जून ते सोनं भाग 4

मित्रानो मि माझ्या कथेचा पुढील भाग आपल्या समोर सादर करत आहे आवडला तर नक्की मला कळवा

चला तर मग वाचा पुढे काय झालं

इतक्यात इंटरवल झाला… हॉलच्या लाईट लागल्या… तसं ते जोडप सावरून बसले… मी पण तोडा फ्रेश होण्यासाठी उठलो सोबत काही खायला पण आणायला होईल. आणि मि मुद्दाम त्याच्या समोरून जाऊ लागलो विचार केला बगजू तरी त्या बाईला जि इतकी मजेणे त्याचा चोखत होती आणि तो तिचे दाबत होता.. ति आवाजावरून तर एकदम कडक आणि सेक्सी वाटत होती.

जसा मी त्या दोघांच्या समोर गेलो माल शॉक बसला, ती बाई एकदम काळी होती दिसायला पण अंगाने एकदम… माल… डोळे एकदम नशेली… आिण बॉल तर एक नंबर माझी पण नजर रीच्या बॉलवरच अडकून गेली होती.

तो मुलागा त्या बाईच्या बॉलवरच फिदा झाला असनार. तो मुलगा पण जास्त काही दिसायला खास न्हवता नॉर्मल होता. मी पुढे गेलो आिण माझा मागे काकू सुध्दा आल्या.

मि फ्रेश होऊन सोबत काही खायला आणलं आणि बसलो तेवड्यात काकू आल्या. काकूंच्या चेहढयात थोडा बदल दिसत होता… त्यांचे डोळे एकदम वेगळेच दिसत होते. काही वेळात मूवी चालू झाला… लाईट ऑफ झाल्या हॉलमधे काळोख झाला.

माझे कान त्यांचा आवाजावरच होते. पुढे ते काही करताय का ह्यावर मि बारीक लक्ष ठेऊन होतो. काकू पण असणार हे मला माहित होत.

काही १०-१२ मिनटात नंतर त्यांचे आवाज येऊ लागले.

” काकू आज तू आत काहीच का घातल नाही? ” त्याि मुलाने त्या बाईला विचारलं.

” अरे मला अगोदरच कळलं होत कि तुला.. मला ना तुझ्या खाली झोपवायच आहे.. काल पण जेव्हा तू मूवीला येणार का विचारलं होतास तेव्हा तू लंडावन हात फिरवत होतास. मग मी पण मनात विचार केला, जर तुझ्या सारखा जवान मुलगा माझ्या मागे लागला.. तर मि पण कशाला मागे राहू.. एक तर मि इतकी वयस्कर आणि त्यात काळी अगोदरच मला कोणी गॅस पण नाही घालत.. त्यात कित्येक दिवस तुझ्या काकांनी मला त्यांचा लंड दाखवला सुध्दा नाही.. हातात घेण्याची गोष्ट तर दूर.. त्यात तुझा लंड पण तगडा वाटला.. तर कशाला नको बोलू.. ” नि बाई बोलली त्यावर ते दोघे हसायला लागले.

” खर आहे… काकू मी खुप दिवसापासून तुला झवायचा विचार करत होत… तू मला नक्की तुझ्यावर चढायला देशील हे मला कळलं म्हणून कि तुला काल मूवीला येता का विचारलं ” तो बोलला

” पण तुला कसा काय कळलं कि मि तुला चडून घेईल ते ” त्या बाईने त्याला विचारलं

” ज्याि दिवशी मि तुझ्या कडे आलोहोतो साखर मागण्यासाठी आणि तू मला आत किचनमध्ये घेऊन गेलीस.. आणि मि चान्स मारला तुझा बोचा दाबला.. त्या वेळेस तो काही नाही बोललीस फक्त तू मला एक स्माईल दिलीस त्या दिवशी मि पक्का समजलो तुला माझा लंड पाहिजे ” तो बोलला

” आई ग ग ग… काय करतोयस… ” ती बाई बोलली.

” काही नाही ग… काकू तुझ्या पुच्चीला खाजवतो वाहा… काय मस्त आहे ग… तुझी मैना सगळं जंगल साफ केलेलं दिसतंय हुशार आहेस तू… तुला कसा माहित.. मला बिन झाट्याची पुच्चीला आवडते.. ” तो त्याबईला बोलला

बहुतेक त्या मुलाने त्या बाईच्या साडीत हात घातला असणार आणि तो तिची पुच्ची चोळत असणार काय काय करतोय तो आणि ति बाई पण त्याला हे सगळं करू देते असा उगड्यावर.. जाऊदे आपल्याला काय करायचं मजा येतेना घ्यायची

” तूचा एकदा म्हणाला होतास आपण गप्पा मारताना.. कि तुला पुच्चीला चाटायला… चोखायला खुप आवडते… आणि ति जर एका वयस्कर बाईची असली तर आणखीच मजा येते.. पण तुला वयस्कर बायांचीच का रे आवडते. तुझा वयांच्या मुलींची मुली का नाही… आवडत ” त्या बाईने त्याला विचारलं

” मि आज पर्यंत दोघांचा अनुभव घेतला आहे.. त्याि वरून ” तो बोलला

” म्हणजे तू माझ्या वयाच्या बाईला अगोदर पण झवलं आहेस.. तिची पुच्चीला पण चाटली.. कोण आहे सांग ना ” ति म्हणाली

” हो आणि एक नाही तर 4 4 बायांना मि लागलो.. त्यांची पुच्ची फाडली आहे.. आणि गांड तर मि मारतोच.. मला गांड मारायला खुप आवडते.. तुमच्या वयाच्या बायका मस्त पैकी pay फाकवुन लंड आत घेतात.. आणि गांड हाताने फाकवुन देतात.. म्हणू मला खुप आवडतात तुम्ही वयस्कर बायका. ” तो त्या बाईला बोलला

” हो का.. खुपच चालू निघालास.. पण त्या कोण आहे आणि अजून तू कोणाला कोणाला झवलास सांग ना ” ति म्हणाली

” बायकांना तू नाही ओळखत आणि मि माझ्या गर्लफ्रेंड ला सुध्दा झवलो पण तिच्यात मजा नाही आली. आणि ति लंड पण नाही चोखत म्हणून मि तिला जास्त कुठे घेऊन नाही जातं.. कोण नाही मिळालं कि मग तिला घेतो ” तो बोलला

” हुशार आहे हा तू एक नंबरचा ” असा म्हणत त्या बाईने त्या ला किस करायला सुरवात केली. काही मिनटांनी त्याचे आवाज सुरु झाले.

” हा हा हा… आ आ आ… आई… ग ग… एकदम बरोबर पकड… लास रे तू… दाना… असाच… चोळ… चोळ… अजून… चोळ रे….. चोळतोस… िकती बरं वाटतंय… तू दाना… चोळ तो… जोरात… जोरात… आणखी चोळ… आ आ आ अअअह… आई ग ग… माझ… पाणी काढ.. ति बाई असा बडबडत होती

इकडे माझा लंड इतका टाईट झाला होता… बस आता 2याच पाणी निघायचा बाकी होत. माझा लंड खुप तापला होता पण… मी काहीच क शकत न्हवंतो… माझ्या पॅन्टचा तंबू बनला होता, लंडाला हलवायचा बोललो तर बाजूला काकू बसल्या होत्या मि त्यांच्या कडे बघितलं त्या पण तेच बघत होत्या

त्यांच्या बांगड्यांचा आवाज येत होता म्हणून मि त्यांच्या हाताकडे बघितलं तर त्यांचा उजवा हात मांड्यान मध्ये होता. म्हणजे काकू पण स्वतःची पुच्चीला रागाडीत होत्या त्या दोघांची लाईव्ह बी पी बघून

” काय रे हात कशाला काढलास? ” त्या बाईचा आवाज आला
मि लगेच तिकडे बघितलं.

” काकू तुझा दाना पण.. तुझ्या मनुक्या प्रमाणे मोठा आहे.. हाताने कॉलयला इतकी मजा आली ना ” तो बोलला
तेवड्यात ति त्याला बोलली

” मग चोळायचा ना.. का थांबलास ”

मित्रानो सध्या मि थांबतो पुढे काय झालं हे नंतरच्या भागात सांगतो तो पर्यंत तुम्ही वाचुन मजा घेतली असेल ही asaha करतो आणि मला नक्की कळवा कि तुम्हाला कथा कशी वाटते ते मि तुमच्या कंमेंटची वाट बघतो जर का कोणाला माझ्याशी चाट करायचं असेल ते सुध्दा करू शकता..

[email protected]
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 4 appeared first on new sex story dot com

Updated: July 8, 2023 — 11:57 pm