शरीरसुखासाठी तहानलेली मामी – २

सर्व मित्र – मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे मजेत ना!! अशाच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा आणी मजा करत रहा.

तर मित्र – मैत्रीनींनो अपुर्ण कहाणीचा भाग आपल्या समोर घेऊन आलोय. आपल्याला नक्कीच आवडेल. चलातर मग कहाणीमध्ये पुढे काय होतय ते पाहुया.

मामी माझ्या गोरापान, जाडजुड अन लांबलचक लंडा – कडे आश्चर्याने पहात होती. अन तिला तीचा मोह आवर ता आला नाही आणी मामीने पटकन तिच्या दोंन्ही हातात माझा लंड कुरवाळत म्हणाली बापरे केव्हढा भला मोठा झालायरे तुझा लंड सौमित्र! मी स्वप्नातपण कधी असा मोठा लंड पाहीला नसेल.

तु लहानपणी जेंव्हा सुट्टीला यायचा त्यावेळेस मी रोज तुला नागड करून आंघोळ घालत होते. तेंव्हा हा किती छोटासा होता, मी चांगल चोळुन त्याला स्वच्छ करत असे. तु खुप लाजायचास पण मी तुझ ऐकत नसे. अस म्हणत मामी माझा लंड हळुवारपणे वरखाली हालवु लागली होती.

मामीच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा लंड अधीकच मोठा होउन तिच्या हाताला झटके मारत होता. मामी त्याला हातात दाबुन धरत होती पण तो तिला दाद देत नव्हता ते पाहुन मामी म्हणाली किती ताकदवान आहे रे हा! किती दाबुन धरतेय तरी झटके मारतोय हा.

आता मीपण स्वताःला थांबवु शकत नव्हतो. माझा एक हात मामीच्या गोल गरगरीत, मोठ्या आणी भरगच्च गांडीवर, तिच्या फटीत अन भरदार मांड्यावर फिरवत होतो. व दुसरा हात तिच्या गोल, मोठ्या कटोर्यासारख्या स्तनांवर फिरत त्याना कचाकच दाबत होता. अन मधेच मी तिच्या केसाळ पुच्चीवर दुसरा हात फिरवत तिच्या केसांमधुन हात फिरवत होतो.

मामीला मी प्रतिसाद देऊ लागताच मामी चेकाळली होती आणी तिच्या पुच्चीला व सर्वांगावार माझ्या हाता च्या होणाऱ्या स्पर्शाने ती पुर्णपणे शहारून गेली होती. तिच्या भावना अधीकच तीव्र झाल्या होत्या अन ती खुपच गरम झाली होती अन बेभान होऊन एका हाता ने माझा लंड जोरजोराने हलवु लागली होती. अन दुस र्या हाताने माझ्या केसातुन हात फिरवत माझ्या गोट्या चोळत होती.

त्यामुळे मी सुध्दा अधीकच बेभान होऊन तिच्या पुच्ची वरून हात फिरवत माझ्या हाताची दोनबोट मी तिच्या ओल्याचिंब पुच्चीत घातली तशी मामी मादक स्वरात आह् आह् स्स्सस स्ससस आईगगग ओह सौमित्र खुप मजा येतेय रे! आज पहील्यांदाच मला अस सुख मिळत यरे तुझ्याकडुन अस किंचाळत मामीने तिचगरम पाणी सोडल होत अन माझा हात आणी तिच्या खालच्या वाढलेल्या केसांना पण ओलं केल होतं.

मामीने पटकन माझा लंड आर्धा तोंडात घेऊन चोखाय ला लागली होती. मला तिच्या चोखण्याने खुपच मजा येत होती. माझा लंड अधीक मोठा होऊन त्याच्या शिरा दिसु लागल्या होत्या. दोन मिनीट लंड चोखुन मामीने तो पुर्ण ओला करून टाकला होता. तिने तोंडातुन बाहेर काढुन म्हणाली सौमित्र आता नाही सहन होत रे प्लीज तुझा हा शक्तीमान लंड घाल पटकन माझ्या पुच्चीत अन शांत कर आधी तिला.

अशी बोलतच मामी ऊठुन माझा लंड हातात धरुनच माझ्या शेजारी उताणी झोपली. मग मी उठुन तिच्या भरदार मांड्यामध्ये बसलो तस मामीने तिच्या मांड्या फाकवल्या अन माझा तिच्या लाळेने ओला असलेला कडक लंड तिच्या केसात लपुन बसलेल्या पुच्चीवर वरखाली घासु लागली.

अन मी मामीच्या पुच्चीचे केस बाजुला करत तिच्या गुलाबी पुच्चीला फाकवत हळुवारपणे कंबर मागेपुढे करत धक्के मारू लागलो तशी ती तिची गांड उचलुन माझा लंड पुच्चीत घेण्याचा प्रयत्न करत होती. पण तो काही केल्या जात नव्हता. मामीची पुच्ची एकसारखी पाणवत होती.

मामीची ती आवस्था पाहुन मी लंड माझ्या हातात घेत तिच्या पुच्चीवर वरखाली जोराने रगडला तस मामीने मादक स्वरात किंचाळत तिच्याहातांनी पुच्ची फाकवुन धरली तसा मी माझा लंड बरोबर निशाण्यावर ठेऊन एक जोरदार धक्का मारला. तसा माझा आर्ध्यापेक्षा लंड मामीच्या गुलाबी, रसाळ पुच्चीत घुसला होता.

माझ्या अनपेक्षित धक्क्याने मामी जोरात किंचाळली अआआईईईगगगगग अन मी पटकन तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेऊन तिचा आवाज बंद केला पण मामी हातपाय झाडत होती. मी तिच्या दोंन्ही हातात माझे हात गुंफुन डोक्याच्या वर सरळ दाबुन धरले होते. तसे तिच्या गोर्यापान काखेत वाढलेल्या केसांचा पुंजका उठुन दिसत होता. खुप दिवसापासुन तिने केस साफ केलेले नसावेत.

तसे मीही माझ्या काखेतील आणी खालचे केस सहा महीने झाले साफ केलेले नव्हते. मामी खुपच मादक दिसत होती. मी न रहावुन माझे तोंड तिच्या काखेत घालुन नाकाने केसाना कुरवाळु लागलो होतो. तिच्या काखेतला अनामिक सुगंध मला आकर्षित करत होता. मग मी आळीपाळीने दोंन्ही काखेत माझे तोंड घुसळत वेगळाच आनंद घेत होतो आणी मामीला पण मजा देत होतो.

पाच मिनीटातच मामी सामान्य स्थितीत आली अन माझ्या डोक्यावरील केसातुन हात फिरवत म्हणाली, काय रे सौमित्र किती जोराने धक्का मारलास रे, अन त्यात तुझा इतका जाडजुड, लांबलचक आहे की आज पहील्यांदाच इतका त्रास झाला रे मला. पण खुप छान वाटतय आता, माझी पुच्ची खरच नशीबवान आहेकी तुझा इतका मोठा लंड आता माझ्या पुच्चीत सामावला आहे. पुर्ण गेला का रे सौमित्र?

मी मामीला म्हटल अजुन ३ इंच बाहेर आहे मामी. अन मामी उत्तरली हो का? बाई ग मला तर वाटल पुर्ण पणे गेलाय. किती घट्ट बसलाय रे अस वाटतय की कुणीतरी खुंटा ठोकलाय माझ्या पुच्चीत. अस म्हणत मामी तिची गांड खालुन वर उचलुन माझालंड अधीक आत घालुन घेण्याचा प्रयत्न करत होती. आतामी ओळखल होतकी मामीला काय हवय.

मगमी पोझिशन घेत माझ्या दोंन्ही हातांनी तिचे दोंन्ही स्तन घट्ट पकडुन लंड आतबाहेर करत धक्के मारायला लागलो होतो, अन मामी मला खालुन तिची गांड वरती उचलुन मला साथ देत होती अन मादक आवाजात किंचाळत होती. धक्के मारत मी माझा पुर्ण लंड मामी च्या पुच्चीत घातला होता.

मामीची पुच्ची आतुन खुपच गरम झालेली होती. माझा लंड एकदम घट्ट बसला होता. त्यामुळे मामीच्या पुच्चीत गोड वेदनाचे घर्षण होत होते आणी मामीला खुप मजा येत होती जस काही ती आज पहील्यांदाच अस झवुन घेत होती. मामी मादक आवाज काढत माझ्या गांडीवरु न हात फिरवत म्हणाली –

सौमित्र खुप मस्त वाटतयरे! अजुन जोराने दणके मारू न झव मला आज, पुर्ण आग विझवुन टाक एकदाची, खुप दिवसापासुन माजावर आलेली होती. आता तुझा हा महाकाय लंडच तिचा माज जिरवुन टाकेल सौमित्र!! आह् आह् आईईगगग हा आसेच दणके मार जोरात हम् हम् आह हुँ स्स्सस स्स्ससस सौमित्र आह् आह् आ

मामीची पुच्ची एकसारखी पाझरत होती. त्यामुळे दोघां चेही खालचे केस ओले होऊन एकमेकांत गुंतत होते. त्यामुळे दोघांनाही वेगळीच मजा येत होती. अन माझ्या अंडगोट्या ओल्या होऊन मामीच्या गांडीच्या ओल्या भोकावर प्रत्येक दणक्याबरोबर आपटत होत्या. त्याने दोघांनाही छानपैकी संभोगसुख मिळत होते.

अशाप्रकारे मी पुर्ण लंड आतबाहेर करून जोरजोराने धक्के मारून मामीला झवत होतो आणी मामी मला उत्स्फुर्तपणे साथ देत होती. २० मिनीटांच्या या झवाझ वीत मामीने दोन वेळा पाणी सोडले होते. नंतरमी तिला डाॕगी पोझिशन मध्ये घेऊन, तिचे दोन्ही स्तन माझ्या दोंन्ही हातात घट्ट धरून कचाकच मागुन धक्के मारून मामीची पुच्ची झवु लागलो.

तशी मामी जोराने मादक आवाजात किंचाळत तिची गांड! मागेपुढे करून माझा पुर्ण लंड आत घेत होती. ती खुपच बेभान होऊन मनसोक्तपणे झवुन घेत होती. अन मला नवीन पुच्ची झवायला मिळाल्याने तिला खपा – खप झवुन काढत होतो. अशाप्रकारे परत १५ – २० मिनी टात मामीने २ वेळा पाणी सोडले होते.

नंतर मी तिला परत उताणी झोपवुन १० मिनीट कचा कचा झवल्यानंतर माझ्या लंडाने जोरजोराने तिच्या पुच्चीत गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारायला लागताच मामीनेही तिचे पाणी सोडले. तसे मामीने मला तिच्या अंगावर ओढुन तिच्या मिठीत घट्ट पकडले.

अन त्याबरोबर तिच्या पायाची घट्ट मिठी माझ्या गांडी वर मारली होती. अन पुर्ण लंड तिच्या पुच्चीत सामावुन घेतला होता. आता कुठे दोघही शांत होऊन एकमेकां च्या बाहुपाशात सामावलो होतो. दोघही खुप थकलेलो होतो. अन तसेच झोपी गेलो होतो.

मला जाग आली तेंव्हा मामीमाझ्या पाठीवर अन गांडी वरून हळुवारपणे हात फिरवत होती. अन त्याबरोबरच तिची गांड उचलुन माझा लंड गरम करायला लागली होती. मला खुप मजा वाटत होती तसे मी डोळे उघडत मान वर करून मामीकडे पाहीलं. तसा मामीचा चेहरा आनंदाने फुललेला पाहीला.

मामी माझ्या डोळ्यात डोळे घालुन स्मितहास्य करत म्हणाली – काय रे सौमित्र झोपमोड झाली का रे!! मी म्हटल नाहीग मामी कशीझोप लागली मलाच नाही मग मामी म्हणाली – अरे खुप दमला होतास तु त्यामुळे झोप लागली असेल. किती वेळ अन जोरजोराने झवत होतास मला, बाईग मला तर अस वाटत होत की कधी एकदाचा तुझा लंड पाणी सोडतोय!!

आता एकदम कस मोकळं मोकळं वाटतय बघ. सगळ अंग रगडुन काढलय माझ तु. कसला धसमुसळेपणाने दणके मारत होतास, अन तुझा तो घोड्यासारखा लंड, त्याने तर माझ्या पुच्चीची वाट लावुन टाकली एकाच शाॕटमध्ये. पहील्या रात्री सुध्दा माझे असे हाल झाले नव्हते सौमित्र!!

किती भारी झवतोस तु सौमित्र आणीतु किती रोमँटीक पण आहेस, बायकांना काय हव असत हे तुला चांगल कळतयरे सौमित्र!! कुठ शिकलास हे सगळं? नाहीतर तुझे मामा ५ – ७ मिनीटातच पाणी काढुन झोपतात. अन मी तशीच तळमळत झोपी जाते. मग काय करणार मी अन कुणाला सांगणार सौमित्र!!

असेच बोलत मामी तिच दुःख मला सांगत होती. मग मी तिला म्हणालो मामी आता मी आलोय ना!! नको काळजी करू. मी इथे असेपर्यत तुला सर्व सुख आणी आनंद देऊन तुझ्या ईच्छा पुर्ण करीन. माझ बोलण ऐकुन मामीने खुष होत माझ्या गालांचे आणी ओठांचे पटापट चुंबन घेत म्हणाली. मला तुझ्याकडुन हीच अपेक्षा होती सौमित्र.

मग मी मामीच्या अंगावरून ऊठत मामीला म्हटल ५ वाजलेत मामी चल ऊठ आता. आंम्ही दोघही बेडवरून खाली ऊतरलो, दोघांचही अंग चिकट झालेल होतं, अन मामीच्या पुच्चीतुन आमच्या दोघांचाही आत राहीलेला कामरस तिच्या मांड्यांवरुन खाली सरकत होता.

मी ते पाहुन मामीला म्हटल बघ मामी तुझी छकुली कशी रस बाहेर सोडतेय ते, पोट भरल तिच आता, बघ तिचे ओठ कसे गुलाबी झालेत!! माझ बोलण ऐकुन मामी लाजली आन म्हणाली चल, चहाटाळ कुठला!! काही पण बोलतोस! तुझ्यामुळे हे सर्व आज पहील्यां दाच बघायला मिळतय.

अस म्हणताच मी मामीला मिठी मारून तिच्या ओठा वर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो मग मामीने पण मला घट्ट मिठी मारली. अन दोघही एकमेकांच्या शरीरावर हात फिरवायला लागलो होतो. मामीचे मोठे कडक स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते अन माझा लंड हळुहळु मोठा होऊन तिच्या ओल्या पुच्चीच्या तोंडावर रगडु लागला होता.

मामीपण तिची पुच्ची ऊत्सुकतेने माझ्या लंडावर रगडु लागली होती. आणी दोन मिनीटातच माझा लंड दांड्या सारखा कडक झाला ते पाहुन मामी म्हणाली – बापरे तुझा दांडा तर परत ऊभा राहीलाय रे सौमित्र!! मग मी मामीला तिची गांड जोराने दाबत म्हटल – मामी त्याची परत ईच्छा झालीय ग!! तु तयार आहेस का घ्यायला?

त्यावर मामीने जोरात माझी गांड दोंन्ही हातांनी दाबत म्हणाली – नको रे बाबा! आता माझी हिंम्मत होत नाही रे परत घ्यायला सौमित्र!! आता जे काय करायचय ते रात्री कर मनसोक्त पणे. हवतर रात्रभर झव मला पण आता नाही हं. चल आपण आता आंघोळ करून घेऊ बघ काय आवस्था केलीय माझी सगळं चिकट चिकट करून टाकलय मला.

अस म्हणत तिने माझा लंड एका हातात धरून मला बाथरूममध्ये ओढत घेऊन गेली. मग आंम्ही दोघांनी एकमेकांना मस्तपैकी साबण लावुन आंघोळ घातली. अन मग आंम्ही दोघींनीही बाहेर येऊन आपआपले कपडे घातले होते. मामी खुपच खुष होती. तिने प्रेमाने मला अलिंगन देऊन माझ्या ओठांचे दीर्घ चुंबन घेऊन म्हणाली.

सौमित्र आज तुझ्यामुळे मला खुपच भारी अन कधी न उपभोगलेले शरीरसुख मिळालय. आतातु इथे असेपर्य त असंच मला उपभोगुन मला सुख देत जा. आता तुच माझ सर्वस्व आहेस. मी तुझ्यावर खुप फिदा झालेय रे. तिच बोलण ऐकुन मी म्हटल मामी तु अजिबात काळ जी करू नकोस मी तुला हव तेंव्हा अन हव तस सुख देऊन तुला संतुष्ट करीन मामी अस म्हणत मी तिचे चुंबन घेतले अन मग मामी संजनाला उठवायला निघुन गेली.

अशाप्रकारे मामाच्या गैरहजेरीत मी मामीला दोन रात्री वेगवेगळ्या आसनांमध्ये कचाकच झवुन मामीच्या शरीरसुखाची तहान मी पुर्णपणे भागवली होती. आणी आता मला प्रतीक्षा होतीती संजनाला झवुन तिच सील तोडण्याची. माझा लंड सील तोडण्यास फारच ऊत्सुक होता. आणी संजनाचे नाव काढताच तो पँटमध्ये वळ – वळ करायला लागला होता.

दोन दिवसांनी मामाही रात्री आला होता अन संजनाचे पिरीयडस ही संपले होते. अन मग त्या रात्री मामामामी त्यांच्या बेडरूममध्ये झोपले अन मी संजनाबरोबर तिच्या बेडरूममध्ये झोपलो होतो.

तर मित्रांनो मग पुढे काय झाल ते आपल्याला पुढच्या कहाणीत नवीन शीर्षकाखाली लवकरच वाचायला मिळेल. तोपर्यत काळजी घ्या. स्वस्थ रहा. धन्यवाद!!!

[email protected]

This story शरीरसुखासाठी तहानलेली मामी – २ appeared first on new sex story dot com

Updated: May 11, 2023 — 10:59 pm