मित्राचे लग्न जमवायला गेलो अन माझीही सोय झाली ५

सर्व चावट मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच पाहीजे असेच झवाझवीच्या कथा वाचत रहा. मज्जा करा.!!! असेच झवत रहा!! झवुन घेत रहा! आनंद लुटा!!

मित्रांनो अपुर्ण कहानीचा भाग मी आपल्यासमोर सादर करत आहे. आपल्याला नक्कीच आवडेल!! चला तर मग मित्रांनो!!

आणी विशाखा तीची गांड हलवत किचनमध्ये जाऊ लागली. तसे मीपण तिच्या मागे जाऊ लागलो. तसा माझा बुल्ला एका मांडीवरून दुसर्या मांडीवर आपटत होता. विशाखाने मागे वळुन पाहील व हसत माझ्या बुल्ल्याकडे हात करत म्हणाली. आलास का घंटा वाज वत मागे. तिला खुप मजा वाटत होती पाहुन.

मग मी म्हटल हो. मग काय करणार तुझे असे भरगच्च अवयव पाहुन नाही राहवत ग!! अस म्हणत मी तिच्या समोरच पण जरा बाजुला किचनच्या ओट्यावर बसलो मग ती ही गप्पा मारत काम करू लागली. मधुनच ती माझा बुल्ला निरखुन बघायची.

मी पण आधुन मधुन तिचे स्तनांना दाबायचो तर कधी गांडीवर चापटी मारायचो. मग ती आह् आह् स्स्सस स्स असे मादक आवाजात ओरडायची. तिला पण ते हवस वाटायच. माझा बुल्ला आता एकदम ताठ होऊन ऊभा राहीला होता. विशाखा ची नजर त्याच्यावरच होती.

माझ्या बुल्ल्याच्या सुपारीवरील त्वचा पुर्णपणे ताणुन खाली आली होती. त्यामुळे माझी गुलाबी, मुलायम व मोठी निमुळती सुपारी पाहुन विशाखाला मोह आवर ता आला नाही आणी तिने पटकन तिचे ओले, गुलाबी ओठ सुपारीवर ठेउन दीर्घ चुंबन घेतल. तस मी माझ्य दोन्ही हातांनी तिचे दोन्ही स्तन कचकन दाबले.

! तशी ती अआआईईगग करत ओरडली. गप ना रे! सौमित्र! किती जोरात दाबतोयस अस म्हणत बाजुला होउन काम करत बोलू लागली- ऐक ना सौमित्र!! तु माझा नवरा असतास तर किती छान झाल असत ना!! मी खुपच खुश असते माझ्या आयुष्यात!!

खरच सौमित्र मला खुप हेवा वाटतो तुझा. तुझ ज्या मुलीशी लग्न होईल ती खुपच भाग्यवान असेल. तुझ्या सारखा देखणा, स्मार्ट, दिसणारा अन लांबलचक, मोठा, गोरापान बुल्ला आसलेला नवरा आयुष्यात आल्यावर.

मग मी तिच बोलण ऐकुन म्हणालो हो का विशाखा!! मग तु ही भाग्यवान आहेसच ना!! तुलापण माझा सह वास लाभलाय ना!! मग! ती म्हणाली- हो रे तेही खरच आहे. माझ्या नशीबानेच आपली भेट घडवुन आणलीय नाहीतर मी आशीच आतृप्त राहीले असते रे!!

असच गप्पा मारत मारत विशाखाने जेवण तयार झाल होत. मग ती म्हणाली चल सौमित्र आपण फ्रेश हीउन मस्तपैकी जेवण करूयात गरम गरम. मग आंम्ही दोघ ही बाथरूममध्ये जाऊन फ्रेश होऊन आलो. आणी आंम्ही दोघांनी एकत्र जेवण केल.

मी सोफ्यावर जाउन बसलो. विशाखा सर्व काम उरकुन माझ्याजवळ येउन बसली. तसा मी उठलो आणी तिला सोफ्यावर एका बाजुला सरकवुन तिच्या गोर्यापान व भरगच्च मांड्यांवर माझ डोक ठेऊन ऊताणा झोपलो अन तिच्या स्तनांना हातांनी कुरवाळु लागलो.

तस तिच सर्वांग माझ्या स्पर्शाने शहारून गेल होत. अन तिचे दोन्ही हात माझ्या डोक्यावरील केसात फिरु लाग ले होते. मला तिचा! तो स्पर्श हवाहवासा वाटत होता. तिची भरगच्च छाती वरखाली होताना पाहुन मला एक वेगळीच अनुभुती होत होती. मी एक हात तिच्या पाठी वरून फिरवु लागलो.

तशी ती खाली वाकली अन तिच स्तन माझ्या तोंडावर घासु लागल होत, तस मी ते तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. मी तिच ते मनुक ओठाता धरून ओढु लागलो तशी ती मादकपणे किंचाळु लागली. अन एका हाताने माझी छाती, पोट कुरवाळत, माझ्या मांड्या, अंडगोट्या आणी बुल्ल्ला कुरवाळत होती.

तिच्या या अनामिक स्पर्शाने माझा बुल्ला हळु हळु मुळ रूपात येऊ लागला होता. ते पाहुन विशाखा ला रहावले नाही आणी ती त्याला हळुवारपणे वारखाली हलवायला लागली तसतसा माझा बुल्ला अधीकच लांब आणी जाडजुड झाला होता. आता तिला सहन होत नव्हत.

विशाखाने मला ऊठवल अन म्हणाली सौमित्र आता सहन होत नाही रे!! चल ऊठ आता. मग मी ऊठुन ऊभा राहीलो अन तीही ऊभी राहीली होती. पहातो तर तिची पुच्ची पण पाझरली होती अन ते पाणी मांडीवर ओघळत होत. रात्रीचे १० वाजले होते.

विशाखाने माझा ऊभा राहीलेला बुल्ला एका हातात धरून मला बेडरूममध्ये नेल. आणी बेडजवळ जाताच तिने माझ्या बुल्ल्यावर तिच्या तोंडातुन खुप सारी थुंकी सोडुन पुर्ण बुल्ला बुळबुळीत केला, अन बेडवरती चढली. अन डोक्याखाली ऊशी घेऊन ऊताणी झोपली. तिने तिचे दोन्ही पाय फाकवुन धरले.

इकडे माझा बुल्ला पण व्याकुळ झाला होता. विशाखा ची पोझिशन पाहुन मी पटकन बेडवर जाऊन तिच्या मांड्यामध्ये बसलो. तशीतिची पुच्ची आ वासुन माझ्या बुल्ल्यासमोर होती. मी माझा बुल्ला हातात धरून तिच्या पुच्चीच्या फटीवर वरखाली घासु लागलो होतो.

विशाखा हे सर्व पहात होती, मग तीने तिच्या हातांनी तिची पुच्ची दोन्ही हातांनी फाकवुन धरली. तस मी जोराने बुल्ला तिच्या फटीत घासु लागलो. आणी विशाखा खालुन गांड ऊचलुन बुल्ला पुच्चीत घेण्याचा प्रयत्न करत! होती. तीच संधी साधुन मी एक जोरदार धक्का मारला.

तसा माझा १० इंचाचा बुल्ला खापकन तिच्या पुच्ची च्या तळापर्यंत आत घुसला होता. अन विशाखा जोराने आआआईईईगगगगग आउच् ऊँई ऊँई आह् आह् स्स् ओह् हुँ हुँ ओरडत होती. अन मी तसाच तिच्या अंगावर झोपुन राहीलो. आणी माझेओठ तिच्या ओठांवर ठेवले

थोड्याच वेळात तिने डोळे उघडुन पाहीलं, माझे ओठ तसेच तिच्या ओठावर होते. ती आता माझे ओठ चोखु लागली व माझ्या पाठीवरून हात फिरवत आणी तिची गांड हलवत म्हणाली. खुप भारी वाटतय सौमित्र, तुझा बुल्ला किती फिट्ट बसलाय माझ्या पुच्चीत!! अस वाट तय की असाच याला आतमध्ये घालुन ठेवावा.

मग मी तिचे स्तन दाबत म्हणालो हो का? मग राहु दे ना आतच!! आता हा तुझाच गुलाम आहे.!! तशी ती हसत हासत खालुन गांड हलवत म्हणाली- हो का चल चावट कुठला!! झव आता मला कचाकचा!! आता नाही सहन होत रे सौमित्र!!

तसा मी माझी पोझिशन घेत तिचे दोन्ही स्तन माझ्या दोन्ही हातात घट्ट पकडुन बुल्ला आत बाहेर करायला लागलो. तशी विशाखा पण खालुन गांड उचलुन साथ देऊ लागली. १० मिनीट हळुहळु झवल्यानंतर मी माझा बुल्ला पुर्ण बाहेर काढुन पुच्चीवर घासला आणी कच कन आत घातला.

तस विशाखाने तीची गांड उचलून त्याला पुर्ण आत घेतला. मग मी माझ्या बुल्ल्याच्या सुपारी पर्यंत बुल्ला बाहेर काढुन जोराने आत घालत होतो. माझा बुल्ला आत तिच्या गर्भाशयाच्या तोंडावर घासत होता. या अजब अनुभवामुळे विशाखा ची पुच्ची ५-६ धक्क्या नंतर कामरसाचा फवारा माझ्या बुल्ल्यावर सोडला.

आता मी न थांबता माझ्या बुल्ल्याने जोरदार धक्के तिच्या पुच्चीत मारू लागलो तशी विशाखा प्रत्येक धक्क्याबरोबर बेडवर वर खाली सरकत होती. आणी बेडचा पण कर्र कर्र् कुई कुई कर्र कर्र असा आवाज येत होता.

विशाखा तर ऊँई ऊँई आह् आह् स्स्सस स्स्हा हम् हम् हुँ आउच् आउच् असे मादक आवाजात ओरडत होती माझ्या तोंडातुन पण ओहा आ ओय ओय हा हा ओह् आवाज निघत होते.

तसेच पुच्ची आणी बुल्ल्याच्या घर्षणाने पच् पच् पच्क फच् फुच् फचूक पुच् पुचक पच्क असे मादक आवाज या सगळ्या आवाजात मिसळुन पुर्ण बेडरूम मादक आवाजांनी दुमदुमत होती. बाहेर जोरात पाऊस पडत होता. सर्व वातावरण रोमँटीक झालेले होते.

त्यामुळे आंम्ही दोघेही बेधुंद होऊन एकमेकांना कचा कचा झवत होतो. माझा बुल्ला विशाखाची पुच्ची पुर्ण पणे ढवळुन काढत होता. तिने आतापर्यंत ३ वेळा पाणी सोडले होते. माझ्या बुल्ल्याने घुसळुन घुसळुन त्या पाण्याची पांढरी शुभ्र मलई तयार होऊन पुच्चीतुन बाहेर येत होती.

विशाखा हे सर्व डोळे उघडुन पहात होती. माझा बुल्ला तिच्या मलईने पुर्ण बरबटलेला होता. विशाखाला सर्व काही पहील्यांदाच अनुभवायला मिळत होते. तिच्या चेहर्यावर वेगळाच आनंद दिसत होता. मी कचाकच तिचे स्तन दाबत पुच्चीवर दणके मारत होतो. ती पण गांड उचलुन बुल्ल्याला आत घेत होती.

आंम्ही दोघेही मनसोक्त पणे झवण्याचा आनंद उपभो गत स्वर्गात असल्याचा अनुभव घेत होतोआता आंम्ही दोघेही परमोच्चबिंदु जवळ पोहोचलो होतो. तसे आंम्ही दोघेही मादक आवाजात किचाळु लागलो होतो मी बेधुंद अवस्थेत ४-५ जोराचे घणाघाती धक्के तिच्या पुच्चीवर मारले.

तशी विशाखा जोराने किचाळत व गांड वर उचलुन धरत झडायला लागली. तिच्या पुच्चीने गरम कामरस माझ्या बुल्ल्यावर सोडला, तसे माझ्या बुल्ल्याने २-४ धक्के मारून गरम वीर्याच्या पिचकार्या तिच्या गर्भा शयाच्या मुखावर मारायला सुरवात केली.

आणी याची जाणीव होताच विशाखाने खसकन मला तिच्या अंगावर ओढुन मिठीत घेतले आणी त्याबरोबर तिच्या पायांची घट्ट मिठी माझ्या गांडीवर मारून माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत दाबुन धरला होता. मग मी पण माझे दोंन्ही हात तिच्या पाठीखालुन घालत तिला माझ्या मिठीत घट्ट आवळल.

आणी मी माझ डोक तिच्या खांद्यावर ठेऊन शांतपणे पडुन राहीलो. आणी विशाखाने ही तिचे गाल माझ्या गालावर चिटकवुन शांतपणे डोळे झाकुन पडुन होती. पण तीची पुच्ची आधाशासारखी माझ्या बुल्ल्यातुन वीर्याचा एकेक थेंब आतमध्ये खेचुन घेत होती.

आंम्ही दोघेही थकुन एकमेकांच्या मिठीत शांत होऊन विसावलो होतो. १०-१५ मिनीट आंम्ही असेच झोपुन राहीलो. त्यानंतर विशाखाने माझ्या गांडीवरील तिच्या पायाच्या मिठीतुन मुक्त केलं. आणी ती माझ्या पाठीव रून व गांडीवरून हात फिरवायला लागली.

तस मी माझ डोक वर करून तिच्याकडे पाहु लागलो तिच्या चेहर्यावर वेगळीच चमक दिसत होती, तीचा चेहरा खुप आनंदी व खुशीने फुलला होता. विशाखाने माझ्या ओठांचे किस घेत म्हणाली- खुप छान वाटतय आणी हलकं झाल्यासारख वाटतय सौमित्र!!

आयुष्यात आज पहील्यांदाच मला अस पलंगतोड आणी इतक्या वेळ झवलय, माझ्या पुच्चीची इतक्या वर्षाची तहान भागवून पुच्ची शांत करुन टाकलीयस रे तु सौमित्र!! आता मला खरच वाटतय की आज तु मला नक्कीच प्रेग्नंट करणार!! कसला वेड्यासारखा झवतोस तु. खुप आवडतोस तु मला सौमित्र!!

मगमी तिला किस करत म्हटल बस कर आता किती कौतुक करशील माझं. मग मी उठुन तिच्या शेजारी तिच्याकडे तोंड करुन झोपलो. मग तिनेही माझ्याकडे तोंड करून माझ्या पायावर पाय टाकुन, ओठांना किस करू लागली. मीपण तिचे स्तन चोखत गांडीवर हात फिरवायला लागलो.

थोड्याच वेळात माझा बुल्ला परत ताठ होऊन तिच्या पुच्चीवर घासु लागला होता. मग मी विशाखाला म्हटल चल तयार आहेस का दुसर्या राऊंड ला. तर ती म्हणाली हो सौमित्र माझीपण ईच्छा झालीय. मग आंम्ही दोघेही सज्ज झालो होतो.

अशा रीतीने मी विशाखाला वेगवेगळ्या पोझिशन मध्ये पहाटे ३.० वाजेपर्यंत कचाकच झवुन तिच्या पुच्चीच्या चिंधड्या उडवुन टाकल्या होत्या. आणी मीमाझा बुल्ला तिच्या पुच्चीत ठेउन तसाच तिच्या अंगावर झोपुन गेलो होतो.

मला जाग आली तेंव्हा सकाळचे ६.० वाजले होते. मग मी विशाखाच्या अंगावरून उठताच माझा झोपलेला बुल्ला तिच्या पुच्चीतुन बाहेर आला. आणी विशाखाला ही जाग आली अन ती पण उठली. मी तिला म्हटल तु झोप मला आंघोळ करून निघायला हवं.

पण ती ही उठुन माझ्याबरोबर बाथरूममध्ये आली. दोघांचही अंग चिकट झाल होत. मग दोघांनीही एकमे कींना छानपैकी आंघोळ घातली. अन बाहेर आलो. अन कपडे घालुन तयार झालो होतो. तोपर्यंत विशाखा ने चहा बनवला होता. मग आंम्ही चहा घेतला.

विशाखाने मला मिठी मारली अन म्हणाली आता कधी भेटणार परत सौमित्र!! मी म्हटल आता विलासच्या लग्नातच भेटु आपण. पण त्या आधी तु गोड बातमी द्यायला विसरू नकोस मला अस म्हणत मी तिच्या ओठांवर कीस केल तशी लाजुन म्हणाली.

ईश्य सौमित्र!! मी कस विसरेन. ही बातमी सगळ्यात आधी तुलाच देणार. मग तिला मिठीत घेत तिला म्हटल नको काळजी करू सर्व नीट होईल तुझ्या मनासारख तस ती खुश होऊन म्हणाली हो रे सौमित्र मला माहीत आहे रात्रीचा तुझा जोश पाहुन मी नक्कीच तुझ्या बाळाची आई होणार आहे. खुप खुशा आहे मी.

मग मी तिला बाय करून तिच्या घरातुन निघालो. सकाळचे ७.० वाजलेले होते. मी गाडी ७०-८० च्या वेगाने चालवत ९.० वाजता आँफीसला पोहोचलो.

तर मित्र-मैत्रीनींनो अशा प्रकारे मी मित्राच लग्न जम वायला गेलो होतो अन माझ्याही बुल्ल्याची सोय झाली होती. आणी नवीन पुच्चीचा उपभोग घेण्याची संधी मिळाली होती.

मित्रांनो कहानी इथेच संपत आहे. कहानी आपल्याला आवडल्यास प्रतिक्रिया देण्यास विसरू नका.

परत नवीन कहानी सह भेटुच आपण!! तोपर्यंत खुश रहा!! काळजी घ्या!!

धन्यवाद!!

[email protected]

This story मित्राचे लग्न जमवायला गेलो अन माझीही सोय झाली ५ appeared first on new sex story dot com

Updated: November 20, 2023 — 2:11 am