जेव्हा ते पकडले गेले आणि मी पण

मी झोपलेलो होतो. रात्रीचे किती वाजले असतील माहीत नाही. अचानक रूम मधल्या बेड चा हलण्याच आवाज येऊ लागला. त्याच वेळी “कच-कच” असा आवाज येत होता. मी पांघरून घालून झोपलेलो होतो. त्यात खोलीत लाईट नव्हता. म्हणून फक्त आवाज ऐकू येत होता. थोड्याच वेळात “स्स… आई ग… आह… आह” असा कन्हण्याचा आवाज आला. आई खूप जोर जोरात कन्हणत होती. तो कच कच कच चा आवाज जोर धरू लागला. तसा बेड अजून कर कर करू लागला. अचानक एक जोरात चापट मारायचा आवाज आला आणि सगळी कडे शांतता पसरली. माझं मन कासाविस झालं होतं की. त्या वेळी माझ वय जेमतेम ७-८ वर्षे होतं. पुढे अनेक वेळेस हा प्रसंग रिपीट झाला.

Fast forward to age 15. We were still living in the same room. एकदा दुपारी मी डुलकी घेऊन जस्ट kitchen कडे डोकावलं. पप्पा आईच्या मानेवर किस करत होते आणि तिच्या गांडीला हाताने जोर जोरात दाबत होते. मी शॉक च झालो. म्हंटल “झाले सुरू हे”. आज रात्री कार्यक्रम दिसतो यांचा. रात्री नेहमी प्रमाणे जेवण करून हे दोघे झोपल्यावर मी मात्र जागाच राहिलो. मला आज बघायचच होतं. Live.

अचानक पप्पा उठले. त्यांनी एक नजर माझ्याकडे टाकली आणि ते लाईट बंद करून आले. पण त्यांचा bedside lamp चालूच होता. त्यांनी हळूच condom च पाकीट फोडलं. आई काही बोलत नव्हती. थोड्या वेळाने परत तोच जोर जोरात कन्हण्याचा आवाज येऊ लागला. मी माझ्या पांघरुनातून हळूच तोंड बाहेर काढून बघू लागलो. पप्पा एखाद्या भुकेल्या जनावराप्रमाणे आईला झवत होते. आईचे दोन्ही पाय त्यांच्या खांद्यावर होते. मंद प्रकाशात तिचं ते dusky रूप वेड लावेल असं होतं. तिचे निप्पल काळे झार होते. पूच्ची वर थोडे केस होते. अंग घामाने डबडबले होते ते दोघेही पूर्ण नागडे होते. पप्पा जोरजोरात ठोकत होते. हाताने तिचे थन दाबत होते. आई नुसते ओठ चावत होती. त्यांचा काळा बूल्ला एखाद्या सापाने बिळात शिरावं तसा तिच्या पुच्चीत शिरत होता आणि सटकन बाहेर येत होता. आई नुसती कण्हत होती. कुंथत होती. पप्पा तिची कामाग्नी शांत करत होते. अचकान, पप्पांनी तिची निकर घेतली आणि तिच्या तोंडात कोंबली. मग परत कचा कचा तिला झवू लागले. हे सगळं बघत असताना माझी चड्डी कधी ओळी झाली हे मला कळलंच नाही. आई मंद आवाजात कन्हण होती आणि तो बेड कर कर करत होता. अचानक पप्पांनी एक “आह” करत उसासा सोडला. मग त्यांनी त्यांचा काळा बल्ला तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला. त्यांनी मग तसंच तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि चाटू लागले. थोड्या वेळाने तिच्या मांडीला कडकडून चावा घेतला. मग तिला हाताने इशारा करत कपडे घालून झोपायला लावले. आणि ते चड्डी घालून बाहेर निघून गेले.

ते बाहेर गेल्यावर आई माझ्याजवळ येऊन हळूच कानात बोलली, “कसा वाटला show?”

This story जेव्हा ते पकडले गेले आणि मी पण appeared first on new sex story dot com

Updated: October 24, 2023 — 1:44 am