शरीरसुखासाठी तहानलेली मामी – १

सर्व मित्र – मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार. कसे आहात सगळे? मजेत ना!! असेच मजेत रहा!! मित्र – मैत्रीनींनो आज आपल्या मनोरंजनासाठी वेगळी कहाणी घेउन आलोय, आपल्याला नक्कीच आवडेल.

मित्रांनो ही गोष्ट तेंव्हाची आहे जेंव्हा मी काँलेजमध्ये शिकत होतो, आणी सुट्टी असल्यामुळे मामाच्या गावी जायचे ठरवले होते. खुप वेळा मामीचा आणी तिच्या मुलगी संजनाचा फोन आला होता की २ – ३ वर्षे झाली तु आलेला नाहीस, रागवालास काय आमच्यावर? म्हणुन मी मामाच्या घरी जायच ठरवल होत.

मामाच्या घरी गेल्यावर मामीने खुष होत मला मिठीत घेतल अन आनंदाच्या भरात माझ्या दोंन्ही गालांचे चुंबन घेत म्हणाली अरे किती मोठा झालायरे, सौमित्र मामीच हे प्रेम पाहुन मलाच आश्चर्य वाटल होत, पण मी आता लहान राहीलो नव्हतो. मामीचे मोठे स्तन माझ्या छातीवर घासत होते. अन तिच्या मादक स्पर्शाने माझा लंड पँटमध्ये ताठायला लागला होता आणी मामीच्या गाउनवरूनच तिची पुच्ची रगडु लागला होता.

आता माझेही दोंन्ही हात नकळत मामीच्या पाठीवर फिरायला लागले होते. मी मामीला म्हटल मामी तुं पण किती तरूण दिसतेस, तु स्वताःला किती मेन्टेन ठेवल य. कुणी म्हणणार पण नाही की तु दोन मुलांची आई आहेस. तशी मामी म्हणाली खरच का रे सौमित्र? गप बैस खुप चावट झालायस तु. आणी ती मला दुर करत म्हणाली बर आधी आत जाऊन फ्रेश हो. मी चहा करते

मी घरात गेलो इतक्यात संजना बाहेरून आली अन मला पाहुन आनंदाने मला मिठी मारत म्हणाली अय्या सौमित्र तु!! किती हँडसम दिसतोयस रे, किती मोठा झालायस रे तु, किती बदलायस तु. मी पण तिला घट्ट मिठी मारत म्हटल – हो का संजना!! तु पण किती मोठी झालीयस, खुप सुंदर आणी पहील्यापेक्षा खुप भरल्या सारखी दिसतेस मी तिच्या गालांचे चुंबन घेत तिच्या पाठीवरून हात फिरवत होतो. आणी आधीच ताठलेला माझा लंड तिच्या मँक्सीवरूनच पुच्चीवर घासत होता. अन छातीवर तिचे ३२ चे कडक स्तन दाबले गेले होते.

क्षणार्धात आंम्ही दोघही गरम झालो होतो. तस संजना ने तिच्या मिठीतुन माझी सुटका करत म्हटली – तुझ पण शरीर खुप पिळदार बनवलयस अन माझ्या लंडाच्या ऊभाराकडे बघत म्हणाली हा तर खुपच मोठा झालय रे माझी खुप ईच्छा झालीय त्याला बघायची पण आता नाही रात्री निवांतपणे पाहीन. चल आता फ्रेश होउन ये.

फ्रेश होउन आल्यावर आमच चहापाणी झाल. तोपर्यंत ११.३० वाजले होते. मग मामी म्हणाली मी जेवणाच्या तयारीला लागते तोपर्यंत तुंम्ही दोघ गप्पा मारत बसा, नाहीतर फिरून या आपल्या शेतावर सौमित्र. मग मी मामीला म्हटल ठीक आहे मामी आंम्ही माझ्या बाईक वर जाउन येतो. मग मी आणी संजना दोघही बाईकवर निघालो होतो,

संजना आणी माझी खुप वर्षापासुनची ईच्छा पुर्ण कर ण्याची आज संधी मिळाली होती. तिला माझ्याकडुनच तिच कौमार्यभंग करून घेण्याच स्वप्न होत, आणी मीही तिला फोनवर खुपवेळा म्हटल की संजना मीच तुझ्या पुच्चीत माझा लंड घालुन तुझ्या कळीच फुल बनवणार आहे. ती पण आनंदाने म्हणत असे हो रे!! पण तु कधी येणार आहेस सौमित्र, मी खुप उत्सुकतेने वाट पहातेय आहे रे!! त्या सोनेरी क्षणाची.

या विचारानेच माझा लंड अंंडरपँटमध्ये ताठ झालेला होता. अन त्यातच संजनाचे स्तन माझ्यापाठीवर घासत होते, व तिचा एक हात माझ्या मांडीवर होता, त्यामुळे माझा लंड तिच्या बोटांना स्पर्श करत होता. शेताकडे वळल्यावर कच्चा रस्ता असल्यामुळे खड्ड्यातुन गाडी गेल्यामुळे दोघही उडालो होतो या गडबडीत संजनाचा हात माझ्या ताठलेल्या लंडावर आला अन तिने त्याला दाबुन धरला होता. अन दुसर्या हाताने माझ्या कंबरेला विळखा घालुन घट्ट धरल होतं.

तिने डोक माझ्या खांद्यावर ठेवल्यामुळे तिचे लुसलुशी त गाल माझ्या गालावर घासत होते. संजनाने माझ्या गालाचे चुंबन घेत म्हणाली – सौमित्र तुझा लंड तर खुप मोठा अन लांबलचक वाटतोय रे मला. मी म्हटल हो ना संजना, तुला शेतावर गेल्यावर दाखवतो. तस तिने माझा लंड दाबत हो म्हटल, ती पण खुप गरम झाली होती.

एकदाचं आम्ही शेतातल्या घरासमोर आलो. मी बाईक घरापुढे लावली. मस्त वातावारण, सगळीकडे हिरवीगार बहरलेलीपीकं पाहुन मन एकदम प्रफुल्लीत झाल होत घराच्या चोहोबाजुंनी उंच पीक बहरलेली होती त्यामुळे कुणाला काही दिसण्याचा प्रश्नच नव्हता.

संजना दोंन्ही हातवर उचलुन दरवाजाचे कुलुप उघडत होती. या संधीचा फायदा घेत मी तिला मागुन चिटकलो अन दोंन्ही हातांनी तिचे स्तन धरून दाबु लागलो तशी ती जोरात किंचाळत आईगगग आह् आह् स्स्स्स स्स नकोना रे सौमित्र खुप दुखतय रे, किती जोरात दाबतोय असे म्हणत ती अंग घूसळत होती अन तिच गोल गरग रीत नितंब माझ्या हत्यारावर जास्तच घासत होती.

शेवटी तिने दार उघडल अन मी तिला अलगद उचलुन बेडवर झोपवुन तिचा टाँप काढुन टाकला. तिच्या घट्ट ब्रा मधील गोरेपान, भरगच्च, कटोर्यासारखे स्तन पाहुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते. मी झटकन तिची ब्रा काढुन टाकली. अन दोंन्ही हातांनी त्याना हळुवारपणे कुरवाळत माझे ओठ तिच्या गुलाबी ओठांवर ठेवले.

आता संजनाही माझे ओठ चोखत मला साथ देत होती अन माझ्या पाठीवरून हात फिरवत म्हणाली सौमित्र प्लीज नको ना रे अस काही करूस, मला नाही हे सहन होत. मला पण खुप वाटतय रे तुझ्याकडुन माझ्या सर्व ईच्छा पुर्ण घ्याव्यात आणी तुला खुप सार सुख द्याव. पण काय करू रे माझे पिरियड्स चालु आहेत. त्यामुळे माझा नाईलाज आहे रे.

तिच बोलण ऐकुन मी संजनाला उठवुन तिच्या शेजारी बसत म्हटल – साँरी संजना मला माहीत नव्हत ग, मग ती म्हणाली – अरे साँरी काय म्हणतोस, तुला कस माहीत असेल? पण काही हरकत नाही तु माझ्या स्तनां सोबत खेळ अन मी तुझ्या लंडासोबत खेळते, आज प्रथमच किती वर्षांनी तुझा लंड बघण्याचा योग आलाय.

अस म्हणत तीने माझीपँट अंंडरपँटसहीत गुडघ्यापर्यंत सरकवली. तस माझा ताठलेला, जाडजुड, लांबलचक अन गोरापान लंड खांबासारख उभा राहिला होता. ते बघुन संजना जोराने किंचाळत म्हणाली – बापरे केव्हढा मोठा आहे तुझा लंड!! मला तर भितीच वाटतेय याची अन तिने दोंन्ही हातात धरून कुरवाळु लागली होती.

तिच्या कोमल हातांचा स्पर्श माझ्या लंडाला होताच तो अधीकच मोठा झाला होता. तसे संजना त्याला दोंन्ही हातात धरून दाबत वरखाली हलवु लागली होती, ती कुतुहुलपुर्वक त्याला पाहात म्हणाली – सौमित्र तुझ्या या लंडाच टोक कसल भारी दिसतय रे!! एखाद्या गुलाबी स्ट्राँबेरी सारख, अस वाटतयकी चोखुन खाउन टाकावं.

मी संजनाचे स्तन आळीपाळीने चोखत व दाबत तिला म्हणालो हो चोखना संजना हे तुझच आहे, तु हव ते कर अस म्हणताच तिने खाली वाकत तिचे गुलाबी ओठ माझ्या स्ट्राँबेरी सारख्या सुपारीवर ठेउन दीर्घ चुंबन घेत त्याला चोखु लागली होती. तिच्या या पहील्यांदाच असे चोखण्याने माझ्या भावाना अनावर झाल्या होत्या. ती खुप आधाशासारखी त्याला चोखत होती.

मला तर स्वर्गसुखाचा अनुभव येत होता. दोघही बेधुंद झालो होतो. त्या धुंदीतच मीतिचे स्तन कचाकच चोळत होतो अन ती माझा लंड अर्धा तोंडात घेउन अस काही चोखत होतीकी १० मिनीटातच माझ्या लंडाने काम रसाच्या पिचकार्या तिच्या तोंडात मारायला सुरवात केली होती. आणी संजना ते सर्व गटागट पिउन टाकत होती. एकेक थेंब चोखुन तिने माझा लंड चकाचक केला होता.

नंतर संजनाने माझी पँट वर घेत लंड आत व्यवस्थीत बसवला अन म्हणाली सौमित्र तुझ्या मलई एकदम चव दार आणी सुगंधी आहे रे खुप आवडल मला. पण तुला कस वाटल माझ चोखणं, पहील्यांदाच चोखलयरे आज मग मी तिच्या गालाचे आणी ओठांचे चुंबन घेत म्हटल संजना तु खुपच भारी चोखलस खुप मजा आणी सुख मिळालय मला.

मग संजना उठली अन तिने ब्रा व टाॕप घालुन म्हणाली सौमित्र आता दोन दिवस काही करायच नाही कळल का? चल आता घरी जाउया आई वाट बघत असेल. मी तिला म्हटल हो संजना तु म्हणशील तस. मगआंम्ही दोघही घरी आलो. तर मामी आमचीच वाट बघत होती.

आंम्हाला पहाताच मामी उठली अन मला म्हणाली बर झाल वेळेवर आलात नाहीतर जेवण थंड झाल असत. सौमित्र आज सर्व तुझ्या आवडीच बनवलय. तु खुप वर्षांनी आलायस म्हणुन तुझेखुप लाड करायचेत. जशी लहानपणी करत होते. मग मी हसत म्हटल – मामी आता मी लहान नाही राहीलो आता. तर म्हटली हो का पण तु माझ्यासाठी लहानच आहेस सौमित्र.

मामीने बोलत बोलत सर्वांसाठी टेबलवर ताट तयार केली होती. मग आंम्ही गप्पा मारत जेवणावर यथेच्छ ताव मारला. जेवण झाल्यावर मामी सर्व आवराआवर करू लागली, अन संजना तिला मदत करायला लागली तर मामी म्हणाली राहु दे संजना तु दोन दिवस आराम कर बघु, जा तुझ्या खोलीत मी आवरते सर्व.

मी तिथेच बसलेलो पाहुन मामी म्हटली – सौमित्र तु जा आणी आमच्या बेडरूममध्ये आराम कर. मी आवरल्या वर येते. मग मी हो म्हणुन मामीच्या बेडरूममध्ये गेलो. आणी बेडवर आडवा झालो होतो, दुपारचे दोन वाजले होते. थोड्या वेळानंतर मामी आली आणी तिने बेडरूम च दार बंद करून बेडवर आली.

आणी मला पाठीमागुन चिटकुन झोपत, अन एक हात माझ्या पोटावर ठेवत म्हणाली – झोप लागली का रे सौमित्र? मी कुस बदलुन तिच्याकडे तोंड करत म्हटल नाही ग मामी. मामीने गाऊनची वरची बटने काढलेली होती. त्यामुळे तिचे मोठाले स्तन पुर्णपणे बाहेर येउन माझ्या छातीवर घासत होते. मामीच्या नाकाचा स्पर्श माझ्या नाकाला होत होता, तिचे ओठ माझ्या ओठांच्या जवळ होते. दोघांचे गरम श्वास एकमेकांना जाणवत होते. खाली मामीच्या भरगच्च मांड्याना माझ्या मांड्या स्पर्श करत होत्या.

मला हेसर्व असह्य होतहोत माझा ताबा सुटत चालला होता. मामीच्या अंगाचा अनामीक सुगंध मला मोहीत करत होता. शेवटी मी पण एक पुरूष होतो. विस्तवा जवळ लोणी ठेवल्यास ज्याप्रमाणे लोणी वितळु लागत तसा माझा लंड पँटमध्येच ताठ होउन बाहेर येण्यास तडफडत होता. आता तो मामीच्यामांड्याना स्पर्श करू लागला होता.

आता मामी वर सरकली अनमाझ्या तोंडावर तिचे स्तन घुसळुत म्हणाली सौमित्र तुझे खुप लाड करणार आहे आणी तुला खुप आनंद देणार आहे आणी तु पण मला भरभरून आनंद दे, खुप वर्षांनी असा क्षणआज माझ्या जीवनात आलाय रे. अस म्हणत तिने माझा हात धरून तिच्या कंबरेवर ठेवला.

मामीने तिच्या हाताने तिचे स्तन माझ्या तोंडात घालत म्हणाली – सौमित्र तोंडात घेउन चोखुन काढ चांगल!! खुप दिवस चोखल नाही तुझ्या मामांनी! आज तु पण माझ्या सर्व ईच्छा पुर्ण करून देणार आहेस. तु इथे असे पर्यंत मला खुप खुश ठेवशील अशी अपेक्षा आहे रे सौमित्र तुझ्याकडुन!!

मामीच बोलण ऐकुन मला आश्चर्य वाटलं, मामी अस का बोलतेय? मामा हिला वेळ देत नाही की तिला खुश ठेऊ शकत नाही का? की मामीला हव तसं शरीरसुख मिळत नाही? असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाले होते. माझ्या मनात मामी विषयी असा कुठलाही विचार माझ्या मनात आलेला नव्हता. माझ्या मनात तर फक्त संजनाचाच विचार होता.

मी मामीला म्हटल – मामी हे काय आहे सगळं? मी अस काही करू शकत नाही तुझ्याबरोबर, तु माझी मामी आहेस ना, आणी मामाला किंवा संजनाला कळल तर काय होईल. यावर मामी म्हणाली – अरे आपल नात तर कायमच असणार आहे, पण आता या क्षणी मीएक स्त्री आणी तु एक पुरूष आहेस. तु एक नर आणी मी एक मादी आहे.

नर आणी मादी जवळ आलेकी त्याना एकमेकांचा सह वास हवा असतो. मग ते कुठलंही नात मानत नाहीत. ते फक्त एकमेकांच्या शरीराचा उपभोग घेण्यातच त्यांचा आनंद व सुख शोधत असतात. आणी त्यात काहीच गैर नाही सौमित्र. आणी राहीला प्रश्न तुझ्या मामाचा तर त्यांना कोण सांगणार? तु का मी? नाही ना, मग असा का स्वताःला दोष देतोयस?

सौमित्र तु आता पुर्ण पुरूष झालायस. आणी तु मला खुप आवडतोस रे. सकाळी तुला मिठीत घेतल्यानंतर तुझ्या पिळदार शरीराचा स्पर्श, आणी तुझ्यात झालेल्या बदलामुळे माझ्या सुप्त भावना परत जागृत झाल्यात अन तेंव्हापासुनच मला अस वाटतय की तुच माझ्या शरीराची भुख भागवु शकतोस.

अस म्हणत तिने मला उताणे करून माझ्या ओठांवर तिचे गुलाबी ओठ ठेउन माझे एकसारखे चुंबन घेऊन मला गरम करत होती. मी काहीच बोलु शकत नव्हतो मामीला. आता मीपण खुप गरम झालो होतो अनमी ही मामीचे ओठ व जीभ चोखत तिला साथ देऊ लागलो होतो.

तशी मामी खुपच खुष झाली अनतिने झटक्यात माझी पँट अंंडरपँट सहीत पायातुन वेगळी केली, अन टीशर्ट पण काढुन टाकला होता. मामीने तिचा गाऊनही एका झटक्यात काढुन टाकला होता. आता आंम्ही दोघपण एकमेकासमोर नग्नावस्थेत होतो. आणी दोघही एकमे कांच्या नग्न, गोर्यापान अन रेखीव, उठावदार शरीराचे रूप न्याहाळत होतो.

आज पहील्यांदाच मी मामीच्या कमनीय अन सेक्सी भरगच्च अशा नग्न शरीराला डोळे भरून पहात होतो. मामीचे मोठाले कडक स्तन, अन बाहेर निघालेली गोल गरगरीत भरगच्च गांड अन मधील रेखीव फट पाहुन माझा लंड अजुनच कडक होऊन ऊड्या मारत होता.

मामीही माझ्या नग्न पीळदार, गोर्यापान, रूंद छाती टक लाऊन पहात पहात खांबासारखा उभा राहीलेल्या लंडाकडे टक लाउन आश्चर्याने पहात होती. तिला मोह आवरता आला नाही अन तिने पटकन तिच्या दोन्ही हातात माझा लंड धरून कुरवाळत त्याला डोळे भरून पहात होती.

मित्रांनो अपुर्ण कहाणी आपण पुढच्या भागात वाचु शकता. क्षमस्व मित्रांनो.

[email protected]

This story शरीरसुखासाठी तहानलेली मामी – १ appeared first on new sex story dot com

Updated: May 14, 2023 — 11:02 pm