चांदण्या रात्री मामाच्या मुलीचे सील तोडले

सर्व मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे? मजेत ना? असायलाच पाहीजे!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा!! आणी झवत रहा, झवुन घेत रहा!! आनंदी रहा!!
मित्रांनो आपण मागील कहाणीत “शरीरसुखासाठी तहानलेली मामी” वाचलेच असेलकी मी सुट्टीत मामा च्या गावाला मामाची मुलगी संजना साठी गेलो होतो. मला तिच्या पुच्चीचे सील तोडुन तिला कळीचे फुल बनवायचे होते. आणी संजनाही त्याची आतुरतेने वाट पहात होती. पण तिचे पिरियडस चालु असल्याने आमचा हीरमोड झाला होता.
पण मामी मात्र माझ्यावर फिदा होती आणी मी कस तिला दोन दिवस मनसोक्त झवुन तिच्या शरीरसुखाची ईच्छा पुर्ण केली हे आपण वाचलेच आहे. २ दिवसानी मामा आला आणी त्यारात्री मामामामी त्यांच्या बेडरुम मध्ये झोपले होते. अन मामीने मला संजनाच्या बेडरूममध्ये झोपायला सांगीतले होते.
रात्रीचे ९ वाजले होते! अन सर्वत्र सामसुम झाली होती. मी संजनाच्या बेडरूममध्ये गेलो तर तिने चेंज करून शाॕर्ट गाऊन घातला होता तो गुडघ्यापर्यंतच होता. मी तिला म्हटल कायग संजना झोपायची तयारी चाललीयवाटत!! संजना – हो रे सौमित्र! पण मला नाही इतक्या लवकर झोप लागत.
मी – हो ग संजना, मलाही इतक्या लवकर झोपायची सवय नाहीये ग!! पण काय करायचं!!
संजना – हो रे सौमित्र मी एकटी असतेतर असेच बेडवरपडुन राहीले असते. पण आता तु आहेस ना मग चल आपण गच्चीवर जाऊन छानपैकी एकांतात, मोकळ्या वातावरणात बसुन गप्पा मारत मजा करू या!!
मी – हो संजना तुझी कल्पना एकदम मस्त आहे, चल वरती जाऊया. अस म्हणत मी चेंज करत अंडरपँन्ट अन टीशर्ट वर संजना बरोबर गच्चीवर गेलो.
गच्चीवर जाताच छानपैकी हवा सुटली होती, थंड हवा शरीराला झोंबत होती, वरती आकाशात टिपुर चांदणं फुललेल होतं, चंद्र वरती आलेला होता आणी सर्वदुरचा परिसर चंद्रप्रकाशात न्हाऊन निघाला होता. अशा या रोमँटीक वातावरणात लव्हबर्ड प्रमाणे मी अन संजना एकत्र होतो. मी न रहावुन संजनाच्या खांद्यावर माझा हात ठेवला होता.
माझा हात तिच्या खांद्यावरून खाली जाऊन स्तनाला स्पर्श करत होता तशी संजना शहारली व तिने तिच्या एका हाताने माझ्या कंबरेला विळखा घातला अन मग आंम्ही तसेच गप्पा मारत गच्चीवर चालत होतो. मध्येच मी बोलता बोलता तिचे स्तन कचकन दाबत होतो. मगती मादक स्वरात आह् स्स्सस अशी किंचाळत होती.
इकडे अंंडरपँटमध्ये माझा लंड ताठ झाला होता. आणीअंंडरपँटचा तंबु झाला होता. संजना पण त्याकडे नजर रोखुन पहात होती. चंद्रप्रकाशात सर्वकाही स्पष्ट दिसतहोते. मी संजना ला म्हटल एव्हढ काय टक लावुन बघतेयस ग संजना!!
संजना – गप्प बस!! चावट कुठला, काहीही विचारतोय.
मी – अग जे खर आहे तेच विचारतोय!! त्यात काय लाजायच एव्हढं!! सांग आता
संजना – खूपच चावटपणा करतोय सौमित्र, तुला माझ्या तोंडुन ऐकायचय ना तर तुझ्या अंडरपँन्टमध्ये तुझ्या लंडाचा तंबु बघत होते. झालं समाधान. पण आसा ताठ कसा काय झाला तो? मीतर त्याला स्पर्शही केला नाही
मी – हो संजना, तु स्पर्श नाही केलाय पणतु माझ्याजवळआहेस आणी तुझे मुसमुसले तारूण्य पाहुनच कधीचा तुझ्या कळीचं फुलात रूपांतर करायचा विचार करतो आहेग तो. कधी एकदा तुझ्यात सामावतोय असझालयत्याला.
संजना – हो का सौमित्र, माझी पण हीच अवस्था आहे रे, कस सांगु तुला, किती विरह सहन करायचा रे! आताजास्त वेळ नाही सहन करू शकत रे! चल आपण खाली माझ्या बेडरूममध्ये जाऊया. तिची अधीरता पाहुन मी तिथल्या एका बिनहाताच्या लाकडी खुर्चीवरबसत तिला म्हटल थांब जरा अस अविचार बरा नाही.
संजना माझ्या मांडीवर दोन्ही बाजुला पाय सोडुन बसत म्हणाली असका बोलतोय सौमित्र, यात अविचारकसला? आपल ठरलय ना माझे पिरियडस् संपल्यावरतु माझं सील तोडणार आहे ते.
मी – हो ग संजना, मला ही खुप वाटत गं, पणतु पहील्यावेळेसच घेणार आहेस ना, त्यामुळे तुला त्रास होईल गं अन तु जर मोठ्याने ओरडलीस तर मामा मामीनेतुझा आवाज ऐकला तर काय होईल? जरा विचार कर.
संजना – हो रे, तुझा एव्हढा मोठा लंड पहील्यांदाच घेते म्हटल्यावर काय हाल होतील माझे माहीत नाही रे!! पण काही झाल तरी मी अजुन वाट नाही पाहु शकत सौमित्र. माझ्याकडे पर्याय आहे यावर, तु नको काळजी करू. आपण गच्चीतच हा सोहळा साजरा करूया.
मी – व्वा संजना, मस्त संजना आवडली तुझी कल्पना मी तिच्या कडक झालेल्या स्तनावरील फुटाण्यासारखेकडक झालेले मनुके रगडत बोलत होतो.
संजना एकदम खुष होत माझ्या ओठांचे चुंबन घेत उठली अन म्हणाली चल आता चांगल्या! कामाला वेळनको. अन तीने गच्चीवरील एका खोलीचे दार उघडले. अन त्या खोलीतुन एक गादीचे गुंडाळी बाहेर काढली तसे मी पण तिला मदत करायला गेलो. आंम्ही दोन गाद्या अन दोन उशा बाहेर काढल्या.
मग मी एकावर एक दोन गाद्या टाकल्या अन ऊश्या ठेवल्या. आता मला धीर धरवत नव्हता, मी झटकन संजना चा गाऊन काढला तशी ती पुर्ण नागडी झाली होती. कारण तिने आतुन काहीच घातले नव्हते. माझ्याया अचानक कृतीने संजना चेकाळली होती. तिलापण हेच हव होत. मग तिनेही माझा टीशर्ट अन अंंडरपँट एका झटक्यात काढुन मलाही नागडं केल होत
माझा लंड संजनाला नागडं पाहुन जोरजोराने झटके मारायला लागला होता. संजनाची नजर झटके मारत असलेल्या माझ्या लंडावरच खिळुन होती. अन तिचा एक हात आपोआपच तिच्या पुच्चीवर गेला अन दुसराहात माझ्या लंडावर आला तसामाझा लंड तिचा स्पर्श होताच अधीकच झटके मारू लागला होता.
मी अधीक वेळ न घालवता संजनाला ऊचलुन गादीवरमधोमध उताणी झोपवुन तिच्या शेजारी एका कुशीवरअन तिच्या अंगावर माझा एक पाय टाकुन झोपलो. मी माझे ओठतिच्या गुलाबी ओठांवर ठेवत तिचेचुंबन घेतएका हाताने तिचे कडक झालेले स्तन कुरवाळु लागलोअन अंगठ्याने तिचे ताठरलेले मनुके रगडु लागलो तशी संजना आह् आह् स्स्ससस आशी मादक स्वरात किंचाळायला लागली होती.
संजना पुर्णपणे गरम झाली होती. आता तिचे दोंन्ही हात माझ्या पाठीवर, कंबरेवर व माझ्या गांडीवर फिरू लागले होते. अन त्याबरोबरच ती माझे ओठ चोखत माझ्या जीभेशी तिची जीभ घासु लागली होती. दोघही एकमेकांच्या जीभेला चोखत एक वेगळाच आनंद घेत होतो. मी सुध्दा आता पुर्ण गरम झालो होतो.
माझा लंड संजनाच्या मांडीवर घासत होता. त्यामुळे तीखुपच गरम होऊन तिची पुच्ची ओली झाली होती. ती एकसारखी तिची मांडी माझ्या लंडावर दाबत होती. मीआता माझे तोंड तिच्या स्तनावर ठेवुन एक दीर्घ चुंबनघेतल तशी संजना शहारली अन आह् स्स्सस स्सससआशी मादक आवाजात कण्हु लागली.
अन मला अधीकच जोर चढला तस मी गपकन तिचे स्तन जमेल तेव्हढ तोंडात घेऊन चोखायला लागलो – होतो तस संजनाने माझ्या डोक्यावरून हात फिरवतमाझे तोंड तिच्या स्तनावर दाबायला लागली होती. अन मादक स्वरात कण्हत म्हणाली, सौमित्र खुप भारी वाटतय रे चांगल चोखुन दुध काढ माझ्या स्तनांचे असच चोखत रहा.
मग काय!! मी आळीपाळीने तिचे दोन्ही स्तन चोखुन अन रगडुन लाल करून टाकले होते. आता माझा एक हात तिच्या पोटावरून फिरवत तिच्या मादक बेंबीवर स्थिरालला होता. मी माझ्या बोटावर तोंडातील लाळ घेऊन तिची बेंबी ओली करून बोट बेंबीवर गोलाकार फिरवु लागलो होतो अन मधुनच ते बोट बेंबीत घालुनफिरवत होतो तशी संजना अधीकच शहारत होती.
नंतर मी माझा हात खाली सरकवत तिच्या पुच्चीच्या अवती भोवती फिरवु लागलो अन तिच्या गोर्यापान, भरगच्च मांड्यांवर फिरवु लागलो. तशी ती मांड्या दाबुन धरू लागली मग मी माझा पाय तिच्या दोंन्ही पायात ठेवुन माझा हात सरळ तिच्या फुगीर पुच्चीवर ठेवला तशीती तिचीगांड उचलुन प्रतिसाद देउ लागली.
अजुन तिच्या पाकळ्याही उमललेल्या नव्हती. तिची ती फुगीर गुलाबाची कळी सोनेरी केसात लपुन बसलेली होती. मी हळुच तिला कुरवाळत माझे एक बोट तिच्यापुच्चीच्या ओल्या फटीत हळुच घुसवले तसे तिने पायफाकवले अन मी ते बोट आतबाहेर करु लागलो. तशीसंजना बेधुंद होऊन मादकपणे बडबडु लागली होती.
संजना – आईग आह् आह् स्स्सस स्स्स्स ऊँ ऊँ सौमित्र खुप मजा येतेय रे पण हळु घालरे, आज पहील्यांदाच पुरूषाचा हात माझ्या पुच्चीला होतोय अन अस बोट घालुन तिला रगडतोय. पण आता सहन नाही रे होत, तुझा लंड घालुन सील तोड एकदाचं. खुप वाट पाहीलीपण आता नाही.
अस म्हणत असतानाच मी तिच्या पुच्चीत दोन बोट घालुन तिच्या पुच्चीच भोक मोठं करायचा प्रयत्न करू लागलो होतो. अन संजना जोर जोराने कण्हु लागली होती. मी जोरजोराने बोट तिच्या छोट्या भोकात आत बाहेर करत अंगठ्याने तिचा गुलाबी छोटासा दाणा रगडत होतो. संजना मदहोश होत गांड वरखाली करूलागली होती.
ती मादक स्वरात किंचाळत म्हणाली बस कर सौमित्र आता नाही सहन होतरे, असम्हणत असतानाच तिच्या पुच्चीने गरम कामरस माझ्या हातावर सोडला अन तिने माझा हात तिच्या हाताने पुच्चीवर दाबुन धरला होता. दोन मिनीटातच ती शांत झाली होती. पण इकडे माझा लंड खुपच तापला होता.
मी उठुन तिच्या मांड्यामध्ये बसलो तेव्हा तीने माझा हात सोडला मी तिच्या पुच्चीतुन बोटे बाहेर काढली व माझ्या हातावरचा तिचा चिकट कामरस माझ्या कडक झालेल्या लंडावर लावुन ओलाकरू लागलो. संजनाच्यापुच्चीतुन अजुनही कामरस बाहेर येत होता. तो मी सर्व मी माझ्या लंडावर लावुन लंड पुर्ण बुळबुळीत केला.
माझ्या लंडाचा पुढील टोकदार गुलाबी सुपारी टरारून चंद्राच्या प्रकाशात चमकत होती. तशीच तीची ओली पुच्ची अन सर्व गोरंपान नितळ शरीर उजळुन निघालं होत. मीमाझा लंड तिच्या पुच्चीवर वरखाली घासायलालागलो, तस संजनाने तिची गांडवर उचलुन तिच्या हाताने पुच्ची फाकवुन धरली, अन मी माझा लंड तिच्यागुलाबीभोकावर घासत नेमधरून एकजबरदस्त धक्कामारला. तसा माझा आर्धा लंड म्हणजे ५” आत घुसलाहोता.
तशी संजना जोरात ओरडली अअअआआआईईईगगमेलेलेलेले गगगग आआआईईगगग आह् आह् हुँहुँ हुँ ऊँऊँ ऊँ सौमित्र किती जोरात घातलय रेरेरे जरा हळु घालनारेरेरे. मीपटकन तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले. अनतिचा आवाज आतल्या आतच विरून गेला होता. मगमीतसच तिला चुंबन करत राहीलो होतो. तिच्या डोळ्यातुन आश्रू वाहात होते, अन खाली तिचा कौमार्यभंग होऊन रक्त येऊ लागलं होतं.
मी दोंन्ही हाताःनी तिचे आश्रू पूसत तिला शांत करत म्हटल – संजना मी म्हटल होत ना तुला पहील्यांदा घेता ना खुप त्रास होईल! म्हणुन मीखाली बेडरूममध्ये नकोम्हटल होत. पण आता नाही त्रास होणार आता तुझ्या पुच्चीने स्वीकारलय माझ्या लंडाला, आता राहीलेला मी हळुवारपणे आत घालीन, तुला कळणारपण नाही. असम्हणत मी तिचे दोंन्ही स्तन रगडायला लागलो होतो.
तशी संजना रोमँटीक मुडमध्ये येत म्हणाली आता खुपभारी वाटतय रे सौमित्र. तुझा लंड किती गरम झालायजसा काही गरम राॕड माझ्या पुच्चीत घातलाय अन तो एकदम फिट्ट बसलाय की माझ्या पुच्चीला श्वास पण घेता येत नाही. अस म्हणत ती तिची गांड वरखाली करू लागली होती. मग मी समजुन घेतल आता हिला काय हवय ते.
मग मी तिचे दोंन्ही स्तन दोंन्ही हातात धरून हळुहळु माझा लंड तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करू लागलो तशीसंजना तिची गांड वर उचलुन मला साथ देत पुच्चीत लंड घालुन घेउ लागली होती. तिची पुच्ची इतकी गरम झाली होतीकी माझा लंड लाल झाला होता. ५ मिनीटा तच धक्के मारत मी माझा पुर्ण लंड तिच्या पुच्चीत तळापर्यंत घातला होता.
माझा लंड पुर्ण आत जाताच तिच्या पुच्चीने चिकट कामरस सोडला अन संजनाने मला तिच्या अंगावर ओढुन तिच्या मिठीत घेतले. मग मिही तिला माझ्या मिठीत घेत तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो.
संजना – सौमित्र तुझा पुर्ण लंड माझ्या पुच्चीत घट्टपणे बसलाय हे अजुन मला खरच वाटत नाहीये रे. मलातरवाटल होत जाणार नाही तुझ एव्हढ मोठ मुसळ, खरच तु आज माझ स्वप्न पुर्ण केलय सौमित्र. किती भारी वाट तय म्हणुन सांगु रे मला कळतच नाही. थोडावेळ तुझा लंड असाच आत राहु दे ना. मला खुप छान वाटतय रे.
५ मिनीट लंडआत ठेवल्यानंतर मीमाझी पोझिशन घेतसंजनाच्या गांडीखाली एक ऊशी ठेवली जेणेकरून तिची पुच्ची माझ्या लंडासमोर येऊन धक्के मारणे सुलभ होईल. अनमी सुरवातीला हळुहळु धक्के मारूनलंड आत बाहेर करू लागलो होतो. अजुनही संजनाची पुच्ची टाईटच होती त्यामुळे आतबाहेर करताना खुपचघर्षण होत होते.
संजनाला खुप मजा येत होती ती डोळे उघडुन पुच्चीतलंड आतबाहेर होताना पाहुन मोहरून गेली होती. तीही आता तिचे पाय उंच करत आणी लांब फाकवत लंड पुर्ण पुच्चीत घालुन घेत मादक स्वरात आह् आह् हुँ हुँ आईईईगगग स्स्ससस स्स्ससस आह हम् हम् सौमित्र अजुन जोरजोरात झव खुप मजा येते य मला, हा हा आ हा असच जोराने दणके मार स्स्ससस आह् आईगअसे किंचाळत होती.
तिच्या मादक आवाजाने मला अधीकच जोर चढला येत होता तसा मी कचाकच पुर्ण लंड बाहेर काढुन तिची कोवळी पुच्ची झवुन काढत होतो अन संजना ची पुच्ची एकसारखी पाणावत होती त्यामुळे मलाही तिलाझवायला मजा येत होती. अशाप्रकारे १५ मिनीट तिला झवल्यावर मी लंड बाहेर काढला.
अन संजनाला डाॕगी पोझिशनमध्ये घेउन माझा कडक लंड मागुन तिच्या पुच्चीत दोन तीन धक्क्यातच पुर्ण आत घातला अन तिचे लोंबणारे स्तन दोंन्ही हातात धरून घपाघप दणके मारून तिला झवु लागलो तशी ती मजा घेत गांड मागेपुढे करत माझा लंड पुच्चीत घालुन घेत होती. अन एकसारखी पानावत होती. अशा पोझिशन मध्ये १० – १५ मिनीट झवल्यावर मी परत माझा लंड बाहेर काढला.
परत संजनाला उताणी झोपवुन तिच्या पुच्चीत एकाचधक्क्यात माझा पुर्णलंड मुळासकट आत घातला तशीती जोराने अअआआआईईईगगगग करत किंचाळलीपण मी आता न थांबता कचाकच धक्के मारत तिची पुच्ची झवत होतो अन संजना पण मला साथ देत होतीअशाप्रकारे १० – १५ मिनीट झवल्यानंतर आंम्ही दोघहीस्वर्गात पोहोचलो होतो.
आंम्ही दोघही मनसोक्त पणे आनंद घेत होतो. अशा या चांदण्या रात्रीत, चंद्र प्रकाशात एकमेकांना उपभोगत होतो. अविस्मरणीय क्षण होता तो. ना कुणी जवळ बघायला होत नि ऐकायला होत. आंम्ही दोघही बेधुंद होत कामक्रीडा करत होतो. अन शेवटी आंम्ही दोघही आनंदाच्या परमोच्य शिखरावर पोहोचलो होतो.
अन आमच्या दोघांचेही एकाचवेळी वीर्यस्खलन झालेहोते! तसे आंम्ही दोघांनीही ऐकमेकांना बाहुपाशात घट्ट पकडुन घेतल. संजनाने तिच्या पायाची मिठी माझ्या गांडीवर मारत माझा लंड तिच्या पुच्चीवर दाबुन धरला होता. मी माझ डोक संजनाच्या खांद्यावर ठेवुन डोळे झाकुन पडलो होतो. दोघही खुप थकलो होतो. संजनापण माझ्या गालाला गाल चिकटवुन शांतपणे पडुन राहीली होती. एकमेकांचे गरम श्वास एकमेकांना जाण वत होते. आंम्ही असेच झोपुन गेलो होतो.
मला जाग आली तेंव्हा रात्रीचे १२ वाजले होते. थंड हवा अंगाला झोंबत होती. माझ्या हलचालीने संजना हीजागी झाली होती. तीमला म्हटली काय झालरे सौमित्र मी म्हटल अग काही नाही संजना, मला जाग आली तरमोबाईलमध्ये पाहीलतर १२ वाजलेत. चल आपण खाली बेडरूममध्ये जाऊया आता.
संजना – नकोना रे सौमित्र, मला इथेच भारी वाटतय रेतु असाच तुझा लंड पुच्चीत घालुन झोप माझ्यावरतीमला खुप मजा वाटतेय रे.
मगमी तसच एका अंगावर झालोपण माझा लंड तिच्यापुच्चीतुन बाहेर निघालाहोता. तस संजनाने मला तिच्याबाहुपाशात घेत मला पुर्णपणे चिकटली. तसे तिचे स्तनमाझ्या छातीवर रगडले जाऊ लागले अन लंड तिच्या ओल्या पुच्चीवर घासु लागला होता. एकमेकांना ऊब मिळत होती तसे दोघही परत गरम होत होतो. तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड घालुन रसपान करू लागली.
पाच मिनीटातच माझा लंड पुच्च्चीच्या स्पर्शाने कडक झाला होता. त्याच्या गरम स्पर्शाने संजनाही चांगलीच गरम झाली होती. अन माझ चुंबन घेत म्हणाली तुझा लंडतर परत ताठ झालाय रे सौमित्र!! आता माझीपणईच्छा झालीयरे त्याला परत घ्यायची. मग मी पण तिलाम्हटलं हो ग संजना मलाही तेच हवय.
मग मी परत तिला माझ्या खाली घेतल तस संजना ने तिचे पाय फाकवले अन मी तिच्या पुच्चीवर माझा लंडवरखाली तसेच तिच्या गुलाबी दाण्यावर घासत एकाचधक्क्यात माझा लंड पुच्चीत घातला तशी ती मादक आवाजात किचाळली. मग मी कचाकच धक्के मारत झवायला लागलो होतो. आता तिची पुच्ची माझा लंड स्पर्शाने पाणी सोडु लागली होती.
अशाप्रकारे वेगवेगळ्या पोझिशनमध्ये संजनाला एक तास झवुन तिच्या पुच्चीत माझ वीर्य सोडल होत. ती सुध्दा आता खुप थकली होती. आंम्ही दोघही एकमेकां च्या बाहुपाशात तसेच झोपुन राहीलो होतो.
रात्री २ वाजता थंडीमुळे संजना जागी झाली होती अनचुळबुळ करूलागलीहोती. त्यामुळे मीपण जागा झालोहोतो. मी तिला म्हटल काय झाल ग संजना? तर ती म्हटली खुप थंडी वाजतेयरे सौमित्र, चल आपण खालीजाऊन बेडरूममध्ये झोपुया.
मग मीपण ऊठलो अन दोंन्ही गाद्या गुंडाळुन खोलीतठेवल्या अन नागडेच दोघही संजनाच्या बेडरूममध्ये जाऊन एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपलो होतो पण झोपमोड झाल्यामुळे झोप ऊडाली होती. अन दोघेपण एकमेकांच्या स्पर्शाने गरम होऊ लागलो होतो.
परत माझा लंड ताठला होता तशी संजना म्हणाली हातर रत ताठलाय की रे सौमित्र! काय बाई काय म्हणावयाला, आता माझी पुच्चीपण तुझा लंड बघुन पाणावलीआहे रे. अजुन एकदा झव ना मला सौमित्र!!
अस म्हणताच मी कचकन माझ मुसळ तिच्या पुच्चीतघालुन ३० – ४० मिनीट कचाकच दणके मारत झवुन दोघांनीही पाणी सोडलं होत. अन परत एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपी गेलो होतो.
तर मित्र – मैत्रीनींनो अशाप्रकारे त्या चांदण्या रात्री, चंद्र प्रकाशात, रोमँटीक वातावरणात मी मामाची मुलगी संजनाची कोवळी पुच्ची झवुन तिच सील तोडल होत, कळीच फुलात रूपांतर, अन कुमारीकेच एका स्रीमध्ये रूपांतर केल होत. संजना त्या दिवसापासुन खुपच खुष होती. तिच्या चेहर्यावर एक वेगळीच चमक दिसत होती.
मी तिथे असेपर्यंत रोज रात्री संजनाला मनसोक्त झवुनकाढल होत, अन तिच्या पुच्चीचे भोक माझ्या लंडाच्या मापाचे करुन टाकल होत.
तर कशी वाटली ही कहाणी आपल्याला? जरूर कळवा. परत लवकरच भेटु एका नवीन कहाणी घेऊन. तोपर्यत काळजी घ्या अन आनंदी रहा.

[email protected]

This story चांदण्या रात्री मामाच्या मुलीचे सील तोडले appeared first on new sex story dot com

Updated: April 23, 2023 — 10:41 pm