सासु आणी मेव्हणीला झवण्याचा योगायोग

सर्व चावट मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे? मजेत ना!! असायलाच हव!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. मज्जा करा. नियमित झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! आनंदी रहा!!

मित्र-मैत्रीनींनो आज मी तुमच्या मनोरंजनासाठी नवीन कहाणी घेऊन आलोय ती आपल्याला नक्की आवडेल चला तर मग कहाणी सादर करत आहे.

मित्र-मैत्रीनींनो आपण माझ्या मागच्या कथेत वाचल असेलच की बायकोच्या पुष्पा मावशीबरोबर माझे कसे सुत जुळले आणी ती आमच्या घरी असेपर्यंत मी तिला झवुन खुश करत होतो. ती गेल्यावर अधुन मधुन फोन करून बोलत असे.

ती खुप आग्रह करत होती की एक दिवासतरी मुक्का माला घरी या म्हणुन, खुप आठवण येतेय हो तुमची व तुमच्या मुसळाची आता ६ महीने झाले ना हो सौमित्र तुंम्ही मला शेवटच झवलेल. या ना लवकर आता नाही ना हो सहन होत. मग मी म्हटल – ठीक आहे पुष्पा मी येतो लवकरच मलाही खुप आठवण येतेय ग तुझी.

असहीआता मला गावी जायच होतच, आईचा फोन आला होता की सुबोध आता वर्षाचा झालाय ना रे सौमित्र, त्याला खुप बघायची ईच्छा होतेयरे श्रृतीला व त्याला ८-१५ दिवासासाठी इकडे आणुन सोड ना. मग मी आईला ठीक आहे म्हणत, रविवारला जोडुन दोन दिवस सुट्टी काढली होती.

मग मी रविवारी सकाळी श्रृती आणी सुबोधला कार मधुन निघालो होतो. आणी ११ वाजता आमच्या घरी पोहोचलो होतो. श्रृती व सुबोधला पाहुन आई खुफच खुष झाली होती. तिने पटकन सुबोधला घेउन त्याचे लाड करु लागली होती. मग असाच गप्पा मारत पुर्ण दिवस गेला होता.

मग रात्री मी व श्रृती वरती माझ्या बेडरूममध्ये झोपाय ला गेलो होतो. आता ८-१५ दिवस श्रृती इकडे रहाणार म्हटल्यावर मी श्रृतीला मनसोक्तपणे तासभर झवले. श्रृतीला पण ते हव होत म्हणुन तीसुध्दा मला साथ देत झवुन घेत होती. मग दोघांचही एकाचवेळी वीर्यपतन होऊन आंम्ही एकमेकांच्या मिठीत झोपी गेलो.

मग दुसर्या दिवशी सकाळी नाष्टा करून मी कार घेउन ९ वाजता निघालो. पुष्पाकडे जायला २ तास लागणार होते. मीआर्ध्या रस्त्यात आल्यावर पुष्पाला फोन करून सांगीतल की मी तासाभरात येतोय तुझ्याकडे. मग ती माझ्यावर ५ मिनीट बोलली होती. मग फोन बंद केला.

पुष्पामावशीची मुलगीपण आली होती काल. तिच नाव वर्षा, माझ्या लग्नानंतर ६ महीन्यांनी तिच लग्न झालेल होत. तिला ५ महीन्याची मुलगी आहे. आणी ती आता ८ दिवस माहेरीच राहाणार होती. म्हणुन मी त्या सर्वां साठी कपडे व मुलीसाठी कपडे, खेळणी खरेदी केली होती. मी १२.३० च्या दरम्यान तिच्या घरी पोहोचलो.

तेंव्हा सागळ्यांनी माझ खुपच आदराने स्वागत केल होत. पुष्पा तर खुपच खुश होती. वर्षापण खुश होती. मी तिच्या बरोबर लग्नाच्या आधी खुप मजा मस्ती केली होती, तिला ही ते आवडत होत, शेवटी ती माझी मेव्हणी च होती. पुष्पाचे पती गाडीवरून पडल्यामुळे त्यांचा गुडघा अधु झालेला होता.

मी सर्वांना त्यांचे गिफ्टस दिले, तर पुष्पा म्हटली जावई बापु याची काय गरज होती. मगमी म्हटल अहो मावशी मी पहील्यांदाच वर्षा अन तिच्या बाळाला पहायला ये तोय ना. वर्षापण खेळणी, कपडे आणलेली पाहुन खुप खुश झाली होती. मग वर्षा म्हणाली – भाऊजी मी आता सर्वांसाठी जेवायला घेते.

मग आंम्ही सर्वजण गप्पा मारत जेवण केल होतं. मग मला पुष्पामावशी म्हणाली जावईबापु चला मी तुमची रूम दाखवते तुम्हांला, तुम्ही तिथेच आराम करा. मग मी माझी बँग घेउन त्या रूममध्ये गेलो. मग पुष्पाने मला एक पांढरी लुँगी आणुन दिली. मगमी चेज करून मस्त पैकी बेडवर आडवा झालो होतो.

मी पुष्पाचाच विचार करत होतो. इतक्यात ती पाण्याचा तांब्या घेउन रूममध्ये आली अन तांब्या ठेउन माझ्या जवळ येउन सरळ लुँगीवरून माझा बुल्ला चोळायला लागली होती. अन म्हणाली किती दिवसापासुन तुमच्या सहवासासाठी व्याकुळ झाले होते. पण आज पुर्णपणे माझ्या पुच्चीची खाज मिटवुन घेणार आहे सौमित्र.

अस म्हणत तिने माझ्या ओठांवर ओठ ठेउन चुंबन घेउ लागली. तसमी तिला दुर करत म्हटल आता नकोपुष्पा आपण रात्री करु, अस म्हणत मी उठलो पण ती माझा ताठलेला बुल्ला सोडायला तयार नव्हती. पुष्पा खुपच व्याकुळ झाली होती. तीने एका झटक्यात माझी अंंडर पँट खाली खेचुन पायातुन काढून टाकली, मी लुँगीची गाठ घट्ट बांधल्यामुळे लुंगी जाग्यावरच होती पण लुँगी तुन माझा ताठलेला बुल्ला बाहेर आला होता. पुष्पाला मोह आवरता आला नाही, तिने गपकन त्याला तोंडात घेतला अन चोखायला लागली होती. मलातर अस वाट त होत की, पुष्पा आता माझ्याकडून झवुन घेतल्याशि वाय सोडणारच नाही.

इतक्यात वर्षा आई आई असे हाका मारत असल्याचा आवाज आला, तशी पुष्पा भानावर आली अन माझा बुल्ला तोंडातून काढुन बाहेर पळाली होती. मीपण लुँगी हाताने वर धरून माझा ताठलेला बुल्ला लपवत वर्षा च्या रूममध्ये गेलो होतो, तर वर्षा बेडवरच पडुन होती. पण ती रडत होती. मी म्हटल काय झाल मावशी? तर ती म्हणाली – मी नंतर सांगते तुंम्हाला. नंतर मी माझ्या रूममध्ये जाऊन बसलो.

एव्हाना दुपारचे ३ वाजुन गेले होते. थोड्याच वेळात पुष्पा आली अन माझ्या शेजारी बसत माझ्या मांडीवर हात ठेवत म्हणाली – सौमित्र तुंम्हाला माझ्यासाठी एक काम करावे लागेल. मग मी म्हटल – हो करेन ग पुष्पा तु सांग फक्त काय करायचय ते? पुष्पा खुष होउन माझ्या बुल्ल्यावर हात ठेवत म्हणाली की – तुंम्हाला वर्षाचे दोन्ही स्तन चोखुन सर्व दुध पिउन टाकायचय सौमित्र, तिचे स्तन दुधाने टच्च भरलेत, मुलगीपण सारखी दुध पित असते तरीही तिला खुप दुध येत असल्याने स्तन तटतटुन भरलेत त्यामुळे खुप त्रास होतोय तिला, आता इथ दुसर मोठ मुलही नाही त्याला ते दुध पाजल असत

मी ते ऐकुन म्हटल – पुष्पा ते सर्व ठीक आहे पण वर्षा काय म्हणेल? आणी कुणी पाहीलतर? त्यावर पुष्पा म्हणाली – मी वर्षाशी बोललेय सर्व ती काही बौलणार नाही अन दार आतुन बंद करा म्हणजे कुणी, पहायचा प्रश्नच येत नाही. तिच बोलण ऐकुनमी ठीक आहे पुष्पा मी करेन तुझ काम. ते ऐकुन पुष्पाने खुश होऊन माझा बुल्ला दाबत माझे चुंबन घेउन म्हटली मग आता जा तुंम्ही सौमित्र.

मी माझा बुल्ला कसातरी झाकत वर्षाच्या रूममध्ये गेलो. आणी दार बंद करुन घेतल अन तिच्या बेडजवळ गेलो तर ती वेदनेने कण्हत होती अन बेडवर पाय आप टत होती. ती पाठीवर झोपल्यामुळे तिचा गाउन मांड्या पर्यंत वर गेला होता. तिचे दोन्ही स्तन भरगच्च भरलेले दिसत होते, गाउनवरून सुध्दा तिचे तटतटलेले मनुके स्पष्ट दिसत होते. आणी त्यातुन दुधाचे थेंब बाहेर येत होते त्यामुळे गाउन ओला झाला होता.

मी ते पहात असताना वर्षा म्हणाली – एव्हढ काय पहा ताय भाऊजी? आधी वर या आणी माझ्या वेदना कमी करा मग हव ते पहात बसा. तसा मी भानावर येत बेड – वर चढुन तिच्या कंबरेवर दोन्हीकडे गुडघे ठेउन बसलो अन तिच्या गाउनची पोटापर्यंतची बटने काढुन तिचे स्तन मोकळे केले.

अन खाली वाकुन स्तनांना हात न लावता त्यावर जीभ फिरवु लागलो होतो. अन वर्षा आईग आई करत कण्हु लागली होती. नंतर मी हळुहळु तिचे स्तन आळीपाळीने चोखुन दुध पिऊ लागलो, मला खुपच मज्जा येत होती. आज पहील्यांदाच मी अशाप्रकारे दुध पीत होतो. अन काय सुगंधीत आणी चवदार दुध होते तिच. वर्षा आता मादक स्वरात स्स्ससस स्साससस करत होती.

१० मिनीट चोखुन मी बरच दुध पिउन दोन्ही स्तन जरा हलके केले होते. मी वर्षाला म्हटल – आता कस वाटतय वर्षा? भाऊजी आता वेदना कमी झाल्यात छान वाट तय आता. असेच चोखत रहा अजुन नाहीतर परत दुध येऊन वेदना होतील, मलाही हेच हव होत. मनात आनं दाच्या उकळ्या फुटत होत्या.

इकडे माझा बुल्ला वर्षाच्या पुच्चीवर गाउनवरूनच घासत होता आता वर्षा पण तिची कंबर हलवुन मजा घेत होती. हळुहळु दोघही उत्तेजीत झालो होतो. आता मी माझे दोन्ही हात तिच्या खांद्याखालुन घालुन दोन्ही खांदे पकडुन माझी कंबर मागेपुढे हलवत माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीवर घासत दोंन्ही स्तन जोरजोराने चोखत दुध पीत होतो.

वर्षाच्या वेदना आता कमी होउन ती कामोत्तीजीत होत माझ्या डोक्यावर हात दाबुन माझे तोंड स्तनांवर दाबत होती. तीच्या पुच्चीने पाणी सोडत तिची पँन्टी पुर्णपणे ओली केली होती, त्यामुळे माझा ताठलेला बुल्ला पण ओला झाला होता. वर्षाने नकळत एका हाताने तिच्या पुच्चीवरील पँन्टीचा भाग एका बाजुला केला.

त्यामुळे आता माझ्या बुल्ल्याच निमुळत टोक तिच्या पुच्चीच्या फटीवर घासु लागल होत. मी जोराने धक्के मारायला लागलो तसेतिने मांड्या फाकुन माझा बुल्ला तिच्या भोकावर धरून खालुन तिने तिची गांड उचलुन एक धक्का मारला तसा माझा बुल्ला ३ इंच आत गेला होता. तशी वर्षा आआईईईगगगग करत किंचाळली.

अनमी तिच्या ओठांवर ओठ ठेवले तसा तिचा आवाज आतल्या आतच दबुन गेला. तिने मला मिठी मारली अन म्हणाली भाऊजी तुमचा बुल्ला खुपच मोठा अन लांबलचक आहे हो, पहील्यांदाच पहातेय अन घेतेय मी खुप महीन्यानंतर बुल्ल्याचा स्पर्श झाला आणी इतका मोठा पाहील्यावर माझी तीव्र इच्छा झालीय भाऊजी तुमच्याकडुन झवुन घेण्याची. पण! हळुहळु करा. पण तुमच दही आत नका सोडु. ते मला प्यायचय.

वर्षाच बोलण ऐकुन माझा बुल्ला तर अजुन जोमात आला होता. त्याला अनपेक्षितपणे एक नवीन पुच्ची झवायला मिळाली होती. वर्षा माझी चोखत चोखत खालुन तिची गांड उचलुन माझा बुल्ला हळुहळु आत घेत होती अन मीपण तिला हळुवारपणे धक्के मारत प्रतिसाद देत होतो. हळुहळु माझा बुल्ला आर्ध्यापेक्षा अधीक आत गेला होता.

वर्षाची पुच्ची घर्षणाने भट्टी सारखी गरम झाली होती तिच्या भावना अनावर झाल्या होत्या तशी ती गांड वर उचलुन बुल्ल्यावर प्रहार करू लागली तशीती व्याकुळ होत पाणी सोडल. पण मी हळु हळु धक्के मारत माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला होता. तसमी वर्षाला माझ्या मिठीत घेतल. अन तिच्या चेहर्यावर सर्वत्र चुंबन करायला लागलो होतो.

तस वर्षाने तिची गांड उचलुन माझा बुल्ला मुळासकट पुच्चीत घेउन तिच्या पायांची मिठी माझ्या गांडीवर मारून बूल्ला पुच्चीत दाबुन धरला होता. मी आतल्या आत तिच्या पुच्चीत धक्के मारत होतो. वर्षा म्हणाली खुप भारी वाटतय भाऊजी तुमचा एव्हढा मोठा बुल्ला पुच्चीत घेउन. आणी तुंम्ही किती मस्त झवताय. आज पहील्यांदाच असा अनुभव घेतेय भाउजी,

अशाप्रकारे १५-२० मिनीट वर्षाला झवल्यावर माझे पाणी निघणार होते. मी बुल्ला बाहेर काढुन वर्षाच्या तोंडात देताच माझ्या बुल्ल्याने तिच्या तोंडात वीर्याच्या पिचकार्या मारण्यास सुरवात केली तशीती अधाशीपणे गटागट पिऊ लागली होती. दोन मिनीटातच तिने माझा बुल्ला चाटुन साफ केला होता.

मग तिने दोंन्ही हातात बुल्ला धरून त्याला कुरवाळत चुंबन घेउन म्हणाली खुपच गोरा, शक्तीशाली, जाडजुड आहे तुमचा बुल्ला भाऊजी, आता तर तुंम्हाला परत बोलवावच लागेल भाऊजी. मग मी तिला म्हटल वर्षा मी येतो आता, परत वेदना व्हायला लागल्या की सांग मला. सर्व वेदना दुर करेन मी. तशी ती स्मितहास्य करत म्हणाली हो भाऊजी.

नंतर मी माझ्या रूममध्ये आलो अन टी शर्ट काढला अन फँन चालु केला. घड्याळात चार वाजले होते. मी वाशरूममध्ये जाऊन फ्रेश होऊन बाहेर आलो तर पुष्पा दार बंद करून आत आली आणी मला मिठीत घेतल मग मी पण तिला घट्ट मिठीत घेऊन तिच्या तोंडा त तोंड घालत चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो.

तशी पुष्पा उत्तेजीत होत माझ्या गांडीवरून हात फिर वत लुँगी वर सरकवु लागली अन तीने ती माझ्या कंबरेपर्यंत वर घेत माझी गांड दोन्ही हातांनी दाबत माझ्या गांडीच्या फटीत बोटे घालुन मला गरम करत होती. माझा बुल्ला परत मुळ रूपात येउन पुष्पाच्या पुच्चीवर रगडत होता.

अता मी पण पुष्पा चा गाऊन कंबरेपर्यंत घेऊन तिची गांड जोरजोराने दाबत त्यावर चापटी मारत होतो. तशी ती शहारली अन माझा बुल्ला लुँगीतुन बाहेर काढुन ति च्या पुच्चीवर वरखाली घासु लागली होती. तिने पँन्टी घातलेली नव्हती. तिची पुच्ची पाझरत होती. अन माझा बुल्ला ओला करत होती.

आताआम्हा दोघांनाही कामवासनेने व्याकुळ केल होत मी पुष्पाला उचलुन बेडवर झोपवल अन तिचा गाऊन स्तनांच्या वर सरकवला. अन तिच्या मांड्या फाकवुन माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीवर रगडत एकाच धक्क्यात पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत घातला होता. तशी पुष्पा जोरात किंचाळणार तेव्हढ्यात मी तीच्या तोंडात तोंड घातल. अन तसाच पाच मिनीट थांबलो.

नंतर पुष्पा माझ्या पाठीवर व कंबरेवरून हात फिरवत म्हणाली – काय हे सौमित्र अजुनही धसमुसळेपणा गेला नाही तुमचा, थोडा सुध्दा धीर धरवत नाही का हो!! ही श्रृती कशी झेलत असेल तुमच काय बाई. पण मजाही येते मला. सगळ अंग कस मोकळं होत. अस म्हणत ती खालुन गांड हलवत बुल्ला आतबाहेर करू लागली.

तिच बोलण ऐकुन मग मी तिचे दोंन्ही स्तन हातात घट्ट धरून तिच्या पुच्चीवर धक्के मारत म्हटल – काय सांगु पुष्पा तु कामच अस सांगीतलं की तेंव्हापासुन बुल्ला ताठलेला आहे, बर झाल वर्षा काही बोलली नाही. मला वाटल ती मला शिव्या देईल. पण माझा ही नाईलाज झाला होता. स्तन चोखताना तिच्या स्पर्शानेच कडक झाला होता.

माझ बोलण ऐकुन पुष्पा म्हणाली – त्याच इतक वाईट वाटुन घेण्यासारख काही नाही सौमित्र. हे अस होतच. शेवटी तुंम्ही पण एक पुरूष आहात. पण वर्षाची पण ईच्छा झाली असेलना सौमित्र? पण बिचारी तुंम्हाला कशी सांगेल? पण तुंम्ही तिचमन ओळखुन तिला पण शांत करायला हव होत सौमित्र.

मीतीला कचाकच झवत म्हटल अस काही केल असत तर तू मला किंवा वर्षाला काही बोलली असती, म्हणुन मी स्वताःवर ताबा ठेवला होता. त्यावर पुष्पा म्हणाली – हो का, पण परत तशीवेळ आलीतर वर्षाचीपण ईच्छा पुर्ण करा सौमित्र. अशाप्रकारे गप्पा मारत मी पुष्पा ची पुच्ची घपाघप झवत होतो.

२०-२५ मिनीटांच्या पलंगतोड झवाझवीनंतर आमच्या दोघांचही वीर्यपतन एकाचवेळी झाल होत. तेंव्हा कुठे आंम्ही शांत होऊन ऐकमेकांच्या मिठीत झोपून राहीलो होतो. थोड्या वेळानेमी तिच्या अंगावरून ऊठुन तिच्या शेजारी झोपलो होतो.

मग पुष्पा उठत मला म्हणाली – बाईग ५ वाजले की – सौमित्र तुंम्ही शांतपणे झोपा आता. मी संध्याकाळी चहासाठी ऊठवायला येईल. आणी ती तिच्या खोलीत निघुन गेली. तस मी शांतपणे झोपुन गेलो होतो. खुपच थकल्यामुळे कधी झोप लागली, कळलच नाही.

संध्याकाळी ७ वाजता पुष्पा मला उठवायला आली. मग मी फ्रेश होउन हाँलमध्ये जाऊन सोफ्यावर बसलो मग वर्षापण तिच्या मुलीला घेउन आली अन माझ्या शेजारी बसली होती. मी तिच्या हातातुन तिच्या मुलीला घेउ लागलो तसे माझे हात तिच्या स्तनांवर रगडले गेले तशी स्मितहास्य करत माझ्याकडे बघु लागली. तस मी तिला म्हटल माठ दुधाने भरले की नाही अजुन वर्षा? तशी ती लाजत ईश्श भाऊजी, काहीही बोलताय तुंम्ही. भरल की सांगेन मी तुंम्हाला.

इतक्यात पुष्पामावशी सर्वांसाठी चहा घेऊन आल्या होत्या. मग आंम्ही गप्पा मारत चहा पीत होतो. मग मी चहा पिऊन जरा बाहेर मोकळ्या हवेत फिरून आलो. आणी येताना काँन्डोमच पाकीट पण घेउन आलो होतो घरी येईपर्यंत ८ वाजले होते. तर वर्षा म्हणाली भाऊजी बाळाला घ्या जरा मी आईला मदत करते.

मग मी बाळाला घेताना मुध्दामच तिचे स्तन दाबले तशीती आह् स्स्ससस करत म्हणाली नकोना भाऊजी खुप दुखतय. मग ती निघुन गेली. मग आर्ध्या तासातच पुष्पा आणी वर्षा किचनमधुन बाहेर आल्या. अन पुष्पा म्हणाली – जावईबापु भुख लागली असेल ना तुंम्हाला. मग मी म्हटल हो मी चेंज करून येतो.

मग मी रूममध्ये जाऊन पुर्णपणे नागडा होऊन बाथरू मध्ये गेलो व मस्त फ्रेश होऊन बाहेर येउन फक्त लुँगी लावली व टी शर्ट घातला होता. बाहेर आलोतर पुष्पा व वर्षा जेवणाची ताटे बनवत होत्या, मग सर्वांनी एकत्रीत जेवण केल. आणी मी वरती गच्चीवर मोकळ्या हवेत फिरायला गेलो. आर्ध्या तासानंतर मी खाली आलो. अन मी माझ्या रूममध्ये गेलो.

रात्रीचे १० वाजले होते, मी टीशर्ट काढुन बेडवर आडवा झालो होतो. थोड्याच वेळाने पुष्पा घाईने आत आली तस मी उठुन बसत म्हटल काय झाल पुष्पा? तस ती म्हणाली – अहो वर्षाला परत वेदना व्हायला लागल्यात जरा जाता का तिच्या मदतीला सौमित्र? तस मी बेड वरून खाली उतरलो व टीशर्ट घालु लागलो तस पुष्पा टीशर्ट माझ्या हातातुन घेतला अन मला मिठी मारत माझ चुंबन घेत व तिची पुच्ची माझ्या बुल्ल्यावर घास त म्हणाली, असच जावा सौमित्र.

मग मी गपचुप ऊशीखाली ठेवलेल काँडोम घेउन वर्षा च्या रूममध्ये जाऊन दार बंद करून वर्षाजवळ गेलो. ती अंगावर चादर ओढुन उताणी झोपली होती. तीची दोन्ही स्तन अर्धवट उघडी होती. मी तिला म्हटल काय ग वर्षा खुप वेदना होतात का ग? तशी ती मादक नज रेने माझ्याकडे बघत अन माझ्या ल्ँगीचे दोंन्ही पदर बाजुला करून माझा बुल्ला हातात धरून म्हणाली हो भाऊजी, वरच्या पेक्षा खाली जास्त वेदना होतायत.

वर्षाने दोन्ही हातांनी बुल्ला हलवत त्याला तोंडात घेत चोखायला लागली होती. मी विचार करू लागलो की हीच्या पुच्चीला खुपच खाज सुटलेली दिसतेय. आता तिला चांगलीच रगडावी लागेल. मी वर्षाचे दोन्ही स्तन कुरवाळत म्हटल वर्षा तयार आहेसका मुसळ घ्यायला तर ती माझा ताठलेला बुल्ला हातांनी दाबत म्हणाली हे काय विचारण झाल भाऊजी? त्यासाठी तर व्याकुळ झालेय केव्हाची.

वर्षाने अस म्हणताच मी माझ्या कंबरेला लुँगीत ठेवले ल काँन्डोम काढुन तिच्याहातात देत म्हटल चढव याला अन मी तिच्या अंगावरील चादर काढुन टाकली तर ती पुर्ण नागडीच होती. मग मी तिच्यावर ६/९ पोझिशन चढलो अन तिच्या मांड्यात तोंड खुपसल तस वर्षाने तिच्या दोंन्ही मांड्या फाकवल्या तस मी तिच्या गोर्या पान पुच्चीवर माझी जीभ खालीवर रगडत होतो.

तशी वर्षा गांड उचलुन मादक आवाजात कण्हत होती. अन माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्यावर काँन्डोम हळुहळु चढ वत होती. मला खुप मज्जा येत होती. मी माझी जीभ तिच्या ओल्या वा गुलाबी पुच्चीत सर्रकन घालुन आत गोलाकार फिरवु लागलो तशी ती आह् आह् स्स्स स्स्स असे मादक स्वरात किंचाळत तिच्या हाताने माझ डोक पुच्चीवर दाबत म्हणाली नकोना भाभाऊऊजीजीजी खुप कसतरी होतय. अन तिच्या पुच्चीने कामरसाचा फवारा माझ्या तोंडात सोडला. तिचा चवदार, सुगंधी रस मी गटागट पिऊन घेत होतो. तशी ती शांत होउन माझा बुल्ला दोंन्ही हातांनी हालवत म्हणाली भाऊजी आता नाही सहन होत हो, घाला ना पटकन तुमच मुसळ.

माझा बुल्लाही चांगलाच जोमात आला होता. मी उठुन वर्षाच्या मांड्यामध्ये बसलो तसे तिने पाय लांब फाक वुन धरले तशी तिच्या पुच्चीची गुलाबीफट मोठी झाली होती. अनमी तिच्याफटीत माझाबुल्ला खालीवरघासत गचकन एकच जोरदार धक्का मारत माझाबुल्ला मुळा सकट तिच्या पुच्चीत घातला तस ती अआआईईगगग करत किंचाळली आणी मी तिच्या ओठांवर ओठ ठेवत तिचा आवाज बंद केला.

पाच मिनीट थांबुन दणादण दणके मारत मी वर्षाची पुच्ची झवत होतो. ती पण मला तिची गांड उचलुन साथ देत होती. १५ मिनीटातच तिच्या पुच्चीने पाणी सोडल होत पणमी तिला ठोकतच होतो. नंतर मी तिला कुत्री बनवुन कचकन मागुन माझा बुल्ला तिच्या पुच्ची त घालुन घणाघाती धक्के मारून तिची पुच्ची घायाळ करून टाकली होती. आणी १०-१५ मिनीटातच आंम्ही दोघांनी एकाच वेळी पाणी काढल होत. तेंव्हा कुठेदोघ शांत झालो होतो.

वर्षा तर खुपच खुश झाली होती. भाऊजी खरच आज पहील्यांदाच असा अनुभव मिळालय. बाईग कसले कमालीच झवता तुंम्ही माझ सर्व अंग रगडुन एकदम मोकळ केलय आणी पुच्चीची तर पार वाट लावलीय तुंम्ही. बस करा आता काढा बाहेर नाहीतर संशय येईल कुणाला. मग मी माझा बुल्ला बाहेर काढुन खाली उभा राहीलो. तस वर्षाने काँन्डोम काढुन बुल्ला २ मिनीट चोखला. अन मग मी माझ्या खोलीत आलो.

खोलीत पुर्ण अंधार होता मी दार बंद करून लाईट लावली. तर माझ्या बेडवर पुष्पा नागडीच झोपली होती लाईट लावताच ती उठुन बसली तसा मी तिच्या जवळ गेलो अन तिने माझी लुँगी ची गाठ सोडली तसा मीपण नागडा झालो. अनतीने माझा बुल्ला तोंडात घेउन चोखु लागली अन मी तिचे स्तन करकचुन दाबत होतो अन ती अधीकच उत्तेजीत होउन बुल्ला चोखायला लागली.

पाच मिनीटातच माझा बुल्ला परत ताठ झाला होता. ते पाहुन पुष्पा व्याकुळ झाली होती. मग मी बेडवरून खाली घेतले अन तिला घोडी बनवुन ऐकाच धक्क्यात माझा बुल्ला मागुन तिच्या पुच्चीत घुसवला अन तिची कंबर धरून जोराजोराने गचाके मारत तिला १०-१५ मिनीट झवुन तिच पाणी काढल होत. माझ पाणी आता तासभर तरी गळणार नव्हत.

नंतर तिला कुत्री बनवुन, व वेगवेगळ्या पोझिशन मध्ये जवळजवळ तासभर झवुन तिचे ४-५ वेळा पाणी काढले होते. नंतर शेवटी तिला उताणी झोपवुन कचा कच झवत दोघांनी एकाच वेळी पाणी सोडले. दोघही घामाने चिंब झालो होतो. दोघही खुप थकलेलो होतो. अन तसेच एकमेकांच्या मिठीत रात्रभर झोपुन राहीलो होतो.

अशाप्रकारे दोन दिवस माझ्या बायकोच्या मावशीने तिच्या घरी साग्रसंगीत पाहुणचार केला होता. आणी मी सुध्दा त्यांच मन न दुखवता चांगलाच समाचार घेतला होता. पण मला मावशीची मुलगी वर्षा म्हणजे माझी मेव्हणी हिला अनपेक्षित पणे झवण्याचा योग आला होता. तीपण खुप खुश झाली होती. अशाप्रकारे मी त्या दोघींनाही दोन दिवस आळीपाळीने झवुन खुश केले होते.

तर मित्र-मैत्रीनींनो कहाणी कशी वाटली जरूर कळवा धन्यवाद!! काळजी घ्या!!

[email protected]

This story सासु आणी मेव्हणीला झवण्याचा योगायोग appeared first on new sex story dot com

Updated: August 9, 2023 — 12:28 am