जून ते सोनं भाग 14

नमस्कार मित्रानो मि सँडी तुम्हा सगळ्याच मनापासून स्वागत करतो. तुम्ही ह्या कथेचे सगळे भाग वाचले असतील नसेल तर पाहिलं ते वाचा मगच हा भाग

मागच्या भागात वाचलं कि कशा प्रकारे मि आणि काकू फोनवर काढा प्रकारे चावट बोलत होतो आणि नंतर मि त्यांना आठवून हलवून लंडाला शांत केल

आता पुढे

एक दोन दिवस मि आणि काकू फोनवरच बोलत होतो, काकामाच्या व्यापामुळे मला घरी यायला उशीर व्ह्यायचा म्हणून मला त्यांच्याकडे जाता आलं नाही

संडेला मि आवर्जून त्यांच्या घरी जायचं ठरवलं सकाळीच मि लवकर उठलो आणि त्यांच्या घरी गेलो.

रोज प्रमाणे काका घरीच होते. मि दाराची बेल वाजवली काही मिनिटाच काकांनी दरवाजा उघडला मला बघून म्हणाले

” अरे ये. कस आहेस, खुप दिवसांनी आलास ”

मि आत जात त्यांना उत्तर दिल

” हो काका खुप काम होत ऑफिस मध्ये म्हणून वेळ नाही मिळाला म्हणून आज सकाळीच आलोय ” तेवड्यात काकू आल्या काकूंनी आताच अंघोळ केली होती त्या केस पुसत आल्या मला बघितलं आणि त्या बोलल्या

” आज मिळाला वाटत वेळ, काय रे आज काल तू येत नाही आमच्या कडे, दुसरं कोण मिळालेलं दिसतंय ” काकू बोलल्या

काकू केस पुसत माझ्याशी बोलत होत्या

” तसं काही नाही काकू, ऑफिस मध्ये खुप काम होती म्हणून नाही जमलं ” मि काकूंना म्हणालो

” अगं काम असतील त्याला कशाला त्याला ओरडतेस जाऊदे जा काहीतरी बनव नाश्त्याला आपल्याला ” काका म्हणाले

काकू आत गेल्या काकांनी मला बसायला सांगितलं

मि काकांनाच्या बाजूला बसलो आणि त्यांना म्हणालो

” काका काही झालं का गावी जायचं? ”

” अरे अजून नाही, तुझी काकू जायची परमिशन नाही देत ना ” काका नाराज होत म्हणाले.

” थांबा मि वरात जाऊन विचारतो, असा पण त्या माझ्या वर नाराज झालयात वाटतंय, मि आत जाऊन त्यांचा राग घालवतो आणि प्रयन्त करतो तुम्हाला परमिशन मिळते का? ”

मि म्हणालो आणि उठलो

” बाबा जा तिची नाराजी घालावं पाहिलं मग विचार ” काका म्हणाले

मि लगेच किचन मध्ये गेलो

काकू किचन जवळ होत्या चहा टाकत होत्या. मि त्यांच्या मागे गेलो आणि त्यांना चिकटलो

” आला का तेच विचार करते अजून कसा नाही आला आत ” , हो बाजूला मला नाही बोलायचं तुझ्याशी ” काकू रागात बोलल्या

” सॉरी काकू, ते मला खुप काम होती ना म्हणून नाही जाल यायला, ” मि म्हणालो

” हो का? पण फोन तर करू शकला असता ना, ” काकू म्हणाल्या तसं मला त्यांच्या रागच कारण कळलं

” खरंच काकू मला कामात वेळचा न्हवता भेटत मि रात्री उशिरा यायचो आणि सकाळी लवकर जावा लागायचं. पण आता नाही होणार असा असा म्हणत मि पुन्हा काकूंना चिकटलो

” बगते ” काकू म्हणाल्या

मि त्यांचा राग घालवण्यासाठी त्यांच्या कमरेवर हाट ठेवला आणि हळू हळू फिरवू लागलो त्यांना गुदगुल्या करू लागलो

” हा हा हा.. काय करतोस गुदगुल्या होतय ” काकू म्हणाल्या

” म्हणून तर करतोय ” मि म्हणालो आणि पुन्हा चालू झालो

काकूंना गुदगुल्या होत असल्यामुळे त्याची कंबर हलट होती. त्यांची भरलेली गांड माझ्या झोपलेल्या लंडला घासत होती. त्यामुळे माझा झोपलेला लंड हा हळू हळू जागा होऊ लागला.

मि हात हळू हळू वर सरकू लागलो, जसं जसा माझा हाट वर जातं होता तसं तसा काकूंच्या अंगावर कटे येऊ लागले, त्यांनी गांड हाळवणकर बंद केल

मि मान काकूंच्या केसात नेली आणि वास घेऊन म्हणालो

” एकदम मस्त वास येतोय, आताच अंघोळ करून आलात वाटतंय ”

” हो.. आताच करूनच आले होते बाहेर ” त्या म्हणाल्या

” हो का म्हणूनच ओल लागतंय ” मि म्हणालो आणि पाठीवर फिरवला

” भिजला का ब्लॉउज मागून ” काकू म्हणाल्या

” हो, त्यामुळं मला कळलं आज तुम्ही आत काहीच नाही घातल ” मि बोललो पाठीवर हाट फिरवत

” हाट लबाडा.. ” काकू एवढ्याच बोलल्या

मि हात फिरवता फिरवता माझा ताठलेला लंड पण त्यांच्या गांडीवर घासू लागलो

” फक्त वर कि खाली पण ” मि अर्धवट बोललो

काकूंना कळलं मला काय म्हणायचं

” खुप वात्रट झाला हा तू काही पण म्हणतोस.. ” काकू म्हणाल्या

” हो का आणि तुम्ही नाही का झाल्या ” मि बोललो

” मि कधी रे बावळट ” काकू म्हणाल्या

” त्या दिवशी नाही का तुम्ही माझ्याशी काकांना समोर बोलत होता आणि नंतर फोनवर सुध्दा ” कि म्हणालो तसा काकू म्हणाल्या

” ते असच.. पण तुझ्या सारखं थोडीच ”

” माझ्यासारखं नाही पण माझ्या कडून सगळं ऐकून घेतलं ना कि काय काय आणि कसा ते करायचं ” मि म्हणालो

” हो तुला अनुभव आहे ना म्हणून ” काकू म्हणाल्या

” हो आहे म्हूणन सांगितलं नास्ता तर नसत सांगितलं.. पण मला एक सांगा तुम्ही खरंच नाही केलात तसं काही ” मि म्हणालो

” हो खरंच.. ” काकू म्हणाल्या

मि त्यांच्या सोबत बोलताना माझा हाट फिरवत होतो सोबत लंड पण गांडीवर घासत होतो. काकू सगळं एन्जॉय करत होत्या.

” अरे चहा झाला कि नाही ” काकांचा आवाज आला

” आम्ही दोघे सुद्धीत आलो आणि काकी म्हणाल्या

” जा बाहेर. मि आले चहा घेऊनं नाही तर काका आत येतील ”

मि लगेच बाहेर गेलो

माझ्या मागोमाग काकू आल्या

” घ्या आणताच होते लगेच आला आवाज ” काकू तोड्या रागात बोलल्या

” अजून राग नाही गेलेला दिसतोय ” काका मला हळूच म्हणाले

” हो तोडा बाकी आहे जाईल ” मि त्यांना सांगितलं

” घ्या गिला ” काकूंनीबकाकांना चहा दिला

” घे रे ” मला पण दिला आणि त्या बसल्या

” काकू तुम्ही विचार केला कि नाही ” मि म्हणालो

” कसला ” काकूंनी विचारलं

” अहो तेच माझ्या कडून मालीश करून घ्यायाची कि नाही.. तसं म्हणजे काकांना गावी जायची परमिशन.. ” मि बोललो

काकू समजल्या आणि म्हणाल्या

” याचा ते होय.. अजून विचार नाही केला,, म्हणजे तू एकदाच केलीस मालीश एका वेळेने थोडीच समजेल तू कशी करतोस ते.. अजून एकणवेळेस तरी केल्यावर मला समजेल तरच मि बोलेल ”

” बाळा कर एकदा अजून तिची मालीश आणि घे रे परमिशन ” काका म्हणाले

” ठीक आहे काकू मि करतो मग लगेच कशाची करू ” मि बोललो

” तुला आवडेल त्याची, जाऊदे तू माझ्या मानेची कर जरा मग सांगते ” काकू म्हणाल्या

मि चहाचा कप ठेवला आणि काकूंच्या माघे गेलो आणिआनेवार हळू हळू हाट फिरू लागलो कॉलर लागलो

” आह काय हाट आहे तुझा लागल्यावर लगेच अंगात जिंजिन्या आल्या.. ” काकू बोलल्या

मि पण माझ्या हाताची कमाल दाखवत मन चोळू लागलो आणि हाट ब्लॉउज मध्ये घालून पात दाबत होतो

काही वेळ मि तसाच केल काकूंनी ते पौर्णिमा पणे एन्जॉय केल आणि मला थांबवता म्हणाल्या

” बस आच्या येवढ पुरे मि तुला नंतर फोन करून सांगते कि तुला माझी करण्याची परमिशन हे कि नाही ” मि म्हणालो चालेल

” काका ” मि त्यांच्या कडे अगठा दाखवत बोललो.

काकूंनी आमचे कप उचलले आणि त्या आत गेल्या

मि काकांशी काही वेळ गप्पा मारल्या आणि मग त्यांचा निरोप घेतला. काकूंचा निरोप ग्यायला मि आत गेलो काकू काहीतरी काम करत होत्या

” काकू मि निघतो. मला कळवा फोन करून. जाऊद्या मीच कॉल करतो दुपारी मग बोलू. ”

काकू मला हो म्हणाल्या नि त्या काम करू लागल्या

सध्या इतकाच पुढे काय झालं नंतर

This story जून ते सोनं भाग 14 appeared first on new sex story dot com

Updated: April 15, 2023 — 10:33 pm