Dada talmit busy me vani soabt cosy – 2

Magchya bhagat jas me tumhla sangital renuka vaine ne samorun mla offer dili hoti, kadhi kalcha maza crsuh hoti me tila ratri crush kela mazya labdyane. Tichya pucchit pani galal, sakali pan maza mood jhala hota uthlyavar, ticha navra kamla gela hota pan por gharat aslyamule ti ragavali. Me ghari aalo tevha mummy la pan mazya mane var hicky ch nishan disla hota.

Ti divas bhar ghari aali nai jyamule me ajun nirash jhalo. Mla vatal changla chance ghalvla me. Ata ti denar nai sandhyakali ti ghari aali vatan karayla. Tich mixer kharab jhala hota. Tevha mummy soabt bolu lagli. Jatana tine mummy la sangital mla jevayla tikdech pathva. Mazya aavdich chikan malvani banvnar aahe ti. Sandhyakali mummy ne mla sangital pan me ghabrlo hoto manun me karan deu laglo.

Tila pan kadachit mahit jhala hota me rusloy, me yanar nai manun barobar 8.30 la ti parat aali ghari aamcha jevaycha time asto tevha. Ti papa mummy sathi dabba gheun aali hoti.. Mla bagat manali,

Vaini :- ashu chal ghari, jevayla bhuk lagli asel tr vadhte tula..

Tine maza hath pakdla ani uchlun neu lagli. Me tichya ghari gelo dada basla hota, por basli hoti.. Me jaun tyana join jhalo. Ti garam garam capati banvu lagli ani ek ek deu lagli. Bichari ghama ghum jhali aamch karat karat.

Dada jevla ani aavrun baher gela parat talmila. Porana tine abhyasa la basval, ani swata sathi jevan gheun baher yeun basli mazya sobat. Mlach guilty vatu lagla manun me shant baslo. Ti mazya baju la yeun basli jevayla halu halu bolu lagli. Srry bolu lagli, me pan srry bollo, aamch patchup jhala lagech.

Ti kam aatpu lagli, me poara sobat baslo hoto, ti kaam. Aatpun aali ani porna jhopayla bolli, sagla aavrla ani light band keli, mla baher tv bagayla bolaval aamhi dar lavun baher yeun sofyavar baslo.

Tine kes sodli ani kes vichru lagli, tiche hath var jhale ko bagal madhun tichya ghamacha vaas yet hota mast. Tila tas bagun bagun mla rahaval nai. Me mandi var hath thevla ti kahich nai bolli.. Me maza hath halu halu pucchi kade nela. Tine mla light band karyla sangitali.

Me light band keli ani parat tichya javal aalo. Ticha hath var kela ani bagal vr kiss karu laglo. Tichya maxi chi baju var keli ani ticha gham chatu laglo. Ek side ch jhalyaver me manevar alo. Ticha sagla gham me chatat hoto. Majja yet hoti taste lagat hoti vegli.

Ek hath tichya ball vr hota tiche ball kuskarat hoto me. Ti pan mood madhe aali, tine maza tshirt kadhla ani maze manuke chokhu lagli, chavu lagli.

Me :- aaauch aauch halu na chavu nkos, nishan jat nai, mummy ne aaj ch pakdla mla.

Vaini :- kai bolli,

Me :- kai nai vicharat hoti kas jhal.

Ti halu halu chavu lagli, maze manuke chokhu lagli. Me tichya kesat hath ghatla ani tondat tond dila. Aamhi kiss karu laglo. Tine mla tichya var basval ani pakdun kiss deu lagli. Mla ekdum pori sarkhi feel yet hoti tichya var basun. 5 min chya kiss nanter tine mla bajula kela. Me ticha ball cholatch hoto.

Vaini :- thamb por jhopli ka bgaun yete, aatch karu bed var.

Ti uthun jau lagli, me pan ticha mage mage jau laglo. Ti porana eka kade la kela ani halvun uthvnyacha pryatana kela pan te nai uthle. Mag me tasch tila uchalla andharat ani kisa karat bed chya duarya bajula padlo. Ti mazya var padli. Tine mazya hatat hath dile ani hath var kele maze ani kiss karu lagli.

Maza shirt kadhu lagli, uthun swata nagdi jhali, mazi pant kadhli tine, me nagdach padlo hoto, ti nagdi mazya angavar yeun padli, tich nagda anga lagtach current lagla body la. Ti aaj laych mood madhye hoti. Mazi chati chokhat hoti. Khali pucchi bullya vr ghasat hoti…

Vaini :- kadhi tondat dilays ka konachya.

Me :- kai.

Vaini :- ( Tine bullya la pucchi nd dabat manali ) he.

Ti khali sarakli mazy pay fakavle ani paya madhye basli ekdum chotya pora sarkhi. Tine bullya la hatat ghetla anu cholu lagli. Tine bullya la tichya ball chya madhye ghusvla ani cholu lagli. Nanter tichya galavar phirvu lagli.

Hotvar lipstich sarkh phirvat tine jib baher kadhli ani bulla chatu lagli. Srruup ssrrruuupp awaaj karat, bullya la khalun varun sagla chatat hoti, mazya gotya tondat gheun chokhat hoti.

Vaini :- kes kadhat jaa na re. Kiti vadhvelt gashyat jatayat ulti sarkh hotay.

Me :- kashane kdhayche astat mahit nai mla.

Vaini :- cream aahe mazya kade udya dete sakali laav ani 10 min ne pustana kes nightat. Clean shave karun ye udya. Ti mazya var aali,

Vaini :- ata tu kar.

Me :- kai.

Vaini :- ata me je kela, chat mla pan, uth vr ye mazya.

Me uthlo ti padli fakun, mla pucchi chya madhye ghetla, maz dok pakdun pucchi vr lavla.

Vaini :- jib kadh ani chat pucchi sagli.

Tichya pucchi tun ek vegla vaas yet hota. Jevha me jib lavli tevha chrrrr garam garam chaha jasa jibela lagto tas jib sunna padli. Veglich chav hoti, jib tad tad jhali. Pan tila majja aali. Mag me chatu laglo. Me var var chatat hoto mla nit jaamat navta. Tine dok pakdun dnayavar thevla.

Vaini :- haaa fakyh ya var jib phriva aaah ssssh aas gol gol nai var khali, tevhdya jage var aaaahh aat ghusav laav jor sssshhh aaahahhh.

Dana cholat ti pani pani jhali hoti, tichya chikacha vaas jaam strong yeu lagla hota. Tila sahan navat hot tine mla baju la kela ani bot ghalu lagli.

Vaini :- ghal na patkan kai muhurtachi vaat bagtoy ka.

Ti mood madhye asli ki kai bagaychi nai, tone, bhasha. Thand hoi paryant ti shatta bhav daychi nai.

Tine maza bulla tichya danyavar aaptyla chalu kela, aaptun aaptun ti bhokat ghusvat hoti.

Vaini :- de dhakka, aat ghal.

Me dhakka dila bulla aat ghusla. Tine mazya angavar pay takle mla ghatta pakdla. Me halu halu aat baher karat hoto.

Vaini :- ssshsh aaaahhh ssshhh oooffhhhhhh aaiag shikals tu shevti, aaahhh asch mast kartoys kar kar..

Me :- mazi shikshikach aahe evhdi bhari…..

Vaini :- ( hasat ) maza aavdta ani ladka student aahes tu manun tula special shikavtey.

Aamhi hasu laglo, ti madhun madhun dhakke det var var vaychi.

Vaini :- mla kadhi vatal navta tu mla jhavshil.

Me :- mla pan vatal navta, pan me swapan bagital hota.

Vaini :- kai? mla Jhavaych?

Me :- ho, tuzya navane me mutthya marlyat bharpur vela.

Vaini :- kai boltos! Bolaych na mag adhich.

Me :- mla kai mahit hota, tu khup sadhi bholi vataychi. Laaj vataychi bolayla.

Tine mazya pathivar dhapata marla ek,

Vaini- sadhi bholi vataychi manje me kai chalu aahe ka, tasli vatle ka tula.

Me :- ag tas nai, mla vataych tula yat intrest nasel, tv var dakhvtat na mother India type. Mla tr vataych dada tula roj jabardasti karat asel tula aavdat nasel. Tula bagun imagin karu vatat nai tas.

Vaini :- aacha mag swata halavtana mla kas imgain karaycha te chalaych.

Me :- tas nai g, tu sexy aahes khup, khup sunder aahe, khar sangu tr dada tula shobat nai. Tyala ekdum hur ki pari bhetliye as vatta tumhla sobat bagun.

Vaini : ( hasat ) gap ye, kai pan bolu nkos. Maza navra aahe toh, aavdto mla, maz prem aahe tyavar…

Me :- ho ka, mag aapan dogh kai kartoy.

Vaini :- he vegla aahe, te vagla aahe. Me tyla nai sodu shakat kdhi. Tuz ani maz vegla aahe, mla swatla nai kalal me ka tuzya pudh jhukle, tu pahila aahes dada nanter, tuzya bapla ghas takli nai me.

Me :- ( ticha ball tondat bharun puk kan kela, jas beer chi bottle ughdlyavar awaaj yeto tasa ) ho na, kharch aapan dogh khup vegle aahot. Me pan tyza sobatch evdha khulto, baki thikani mla nko nkos vatta.

Vaini :- hmmm tech aahe. Dada nanter mla tuzya soabt ti saftey feel hote, tula mithit ghayva vatta divas bhar. Tuze lad purvave vatta.

Me :- ho na puravtey na tu maze laad. Mla pan tu khup aavdtes. Mummy nanater tuch aahes mla.

Vaini :- choti mummy aahe me tuzi ani tu maz pahila motha bal.

Me :- haa me tuza motha porga aahe ani tu mazi mummy.

Aamhi dogh ekmekanachya tondat tond ghalun full nashet kacha kach jhavu laglo. 5 min nonstop kacha kach chalu hoti. Tahpa thap mandya vajat hotya. Ti mazya tondat ordat hoti.

Vaini :- hmmmmmmm aaahhmmmmmmmm aammmmm….

5 mine literally maza gham galu lagl, tichya kapalavar themb themb, tine mla thambaval madhye. Ushyashi asleli maxi uchlun maza gham pusu lagli.

Vaini :- kai jhala aaj evdha damlas.

Me :- damlo nai, ata tr form madhye aaloy.

Vaini- fan fast kar.

Me uthun fan fast kela. Ani parat jagevar alao. Pucchit bula ghatla ani slow slow karu laglo. Ti pan halu halu gand halavt majja ghet hoti.

Vaini :- ssshhh aahahhhh aaashhhuu tu mla lay tadpavalays, me katti aahe tuzashi….

Me :- me kai kela…

Vaini :- ( mazya galyat hath ghalat javal odhun khandyala chava ghet manali ) tu aadhi ka nai aals mazya aaysuhat, mla kiti garaj aahe tuzi mahitey.

Me :- mla kas mahit asnar, tu adhi bolli astis na tr aalo asto sagla sodun.

Tine gand halvat speed vadhvu lagli.

Vaini :- tuza Dada khup changla aahe re, lay jiv lavto pan jhavat nai. Kush karat nai mla mana sarkh.

Me :- bol na mag tyala tas.

Vaini :- tas nai relation aamch. Tevdha close nai. Aamhi ajun pan aho jao ch karto. Arrange marriage ch asch asta. Khulun bolta yet nai. Tyacha man asla trch karto toh.

Me :- tuza mood jhlayavr kai kartes tu mag.

Vaini :- kai nai, mood marte ani tadfadat marte.

Me :- ka?

Vainj :- ekda kelta me try, tyala aavdla nai, toh manla sabhya gharchya bayka as bavchalat nai.

Me – ( dhakke vadhvat ) jau de me aaloy na ata, tuz jevha pan man asel me aahe. Tu mla bolvat jaa.

Vaini :- maza tr roj man asta. Nidan ekda tr karuch shaktio na. Ajun kai 40 shi nai ali, mahinyatun 1-2 vela kara. Tyat aaj he, aaj te, shnivar aahe, udya he aahe ashi karan deto na kai sangu. Tuzi aai bari yababtit.

Me :- mazi aai ka?

Vaini :- tuze papa ya vayat pan tila kush thevtat…

Me :- tumhi he pan bolta ka? Kahi discussed karaych sodat nai.

Vaini :- ( hasat ) baykanch asch asta. Kai potat rahat nai.

Me parat speed vadhvla karan mood jat hota, maza aapo aao jhopu lagla hota.

Vaini :- aaahh sss hh aaaaaaig aaah aah halu aaah halu….

Me :- halu nai honar! Halu kela ki jhoptoy parat.

Me dana dan deu laglo. Tine mazya pathi var nakh marayla chalu keli. Tichya awaajane por uthu naye mahun tine hoth dable hote. Purn bed hakat hota dana dan. Kas bas mazya lavdyala kal marli sarkh pucchit lagun lagun ani mazi pichkari nighali aat.

Vaini :- aaah ooffh ffffhh aaah hhooooooo

Mothya mothya ne shwas sodu lagli. Me pan shwas sodu laglo. Aamhi dogh ghamane makhle hoto. Ani chitakle hoto. Me uthun ubha rahilo fan khali.

Vaini :- kai aaj goli khalli hotis ka tu.

Me :- nai g, konti goli mla kai mahit nai.

Vaini :- kal lavkar jhalta, aaj kai jhala nighaycha naav ch navta ghet tu.

Me :- aaj tu mood ch asa set kelas.

Ti pan uthli, me tila pakdun mithit ghetla ani fan khali ubhe rahun aamhi kiss karu laglo. Me light lavun kapde ghatle, ti pan maxi gheun bathroom madhye geli. Aamhj dogh hall madhye yeun baslo tv bagat. Amhla basun 10-15 min jhale tevdhayat dada aala, tyane chavi ne dar ughdla. Aamha doghana baher bagaital, tyane light lavli,

Manu Dada :- jhopla nai ka ajun. 1.30 vajlay.

Amha doghana time ch kalalch navta. Aamhi ghadi bagitli nanter ek mekana bagital. Karan mala athavtat, aamhi 11.30 – 11.45 chya aas paas chalu kela hota. Kal aamch 10 min madhye jhala hota sagla.

Vaini :- nai ma jevan hevay jhala na, gaach gacch vattay pot manun basle hote. Yala company det tv bagat.

Dada :- chal aat, mla sakali kamavar jaych, parat sakali tu uthana radtes. Tyala basu de bagat, jhopel toh tyala jhop yeil tevha.

Te aat gele, me pan arhdya tasane tv band keli ani shant jhop lo. Sakali dada kamavar gela hota. Me uthlo tevha tine chaha banvla, nashata pan dila ikdech.

Tine mla cream dili ani manali shave kar, sangital ks vapraychi. Me 11 vajta ghari alo. Mummy aavrat hoti. Me tichya kade anghol keli hoti manun aaj mummy la kai disla nai. Pan mitrano yach story pasun mazi ani mummy chi next story suru honar aahe, stay tune tya sathi. Pudchya bhag vachnyasathi comment kara kashi vatli story…..

This story Dada talmit busy me vani soabt cosy – 2 appeared first on new sex story dot com

Updated: June 18, 2023 — 11:37 pm