तोंडून आ हं हम् असे आवाज येत होते. तिला पण मजा येत असणार. परत तिने आपले ओठ माझ्या लंडवर आणले आणि ती चोखू लागली. तिचं डोकं वर खाली होत होतं. माझे हात परत तिच्या डोक्या मागे होते. तिच्या तोंडाच्या हालचालीबरोबर माझे हात पण वर खाली होत होते. पुढच्या वेळेला जेव्हा आर्या ने डोके खाली आणले, मी तयार होतो. तिच्या डोक्यामागे माझे हात घट्ट धरले आणि तिचं डोकं थोडं पुढे ढकललं. मला माझा बाबूराव तिच्या तोंडात पूर्णपणे घुसवायचा होता. मी तिच्या डोक्याला मागून ढकललं जरा आरामात पण निग्रहाने की आर्याचे ओठ माझ्या लंडच्या मुळापर्यंत जावेत. तिला श्वास घ्यायला येत नव्हता ती गुदमरत होती पण मी सैल सोडलं नाही. तिला उलटी व्हायची लक्षणं दिसत होती पण ती सुद्धा मागे हटायला तयार नव्हती. मला नाखुश करायला तयार नव्हती.

मी तिचे डोके सोडले आणि तिने माझं लंड बाहेर काढून एक लांब श्वास घेतला.

“तुला आवडतं ना.. माझा लंड चोखायला?” मी तिच्या खांद्यावर हात ठेवत विचारले.

तिच्या चेहऱ्यावर लाली पसरली. खाली बघत तिने होकारार्थी मान डोलावली.

“मग चोख ना. तुला त्रास होईल असं मी काही करणार नाही. काहीच काळजी क्ररु नको. माझ्यावर विश्वास आहे ना?”

तिचा चेहरा आणखीनच लाल झाला. आणि तिने मान डोलावली.

“ओके. तु माझं लंड पूर्णपणे तोंडात घ्यावास, म्हणजे ओठाबाहेर काहीही दिसायला नको. तुझे नाक माझ्या झाटांमध्ये घुसलेलं, तुझ्या ओठातून लाळ गळताना मला बघायचंय. समजतंय ना. जमेल तुला?”

तिने एक खोल श्वास घेतला आणि मान हलवली. आणि माझा लंड तोंडात घेतला. मग मी काही तिच्या डोक्यामागे हात घातला नाही, तिला माहीत होतं काय करायचंय. हळू हळू तिने आपले ओठ खाली सरकवत नेले. तिच्या घशाच्या मागच्या बाजूला जेव्हा माझं लंड टेकला तेव्हा थोडं गुदमरायला झालं तिला, पण ती पण तेवढीच धीट आणि हट्टी. थोडं थोडं करत तिने माझं लंड पूर्णपणे तिच्या घशात घेतला. तिचा नाकाचा शेंडा माझ्या झाटांमध्ये घुसला होता. तिची हनुवटी माझ्या गोट्यांना स्पर्श करीत होती. काय फीलिंग होतं सांगतो. आह आहाहाहा..!!!!

आर्या मात्र श्वास न घेता घुसमटत होती. मी लगेच तिच्या तोंडातून लंड काढून तिला उठवलं.

तिचे बूबस कुरवाळले. त्यांना किस केलं. आणि तिला सांगितलं, “वॉव आर्या, काय सेक्सी पद्धतीने तु माझं लंड चोखलास. मस्त.”

आर्यानी तिचे चोखणे थांबवावे असे मला वाटत नव्हते पण मला जरा जास्त कंट्रोल हवा होता. मी उभा राहिलो. ती माझ्या समोर गुडघ्यांवर. तिचे ओठ बरोबर माझ्या लंडसमोर. आता मला तिचे बूबस चिवडता येणार नव्हते, पण काही तरी मिळवण्यासाठी काही तरी सोडावेच लागणार. मला जे मिळालं ते म्हणजे तिचे तोंड चोदायचे, तिच्या तोंडात माझं लंड घालून जोरात तिच्या तोंडाला झवायचे. आणि मी तेच केलं. माझे हात तिच्या डोक्याच्या मागे घेतले, तिला माझ्या लंडवर खेचले आणि तिचं तोंड चोदून काढलं. तिला काहीही दया माया न दाखवता. आर्याने तिचे ओठ माझ्या लंडवर घट्ट धरून ठेवले होते. आणि त्यामुळे तिच्या तोंडात एक पोकळी तयार झाली होती. तिचे गाल आतून माझ्या लंडवर एक मऊ आवरण घालत होते. मऊ, गुळगुळीत, मस्त आवरण.

आता मला अनावर झालं आणि माझं बार उडाला.

तिचे डोके मागून धरून माझ्या लंडवर घट्ट दाबून धरले. माझं लंड तिच्या घशात गेला होता. आणि माझ्या लंडनी तिच्या तोंडात, घशात भडा भडा उलटी केली. एका क्षणासाठी मी तिचे तोंड तिथेच दाबून धरले. म्हणजे राहिलेला चीक पण तिच्या तोंडातच गळेल.

आणि मी अचानक साशंक झालो. ही अशीच बाहेर गेली तर? काहीही झाले तरी आर्या ला आत्ता अशा अवस्थेत बाहेर जाऊ द्यायचं नव्हतं. एक क्षणासाठी विचार केला.

“आर्या चल बेडवर जाऊ” मी तिला जवळ जवळ ऑर्डर केली.

“ओके” आणि ती बेडवर उताणी पडली. काय वाटलं तिला कोण जाणे, पण तिने हात आपल्या बूबसवर ठेवले आणि त्यांना झाकून घेतलं. मी संपूर्णपणे नग्न झालो होतो.

“मी एकटाच नग्न हे काही बरोबर नाही. नाही का?”

“मग मी काय करू?”

मी तिची जीन्स खाली खेचू लागलो. हळू हळू तिचे नितंब, मग जांघा, मग पोटऱ्या दिसू लागल्या. तिची पुच्ची लाल पॅन्टीत लपली होती. मी हळूच तिची पॅन्टी पण काढली. आता आर्या माझ्या बेडवर एकदम नग्न आणि बिनधास्तपणे पडली होती.

“कधी तुझी पुच्ची कोणी चाटली आहे का?”

“हम्.. आठवतंय एक दोनदा चाटलेली.” मला काही विश्वास बसला नाही, पण जाउद्या.

मी जमिनीवर गुडघे टेकून बसलो. आर्याला बेडच्या काठापर्यंत ओढलं. आता तिची पुच्ची माझ्या तोंडासमोर आली होती. मस्त गुळगुळीत चिकनी पुच्ची होती तिची. वरच्या बाजूला एक छान कुरळया केसांची पट्टी होती. दोन बोटं रुंद आणि चारेक बोटं लांब. हात फिरवल्यावर मस्त मजा आली. मला पण आणि तिला पण. कुठून शिकतात या पोरी असलं सगळं कुणास ठाऊक.

हळुवारपणे मी एक बोट तिच्या पुच्चीत घातलं. आत ती ओलीचिंब झाली होती. आधी वाटलं तिने शू केली की काय.. पण जेव्हा मी बोटं चाटली तेव्हा तिच्या कामरसाचा स्वाद आला. मजेदार होता तो स्वाद. मग मी जोशात येऊन तिच्या चिंचोळया आणि टाइट पुच्चीत बोटं आत बाहेर करू लागलो. तिचा पुच्चीचा दाणा त्याच्या टोपीतून बाहेर डोकावत होता.

माझी दोन बोटं तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करत असतानाच मी माझी जीभ तिच्या दाण्यावर फिरवली. आणि तिच्या पुच्चीवरून पण. मी तिची पुच्ची चाटली, बोटांबरोबर जीभ तिच्या पुच्चीत आत घातली, पुच्चीवर जिभेनी नाजुकपणे, हळुवार पणे स्पर्श केला, वरून खालपर्यंत आणि परत वरपर्यंत घासली. आर्या आता पूर्णपणे रंगात आली. बारीक आवाजात उसासे टाकत ती पाठ आणि कंबर वर खाली करायला लागली. आपली कंबर आणि पुच्ची ती स्वतःच माझ्या तोंडावर घासू लागली. आणि मग मी आधी कधीही केलं नव्हतं ते केलं. तिच्या पुच्चीच्या रसाने बुळबुळीत झालेले एक बोट तिच्या बोच्याच्या भोकाच्या आजूबाजूला फिरवले. तो शहारली.

“गुदगुल्या होतायत मला.” आर्या म्हणाली.

पण तिला तोंडी उत्तर न देता मी माझं काम (तिची पुच्ची चाटण्याचे आणि बोच्याच्या आजूबाजूला बोट फिरवणे) चालू ठेवले. थोडं हळू पण जोर लावून. तिला आता ह्यात पण मजा येऊ लागली.

बाबूराव आता परत कडक होऊ लागला होता. आणि काही सेकंदात तो एकदम अगदी लोखंडाचा रॉडच झाला. माझ्या उजव्या हाताने मी हातगाडी चालवू लागलो. आणि डाव्या हाताने तिची पुच्ची आणि गांडीचं भोक कुरवाळू लागलो. तिच्या पुच्चीवर माझ्या जिभेचेच राज्य होतं. हळूच माझं बोट मी तिच्या भोकात सारलं. आणि मागे पुढे करू लागलो.

“आर्या” मी.

“हं..?” तिने तिच्या सेक्सी आवाजात विचारलं.

“पोटावर वळ आणि उशीवर डोकं ठेव”

ती पोटावर झोपली उशीवर डोकं टेकवून. जमिनीवर टेकल्यामुळे माझे गुडघे खूपच दुखत होते. मी उभं राहिलो आणि आर्याच्या जवळ गेलो. उशीजवळ गुडघे टेकून तिला सांगितलं “चोख” आणि ती कामाला लागली. तोंडात माझं बाबूराव घेऊन चोखायला लागली.

तिच्या तोंडात माझा कडक बाबूराव आता मस्त बुळबुळीत झालं होता. तिच्या तोंडातून त्याला काढून मी मागे बेडच्या टोकाला आलो. तिच्या गोल गरगरीत नितंबांच्या दोन्ही बाजूला माझे गुडघे रोवून मी माझा लंड तिच्या गांडीच्या भोकावर टेकवला. त्या स्पर्शाने आर्या थोडी घाबरली पण काही बोलली नाही.

“तुला त्रास होईल असं मी काही करणार नाही. काहीच काळजी क्ररु नको. माझ्यावर विश्वास आहे ना?

मी लंड तिच्या भोकात थोडासा ढकलला. भरपूर बुळबुळीत असून सुद्धा तिचे भोक खूपच लहान होते. माझा लंड आत जायला खूप कष्ट होत होते. टेबलवर पडलेले वॅसलीन तिच्या भोकावर लावले आणि बोटानी आत ढकलले. दोन बोटे आत घालून ते वॅसलीन आतपर्यंत पसरविले. आणि परत लंड आत ढकलला. आणि जोर लावून ढकलत राहिलो. थोड्या जोर लावण्याने आणि ढकलण्याने लंडचा टोपा आत गेला. आता मार्ग जरा सोपा झाला. मी जोर लावून धरला आणि हळू हळू माझा पूर्ण लंड तिच्या गांडित गायब झाला. काय आनंद झाला. वाह!! हळू हळू मी मागे पुढे होऊ लागलो. थोड्या वेळाने माझा स्पीड वाढवला. आर्याचे गांडीचे भोक आता माझ्या लंडला सरावले होते. तिचे टाईट भोक माझ्या लंडला मस्स्त मसाज करत होते. मी पण खूप एंजॉय करत होतो.

आता गुडघे परत दुखायला लागले म्हणून मी आर्याच्या अंगावर माझे अंग टाकून दिले. ती माझ्यापेक्षा जाड होती, आणि मी तिच्यापेक्षा उंच. माझे डोके तिच्या डोक्याच्या वर होते, आणि त्यामुळे, मला तिचे उसासे, आणि हळू आवाजात कण्हणे मला ऐकू येत होते. ती आता चांगलीच एंजॉय करत होती. काही क्षणातच जाणवलं की बार उडणार. आधी वाटलं की बाहेर काढून तिच्या बूबस वर पिचकाऱ्या उडवाव्या, पण तिची गुहा रेशमासारखी आणि उबदार जाणवत होती. लंड बाहेर काढायचा विचार सोडून दिलं, आणि आर्याला तिच्या बूबसला धरून जवळ ओढलं आणि माझं लंड तिच्या गांडीत खोल घालून माझं वीर्य सोडलं.

आता मात्र मी थकलो होतो. आर्या पण पेंगुळली वाटत होती. तिला अजून एकदा चोदावं असं वाटत होतं. पण कठीण होतं. तिची पुच्ची ठोकायची होती, पण कंडोम न वापरता, पण ती गर्भार राहावी अशी बिलकुल इच्छा नव्हती.

ती पोटावर पडली होती. तिच्या गांडीच्या भोकातून माझं वीर्य थोडं थोडं बाहेर येत होतं. तिच्या कुल्ल्यावर हलकेच चापट मारून तिला उठवलं.

“चल आर्या, उठ ग. कपडे कर. बाहेर तुला मिस करत असतील.” मी हळूच तिला म्हणालो.

मी पण पटकन कपडे घातले. आर्याने अजून तिची जीन्स घातली होतीच की दारावर टकटक झाली. मी दार किलकिलं करून ऊघडलं आणि बाहेर आलो. मनातल्या मनात प्रार्थना करत होतो की आत काय घडलं त्याचा या पोरींना काही संशय येऊ नये.

“काकाssss.. अनन्या ss..” पोरींचा गलका चालला होता.

“काय झालं अनन्याला?”

“तिला तुमची मदत हवी आहे” त्या पोरी एकदम घाबरल्या होत्या.

“कोण अनन्या? आणि तिला काय झालंय?”

“अनन्या sss.. तिला तुम्हीच सोडवू शकता आता..” समोर उभी असलेली मुलगी रडत होती.

“बंटी आणि सिड नी तिच्या पेप्सी मध्ये काही तरी मिसळलं. आणि तिला घेऊन ते आता त्या तिकडच्या रूम मध्ये बंद आहेत. तिला काही तरी करतील. तिला वाचवा ना प्लीज..”

एक आमच्या घरात चांगली गोष्ट होती की, प्रत्येक खोलीला लॅच सोडून बाकी काही कुलूप नव्हतं. मी माझ्या खोलीत गेलो आणि त्या खोलीची किल्ली घेतली. मागे वळून पाहिलं की आर्या कपडे घालून माझ्या कम्प्युटरवर ब्ल्यू फिल्म बघत बघत एक हाताने स्वतःचे बूबस दाबून घेतेय आणि दुसरं हात जीन्स च्या आत आहे. पण आत्ता तिच्याकडे लक्ष द्यायची वेळ नव्हती. दाराच्या कीहोल मध्ये किल्ली घातली. आणि मागे वळून पोरींना सांगितलं, “काळजी करू नाका. मी करतो सगळं व्यवस्थित.”

आणि खोलीत घुसलो.

आत मध्ये एक मुलगी बेडवर पडली होती आणि तिच्या पुच्चीत एक मुलाने त्याचा लंड घातला होता. आणि दूसरा त्या मुलीच्या तोंडासमोर आपला लंड हलवत आपल्या नंबरची वाट बघत होता.

“हे काय चाललंय?” मी दरडवून विचारलं.

“शिट.” दोघांनी एकमेकाकडे पाहिलं. काही झालाच नाही या आविर्भावात माझ्याकडे पाहिले. त्यांच्या लक्षात आलं की आता त्यांना काही करता येणार नाही. दोघांनी आपापले लंड पॅन्टमध्ये घातले आणि खोलीतून बाहेर गेले. जाताना तो वाट बघणारा मुलगा पुटपुटत गेला, “एवढं काही झालं नाही. तसंही ती पिल्सवर (गर्भ निरोधक गोळ्या) आहे.” जसं काही तो त्यांच्या या कृत्याचं समर्थन करत होतं. (म्हणजे काय की अनन्या आता पिल वर आहे, तर सेफ आहे, आणि आम्ही मजा मारली तरी तिला काही होणार नाही.) माझा राग खूपच वाढला.

“बाहेर व्हा आधी. घराबाहेर..” मी मोठ्याने ओरडून सांगितले आणि दरवाजा आतून बंद करून घेतला.

आता या मुलीचं काय करायचं? तिच्या जवळ गेलो आणि तिला सरळ केली. तिच्या हालचाली पूर्णपणे थंडावल्या होत्या. पण ती बेशुद्ध काही झाली नव्हती. तिच्या जवळ बसलो आणि गालावर हळुवारपणे हात फिरवला. तिने थोडीशी हालचाल केली आणि एक स्मित तिच्या ओठावर आलं. मला नाही वाटत की तिला आजूबाजूला काय चाललंय याबद्दल थोडीसुद्धा कल्पना असावी. तिच्या शेजारी बसलो तेव्हा तिला थोडी जाग आली. “त्या” पेप्सीमुळे ती थोडीशी जास्तच “आउट” झाली होती.

झोकांड्या खात ती उठून बसली. ती पूर्णपणे नग्न होती, तिची लाल पँटी अजूनही तिच्या घोट्यापाशी अडकली होती. पोरंच ती, एवढेपण कष्ट घेतले नव्हते की पॅन्टी पूर्णपणे काढून टाकावी. ती आर्या सारखी जाड नव्हती. अनन्या तिचं नाव होतं. अगदी मुला सारखी नाही पण अंगाने भरलेली पण नाही अशी होती. तिचे छोटे छोटे बोबे आणि छोटेसे नितंब. लांब केस होते. थोडे कलर केलेले, कुरळे. गोल चेहरा, मोठे डोळे, सेक्सी ओठ, बारीक कंबर. एकूण काय, काही दिवसात अंगाने भरली की माल होईल अशी होती ती. तिला बहुतेक त्याचा अंदाज असावा. आणि (बहुतेक) म्हणूनच का काय पिल वर होती.

म्हणतात ना “इजा, बिजा, तिजा”.

तो पोरगा जे काही पुटपुटत गेला (अनन्या पिल वर आहे) त्यावर मी विश्वास ठेवावा असं काही नव्हतं. पण तो अगदी मनापासून बोलत होता असं निश्चित वाटलं. जसं काही त्या दुकानाचा विमा आहे मग तिथे चोरी करायला काय हरकत आहे. या विचाराचा तो दिसला.

हम्… ती पिलवर होती तर. अर्थातच.

आणि तसंही माझ्या बाबूरावला त्याची कुठे फिकीर होती. कारण तो परत कडक झाला होता आणि त्याची पुच्चिची तहान अजून भागलेली नव्हती. अनन्याचा चेहरा आणि छोटे बोबे बघायची माझी बिलकुल इच्छा नव्हती. म्हणून तिला परत पालथी झोपवली, जशी त्या पोरांनी झोपवली होती तशी. परत माझी पँट उतरवली, आणि अनन्याला तिच्या गुडघ्यांवर घेतली, तिची पुच्ची व्यवस्थित दिसायला लागेपर्यंत. तिचे घोटे पकडले आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर टेकवला. वाटलं तिची पुच्ची थोडी सैल असेल पण अनन्याची पुच्ची आर्याच्या गांडीपेक्षाही टाईट होती. मी भोकावर लंड टेकवला, आणि जोर देऊन आत ढकलला. आणि एका सेकंदात माझा लौडा पूर्णपणे अनन्याच्या पुच्चीत होता. आणि ती तशी पण जवळ जवळ आउटच होती, त्यामुळे, तिला काय वाटेल याच्याकडे मी फारसं लक्ष न देता तिला जोशात झवायला लागलो. जसं काही ती एक बाहुली होती. माझ्या प्रत्येक ठोक्याबरोबर अनन्याच्या तोंडातून एक खोल आवाज यायचा “हम् हम्”, जसं काही माझा बाबजूरव तिच्या आतून तो हुंकार बाहेर काढायचा. आता मी तिचे कुल्ले दाबायला सुरू केलं. मी काही त्या खोलीत जास्त वेळ राहू शकत नव्हतो. म्हणून मी अनन्याला फार वेळ झवलो नाही. मला लक्षात आलं की माझा बार उडणार आहे, म्हणून मी प्रयत्न करून मी जास्तीत जास्त वेळ तिला जोरजोरात झवलो, आणि शेवटी जोराचा चीकाचा फवारा तिच्या पुच्चीत सोडला. मग कसे बसे तिला कपडे घातले आणि बाहेर आलो. तिच्या मैत्रिणींना सांगितलं की ती झोपली आहे, तिला त्रास देऊ नका, आणि माझ्या खोलीत परतलो.

आर्या अजून माझ्या कम्प्युटर वर ब्ल्यू फिल्म बघत होती. एक हाताने ती तिची पुच्ची कुरवाळत होती, आणि दुसरं हात तिने टॉपच्या आत घातला होता. ती तिचा डावा स्तन चिवडत होती.

“काका ss” ती किंचाळली.

“अगं आवाज खाली.. खाली…” मी तिला बजावलं.

“तुझा खाली कर आधी.” ती खुदकन हसली.

“मी तर कुजबुजत बोलतोय!” मी म्हटलं. ती परत खिदळली आणि माझ्या पँट कडे तिने डोळयानी इशारा केलं. आणि मी पण खाली पाहिलं.

माझा विश्वासच बसेना. माझं लंड परत कडक झाला होता.

“माझी पुच्ची ठोक काका.”

मी माझ्या (मानलेल्या) पुतणीला नाही कसं म्हणेन?

आर्याला खुर्चीतून उचलून बेडपर्यन्त ओढत आणली. आणि तिला बेडवर ढकलली. तिच्या जीन्सची चेन अजून तिने बंद केली नव्हती. तिची जीन्स धरून जोरात ओढून काढून टाकली, तिचे टॉप वरून काढले आणि फेकले, माझी पँट काढली आणि तिच्या पुच्चीत माझं लंड जोरात घातला.

“आह आई गं अरे हळू.. दुखतंय ना!” ती किंचाळली.

“तुला ठोकून घ्यायचंय ना?”

“ठोक ना.”

“कुठे?”

“माझ्या पुच्चीत. ठोक माझी पुच्ची. फाडून टाक. अगदी चिंधड्या करून टाक. काका. आ sssssssss”

मी तिला झवलो, अनन्याला झवलो त्यापेक्षा जास्त चेवाने झवलो. आर्याच्या पुच्चीत खोssल जावून झवलो. मला माझा लंड तिच्या गर्भाशयाच्या आत घालायचा होता. आर्याच्या बावळटपणाबद्दल तिला शिक्षा द्यायची होती. तिच्या तोंडातून जोरात विव्हळण्याचे आणि किंकाळ्यांचे आवाज आणि “जोरात चोद, अजून ठोक, फाडून टाक” अशी वाक्यं ऐकेपर्यंत तिची पुच्ची ठोकायची होती.

“काका मला जोरात चोद. जोरात झव मला. अगदी खोलपर्यंत घाल तुझं लिंग.”

आणि मी तिची मऊ पाव रोटी सारखी केस नसलेली पुच्ची झवली, चोदली, ठोकून काढली.

ती आता कामवासनेने विव्हळत होती. आणि प्रत्येक ठोक्याला तिचं विव्हळणं एका सेकंदासाठी थांबयचं आणि ती माझ्याकडे डोळे विस्फारून बघायची. आश्चर्यानी. तिच्या तोंडात दोन बोटं सारली आणि तिला चोखायला सांगितलं. तिचे कलिंगडासारखे अजस्र बूबस खाली न सरकता टरारून फुगल्या सारखे उभे होते. माझ्या झवण्याचा त्यांच्यावर काही परिणाम झाला नाही.

तिला झवत राहिलो. खूप वेळ झवलो. आणि तिची पुच्ची माझ्या चीकाने पूर्ण भरली.

काही दिवसांनी आर्या अनन्या आणि शमिका दारात उभ्या होत्या.

“काका.. आत येऊ का? शमिकाला तुझी मदत हवी आहे.” आर्या म्हणाली.

पण ती गोष्ट पुन्हा कधीतरी.

This story आर्या, आणि मी appeared first on new sex story dot com

Updated: June 23, 2023 — 11:42 pm