जून ते सोनं भाग 8

मित्रानो सगळ्या वाचकांचे मि आभारी आहे कमी वेळात मला तुम्ही भरभरून प्रेम दिलात माझी कथा सगळ्यांना खुप आवडली

कथेला सुरवात करतो

” मला आवडली पण हे माझ्या मशीन मुळे तोड मला नीट ऐकायला मिळत न्हवत.. मला तिला पकडून ऐकावं लागत होत.. आता पण तुम्हीबलाय बोलत होता ते नीट ऐकू येत न्हवत.. ” काका म्हणाले

मि आणि काकू एक मेकांनकडे बघू लागलो.

” काय झालं मशीनला काका? ” मि विचारलं.

” अरे हिची वायर लूज वाटतंय, असा पकडून धरलं कि मग नीट ऐकायला येतं ” काका म्हणाले

” ओके मि एक काम करतो दुरुस्त होते का बगतो द्या इकडे ”

” नको अशी पण ही खुप जुनी झाली आहे, दुसरीच घेतो. ” काका म्हणाले.

” मग मि ऑनलाईन मागवतो उद्या ” मि काकांना म्हणालो.

” चालेल तो पर्यंत अशाच वापरतो. असा पण जास्त लागत नाही सध्या ” काका म्हणाले.

” बर ते जाऊदे तुझं कसा चाललय ” काकू म्हणाल्या

” म्हणजे? ” मि विचारलं.

” अरे म्हणजे मूवी नंतर तुला करमलं असेल का? ” काकू म्हणाल्या.

” अच्छा ते.. करमल नाही हो. खुप आठवण यायची ” मि काकूंच्या बॉल्स कडे बघत म्हणालो.

” तसं माझं पण झालं.. मला पण आठवत येत होती ” काकू म्हणाल्या त्यांची पण नजर माझ्या लंडाकडे टिकली.

” का हो काकू काही विशेष? ” मि मुद्दाम त्यांना विचारलं.

” कारण कि ना.. मला तूझी मूवी खुप आवडली. असा पण मि खुप दिवसांनी हताळली आणि त्यात तुझी मोठी होती.. त्यामुळेच मला ति सारखी सारखी आठवत होती ” काकू म्हणाल्या

त्यांनी मला हाताने ऍकशन करून दाखवली त्या दिवशी त्यांनी कशा प्रकारे माझा लंड पकडला होता आणि त्या हलवत होत्या तसाच ते करून धाकवत होत्या

काकू माझ्या सोबत असा काही बोलतील मला न्हवत वाटल पण जे होतय त्यात आपण पण हात साफ करून घेऊया काकूंची पण इच्छा जागृत झाली असेल त्या बाईचे चाळे बघून

काकूंचे डोळे माझा लवड्याकडेच होते. त्यांच्या डोळ्यात नशा दिसत होती त्या खुपच मादक दिसत होत्या मला

” हो मला पण काळात होत तुम्हाला माझी मूवी किती आवडली ह ती तुमच्या पकडीवरून वाटत होत मल कि किती आवडली, पण मला एक नाही कळलं तुम्ही नंतर मला रागात का बघत होत्या ” मी लंडाला चोळत काकूंकडे बघत बोललो

” कधी? ” त्यांनी विचारलं

” अहो जेव्हा माझा लावा निघाला आणि तो तुमच्या हातावर पडला त्या नंतर तुम्ही मला नाही का रागात बघितलं. ” मि म्हणालो.

” अच्छा त्यावेळेच बोलतोय.. म्हणजे ना ना ते… तो… लावा… जो माझ्या हातावर पडला… तो… ना… मला… हवा होता ” काकू वाक्य पूर्ण करणार तेवड्यात काका म्हणाले.

” अरे काय बोलताय.. कोणता लावा?… आणि तो कधी पडला तुझा हातावर कल्पना. मला काहीच नाही काळात तुम्ही काय बोलताय? ”

” ते.. अहो ते… इंटरवल मध्ये ह्याने पेप्सी आणली होती ना… ती पडली माझ्या हातावर त्या बद्दलच बोलतोय आम्ही.. आणि हा सँडी त्यालाचा लावा बोलला तिकडे म्हणून. मी पण तेच बोलले मुद्दाम आम्ही बोलतोय तर तुम्हाला काही त्रास होतोय का? ” काकी थोडा ओरडत काकांना म्हणाल्य.
माझाकडे बघत डोळ्यानी इशारा केला काकांना कळेल… असा नको वागू.

” अंग नुसत्या गप्पा मारत बसणार… आहेस काही चहा पाणी पण विचारशील त्याला? ” काकां काकूं ना विचारत उठले.

” अंग बाई… मी तर विसरलेच… खुप दिवसांनी हा आला ना मग काय करू नि काही नाही होतय सँडी बाळा काय पीणार. चहा कि दूध ” काकूंनी दूध शब्दावर जोर देत मला विचारलं.

” काही पण चालेल पण जर का आंबे मिळाले असते त्या दिवशी सारखे तर पीळून चोखायला खुप मजा आली असती ” मि मी काकूंच्या बॉलकडे बघत बोललो

काकू चकित होत मला म्हणाल्या

” आंबे आणि ह्या वयातले म्हणजे महिन्यात ” म्हणत काकूंनी स्वतःचा पदर बाजूला केला.

” हो ह्या वयातले हणजे महिन्यातले आंबे खुप नरम असतात.. त्यांना पिलायला खुप मजा येते… असा पिळून पिळून त्याचा रस काढायला अजूनच माझा येते ” मी काकूंना हाताने ऍक्शन करत बोललो

जसं आपण एखाद्या बॉल दोन्ही हातानी पिळतं असतो ततसाच मि माझा हातं करून काकूंना दाखवत होतो.

काकू माझ्या हाताकडे टाक लावून बघतच त्यांच्या चेहऱ्यावर तसेच रिऍक्शन होती जसं मी खरंच त्यांचा एक बॉल माझ्या दोन्ही हातामध्ये घेऊन दबतोय.. पिळतोय

त्यांनी काही वेळ माझ्या हाताकडे बघितलं आणि मग माझ्या कडे
त्यांच्या डोळ्यात स्पष्ट दिसत होत त्या काय विचार करत होत्या माझ्या हाताकडे बघून.

” ह्या आंब्यात येवडी मजा नसते जेव्हडी मजा कोवळ्या आंब्यात असते.. आणि तुला बरे हेच आवडले. खुप पिळले वाटतंय तू असले आंबे. ” काकू म्हणाल्या

” अहो कोवळे अब्यात येवडी मजा नसते जेव्हडी तुमच्या वयाच्या आंब्यात असते. आणि आंबे पिलायचं म्हणालात तर तसें मि खुप पिळले आणि चोखले आहे, पण तुमच्या वयातल्यचा रस अजून नाही चकला. जर मिळाला तर नक्कीच जोर जोरात पिळून आणि रगडून त्यांचा रस काढून पिल. ” मि काकूंना माझी इचछा सांगितल.

” आय्या हो का मला पण खुप आवडत हा आंबा पिळून काढलेला. आंबा पिळून पिळून चोखयला अजूनच माझा येते… मला तर तसाच आवडत पण आता खुप दिवस झाले आंबे कोणी नाही पिळले आणि नाही त्याचा रस पण पिलाय ” काकूंनी पदर दोन्ही बॉल वरून बाजूला काढून मला दोनी बॉल दाखवत बोलल्या.
मला असा वाटल कि त्या मला बोलताय ये आणि पिळून काढ
माझे आंबे.

” मला जाणवलं त्या दिवशी जेव्हा ते माझ्या हातात होते, कि खुप दिवस तुमच्या आंब्यांना हात लागलेला नाही तुम्ही मला कधीतरी बोलवा तुमचा आंबा पिळायला… असा पिळतो कि इतक्या दिवसाची पूर्ण कसर भरून काढतो. ” मि बोललो

” तुम्ही आंब्याबद्दल बोलताय का? म्हणजे मला ऐकायला नीट आलं नाही म्हणून विचारलं. जर आंब्यांबद्दल बोलत असाल तर कल्पना तुला सांगायला मि विसरलो ते समोरचे पवार आहेत ना ते विचारात होते येताय का गावी, थोडं काम आहे ते करू आणि येताना लोणच्यासाठी कैऱ्या पण आणायला होतील. मी म्हणतोय येतो मी जाऊन गावी ” तेवड्यात काका म्हणाले

हो का? तरीच म्हटलं अजून कसा नाही गावाला जायचं तुम्हाला सुचलं. आता काय निमित्त झालं गावि जाण्यासाठी ” काकू बोलत किचन मध्ये गेल्या.

” अगं मी खरंच… बोलतोय… तुला ना कसा समजाऊ… ह्या बाईला खोटाच वाटत ” काका माझ्याकडे बघत बोलले.

मी काकानंकडे बिघतलं तर त्याचा चेहरा पडला होता…

मी त्यांच्या जवळ गेलो आिण बोललो. झालं
” तुम्ही खरं बोलताय ना? तर मग मी काकूं ना सम. झवतो… आणि राजी करतो तुम्हांला गावी जान्याची परवानगो देण्यासाठी. ”

” हो रे मि खरंच बोलतो.. तू समजव ना कल्पनाला ” काका मला म्हणाले.

मि तसा उठलो आणि किचन कडे जातं काकांना म्हणालो

” बगतो प्रयत्न करून ”

मित्रांनी पुफही काय झालं हे वाचण्यासाठी मला तुम्ही कंमेंट करून सांगा कि हा भाग कसा वाटलं

[email protected]
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 8 appeared first on new sex story dot com

Updated: June 20, 2023 — 11:39 pm