आंम्ही पहिल्यांदाच थ्रीसम ची मजा घेतली २

सर्व मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! आपला अधीक वेळ न घेता उर्वरीत कहाणी चा भाग आपल्यासमोर सादर करत आहे. चला तर मग मित्रांनो

आंम्ही तिघांनीही एकत्र जेवणाचा आस्वाद घेतला. अन आंम्ही असेच डायनींग टेबलवर गप्पा मारत बसलो होतो. तर मोना म्हणाली – मला तर खुप मज्जा आली रे असा थ्रीसमचा अनुभव घेऊन, अस वाटतय की आपण नेहमीच अस करूया. त्यावर ऊर्मीला हसत म्हणाली – हो का? येणारच ना!! एव्हढा मोठा लंड घालुन घेत ल्यावर मजा का नाही येणार मोना.

त्यावर मोना मला डोळा मारत ऊर्मीलाला म्हणाली – हो का!! तु अस बोलतेय की जस काही तुला त्याला घालुन नाही घ्यायचाय!! त्यावर ऊर्मीला म्हटली – तस नाही ग मी गम्मत केली ग मोना. नाहीतरी आता माझा च नंबर आहे. जरा त्याला आराम करू दे. तोपर्यंत आप ण दोघी किचनमधील पसारा आवरून घेउया, अस म्हणत त्या दोघीही उठल्या अन कामाला लागल्या.

मी मस्तपैकी खुर्चीवर मागे डोके टेकुन व पाय लांब करून दोघींचीही हलणारी गांड टक लावुन पहात होतो. ऊर्मीलाची गांड मोठी आणी जास्त बाहेर निघा ली आसल्यामुळे तिची फट मोठी दिसत होती आणी ती खाली वाकल्यावर तर जास्तच हाँट दिसत होती.

मी डोळे बंद करून तसाच पडुन होता. पाच मिनीटातच दोघीही काम आटोपुन माझ्याजवळ आल्या. होत्या. मी मुध्दामच डोळे मिटलेले होते. ऊर्मीला एकदम माझ्या मांडीवर माझ्याकडे पाठ करून बसली होती आणी माझा झोपलेला लंड तिच्या गांडीच्या फटीत मस्तपैकी बसला होता. इकडे पाठीमागे ऊभी राहुन मोना माझ्या ओठांचे चुंबन घेत छातीवरून हात फिरवत होती.

मलातर खुपच मजा येत होती. अन खाली माझा लंड ऊर्मीलाच्या भरगच्च गांडीच्या ऊबेने वळवळ करायला लागला होता. मी माझे दोन्ही हात ऊर्मीलाच्या गोलगर गरीत, मुलायम स्तनांवर ठेवले. अन गोलाकार फिरवत होतो. तशी ती शहारली. अन तिची मोठी गांड हलवुन माझा लंड गरम करत होती. अन हळुहळु माझा लंड कडक व्हायला लागला होता.

तसे मी ऊर्मीलाचे कचाकच दाबायला लागलो. अन ती मादक स्वरात किंचाळत होती. इकडे मोना ते पाहुन गरम व्हायला लागली अन ती माझ्या बाजुलाच ऊभी राहुन माझ डोक तिच्या स्तनाकडे फिरवुन माझे तोंड तिच्या दोन्ही स्तनांमध्ये दाबुन धरले. तिच्या लुसलुशीत स्तनांच्या स्पर्शाने मी त्याना तोंडात घेण्यास व्याकुळ झालो होतो. मोनापन व्याकुळ झाली होती तिचे स्तन चोखुन घेण्यासाठी. मी माझे तोंड स्तनांवर घुसळायला लागलो तशी ती मादक स्वरात आह् आह् स्स्स स्स्सस आवाज काढु लागली होती.

शेवटी न रहावुन मोनाने तिचे स्तन तिच्या हाताने धरुन माझ्या तोंडात दिले. तसे मी जोरजोरात चोखायला लागलो. असे आळीपाळीने तिचे दोन्ही स्तन जोरजोरा त चोखत लाल करून टाकले होते. आन तिचे मनुके ओठांनी चावत जोराने ओढत होतो. तशी ती जोराने किंचाळत होती.

इकडे माझा लंड एकदम खांबासारखा ताठ झालेला होता. ऊर्मीला च्या गांडीच्या भोकावर आणी पुच्चीवर माझ्या गरम अन जाडजुड लंडाच्या स्पर्शाने तिची पुच्ची पाझरली होती. अन माझा लंड ओला करत होती ऊर्मीलाच्या पुच्चीच्या कोमल पाकळ्या माझ्या लंडावर घासत होत्या या संवेदनेनेच ती शहारली होती. आता तिला सहन ते सहन होत नव्हते.

ऊर्मीला माझ्या मांडीवरून उठली अन माझा लांबल चक लंड हातात धरून मला ऊठवल. तशी मोना पण माझ्याजवळ आली. तस दोघीही म्हणाल्या चला आता बाकीच बेडवर करूयात. अस म्हणत दोघीही माझ्या दोन्ही ऊभ्या राहील्या तसे मी दोघींच्या खांद्यावर माझे दोन्ही हात ठेवले अन दोघींचे एकेक स्तन माझ्या हाता ने दाबायला लागलो. तशा त्या दोघीनीही त्यांच्या एकेक हातात माझा लंड धरून हलवत आंम्ही बेडरूममध्ये पोहोचलो.

तस दोघींनी मला बेडवर झोपवल. मी ऊताणा झोपलो होतो आणी माझा भलामोठा लंड खांबासारखा ऊभा पाहुन मोना आणी ऊर्मीला बेडवर चढल्या अन माझ्या डोक्याकडे पाय करुन मला चिकटुन, माझ्या मांडीवर डोक ठेउन झोपल्या आणी दोघींनीही माझ्या लंडाचा ताबा घेत त्याला चोखु लागल्या होत्या.

दोघींचे ओठ एकमेकींच्या ओठांना स्पर्श करत होते. दोघीही दोन्ही बांजुनी माझा लंड आर्धा आर्धा असा तोंड वर खाली करून चाटत होत्या. मला खुपच मज्जा येत होती. मग मी दोघींच्या मांडीत हात घातला तस त्या दोघींनी त्यांचा एकेक पाय वर केला अन मी त्या दोघींच्या ओल्या पुच्चीवर हात फिरवायला लागलो.

त्यामुळे त्या दोघीही बेधुंद होऊन माझा लंड चाटुन चाटुन त्यांच्या तोंडातील लाळेने बुळबुळीत केला होता तस मी जास्तच गरम झालो आणी दोघींच्याही पुच्चीत माझ एकेक बोट घालुन आतबाहेर करायला लागलो. पाच मिनीटानंतर दोघींच्या ही पुच्च्या पाझरु लागल्या. दोघीही कामवासनेने बेधुंद झाल्या होत्या.

ऊर्मीला ऊठली होती आता तिच्या भावना अनावर झाल्या होत्या. तशी मोना ही ऊठुन बसली. ऊर्मीला माझ्या अंगावर दोन्हीकडे पाय ठेउन गुडघ्यावर बसली माझ्या ऊभ्या आसलेल्या लंडावर तिची पुच्ची घासत होती. ऊर्मीलाने वाकुन माझ्या ओठांवर तिचे गुलाबी ओठ ठेवलेअन चुंबन करायला लागली. अन मी तिच्या पाठीवर अन गांडीवर हात फिरवु लागलो होतो.

तशी ऊर्मीला माझ्या लंडावर तिची पुच्ची दाबुन माझा लंड पुच्चीत घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होती. माझा लंड मागे किंवा पुढे सटकत होता. मोना माझ्या दोन्ही पायांमध्ये झोपुन बघत होती. ऊर्मीलाची धडपड पाहुन तिला राहवल नाही. अन तिने माझा लंड तिच्या हातात धरून ऊर्मीला च्या पुच्चीवर मागेपुढे रगडुन तिच्या पुच्चीच्या भोकावर धरलाअन दुसरा हात तिच्या गांडीवर दाबला.

याची जाणीव होताच मी माझी गांड खालुन उचलुन एक जोरात धक्का मारला. तसा माझा आर्धा लंड ऊर्मी लाच्या पुच्चीत घुसला होता. ती औरडणार तेव्हड्यात मी तिच्या डोक्यावर हात ठेऊन माझ्या ओठांवर तिचे ओठ दाबुन धरले होते. त्यामुळे तिचा आवाज आतल्या आतच दबला गेला होता. इकडे मोना तिच्या गांडीवर दोन्ही हात फिरवत, तिच्या गांडीच्या भोकावर बोट फिर वत होती, अन पुच्चीला कुरवाळत होती.

आता ऊर्मीलाचा त्रास कमी झाला होता. ती हळु हळु तिची गांड वरखाली करत म्हणाली खुप दुखत होतरे सुरवातीला पण आता छान वाटतय. मग मी तिचे चुंबन घेत हळु हळु खालुन माझी गांड उचलुन धक्के माराय ला लागलो. तस मोना ऊर्मीला च्या गांडीलर हात फिरव त, तिच्या जीभेने ऊर्मीलाची पुच्ची, माझा लंड आणी अंडगोट्या चाटायला लागली. मधुनच ती ऊर्मीला च्या गांडीच्या भोकावर बोट दाबत होती.

त्यामुळे ऊर्मीला आधीकच व्याकुळ होउन माझा लंड तिच्या पुच्चीत दाबत होती. १०-१५ मिनीटात माझा पुर्ण लंड तिच्या पुच्चीत सामावला होता. मग ऊर्मीला खुश होउन सरळ होउन माझ्या लंडावर बसली. तस पाठीमागुन मोनाने तिचे दोन्ही स्तन तिच्या दोन्ही हाता त धरून कचाकच दाबायला लागली. तशी ऊर्मीला जोराने मादक आवाजात किंचाळु लागली होती.

पाच मिनीटानंतर मोनाने तिच्या दोन्ही हातांनी गांड पकडुन वर खाली करू लागली. तस मी पण माझी गांड खालुन उचलुन ऊर्मीलाच्या पुच्चीवर धक्के मारू लागलो. अन तिचे दोन्ही स्तन चोळायला लागलो. तशी ऊर्मीला तिची गांड वेगाने वरखाली करत माझ्या लंडा ला तिच्या पुच्चीने झवायला लागली होती. तिची पुच्ची पाझरून माझा लंड ओलाचिंब झाला होता. आणी मोना. माझा लंड चाटत होती.

खुप मजा येत होती आंम्हाला. १० मिनीट झाल्यावर मोना ऊठली आन माझ्या तोंडावर तिची ओली पुच्ची ठेवुन गुडघ्यावर बसली. तस मी माझी जीभ मोनाच्या पुच्चीवर गोलाकार फिरवत, तिचे दोन्ही स्तन माझ्या दोन्ही हातांनी करकचुन दाबु लागलो तशी ती मादक आह् आह् ऊँ ऊँई स्स्ससस स्स्ससस अशा आवाजात किंचाळायला लागली.

ते पाहुन ऊर्मीला जोरजोराने तिचीगांड वरखाली करत असताना थोडी पुढे वाकुन मोनाच्या ओठावर ओठ ठेवत तिला चुंबन करायला लागली. मग दोघीनी एकमे कींच्या खांद्यावर हात ठेवत एकमेकींच्या जीभेला चोखायला लागल्या होत्या.. आता मी माझ्या दोन्ही हातांनी मोची गांड वर उचलुन तिच्या ओल्या पुच्चीत माझी टोकदार जीभ सर्रकन घातली अन तीची गांड वरखाली करत माझ्या जीभेने तिला झवायला लागलो होतो. तसा मोनाचा कामाग्नी पेटुन उठला होता.

मोन आता स्वताःच तिची गांड वर खाली करु लागली होती. मला खुफ मजा येत होती. माझा लंडाचा जोश अजुनच वाढला होता. आता मी माझी गांड वेगाने एक सारखी ऊचलुत ऊर्मीलाची पुच्ची कचाकच झवत होतो. आता आंम्हा तिघांचाही कामाग्नी चांगलाच भड कलेला होता कोणत्याही क्षणी आमचे वीर्यपतन होणा र होते.

आम्हा तिघांच्याही तोंडातुन मादक आवाज निघत होते. त्या आवाजांनीच आंम्ही बेभान होऊन कामक्रीडा करण्यात मग्न होतो. शेवटी मी धक्का खालुन मारताच ऊर्मीलाचे पुच्चीने तिचा गरम कामरस माझ्या लंडावर सोडला होता अन मोनाच्या पुच्चीने पण तिच्या कामर साचा फवारा माझ्या तोंडावर सोडला होता.

मी तो कामरस गटागाट पीत ५-६ धक्के ऊर्मीला च्या पुच्चीवर मारताच माझ्या लंडाने ऊर्मीलाच्या पुच्चीत गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारायला चालु केले तसे मी माझी गांड वर उचलुन धरली. तशी ऊर्मीला ही माझ्या लंडाला तिच्या पुच्चीत ओढुन घेत माझ्यावर बसली. इकडे मोना व ऊर्मीला एकमेकींना मिठीत घेऊन एकमे कींच्या खांद्यावर डोक ठेवुन शांत झाल्या होत्या

अन मी पण दोघींचे एकेक स्तन हातात घट् पकडुन शांतपणे डोळे बंद करून पडुन राहीलो होतो. १० मिनी टांनी ऊर्मीला माझ्या अंगावरून ऊठली तसा माझा लंड तिच्या पुच्चीतुन बाहेर येताच तिच्या पुच्चीतुन आत राहीलेला आमच्या दोघांचा कामरस माझ्या लंडा वर ठिबकत होता. आधीच माझा लंड पार बरबटलेला होता. ते पाहुन ऊर्मीला दोन्ही पायांच्यामध्ये झोपली.

अन ती माझा लंड जीभेने चाटु लागली. ते पाहुन मोना ला देखील मोह आवरला नाही. आणी ती सुध्दा खाली वाकुन माझा लंड चाटु लागली होती. मोनाची पुच्ची माझ्या तोंडावरच होती. ती पानावली होती ते पाहुन मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो. मोना आणी ऊर्मीला माझा लंड आधाशासारख्या चाटत होत्या अन थोड्या च वेळात माझा लंड दोघीनी चाटुन चकाचक केला.

मलातर! स्वर्गात आसल्याचा अनुभव मिळत होता. त्या दोघीही थ्रीसम चा अनुभव घेउन खुश झाल्या होत्या. मग त्या दोघीही ऊठल्या. अन मला दोघींनी हात देउन मला ऊठवल. आणी दोघींनीही मला चुंबन करत म्हणा ल्या आज तुझ्यामुळे आंम्हाला थ्रीसमचा अनुभव घेता आला. आणी तुही आंम्हाला एकदम तृप्त करून टाक लस. खुप मज्जा आली आंम्हा दोघींना सौमित्र.

मग मी म्हटल अग मोना, ऊर्मीला अस काय करताय खरतर तुंम्ही दोघींनीही मला खुप चांगला प्रतिसाद दि लाय म्हणून मलाही तुम्हा दोघींना झवताना खुप मज्जा आली. आणी तुंम्ही दोघींनीही मला तृप्त केलय. अस बोलत आंम्ही बेडवरून खाली उतरलो होतो. घड्याळा त संध्याकाळचे ४.० वाजले होते. आमच सर्व शरीर चिकट झालेल होत. मग आम्ही बाथरूममध्ये गेलो.

आंम्ही तिघांनीही एकमेकांना मस्तपैकी साबण लावुन आंघोळी केल्या. अन एकमेकांना टाँवेलने कोरड केल. आणी आंम्ही बाहेर आलो. अन कपडे घालुन तयार झालो. ऊर्मीला म्हटली बसा थोडावेळ मी चहा करते. मग मी आणी मोना चहा पिउन ५.० वाजता ऊर्मीला च्या घरातुन बाहेर पडलो.

तर मित्र-मैत्रीनींनो कशी वाटली ही कहाणी!! आवडल्यास जरूर कळवा. मित्रांनो!! काळजी घ्या!!

धन्यवाद मित्रांनो!!

[email protected]

This story आंम्ही पहिल्यांदाच थ्रीसम ची मजा घेतली २ appeared first on new sex story dot com

Updated: November 3, 2023 — 1:54 am