दीदीची ईच्छा – माझ्याकडुन झवुन घेण्याची ३

सर्व चावट मित्र मैत्रीणींना सौमित्र चा नमस्कार!!
कसे आत सगळे!! मजेत ना!! अशाच झवाझवीच्या
कथा वाचत रहा आणी मज्जा करा!!

मित्रांनो मी अपुर्ण कथा “दीदीची ईच्छा – माझ्याकडुन
झवुन घेण्याची” भाग ३ आपल्यासमोर सादर करत
आहे. आपल्याला नक्कीच आवडेल.

माझे व दीदीचे वीर्यपतन झाल्यावर आंम्ही दोघही एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपुन गेलो होतो. आंम्हाला
जाग आली तेंव्हा संध्याकाळ चे ५.० वाजलेले होते.

दीदी डोके वर उचलुन स्मितहास्य करत माझ्याकडे
पहात होती, आणी मी तिचा आनंद व खुशीने ओतप्रोत
भरलेला चेहरा पहात होतो. दीदीने दोन्ही हातांनी माझ्या दोन्ही गालाचे गालगुच्चे काढत, माझ्या ओठांना
किस केले. व म्हणाली सौमित्र खुप मज्जा आली रे!!

तुझा बुल्ला तर खुपच दमदार आणी बलवान आहे.
मी २-३ वेळा पाणी सोडलं तरी तुझा बुल्ला पाणी सोडत नव्हता. तुझे जीजु तर ५-१० मिनीटातच पाणी
सोडुन झोपुन जातात. आणी तुझ्यासारखे रोमँटीक पण नाहीत. गाऊन वर करून लगेच झवायला चालु करतात. साधे स्तन सुध्दा दाबत नाहीत.

अस बोलत दीदी माझ्या अंगावरून उठली तसा माझा
बुल्ला सटकन दीदीच्या पुच्चीतुन बाहेर पडला. तसा
पुच्चीतुन राहीलेला कामरस बाहेर येऊन बुल्ल्यावर
वाहु लागला होता. आमच्या दोघांच्या मांड्या व कंबर
चिकट झालेल्या होत्या. तसच माझ्या तर गांडीखाली
बराच कामरस चादरीवर पसरलेला होता.

दीदीने उठुन हे सर्व दृश्य पाहुन कुतुहुलाने मला म्हटली – सौमित्र!! हे रे काय!! एव्हढा सर्व कामरस!!
बापरे!! मी तर पहील्यांदाच पाहातेय हे सर्व!! तुझ्या
जीजुने आजपर्यंत अस कधी पाणी काढुन शांत नाही
केल रे मला. पण आज तुझ्या बुल्ल्याने एका शाँटमध्ये
माझ्या पुच्चीला शांत केलय!! अजुन तुझ्याकडुन खुप
वेळा झवुन घेण्याची ईच्छा आहे रे सौमित्र!!

मग मी उठुन दीदी ला म्हटल काळजी करू नको दीदी
तु इथे असेपर्यंत मी तुला हवे तेंव्हा झवत राहीन. आज
पर्यंतची सर्व कसर भरून काढेन.

मग आंम्ही खाली उतरलो व दीदीने ती चादर काढली
मग आंम्ही दोघे बाथरूममध्ये गेलो. दीदी म्हणाली माझी पुच्ची सुजलीय आणी दुखतीय रे सौमित्र. मग
मी म्हटल काळजी करू नको दीदी म्हणत मी गरम
पाण्याने तिची पुच्ची शेकुन काढली तस तिला बर
वाटल. मग तीने ही माझा बुल्ला गरम पाण्याने शेकला
मलाही छान वाटत होत.

मी दीदीच्या पुच्चीवर हात फिरवत म्हटल आता कस वाटतय दीदी? ती म्हणाली खुप छान वाटतय पाण्याने
शेकल्याने!! मग तीने माझा झोपलेला बुल्ला हातात
धरून म्हणाली तुला कस वाटतय आता? मग मी तिला
म्हटल खुप छान वाटतय दीदी!! मग आंम्ही अंग साफ
करुन बाहेर आलो.

आणी मी अंंडरपँट उचलुन घालु लागलो तेव्हड्यात दीदीने माझा हात धरला आणी म्हणाली नकौ घालुस
आपण दोघेही असच नागडं राहु या आई बाबा येईप र्यंत!! कशी वाटतेय माझी कल्पना!!

मग मी तिला म्हटल, दीदी कल्पना आवडली मला पण एक अडचण आहे. तर दीदी म्हणाली काय? मग मी म्हटल तुझी ही सेक्सी फिगर बघुन माझा बुल्ला सारखा ऊभा राहील. तर दीदी म्हणाली – होऊ दे ऊभा मी त्याला शांत करत जाईन. आता चल खाली मी चहा करते आपल्यासाठी.

मग आंम्ही दोघेही नग्नावस्थेत किचन मध्ये गेलो दीदी
चहा बनवायला लागली. तसा मी तिला चिटकुन उभा राहीलो. दीदी माझ्या झोपलेल्या बुल्ल्याकडे बघत म्हणाली सौमित्र तुझा बुल्ला या अवस्थेत सुध्दा ६-७
इंचचा दिसतोय. तुझ्या जीजुचा ताठ झालातरी एव्हढा
दिसत नाही. तुझ्यासारख तुझ्या जीजुच असत तर!!

ते ऐकुन मी दीदीला मागुन चिटकलो व माझे दोन्ही
हातानी तिचे स्तन दाबुन धरले तस दीदीने आह् आह् स्सस स्स्स्स करत मादक आवाज काढत तिची गांड
माझ्या बुल्ल्यावर घासत बुल्ला फटीत घेतला.

दीदी म्हणाली. तु खुपच रोमँटीक आणी सेक्सी आहेस रे!! तरी म्हटल तुझी गर्लफ्रेंड आठवड्यातुन दोन दोन वेळा कशी काय झवुन घेते तुझ्याकडुन!!

मग मी म्हटल – दीदी मी तिला खुप आवडतो. तसच माझा बूल्ला आणी माझ झवणही तिला आवडत.

चहा तयार झाला होता. दीदीने दोन कप भरून मला
एक कप देत म्हाणाली चल आता सोफ्यावर बसुन चहा पिऊया आधी. मग आम्ही दोघे चहा पीत गप्पा मारल्या मग दीदी कप घेऊन किचनमध्ये जाउ लागली
चालताना तिच्या गोर्यापान गांडीचे गोळे वर खाली होत होते ते पाहुन माझा हात झोपलेल्या बुल्ल्याला
कुरवाळु लागला होता.

मी एकटक तीच्या गांडीकडे व मधल्या दरीकडे पहात
होतो आणी ते दृश्य पाहुन माझा बुल्ला ताठ झाला होता. मी त्याला दीदीच्या गांडीकडे पाहुन हलवत होतो
इतक्यात दीदी यायला लागली येताना तिचे दोन्ही स्तन
वरखाली हींदोळे घेत होते. मी पुरता गरम झालो होतो.

दीदी माझ्याजवळ येताच म्हणाली हे रे काय सौमित्र?
हा कसा काय लगेच कडक झाला? मी म्हटल दीदी तु जाताना तुझी गांड पाहुन हा कडक झालाय!! दीदी
एकटक बुल्ल्याकडे बघत एका हाताने तिची पुच्ची कुरवाळु लागली होती. तिची पुच्ची पाहुन माझा बुल्ला
उड्या मारायला लागला होता.

ती माझ्या समोर असल्यामुळे तिची पुच्ची माझ्या तोंडा
समोर होती. मी तीचा हात बाजुला करुन मी तीची पुच्ची चाटायला लागलो. तस तीने माझ डोक पुच्चीवर
दाबुन धरल आणी मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीत घालु न गोल फिरवु लागलो तशी दीदी मादक सुस्कारे सोडु
लागली. तीची पुच्ची गरम होवुन पाझरू लागली होती.

तसा मी उठलो आणी माझ्या बुल्ल्याला थुंकी लावुन ओलाचिंब केला. मग दीदीचा एक पाय सोफ्यावरती ठेवला तशी तिच्या पुच्चीची फट मोठी झाली. आता दीदी पण गरम झाली होती, तीने माझा बुल्ला एका हातात धरून तीच्या पुच्चीच्चा फटीवर घासु लागली

आता मला सहन होत नव्हत मी जोरात धक्का! मारून
आर्ध्यापेक्षा जास्त बुल्ला तीच्या पुच्चीत सरकवला.
तस दीदीने आईईगगग करत माझ्या गळ्याला दोन्ही
हातांनी मिठी मारत म्हणाली हळु घालणारे जरा!!
अजुन दुखतेय पुच्ची!! मग मी हो दीदी म्हणत एका
हाताने तिची गांड दाबत होतो. आणी त्याबरोबरच तिच्या गांडीच्या भोकाला बोटांनी दाबत होतो.

दीदी माझ्या कानात म्हणाली खुप मज्जा येतेय रे!!
माझ्या गांडीत गुदगुल्या व्हायला लागल्यात सौमित्र!!
मी आता दीदीच्या सोफ्यावर ठेवलेल्या पायाला, गुड घ्याच्या खालुन हात घालत वर उचलला, तशी दीदीच्या
पुच्चीची फट आजुन रूंद झाली. तसा मी एका धक्यात
राहीलेला बुल्ला पुर्ण आत घातला.

दीदी म्हणाली पुर्ण गेला का रे!! मी तिला हो दीदी!!
म्हटल. तशी ती हळुहळु कंबर हलवुन बुल्ला हळु हळु
आत बाहेर करू लागली. तसा मी पण तिला साथ देत
होतो. १० मिनीटांनी ती म्हणाली पाय आवघडलाय माझा. आणी दुखतयपण. तस मी तिला तशीच उचलुन
घेतली वा शेजारी टेबलावर झोपवली. माझा बुल्ला तसाच पुच्चीत होता.

मग मी दीदीचे दोंन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले व
दोंन्ही हातांनी तीचे दोन्ही स्तन घट्ट धरून बुल्ला आत
बाहेर करत धक्के मारू लागलो. तशी दीदी मादक स्वरात आह् आह स्स्स् ऊँ ऊँ हुँ हुँ कण्हु लागली. दीदी
आता तीची गांड खालुन उचलुन पुर्ण बुल्ला घेत होती.

१०-१५ मिनीट मी कचाकच दीदीची पुच्ची झवत होतो
तेंव्हा दीदीच्या पुच्चीला तळापर्यंत माझ्या बुल्ल्याच्या
होणाऱ्या धक्क्यामुळे तिला सहन न होवुन ती पाणी
सोडायला लागली तस दीदीने माझ्या हातावर तिचे हात ठेवुन स्तनांवर जोरात दाबायला लागली होती.

आता मी न थांबता पुर्ण बुल्ला बाहेर काढुन परत जोराने आत घालुन कचाकच धक्के मारत झवत होतो
प्रत्येक धक्क्या बरोबर पुच्चीतुन कामरस बाहेर येत होता, आता माझा बुल्ला पुर्ण ओला झाला होता. आणी
त्यामुळे आता मादक पच् पच् पचक पच् फच् पच्चा पच असे आवाज हाँलमध्ये घुमत होते.

तसच प्रत्येक धक्क्याबरोबर टेबल कर कच कच कर्र कर्र करीत पुढे सरकत होता. दीदीच्या वा माझ्या तोंडुन
निघणार्या मादक आवाजाची त्या आवाजात अजुन भर पडत होती. पुर्ण हाँल मधील वातावरण कामक्रीडे ला उध्दीपीत करत होते. आंम्ही दोघेही कामांध झालो
होतो.

मी कचाकच धक्के मारुन १०-१५ मिनीट दीदीची पुच्ची झवत होतो. दीदीपण गांड उचलुन कचाकच माझा बुल्ला पुच्चीत घेत होती आणी शेवटी तो क्षण
आलाच, आम्ही दोघेही अंतीम परमोच्च शिखरावर
पोहोचताच दोघांचेही एकाच वेळी वीर्यपतन झाले.

माझ्या बुल्ल्याने पिचकार्या मारायला सुरवात करताच
दीदीने तीच्या पायांची मीठी माझ्या गांडीवर मारत मला तिच्या अंगावर ओढुन तिच्या बाहुपाशात कैद केलं होत. तेचे स्तन माझ्या छातीवर रूतले होते. खाली
पायांनी गांडीवर दाब देत पुर्ण बुल्ला पुच्चीत राहील
याची दक्षता घेत होती.

दीदीची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यातुन निघणार्या वीर्याचा एकेक थेंब खेचुन घेत होती. १०-१५ मिनीट आम्ही असेच पडुन होतो.

नंतर दीदीने तिच्या पायाच्या बंधनातुन मुक्त केल व
माझ्या पाठीवर हात फिरवत माझा किस करत म्हटली
किती मस्त झवतोस रे सौमित्र! कुठे शिकलास सगळं
माझी पुच्ची तर तु ठोकून ठोकून बधीर करून टाकली
माझ्या पुच्चीची सगळी गर्मी बाहेर काढुन टाकली तु
आता कुठे मला एकदम हलकं हलकं वाटतय सौमित्र!

मग मी दीदीला किस करुन तिला उठऊन बसवले व
माझा बुल्ला पुच्चीतुन बाहेर काढला तसा आमच्या दोघांच्याही कामरस वेगाने पुच्चीतुन बाहेर येत खाली
फरशीवर पसरू लागला. ते दृश्य दीदी डोळे विस्फारुन
पहात होती. तीला खुप कुतुहुल वाटत होत.

आता ती माझ्या लांबलचक बुल्ल्याकडे एकटक बघत
होती. तो पुर्णपणे दोघांच्या कामरसाने बरबरबटलेला होता. माझ्या बुल्ल्याच्या टोकावरचे वीर्य तीने बोटावर
घेउन जीभेने चाटले, तशी दीदी खुश होवुन म्हणाली!!

व्वा काय चविष्ट, सुगंधीत, पांढरे शुभ्र, आणी मलई सारखे घट्ट आहेरे हे तुझे अमृत. आता नंतर मी याचे
अमृत पुच्चीत न घेता चोखुन पिणार आहे सगळ. बर का सौमित्र!! मग मी तिला म्हटल हो दीदी आज रात्रीच पिऊन घे झोपायच्या आधी!!

दीदी हो म्हणत खाली उतरली! संध्याकाळचे ७.० वाजलेले होते, मग आंम्ही बाथरुममध्ये जाऊन सगळ
साफ करून फ्रेश झालो. दीदी म्हटली मी आता जेवण
बनवते. आज लवकर जेवण करुन थोडा आराम करू
मग रात्रभर झवाझवीचा कार्यक्रम करू.!!

मी पण दीदीला होकार देत म्हटल तु जस म्हणशील तस करुया दीदी.

मग त्या रात्री दीदीने पहील्यांदाच माझा बुल्ला चोखुन
सगळ वीर्य पिऊन टाकलं. त्यानंतर तीला ३ वेळा वेग वेगळ्या पोझिशन मध्ये झवुन आम्ही झोपुन गेलो.

अशा प्रकारे आई बाबा येईपर्यंत दिवस रात्र दीदीला
मस्त झवुन तिच्या पुच्चीचा सारा माज उतरवला होता
आई बाबा आल्यानंतरही मी माझ्या बेडरुममध्ये रात्री
दोन वेळा! तरी झवत असे. अशा रीतीने ८-१० दिवस दीदीला कचाकच झवुन तीच्या सर्व ईच्छा पुर्ण केल्या
होत्या. ती खुप खुश होती.

आता तिचा फोन आला होता की खुप ईच्छा होतेय रे झवुन घेण्याची!! तु कधी येतोस रे सौमित्र!! मग मी
तिला म्हटल मी फोन करुन सांगतो दीदी.!!

मित्रांनो कशी वाटली माझी कथा. अभिप्राय जरुर कळवा. मजेत रहा व काळजी घ्या.!!

धन्यवाद!!

[email protected]

This story दीदीची ईच्छा – माझ्याकडुन झवुन घेण्याची ३ appeared first on new sex story dot com

Updated: December 14, 2023 — 2:35 am