जून ते सोनं भाग 11

मित्रानो सगळ्या वाचकांचे मि आभारी आहे कमी वेळात मला तुम्ही भरभरून प्रेम दिलात माझी कथा सगळ्यांना खुप आवडली

कथेला सुरवात करतो.

” मजा आली का? म्हणून काय विचारतोस मि तर फिदाच झाले तुझ्या ताठलेल्यावर ज्या प्रकारे तू घासत होता सोबत दाबत आणि कॉलत होतास आह काय सांगू, एकदम मस्त वाटत होत आता पण वाटतंय तू घासतोय आणि चोळतोय ” काकू मला म्हणाल्या आणि त्यांनी चक्क गाड डाव्या बाजूने बाहेर कडून मला दाखवली.

काकू मला तुमचे हांडे खुपच आवडले जुने असले म्हणून काय झालं, अजून पण कडकच आहेत हा ते म्हणतात ना जून ते सोने ते काही खोटं नाही बोलत मी विचार करतोय आता परत कधी मिळेल मला हांडे हाताळायला रगडून रगडून मि तर खुप आतुर झालोय, तुम्हाला तर माझी अवस्था जाणवली असेल काळात किती वाईट झाली ति ” मि काकूंना बोलत कडक झालेला लंड पॅन्टवरूनच मुठीत पकडून दाखवला.

काकू पण काही कमी न्हवत्या त्यांनी चक्क हळुवार पणे एक गिरकी घेतली आणि गांड माझ्याकडे हलवत बोलल्या

” हांडे पण तुझ्यासारखेच तापलेत… आतुर झालेत तुझा कडून रगडून घेण्यासाठी ” काकू बोलल्या

” कल्पना तुझं हड्याच पूर्ण झालं असेल तर ” काकाबोलेले तेवड्यात काकू त्यांना बोलल्या

” काय हो? एक तर तुम्ही कधी काजळी नाही घेतली, कधी विचारपूस केली, हा करतोय तर तुम्हाला त्रास होतोय का?

” अगं तसं नाही मि ह्या साठी बोलतोय मला ते गावी जाण्याची परवानगी ” काका म्हणाले.

” तुम्ही गावी गेल्यावर मि एकटी राहू इकडे ” काकू रागात म्हणाल्या.

” अगं हा सँडी आहे ना तुझ्या सोबतीला. राहशील ना
रे काकू सोबत मी येईपर्यंत ” काकांनी मला विचारलं.

” हो मला काहीच हरकत नाही, पण काकूंना विचारा मि चालेल का त्यांना सोबतीला ” मी काकूं कडे बघत बोललो.

” अहो मला पण काही प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्हाला तर माहित आहे ना, मला रात्रीची मालीश करून घ्याची असते ” काकू बोलल्या.

मि लगेच काकूंना म्हणालो.

” कसली मालिश करायची, मला सांगा मी करेल मला आवडत मालीश करायला, तुम्हाला हवी तशी, तुम्हाला आवडते तशी, मि मालीश करेल. मला पण तुमच्या इतक्या वयाच्या बाईची मालीश करण्याचा अनुभव मिळेल काकू, चालेल का तुम्हाला माझ्या कडून मालीश करून घेतलेली? ” मि काकूंना विचारलं.

” ठीक आहे पण पाहिलं मि तुझी परीक्षा घेणार, म्हणजे तू कसा मालीश करतो ते ” काकू म्हणाल्या

” हो घ्या ना खुशाल घ्या, वाटल तर मि आताच मालीश करतो तुमची, बोला कशाची करू मालीश ” मि म्हणालो.

” ठीक आहे मग तू माझ्या पाठीची मालीश कर, सकाळ पासून माझी पाठ खुप दुखतेय, बघू तुझ्यात हातात किती जादू आहे ते, जर का तू माझ्या पाठची चांगली मालीश केलीस तर मि थोडा विचार करेल ह्यांना गावी जाऊ देऊ ह्याचा ” काकू म्हणाल्या

” जा बाळा कर तिच्या पाठीची, बेस्ट ऑफ लक ” काका मला म्हणाले.

मि लगेच काकूंच्या मागे गेलो काकू उभ्या होत्या. माझी उंची काकूंन पेक्षा जास्त होती.

माझे हात मि काकूंच्या पाठीवर ठेवले आणि हळू हळू मि पाठव चोळायला लागलो वर मॅनेपासून ते कमरेपर्यंत मि काकूंची पाठ दाबू लागलो.

” अरे खाली कमरेवर पण कर मालीश ” असा म्हणत काकूंनी गांड बाहेर काढली आणि त्या त्यांची गांड माझ्या लंडावर घासू लागल्या. मला काळा कि काकूंना कसली मालीश करायची आहे.

मि पण माघे कशाला राहू, म्हणून मि माझा लंड त्यांच्या गांडीच्या मधोमध टेकवला आणि मि हातानी पाठीची आणि लंडणे गांडीची हळू हळू मालीश करू लागलो.

” आह असाच कर… खुप बर वाटतंय रे… असच रगड… चोळ… तुझं किती कडक आहे रे… हात… कर अजून
कर… खुप बर वाटतंय ” काकू मािलशचा आनंद घेत मला बोलल्या.

” काकू ही तर फक्त वर वर मालीश करतोय? जर का तुम्ही मला तुमच्या सगळ्या अंगाची मालीश करायला डिलीट तर बागा कसा तुम्हाला मोकळ करून सोडतो ते ” मि बोललो आणि दोन्ही हात काकूंच्या गांडीवर घेऊन त्यांची गांड दाबली.

” आऊचा.. किती जोरात दाबतोस.. हळू कर मला हळू हळू मालीश केलेली आवडते.. ” काकू म्हणाल्या.

” बाळा तू कर तिची मालीश मि आलोच ” काका मला सांगून गेले.

तसं मि काका आत जाण्याची वाट बगु लागलो ते आत जाताच

काकूंना एकदम खाली वाकवलं आणि हात कमरेवरून काढून त्यांच्या दोन्ही बॉलवार ठेवले आणि मि हळू हळू बॉल दाबू लागलो.

” आह आह.. काय मस्त बाळ आहेत हो काकू तुमचे.. मस्त कडक आहेत अजून.. आणि आंब्याचा देठ पण चांगलाच मोठा दिसतोय ” मि असा म्हणत दोन्ही बॉलची मनुके टोनही हातांच्या चिमटी पकडली आणि दाबलि.

” आई ग.. आ आ आ.. ” काकू इतक्याच बोलल्या

मि इकडे त्यांचे बॉल हळू हळू दाबत होतो आणि सोबत कंबर पण हलवून लंड गांडीवर घासत होतो.

माझ्या आयुष्यात आज मि दुसऱ्यांदाच इतक्या वयाच्या बाईच्या बॉलला दाबत चोळत होतो आणि ति बाई एकच होती ति म्हणजे ही काकू

आम्ही दोघे फक्त मजा घेत होतो. कोणीच काही बोलत न्हवत. मला खुप मस्त वाटत होत काकूंच्या गांडीवर लंड घासायला.

मि आता माझा उजवा हात बॉल वरून काढला आणि तो हळू हळू खाली नेऊ लागलो. मि हात पोठावर ठेवला आणि पोटाला चोळू लागलो, एक बोट बेंबीत टाकला आणि गोलगोल फिरवू लागलो.

” आह ह.. आ आ स स स स श्श ” काकूंच्या तोंडून निघालं

मि हात पोटावरून खाली नेला माझा हात काकूंच्या साडीत घातला आणि माझी बोट काकूंची पुच्ची सोडू लागली. तितक्यात काका बाहेर येण्याची चाहूल लागली. तसं मि काकूंना सोडलं आणि उभा झालो. माझा लंड थाठलेला स्पष्ट दिसू लागला मि जाऊन सोफ्यावर बसलो काकूंच्या समोर

माझी आणो काकूंची नजरानंजर झाली काकूंचे डोळे एकदम नशिळे झाले. त्यांचा चेहरा एकदम वेगळाच दिसत होता.

” झाली का रे मालीश? काकांनी विचारलं

” हो झाली काका ” मि म्हणालो

” कल्पना कशी वाटली ह्याने केलेली मालीश, पास झाला का तुझ्या परीक्षेत? काकांनी काकूंना विचारलं.

” हो आवडली त्याची मालीश करण्याची पद्धत आणि त्याचा कठोरपणा सुध्दा, पास केल मि त्याला ” काकू माझ्या कडे बघत बोलल्या.

” वा मस्त, म्हणजे मला गावी जाण्याची परमिशन मिळाली ” काका म्हणाले.

” मि असा नाही म्हणाले मला वेळ पाहिजे 2 दिवसांनी सांगते ” काकू म्हणाल्या आणि त्या आत निघून गेल्या. मि पण त्यांच्या मागे मागे गेलो.

” काकू कशाला थांबवताय काकांना? जाऊद्या ना गावी. मि तुमची चांगल्या प्रकारे मालिश करेल. माझी पण खुप इच्छा आहे ” मि म्हणालो

” कसली इच्छा? ” काकूंनी विचारलं

” तुमच्या वयाच्या बाईची पुच्चीला चाटायची, त्यांचं दूध प्यायचं, पुच्चीला झवायची आणि गांड मारायची ” मि काकूंना बोललो.

” शि.. तू काहीही बोलतोस, लाज नाही वाटत माझ्याशी असा बोलायला ” काकू लाजल्या.

” ह्यात कशाला लाजायचं, जे आहे ते बोललो, मला आवडत, माझी इच्छा सांगितली, बघत ना लंड कसा आतुर झालाय गांडीत जायला जरा हातात घेऊन बघ त्याची काय हालत झाली आहे ती ”
मि काकूंचा हात पकडून माझ्या ताठलेल्या लंडावर ठेवत म्हणालो

” श्श. हाट नालायक कुठला, आज काल तु खुप चावट झाला आहेस ” काकाऊ माझा लंड सोडत म्हणाल्या आणि त्या किचन मध्ये गेल्या चहाचा ट्रे आणि कप ठेवायला.

काकूंचा हात माझ्या लंडावर झाल्यामुळे मि खुश झालो. सोफ्यावर बसत लंडाला पॅंटीवनच चोळत काकूं ना कशा प्रकारे घेता येईल हा विचार करू लागलो.

” काका मि निघतो ” मि काकांना म्हणालो आणि उयहलो तेवड्यात काका म्हणाले.

” निघालास, जा आत आणि कल्पनाला सांग तू निघालास नाही तर ती माझं डोकं खाईल मला का नाही सांगितलं वगरे वगरे ”
काका मला म्हणाले

” अरे वा काकांनी स्वतःहून मला काकूंचा चान्स मारायची संधी दिली ” मि मनात म्हणालो.

” ओके काका मि काकूंना भेटून निघतो ” मि म्हणालो आणि आत किचन मध्ये जायला निघालो.

मी आत गेलो, काकू पाण्याच्या बाटल्या भरत होत्या. मी दबक्या पावलांनी त्यांच्या मागे गेलो आिण त्यांच्या करेवर हाट ठेवला आणि कंबर माघे खेकन माझ्या लंडावर त्यांची गाडी दाबली.

” आउच कोन आहे.. आहा ” काकू ओरडल्या आणि तोंड फिरून उभ्या झाल्या लगेच त्यांच्या तोंडावर हात ठेवून म्हणालो

” मी आहे कशाला ओरडताय ”

” तुला काही कळत कि नाही. किती घाबरले मि?.. असा कोणी करता का बावळट. ”

सॉरी काकू मी फक्त मस्ती केली.. ” मि म्हणालो

” पण अशी मस्ती कोणी करता का? ” काकू म्हणाल्या

” तुम्हालाच माहिते कि अशी मस्ती कोण करत तुमच्या सोबत, काका करता का? अशी मस्ती तुमच्या सोबत. ” मि म्हणालो

” हाट नालायक काय पण विचारतो ” काकू म्हणाल्या.

” अहो मि चाललो होतो तर काका म्हणाले कि जा आत आणि काकूला भेट म्हणून मि आत आलो तुम्हाला भेटायला ” मि म्हणालो

” हो का? काकांनी असं भेट म्हणून सांगितलं ” काकू म्हणाल्या.

” नाही मीच विचार केला कि, जाऊन आत तोडा शेक घेऊया म्हणजे घरी गेल्यावर कमी येईल लवकर शांत व्हायला ” मि म्हणालो.

” काय म्हणालास, कसला शेक पाहिजे आणि घरी जाऊन शांत कसा होणार काय म्हणतोस मला नाही कळलं ” काकूंनी मला विचारलं तसं मि त्यांच्या जवळ गेलो

” अहो काकू तुमचे हांडे गरम आहेत ना म्हणून माझ्या ह्याला थोडा शेक मिळाला कि. घरी जाऊन मला त्याला शांत करायला जास्त वेळ नाही लागणार ना ” मि असा म्हणत काकूंचा हाट पून्हा लंडावर ठेवला.

तसं काकूंना कळलं मि काय म्हणतोय आणि कसाबद्दल

” ईश्श.. नालायचं आहेच एक नंबरचा तू, म्हणजे तू घरी जाऊन तुझ्या हाताने, शि.. ” काकू मला म्हणत लाजल्या त्यांच्या चेहऱ्यावर चमक मला सांगत होती त्यांनी मि कसा प्रकारे लंड हलवून शांत होणार ते इमॅजिन केल.

” सध्या तेच कराव लागणार ना.. अपना हाट जग्गनाथ ” मि माझा हाट हलवत काकूंना दाखवत म्हणालो.

” हो का नालायक जा आता तुला जायला उशीर नाही होत का, झालं ना सांगून तू चला ते, काका येती मागासारखे आत ” काकू म्हणाल्या आणि मला बाहेर ढकलू लागल्या.

” हो लवकर जावा लागेल आता जास्त कंट्रोल नाही होत. कधीghari जातोय आणि ह्याला शांत करतोय अस झालाय. चला येतो मि ” मि म्हणालो आणि बाहेर जाणार तेवड्यात काकू म्हणाल्या.

” जा बाबा लवकर नाही तर तुझा काही नेम नाही इथेच करशील त्याला शांत. ” काकू माझ्या लांडकडे बघात आणि हाट हलवत मला म्हणाल्या.

” मि तयार आहे काकू, आणि जर का तुम्ही मदत केली तर हा लवकर शांत होईल ” मि म्हणालो

” हाट नालायक, जा. ” मला म्हणाल्या. मि निघालो तेवड्यात पुन्हा काकू म्हणाल्या

” नंतर कॉल करते. मालीश करावी वाटली तर बोलावेल तुला करायला.. येशील ना? ” काकू म्हणाल्या आणि त्यांनी पदर बाजूला करत मला त्यांनी त्यांचा बॉल दाखवला. माझं लक्ष त्यांच्या बॉलवर गेलं. त्यांचा मनुका ताठला होता जो मला स्पष्ट दिसला.

” हो नक्की येईल, असा चान्स तोडीच सोडणार आहे मि.. कधी पण कॉल करा माध्यरात्री पण मि जागाच असतो जर तुम्हाला वाटल तर. ” मि असा म्हणालो आणि निघालो

बाहेर आलो सोबत काकू पान आल्या काकांना विचारलं आणि काऊंना पण विचारलं आणि हळुचा त्यांना डोळा मारला, त्यांनी पण मला डोळा मारून उत्तर दिल.

मित्रानो सध्या इथेच थांबतो पुढे काय झालं ते नंतर
मला कळवा तुम्हाला ही कथा कशी वाटली ते

This story जून ते सोनं भाग 11 appeared first on new sex story dot com

Updated: May 26, 2023 — 11:14 pm