मित्राचे लग्न जमवायला गेलो अन माझीही सोय झाली ४

सर्व चावट मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!!
कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! वाटलच मला!!
झवाझवीच्या कहाण्या वाचुन मजा तर येणारच ना!!
असेच वाचत रहा!! झवत रहा!! झवुन घेत रहा!!

मित्रांनो आपला अधीक वेळ न घेता कहानीचा अपुर्ण भाग आपल्यासमोर सादर करतोय! चला तर मग!!

मी जिन्यातुन खाली आलोतर खाली जेवणाची लगबग चालु होती. काका म्हणाले अरे विलास कुठे आहे? मी म्हटल आंम्ही गच्चीवर होतो, तो येतच असेल. इतक्यात विलास ही आला. तेव्हढ्यात मुलीचे मामा सर्वांना जेव णासाठी बोलवण्यास आले.

मग आंम्ही हाँलममध्ये गेलो, त्याठीकाणी सर्वांची जेव णाची व्यवस्था केली होती. आंम्ही सर्वजण आणी त्यांच्या घरातील पुरूष मंडळी एकत्रीतपणे पुरणपोळी च्या जेवणावार ताव मारत जेवणाचा आस्वाद घेतला. आता दुपारचे १.३० वाजले होते.

नंतर आंम्ही जरा १ तास गप्पा मारत आराम केला. व मग काका म्हणाले आता आंम्ही निघतो. लग्नाचा मुहुर्त आपण दिवाळीनंतरचा दोघांना सोयीस्कर असा काढु मी कळवतो तुंम्हाला. मग आंम्ही निघालो. ते सर्वजण आंम्हाला निरोप द्यायला बाहेर आले होते. वैशाली तर माझ्याकडे बघुन हात हलवत बाय म्हणत होती.

आंम्ही बरोबर २.४५ तिथुन निघालो. निम्या रस्त्यात आल्यावर पाऊस चालु झाला होता. मी गाडी सावकाश चालवत होतो. पावसाचा जोर कमी जास्त होत होता. पुढे गेल्यावर थोडा कमी झाला होता. मग मी वेगाने गाडी चालवत ३.३० वाजता घरी पोहोचलो होतो.

रिमझिम पाऊस चालुच होता. मग सर्वजण फ्रेश झालो होतो. आणी सर्वजण हाँलमध्ये गप्पा मारत बसलो होतो, काकु म्हणाल्या मी सर्वांसाठी चहा करते. आणी त्या किचनमध्ये गेल्या.

विलासच लग्न जमल्यामुळे सर्व खुश होते. विशाखा म्हटली मुलगी शिकलेली आणी संस्कारी वाटली. ती आपल घर व्यवस्थीत सांभाळेल हो ना विलास!! तस विलास लाजला. मग सगळे हासायला लागले. असेच आंम्ही गप्पा मारत होतो. थोड्या वेळात काकु चहा घेऊन आल्या होत्या.

मग आंम्ही सर्वांनी चहा घेतला. आणी मग मी काका, काकुला म्हटल मी आता निघतोय. तर ते म्हणाले अरे आजच्या दिवस राहीला असता तर!! मी म्हटल मला ऊद्या आँफीसला जायचय, मी लग्नासाठी ४-५ दिवस सुट्टी टाकुन नक्की येईन. मग काकु म्हणाली ठीक आहे

पण लग्नाला आई बाबाना पण घेऊन यायच, आताच सांगुन ठेवते आणी थांब तुमचा डबापण देते. ईतक्यात विलास म्हणाला अरे जाता जाता विशाखा ला सोड तिच्या घरी, ती तयार व्हायला गेलीय, येईलच इतक्यात

४.३० वाजले होते. पाऊस थांबला होता. विशाखा. बँग घेऊन बाहेर आली होती. मग सर्वजण कार जवळ आले, विशाखा पुढच्या सिटवर जाऊन बसली, काका म्हटले सावकाश जा रे सौमित्र आणी फोन करत जा. अस बोलत बोलत ५ वाजले निघायला.

चांगल्या रोडला लागल्यावर मी वेगाने गाडी चालवु लागलो तशी विशाखा म्हणाली अरे सावकाश जाउदे. मला काही घाई नाहीये. मग मी म्हटल हो का!! मग ती म्हणाली हो, मग मी म्हटल मला आँफीसला जायचय ग उद्या. आणी घरी आई बाबा काळजी करत असतील.

५-६ कि.मी. दुर आंम्ही आलो असेल इतक्यात परत पाऊस चालु झाला होता. रचस्यावर इतकी रहदारी नस ल्यामुळे मी वेगात गाडी चालवत होतो. विशाखा माझ्या बरोबर गप्पा मारत होती. त्यामुळे कधी तिच घर आल कळलच नाही. गावापासुन जरा अलीकडेच आतमध्ये तिच घर होत.

ती खाली उतरुन दरवाजाच लाँक उघडुन म्हणाली ये सौमित्र!! माझ्या हातातली तिची बँग तीने घेतली अन आंम्ही आत गेलो. घर मोठ आणी छान होत. हाँलपण मोठा आणी छान सजवलेला होता. मी सोफ्यावर बसत म्हटल तुझे सासु सासरे कुठे गेलेत?

तर ती म्हणाली ते दोघे सासुच्या गावाला गेलेत त्यांचे कोणीतरी नातलग वारलेत. ते परवा येतील. आणी माझा नवरा उद्या येणार आहे. ते महीन्यातील ४-६ दिवसच घरी असतात.

बर थांब मी पाणी आणते. मग आपण फ्रेश होऊ. मग ती पाणी घेऊन आली. आणी म्हणाली मी फ्रेश होते तु नंतर फ्रेश हो. म्हणत ती बाथरुममध्ये गेली. आणी मी आरामात तिची वाट पहात बसलो. थोड्या वेळातच वैशाली फ्रेश होऊन आली.

तसे मी तिला पहातच राहीलो. ती फक्त परकर आणी ब्रा वरच बाहेर आली होती. तिच्या घट्ट ब्रा मुळे दोन्ही स्तनांमधील खोलगट दरी व बाहेर उसळणारे तिचे गोरेपान स्तन पाहुन माझा बुल्ला वळवळ करायला लागला होता. ती माझ्याजवळ येत म्हणाली. असा काय बघतोस माझ्याकडे पहील्यांदाच पहातोय का?

मी म्हटल अस काही नाही. मग ती हसत म्हणाली मग जा आणी कपडे बेडरुममध्ये काढुन मस्त फ्रेश हो मी तोवर चहा करते खुप गार लागतय. आणी आज इथेच रहायचय. कुठेही जायच नाहीस. अस म्हणत किचन मध्ये जाऊ लागली. तशी तिची वरखाली होणारी गांड पाहुन माझा बुल्ला तडफडत होता.

मग मी रुममध्ये जाऊन कपडे काढले अन अंंडरपँट वरच बाथरूममध्ये गेलो. मस्त फ्रेश होऊन बाहेर आलो तर वैशाली चहा घेऊन आली होती. मग आंम्ही चहा पिलो. आता संध्याकाळचे ६.० वाजले होते.

इतक्यात आईचा फोन आला की अजुन निघालास की नाही रे सौमित्र? तर मी म्हटल आई निघतोच आहे, पण पाऊस चालु आहे म्हणुन थांबलोय. तर आई म्हणाली अरे इकडे पण खुप पाऊस पडतोय, तु थांब तिथेच अन सकाळी निघ, अन तसाच आँफीसला जा.

मग वैशाली ने विचारल काय झाल सौमित्र? मग मी तिला सांगीतल तशी ती एकदम खुश झाली आणी मला मिठी मारली अन मला किस करू लागली होती. मी सोफ्याच्या एका बाजुला बसलो होतो.

वैशालीला माझ्याकडे खसकन ओढलं तस ती माझ्या मांडीवर डोक ठेऊन उताणी झोपली आणी दोन्ही पाय सोफ्याच्या हातावरती ठेवले होते. पाय वरती केल्यामु ळे तिचा परकर मांड्यांपर्यंत खाली सरकला होता. तिचे गोर्यापान, भरगच्च, मुलायम मांड्या पाहुन नकळत मी माझा हात तिच्या मांड्यावर हळुवारपणे फिरवत होतो

तशी विशाखा मादक स्वरात स्स्सस स्ससस आह् ऊँई नको ना सौमित्र गुदगुल्या होतायत आणी कसतरी होत य रे विव्हळत होती. ती माझ्या ऊघड्या छातीवर हात फिरवत माझे मनुके रगडत होती. त्यामुळे माझा बुल्ला ताठ व्हायला लागला होता.

तिला याची जाणीव होताच तिने तोड माझ्या पोटाकडे करून माझ्या पोटावर जीभ फिरवु लागली होती. आता दोघेही गरम होत होतो. आता मी माझा हात खाली सर कवला तर तिने आतमध्ये पँन्टी घातली नव्हती. मी माझा हात तिच्या गोलाकार गांडीवरुन फिरवु लागलो

तशी विशाखा शहारली अन तिने ळरचा पाय गुडघ्यात दुमडुन थोडी पालथी झाली, आणी मला तिची गांडीची फट व पुच्चीची फट दिसताच बुल्ला पँटमध्ये उड्या मारायला लागला होता. अन तो विशाखाच्या गालावर घासत होता. तशी ती व्याकुळ होत होती.

मला म्हणाली सौमित्र अंंडरपँट काढ ना रे, खुप आसुस लेय मी त्याच्या स्पर्शासाठी. मग तिने डोक वर उचलल तस मी माझी अंंडरपँट काढुन टाकली. अन माझा ताठ लेला बुल्ला तिच्या तोंडासमोर ऊभा होता. तिने पटकन त्याला पकडुन तिच्या चेहर्यावर फिरवु लागली. मला खुप मजा येत होती.

इकडे माझा एक हात तिच्या गांडीच्या फाटीतुन पुढे तिच्या पुच्चीपर्यंत फिरत होता. माझ्या त्या स्पर्शाने तिची पुच्ची ओली झाली होती. ती आता सहन करु शकत नव्हती. तिने पटकन माझा बुल्ला तोंडात घेउन चोखायला लागली.

तस मला वैशालीची आठवण झाली, अन मी तसाच आडवा होत विशाखा च्या मांड्यात माझ तोंड घातल. अन तिच्या पुच्चीत जीभ घालुन चाटायला लागलो. तशी ती! चवताळली आणी वेगाने बुल्ला आतबाहेर करत चोखयला लागली. मी पण तिची पुच्ची माझ्या जीभेने ढवळुन काढत होतो.

तशी ती जोर जोरात मादक अअआआईईईगगग आह् ऊँई ऊँई स्स्स् स्सस स्सस हम् हुँ आवाजत ओरडत होती. १० मिनीटांच्या चोखाचोखीनंतर आंम्ही दोघांनी एकाच वेळी पाणी सोडल.

आणी आंम्ही एकमेकांच वीर्य पिऊन टाकल. तिने माझा बुल्ला चाटुन साफ केला आन मी तिची पुच्ची चाटुन साफ केली. आता कुठे आंम्ही दोघे शांत झालो होतो. मग थोड्यावेळाने आंम्ही ऊठुन एकमेकांना चिट कुन बसलो.

मगमी तिच्या परकरची गाठ सोडली अन म्हटल काढुन टाक ओला झालाय. तसा तिने परकर काढुन टाकला. मग आंम्ही दोघही एकमेकांच्या खांद्यावर वर हात ठेवत गप्पा मारत होतो. आणी अचानक विशाखा मला म्हणाली, सौमित्र माझी एक ईच्छा पुर्ण करशील का?

मी तिला म्हटल अग विचारतेस काय विशाखा, तु फक्त सांग मला तुला काय हवय, बिनधास्तपणे सांग. मग ती म्हणाली- मला तुझ्याकडुन बाळ हवय!! अगदी तुझ्या सारख देखण आणी स्मार्ट!! देशील ना रे सौमित्र!!

तिची ईच्छा ऐकुन मी म्हटल हे कोणाला कळल तर? आणी तुझा नवरा असताना माझ्याकडुन का अपेक्षा करतेस बाळाची? मग ती माझ्या खांद्यावर डोक ठेउन म्हणाली. हेच तर माझ दुर्दैव आहे. माझा नवरा मला बाळ नाही देऊ शकत अस डाँक्टरांनीच सांगीतलय रे

आणी ही गोष्ट फक्त मलाच माहीत आहे. आता तुला सांगतेय कारण तु आपल्या घरातलाच आणी विश्वासु आहेस. आणी ही गोष्ट आपल्या दोघातच राहील. आज पर्यंत मला हव तस शरीरसुख नवरा नाही देऊ शकला मी कायम रात्रीच बेडवर तडपत असते. हे ५ मिनीटात त्यांच पानी टाकून झोपी जातात.

मग मी विशाखा ला मिठीत घेऊन धीर देत म्हणालो. तु नको काळजी करू विशाखा मी आहे ना तुझ्याबरोबर आज तुझ्या सगळ्या ईच्छा मी पुर्ण करीन. मग सगळ ठीक होईल. मी अस म्हणताच तिला खुप आनंद झाला तशी ती उठुन माझ्या मांडीवर बसुन माझ्या ओठांना आणी गालांना किस करत राहीली.

मी पण तिच्या पाठीवरून हात फिरवत होतो. माझ्या त्या आपुलकीच्या स्पर्शाने विशाखा भारावुन गेली होती. पण खाली तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यावर घासत होती. माझ्या बुल्ल्याच्या स्पर्शाने ती परत पाझरायला लागली होती.

आणी माझा बुल्लाही तिच्या गरम स्पर्शा ने ताठ व्हाय ला लागला होता. तशी विशाखा तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यावर घासत म्हणाली, काय रे हे सौमित्र!! तुझा बुल्ला तर परत ताठ झालाय लगेच. खुपच रग आहे आहे वाटत ह्याच्यात!!

तिच बोलण ऐकुन मी म्हटल हो ग विशाखा! आणी रात्री किती घाईघाईत झवलोय विशाखा, माझा बुल्ला अजुन अतृप्तच आहे. त्यामुळे तो तुझ्या पुच्चीचा स्पर्श झाला की ताठ होतोय ग!! आणी आज चांगली संधी मिळालीय तर रात्रभर मनसोक्त झवुन तुझ्या सर्व ईच्छा पुर्ण करणार आहे.

हो रे सौमित्र, माझीपण तीच अवस्था आहे रे, तु इतका जोरात व मस्त! झवत होतास पण मला नीट ओरडुन तुला प्रतिसाद ही देता येत नव्हता. पण आज तस नाही होणार, तु मनसोक्त हव तस झव मला, मी ओरडले तरी तु थांबु नकोस. आज आपण दोघेच आहोत इथे. तुझ्या बुल्ल्याकडुन रात्रभर झवुन घेण्याची माझी’ ईच्छा आज पुर्ण होणार आहे.

मग ती माझ्या अंगावरून उठत म्हणाली ७.३० वाजुन गेलेत सौमित्र. मी आता आपल्यासाठी जेलण बनवते म्हणजे लवकर जेवण करुन थोडा आराम करू. चल मी जाते किचनमध्ये. मग मी म्हटल चल मी पण येतो तुला मदत करायला!! तर विशाखा म्हणाली हो का, मग आपल्याला उपाशीच रहाव लागेल. आणी हसत हसत किचनकडे गांड हलवत गेली.

क्षमस्व मित्रांनो!! अपुर्ण कहानी आपण पुढील भागात वाचु शकता.!!

धन्यवाद!!

[email protected]

This story मित्राचे लग्न जमवायला गेलो अन माझीही सोय झाली ४ appeared first on new sex story dot com

Updated: November 23, 2023 — 2:14 am