जून ते सोनं भाग 5

कशे आहात मित्रानो मि तुम्हा सर्वांचं मनात पासून आभार मानतो मला तुम्ही खुप प्रेम दिलत भरपूर वाचकांचे मला मॅसेज आणि मेल आलेत. त्यांना माझी कथा खुप आवडली पण मित्रानो ही कथा खुप मोठी आहे.. ति तुम्हाला नाकीच आवडेल हे मि थांब पणे सांगतो.. चला तर मग पुढे काय झालं ते सांगतो

” काकू तुझा दाना पण.. तुझ्या मनुक्या प्रमाणे मोठा आहे.. हाताने चोळायला इतकी मजा आली ना ” तो बोलला
तेवड्यात ति त्याला बोलली

” मग चोळायचा ना.. का थांबलास ”

” पण मला आता दण्याला हाताने नाही माझ्या जिभेने चोळायचंय.. त्या दण्याला तोंडात घेऊन चोखायचं आहे ” त्या मुलाने स्वतःची इच्छा सांगितली तशी ति बाई बोलली

” काय? वेडा आहेस का? इथे कसा करायला भेटेल? मला बाई खुप भीती वाटते… कोणी
बिघतलं तर पंचायत व्हायची… तू एका काम कर वरच्या वर हाताने चोळ.. किंवा तुझी बोट टाक माझ्या पूच्चीत.. पण तू चोखून नको इथे आपण घरी जाऊन तुला जे
करायचं ते कर दाना चोख… कि खा मी नाही तुला अडवणार… पण इथे नको ” ति त्याला म्हणाली

” नाही मला इथेच आणि आताच तुझी पुच्चीला खायची आहे ” तो म्हणाला

” अरे नको असा हट्ट करू, खरं तर माझं पण मन होतंय… तुझाकडून पुच्चीला चाटून घेऊ… आज पर्यंत कोणीच माझी पुच्चीला चोखली नाही. इथे नको मला लय भीती
वाटते आपण घरी जाऊन सगळं करू तुला हवं ते ” ति बाई त्याला म्हणाली

” अग असा काय करतेस काकू इथे अंधारात कोण बघतंय आपल्याला ते स्वतःच बिसि असतील लंड चोखण्यात किंवा पुच्चीत बोट घालण्यात. तो तिला म्हणाला

” जास्त वेळ नाही चोखणार.. माझी जाम इच्छा आहे असा करकयची आणि त्यात तुझ्या सारख्या बाईची पुच्ची म्हणजे माझं नशीबच चोखु दे ना काकू ” तो तिला समजावण्याचा प्रयन्त करत होता

” अरे मि कुठे तुला नाही म्हणते.. फक्त इथे नको ना… वाटलं तर आताच घरी चल सगळं देते तुला मी जे पािहजे ते… पण इथे नको.. ” ती बाई त्याला समजाऊ लागली.

” तू कसा माझा लंड घेतलास तोंडातला आणि चोखत होतीस.. तेव्हा बघितलं का कोणी मग आता कोण बघणार आहे.. मला फक्त तुझ्या पुच्चीच चोखून चोखून पाणी काढायचं आहे आणि ते प्यायाच आहे बस. ” तो पुन्हा तिला समजावत होता

मला वाटत होत तो तिची पुच्ची चोखल्याशिवाय आज सोडणार नाही तिला

” आई… ग… जरा हुळू दाब… फाडशील माझा ब्लाउज. तू काय ऐकायचा नाही? आई ग हळू रे मेल्या.. गे बाबा कर… तुला जे करायचं ते कर.. पण तू कशी चोखशील.. तुझा काय लंड काढला पँटच्या बाहेर आणि टाकला तोंडात.. आई ग… जरा हळू… दाब ना… चिमटा कशाला काढतोस… आअअअह ” ती बाई बोलली तसा तो म्हणाला

” तू नको काळजी करू. तू फक्त तुझी साडी… एका हाताने वर करून पाय फाकवुन बस… बाकीचं मी करतो… काय करायचं ते ” त्याने तिला बसायला सांगितलं तसं ति बसली.. उजव्या बाजूने तिने साडी वर केली आणि ति थोडी खाली सरकून बसली

तो मुलगा खाली बसला काय करत होता ते दिसत न्हवत त्या बाईचा पाय मला दिसत होता… मी खूप उत्सुक होतो पुढे
काय होत ते पाहण्यसाठी.

त्यांच्या संभाषणाने माझा लंड ताठला होता. लंडला पँटच्या बाहेर काढून लंडाला चोळत होतो… काकू सुध्दा तेच बघत असतील म्हणून मि त्यांच्याकडे मान वळून बघितलं. त्या तिकडेच टाक लावून बघत होत्या.

” थोडी अजून खाली सरकून पाय फाकाव ना छिनाल ” तो मुलगा बाईला बोलला.

” आह एकदाम मस्त वाटलं रे ऐकून.. घे राजा तुझासाठी मी माझी साडी पूर्ण वर करते आणि तुला पुच्चीला उघडी करून देते कित्येक दिवसांनी मि शिवी ऐकली आहे असा झवाझवी करताना… मला खुप आवडत झवताना घाण घाण बोलायचं त्याने ना अजून माझा येते झवणाऱ्याला आणि झवून घेणारीला पण ” ति बाई आपली साडी वर करत बोलली.

” अरे वा ग… रांडे… एकदम भारी भक्कम आहे तुझी राणी तिचे पापड पण भारी आहेत.. जाड जाड वा आणि खरंच
किती मोठा हा दाना… असा वाटतंय कि दण्यालाच चावून खाऊ टाकू ” तो बोलता बोलता गप्प झाला.

बहुदा त्याने त्याच तोंड दाण्यावर लावलं असणार म्हणून आवाज बंद झाला त्याचा

” अअअअ आई ग… अअअह… अशी वर वर नको जीभ घासू राजा… जरा आत पण.. घाल जीभ… मघाशी
बोट घालत होता तसा… अअअ ईईई… अअअह… आणि झव तुझ्या जीभेने… हाहाहा मस्त… वाटतंय… रे…
तुझी जीभ. पुच्चीत.. घाल अजून आत घाल… आणखी… घुसाव… किती. मस्त.. चोखतस… आज माझी इच्छा पूर्ण झाली.. अ आ आ… हा हा… खुप मजा येतेय… चोखून घ्यायला… चोख चोख… खाऊन टाक… माझी तिला… मेले आई ग ग ह घाल सोबत बोट पण आई ग.. जाऊदे… आत पर्यंत.. फिरावं अशीच फिरावं जीभ… आणि काढ.. पाणी ” ति बाई बडबडत होती

तिच्या आवाजावरून कळत होत ति किती मजा घेतेय त्याचा कडून चोखून घेऊन..

” अजून.. अजून जोरात हा जोर जोरात कर आत बाहेर.. तुझी बोट.. चाट चाट.. दाना चाटून खा.. आई ग.. असाच रे सोन्या.. माझं पाणी.. आई ग.. मि पाणी सोडेल. हा हा असाच जाऊंदे आत आ आ.. आलं आलं.. माझं पाणी.. आलं. कर कर कर जोर जोरात आणखी.. आई ग माझं.. पाणी गळालं.. अअअअअअ ” ती बाई बोलत बोलत गाळाली…

त्या बाईने तिकडे तीच पाणी त्या मुलाच्या तोंडात सोडलं.. इकडे मि पण लंड हलवायचा जोर वाढवला मि पान आता गेलायच्या जवळ पोहचलो आणि बाजूने बागडयाचा आवाज पण जोर जोर वाढू लागला होता… बहुदा काकू पण गळायच्या जवळ असाव्यात म्हणून त्या जोर जोरात स्वतःची पुच्ची चोळत असणार.

” आ आ आ अह अअअह… स स ” काकूंच्या तोंडून निघालं. लगेच काका काकूला बोलले

” काय ग… काय झालं.. कसले आवाज काढतेस ”

” नाही… काही नाही झालं… पायाला ते मुंग्यां आल्या.. बसून बसून. ” काकू बोलल्या आणि त्यांनी माझ्याबकडे पाहिल

माझी आणी काकूंची नजर एक झाली. मि नजर त्यांच्या हातावर नेली.. त्यांचा हात अजून पण पुचीवरच होता.. काकूंना कळलं माझी नजर कुठे आहे तसं त्यांनी हात काढला..

त्यांनी माझ्या कडे पाहिलं.. मि नजरेनेच त्यांना माझ्या हाताकडे पाहायला लावलं त्यांनी बिघतलं मी काय करतोय ते… पण त्या काही बोलल्या नाही पण त्या एक टाक माझ्या लवड्या कडेच बघत होत्या माझा ताठ झालेला लंड काकूंच्या नजरेत भरला होता

आता मि पण काकूंना दिसेल असा लवडा पकडला त्यांना दाखवत हलवू लागलो. मि लंड उजव्या हाताने हलवत होतो.

मि हिम्मत करून माझा डावा हाता काकूंच्या उजव्या हाताकडे नेला त्यांच्या उजव्या हाताला पकडला आणि माझ्या उघड्या लंडावर ठेवला

माझ्या लांडचा स्पर्श काकूंच्या हाताला झाला तसं त्यांच्या तोंडून… आह स स स्स स… निघालं.

आता सध्या इतकाच मित्रानो तुमची रजा घेतो पुन्हा येईल कथेचा पुढचा भाग घेऊन तो पर्यंत तुम्ही मला कंमेंट कि मेल करून सांगा तुम्हाला कथा कशी वाटली.

[email protected]
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 5 appeared first on new sex story dot com

Updated: July 3, 2023 — 11:52 pm