जून ते सोनं भाग 12

नमस्कार मित्रानो कशे आहात, तुम्ही सगळे मजेत असाल ही अशा करतो. तुमचा प्रतिसाद मला खुप चांगला मिळतोय त्या साठी तुम्हा सगळ्यांचे मनापासून आभार. खुप जणांनी मला मेल कातून सांगितलं कि कथा लवकर संपवा पण मित्रानो मि अगोदरच सांगितलं आहे कि कथा खुप कोठी आहे. ही घटना आमझ्यासोबत घडलेली आहे त्यात थोडासाच चेंज केला बाकी सगळं तेच आहे.

मागच्या बघत ठी वाचलं असेल कि कशा प्रकारे काकूंनी माझ्या कडून त्यांच्या गांडीची मालिश करून घेतली

आता पुढे

मी काकूंच्या घरून निघालो सगळ्या रस्त्यात मी फक्त काकूंचाच विचार करत होतो. घरी पोहचल्या बरोबर पहिल बाथरूम मध्ये जाऊन काकूंच्या नावाने हलवून शांत झालो.

हॉल मध्ये T.V बघत बसलो. T.V बघण्यात मन लागत नव्हत मि मोबाईल वर काही टाईमपास होतो का म्हणून हातात घेतला तेवड्यात काकूंचा कॉल आला

मि जाम खुश झालो लगेच कॉल उचलला

काकू :- पोहचलास का रे?

मि :- हो काकू आताच, काकू काही काम होत का माझ्याबकडे

काकू :- नाही? असा का विचारलंस?

मि :- नाही ते मि इतका वेळ तुमच्या इथेच होतो आणि काही मिनिटचा झाली मला घरी येऊन तेवड्यात तुम्ही कॉल केला म्हणून विचारलं

काकू :- नाही ते असच

मि :- नक्की कि काही वेगळं कारण

काकू :- नाही काही नाही खरंच

मि :- याचा ठीक आहे बोला

काकू :- काय?

मि :- अहो तुम्ही कॉल कशा साठी केला ते?

काकू :- मि सहज कॉल केला तुला, काहीबीकाम असल्यावरच तुला कॉल करायचा का?

मि :- नाही तसं नाही काकूं ह्या आधी तुम्ही कधी मला कॉल केला न्हवता

काकू :- हो पण या आधी आपण असा वागत पण न्हवतो ना

मि :- असा म्हणजे कसा हो काकू?

काकू :- तुला नाही माहित

मि :- नाही

काकू :- हो का लबाडा मला माहिती आहे कि तू किती लबाड आहेस ते

मि :- किती सांगा बरं

काकू :- तू काय करत होतास काकासमोर

मि :- कधी आणि काय

काकू :- नाटक नको करुस तुला माहिती आहे कि कधी आणि काय करत होतास ते

मि :- नाही मला खरंच नाही माहित तुम्ही सांगा

काकू :- नाही माहित तर जाऊदे बरं मला सांग तू इयके दिवस का बरं घरी नाही आलास

मि :- मि खूप काम होती ऑफिस मध्ये म्हणून आंही जमलं

काकू :- नक्की का, कि ते मूवी मध्ये जे घडलं त्यामुळे तुला.. खरं सांग

मि :- खरं सांगू

काकू :- हो अगदी खरं सांग मला

मि :- काकू त्यादिवशी मि भावनेच्या भरात तुमच्या कडून नको ते करून घेतलं पण नंतर मलाच खुप वाईट वाटल मला असा करायला नह्व्त पाहिजे. त्या मुळेच मला तुमच्या समोर येण्याची लाज वाटत होती.

काकू :- अरे त्यात तुझ्या एकट्याची थोडीच चूक होती, माझी पण होती. मि पण तुझ्यासारखी वाहत गेले. आणि ते सगळं त्या दोघांमुळे झालं. कसले चाले करत होते लाज पण वाटत न्हवती त्यांना

मि :- हो ना खरंच बोलल्या तुम्ही काकू, असा कोण सगळ्यांना समोर करतात का? कस कस करत होते ना.

काकू :- हो ना? किती घाणेरडे प्रकार करत होते. करताना त्यांना घाण नाही का वाटल असेल?

मि :- घाणेरडं कुठे काकू. आज काल हे सगळं कॉमन आहे.

काकू :- शि बाबा! आमच्या वेळेस न्हवत असा काही? शि काय काय करत होता तो मुलगा खाली बसून त्या बाईच्या मांड्या मध्ये डोकं टाकून माहित नाही पण ती तर खुपच मजा घेत होती

मि :- खरंच तुम्हाला माहित नाही तो काय करत होता. त्या बाईच्या मांड्यान मध्ये डोकं ठेऊन?

काकू :- नाही खरंच नाही माहित? तुला माहित आहे का

मि :- हो

काकू :- सांग ना काय करत होता तो ज्यामुळे त्या बाईला इतकी मजा येत होती

मि :- काकू तो ना, मांड्यान मध्ये डोकं घालून ना चाटत होता

काकू :- काय चाटत होता?

मि :- अहो ते तुमच्या मांड्यान मध्ये काय असत तिकडे तो चाटत होता.

काकू :- काय असत असा आमच्या मांड्यान मध्ये.. तिकडे तर आमची ती पू..

मि :- काय काकू? काय पू

काकू :- शि नालायक…. आणि तो तिकडे चाटत होता.. शि

मि :- त्यात काय शि काकू मि म्हणालो ना आज काल हे कॉमन झालाय.

काकू :- काय असालं करतात का? तिकडे चाटतात आईगं.. किती घाणेरडा पणा हा

मि :- अहो काकू काही घाणेरडा नाही. तुम्ही बघितलं ना तो किती मजेणे चाटत होता त्या बाईची. आणि ती बाई पण किती मजेणे घेत होती खाली बसून. मला तर सगळं सुसाट होत काय करताय ते दोघे

काकू :- हो ना. पण मला नाही दिसलं नीट

मि :- म्हणून तुम्ही टाक लावून बघत होता त्यांच्या कडे मूवी सोडून

काकू :- तुझं बरं माझ्या कडेच लक्ष होत.. तुझं न्हवत का त्यांच्या कडे लक्ष

मि :- माझं त्या दोघां कडे आणि तुमच्या कडे पण होत लक्ष. तुम्ही काय करत होता ते पण बघितलं मि

काकू :- काय करत होते मि?

मि :- तुम्ही त्यांना बघून तुमच्या मांड्यान मध्ये हाट टाकला होता आणि..

काकू :- आणि काय

मि :- ततिकडे तुम्ही तुमची बोट टाकत होता जिकडे तो मुलगा खाली बसून त्या बाईच चाटत होता.. तेचा पू.. म्हणालात ना तुम्ही तेच ते..

काकू :- हाट नालायका.. भारीच नजर ठेऊन होतास तू

मि :- ठेवायचं लागेल ना म्हणून तर कळलं तुम्ही काय करत होता त्यांना बघून

काकू :- हाट नालायक

मि :- काकू मला खरं सांगा ना तुम्ही बोट टाकत होताना

काकू :- आई.. ग… शि… नालायक काही पण विचारतोस.. तू

मि :- सांगा ना काकू. मला तुमच्या हातांच्या हालचालीवरून कळत होत कि तुम्ही तुमची बोट आत बाहेर करत होता.

काकू :- शि बाई. तुला ना भलतीच चौकशी कशाला आणि तू पण तर तेच करत होता

मि :- हो मि तर करत होतो.. काय करणार ते असा करट होते आणि आवाज काढत होते तर मला राहवत न्हवत म्हणून मि करत होतो.. मसाज

काकू :- काय मसाज.. कि दुसराच काही

मि :- म्हणजे तेच हो जे तुम्हाला वाटल..

काकू :- काय वाटल मला सांग

मि :- तुम्हाला नाही माहित का?

काकू :- हो मुला माहीत आहे

मि :- सांगा बरं मग मिबलाय करत होतो. जर तुम्ही मला सांगितलं तर मि पण सांगेल तुम्ही काय करत होता.

काकू :- लबाड आहेस एक नंबरचा.. तू ना तुझा हलवत होतास.. आई ग.. काही पण बोलायला लावलास तू.. मला लाज वाटते

मि :- अहो काकू असं लाजून काही होणार आहे का? एकदम फ्री बोला ना बघत तुम्हाला पण मजा येईल बोला ना प्लीज

काकू :- बरं बोलते.. तू ना तुझ्या त्याला

मि :- काकू नाव घ्या ना

काकू :- ईश्श.. तू ना तुझ्या लं.. डाला.. हातात घेऊन हलवत होतास.. आई ग बस ऐकलंस.. खुप चावट आहेस तू

मि :- हो काकू कि खुप चावट आहे. मला असा चावट पणा करायला खुप आवडत.. तुम्हाला नाही आवडत का असा चावट चावट बोलायला.

काकू :- पाहिलं नाही माहित पण त्या दिवसापासून ते दोघे लास बोलत होते आणि मजा घेत होते तेव्हपासून आवडायला लागलं.. घरी आल्यावर सारखं त्यांचेच शब्ध आणि तेच डोळ्यासमोर येत होत आणि तू पण येत होतास..

मि :- फेक मि कि माझा ठी हाट घेऊन हलवत होता तो पण

मित्रानो सध्या ओथेच थांबतो

मला कालवा कसा वाटला हा भाग

This story जून ते सोनं भाग 12 appeared first on new sex story dot com

Updated: May 10, 2023 — 10:58 pm