जून ते सोनं भाग 2

नमस्कार मित्रानो मि माझ्या कथेचा पुढचा भाग घेऊन आलो.. मागच्या भागासारखा हा भाग सुध्दा तुम्हाला आवडेल.

मूवी सुरु झाली… आम्ही मूवी बघण्यात मग्न होतो. तेवड्यात.. माझ्या कानावर आवाज आला

” अरे… अअअ… आई आई… ग ग ग… किती जोरात दाबतोस… जरा हळू दाब ना दुखतंय मला. ”

मला कुठून तरी आवाज आला. मी लक्ष नाही दिल.

” सॉरी हा… पण काय करू तुमचे हे आंबे. अअअह. इतके मस्त आिण मोठे आहेत ना… कि त्यांना जोर जोरात दाबावेसेच वाटतंय! ”

परत आवाज आला तसे मी इकडे तिकडे बघू लागलो कि आवाज कुठुन येतोय.

” हो का.. लबाडा… माझे हे लटकलेले काय तुला आंबे वाटतंय… ते पण मस्त… मि ४०ची आणि तुला कुटून रे
म्हाहातारीचे लटकलेले बॉल.. हे आंबे वाटले… तू जवान २५ च्याजवळचा माझा म्हाहातारीच्या बॉलला आंबे बोलण्या पेक्षा… तुझा वयाच्या मुलिंच्या बॉलला आंबे म्हण. ”

परत मला आवाज आला. मी परत इकडे तिकडे बघू लागलो. तेवड्यात माझा लक्ष बाजूच्या सीट कडे गेलं. ते जे
जोडपं बसलाय ते तर नाही बोलत… हा आवाज तिकडूनच येत होता मी जाऊदे केल. मूवी बघू लागलो..

” आईगं.. हळू रे किती जोरात दाबतोस.. हळू दाब ना ”

मला आवाज आला.. मि आवाजाकडे कान टवकारले तर मला हा आवाज त्या दोघांचा आहे हे स्पस्ट झालं..

म्हणजे ते जे बसले आहेत त्यात ति बाई ही 40 वर्षांची आणि तो मुलगा हा 25 वर्षाचा.. आणि ते दोघे काय चावटपण करताय.. मि जाऊदे केल आणि मूवी बघायला लागलो.

काही वेळाने अचानक माझा लक्ष माझा बाजूला बसलेल्या काकूंनकडे गेलं…

त्या मूवी सोडून एकटक काही तरी बघताय.. म्हणून मी त्यांच्या नजरेचा पाठलाग केला तर मला जाणवलं.. काकूं ची नजर त्या
बाजूला बसले:या जोडप्यावर अडकली होती.

मी तिकडे बिघतलं तर मला धक्का बसला…

तो मुलगा त्या बाईला किस करत होता, सोबत त्याचे हात तिच्या छातीवर हालत होता म्हणजे.. तो मुलगा त्या बाईचे बॉल दाबत होता… आणि हे मला मुवीच्या उजेडात दिसत होत.

आता मी पण समोरचा मूवी बघायचं सोडून त्या दोघांकडेच बघू लागलो.

” काकू ब्लाउजचे बटन खोल ना… मला तुझे बॉल चोखायचे ” त्यामुळंने त्या बाईला सांगितले.

” आई ग ग ग… जरा हळू ना रे… किती घाई करतोयस… ब्लाऊज फाटेल माझा… थांब… काढते ”

त्या बाईने मुलाचा हात बाजूला केला आणि ती बाई ब्लाउजचे बटन खोलू लागली, काही वेळातच तिने ब्लाउजची सगळी बटन
काढली.

तसा तो मुलगा त्या बाईच्या बॉलवर तुटून पडला… आणि एक बॉल तोंडात घेऊन चोखु लागला… दुसरा बॉल दुसऱ्या हाताने दाबू लागला.

” आई ग… अअअअ स्स.. जरा हलू रे… किती जोरात दबतोस बॉल… दुखतंय रे मला… आई ग ग ग ”

” एकदम मःत… आहेत ग काकू तुझे आंबे… एकदम रसाने भरलेले… असा रसाने भरलेला आंबा जर खायला मिळाला तर त्याला जोर जोरातच दाबला तरच त्याचा रस प्यायला मिळेल ” तो मुलागा त्या बाईचा बॉल दाबत बोलला.

” अरे हळू दाब ना… दुखतंय रे मला. ” ति बाई बोलली पण तो मुलगा त्या बाईकडे दुर्लक्ष करत तिचे बॉल
दाबत होता…

” आअह… चावू… नsss कोsss सsss ना… फक्त चोख…. आ आई ग ग ग ग… ” ति बाई त्याच डोकं स्वतःच्या बॉल वर दाबत बोलली.

” मस्त आहेत तुझे बॉल काकू! मजा येते मला तुझे बॉल चोखायला ” तो मुलगा त्या बाईचे बॉल दाबत म्हणाला.

काही वेळाने मुलाने बॉल चोखणार बंद केलं तो तिला किस करू लागला.

” बाप रे.. किती ताठलाय तुझा लंड.. ” ति बाई बोलली.

” हो ना.. तो तुझ्यासाठीच ताठलाय. काकू तोंडात घे ना ग… ” तो मुलगा बोलला.

” नको रे…. वाटलं तर हाताने हलून देते तुझा.. ” बाई बोलली

” अगं घे ना काकू.. माझी खुप इच्छा आहे तुझ्या तोंडात द्यायची.. जेव्हा पण मि तुला बघायचो.. माझा लंड एकदम ताठायचा.. तुझे ओठ बघून मला असा वाटायचं कि आता जाऊन तुझा तोंड पकडून खाली बसू आणि तुझं तोंडच पाहिलं झवू.. ”
तो बोलला ”

” हो का लबाडा.. खुपच चावट आहेस तू.. काय काय विचार करतोस माझ्या बद्दल ” ति बाई बोलली.

” खरं काकू मला तू.. एक नंबरची झवाडी वाटते.. तुझे हे मोठे मोठे बॉल आणि तुझी भरलेली गांड खुप आवडते.. म्हणू मि तुझा मागे मागे यायचो.. ” तो बोलला

” कशा साठी… माझी गांड बघण्यासाठी ” ति बाई बोलून हसायला लागली

” हा एकदम बरोबर बोललीस काकू.. तुझी हलणारी गांडच कयामत मचवायची.. आणि लंडला त्रास द्यायला लावायची ” तो बोलला

” कसला त्रास? ” तिने विचारलं

” अगं तुझी ही हलणारी गांड बघितली कि माझा लंड ताठयचा.. मग त्याला हलवल्याशिवाय तो शांतच नाही बसायचा.. तुझ्या नावाने मि कितीतरी वेळा लांडला हलवाल आणि पाणी पडलं असेल मलाच नाही माहित.. ” तो बोलला

” आई ग.. काय बोलतोस किती नालायक आहेस हा तू.. इतकी आवडते मि तुला.. म्हणून मि भरपूर वेळीस तुला बघितलं आहे माझ्या कडे बघताना तू तुझ्या लंडाला चोळताना.. ” ति बोलली

” मि मुद्दाम करायचो.. जेन करून तू बघशील.. माझा ताठलेला लंड.. आणि कधीतरी माझ्या खाली येशील.. ह्या आशेने मि खुप वेळा तुला स्वप्नात झवलो सुध्दा आहे.. आणि तुझी गांड मारून सुजवली सुध्दा ” तो म्हणाला.

” बापरे.. खुपच ताठला तुझा लंड.. पॅन्ट फाडूनचा बाहेर येतो की काय? ति म्हणाली.

” काकू आता तूच त्याला थंड करू शकतेस.. प्लीज घेणं ग तोंडात आणि चोख ना.. ” तो तिला विनवणी करू लागला

” काय करतोस? ” तिने त्याला विचारलं

” पॅन्ट खोलतोय.. तरच तुला तोंडात घ्यायला नीट जमेल ” तो बोलला

” आई ग.. खुपच तापला आहे रे हा.. आणि ताठला पण.. एकदम मस्त आहे रे तुझा लंड.. खुप दिवस झाले असा जेवण लंड बघून.. ” ति बाई बोलली सोबत तिचा हात पण हालत होता बहुदा ति बाई लंड हलवत असेल.

” हो ना.. मग आज भेटतोय तर घे त्याला तोंडात.. तुला पण आवडेल माझा लंड चोखायला.. ” मुलगा तिला बोलला

” हातातच इतका मस्त वाटतोय.. मग तोंडात किती भारी वाटेल.. आणि असा पण तुझ्यासारख्या जवान मुलाचा असा भारी भक्कम लंड लवकर भेटत पण नाही ” ति बोलली

” हो ना.. मग कशाला वेळ घालवतेस.. गे ना तोंडात ” तो बोलला.

” अरे पण कस घेऊ.. इकडे.. कोणीतरी बघेल ना.. ” ति बोलली.

” अगं कोणी नाही बघत.. आणि बघायला जास्त लोक दिसतंय का तुला. सगळे जे पण आलेत ते पण हेच करायला आलेत.. तोंडात घ्यायला नाही तर पुच्चीत.. तू खाली बस आणि घे तोंडात पटकन आता नाही राहू शकत. ” तो मुलगा तिला बोलला

” ठीक आहे तू बोलतोस ते पण बरोबर आहे.. जास्त कोणी दिसत नाही आजूबाजूला.. ” असा म्हणत ति बाई तिच्या जागेवरून उठली आणि खाली बसून त्या मुलाच्या लंडला दोन्ही हातात पकडून तोंडात घेऊ लागली.

पुढे काय झालं ह्यासाठी तुम्हाला पुढं भाग वाचावा लागेल.
मला कळवा तुम्हला कथा कशी वाटली ते
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 2 appeared first on new sex story dot com

Updated: July 17, 2023 — 12:05 am