दीदीची ईच्छा – माझ्याकडुन झवुन घेण्याची २

नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे!! मजेत ना!!
झवाझवीच्या कथा वाचुन मज्जा तर येणारच मित्रांनो
मी सौमित्र तुमच्यासाठी अपुर्ण राहीलेली “दीदीची ईच्छा – माझ्याकडून झवुन घेण्याची” कथा आपल्या मनोरंजनासाठी घेऊन आलोय!! चला तर मग!!

आई आणी बाबा जेवण केल्यानंतर कारने गावाला निघुन गेले तेंव्हा दुपारचे १.० वाजले होते. दीदीच्या चेहर्यावर वेगळीच खुशी दिसत होती. त्या खुशीतच ती
मला म्हणाली – सौमित्र तु वर जाऊन आराम कर मी सर्व काम आटोपुन येते.

मी वरती जाउन कपडे काढुन अंगावर फक्त अंडरपँन्ट व बनियन ठेउन बेडवर आडवा झालो. आर्ध्या तासाने
दीदी काम आवरून वरती आली व माझ्या जवळ येउन झोपली. व माझा गालगुच्चा घेत म्हणाली कायरे
एव्हढा काय विचार करतोय? मिळेल रे दुसरी!!

मी – दीदी अस काही नाही गं!!

दीदी – हो का!! बर एक विचारु का सौमित्र! खर खर
सांगायच! काही लपवायच नाही.

मी – हो दीदी विचार तुला काय विचारयचय ते!!

दीदी – मग मला सांग सौमित्र, तु तुझ्या गर्लफ्रेंडला एक
आठवड्यातुन किती वेळा झवायचास?

दीदीच्या तोंडातुन असे शब्द ऐकुन मी एकदम बधीर झालो होतो. पण मला बर ही वाटत होत. आणी आता
मलाही जरा मोकळं झाल्यासारख वाटत होत.

मी – आठवड्यातुन दोन वेळा तरी झवायचो!!

माझे उत्तर ऐकुन दीदी माझ्या मांडीवर हात ठेवत म्हणाली! बापरे काय सांगतोस! इथ तुझे जीजु वेळ
मिळाला तर कुठे महीन्यातुन एकदा झवतात!! तुझी
गर्लफ्रेंड तर नशीबवान आहे, असच म्हणावे लागेल. अस बोलत दीदीने तिचा हात माझ्या बुल्ल्यावर ठेवला

मग मी दीदी ला म्हटल खरच दीदी जीजु तुला वेळ देत
नाहीत का? तुला त्रास देतात का ते? की त्यांच बाहेर
काही आहे का? मी काही मदत करु शकतो का?

दीदी – अरे अस काही नाही सौमित्र, तुझे जीजु खुप प्रेम
करतात माझ्यावर, पण ते मोठ्या पदावर असल्यामुळे
जबाबदारी पण खुप आहे त्यांच्यावर, त्यामुळे दिवस भरात खुप थकतात ते, त्यामुळे रात्री जेवल की झोपुन
जातात. मग मलाही नाईलाजान झोपाव लागत.

हे सर्व सांगत असताना दीदी माझ्या पँटवरुनच माझ्या
बुल्ल्याला कुरवाळत होती. मला जरा आवघडल्या सारख झाल होतं, पण शेवटी मी पण एक पुरूष आहे
मी कितीही ताबा ठेवायचा म्हटल तरी ठेऊ शकलो नाही. आणी माझा बुल्ला पँटमध्येच आक्राळ विक्राळ रूप धारण करु लागला होता.

दीदी एकदम मला घट्ट चिकटली तसे तिचे स्तन माझ्या
हातावर दाबले गेले. दीदीने माझ्या ओठावर तिचे गुलाबी, कोमल होठ ठेऊन दीर्घ किस करुन म्हणाली –
तुझा बुल्ला तर खुपच मोठा जाणवतोयरे मला सौमित्र
जरा मलाही दाखव ना!! खुप ईच्छा झालीय त्याला बघायची!! काढ ना बाहेर त्याला.!!

दीदीच्या! या अनपेक्षित किस व बुल्ला बघण्याच्या ईच्छेने माझ्या शरीराला वीजेचा शाँक बसल्यासारखे
झाले. ते ऐकुन मी दीदीला म्हटलं!! नको दीदी तुझ्या समोर अस करायला लाज वाटतेय मला!!

दीदी – हो का!! मग दोन रात्री माझ्या गांडीला बुल्ला
चिटकवुन तुझ वीर्य सोडुन, माझ्या मांड्या व गाऊन
खराब केल्या होत्या तेंव्हा नाही का लाज वाटली!!

तीच हे बोलण ऐकुन तर माझी फाटलीच!! मग मी
तिला साँरी दीदी, बहुतेक झोपेत झाले असेल!! मग दीदीने माझा बुल्ला दाबत व हसत म्हणाली! हो का
माझ्या सोन्या! मला एव्हढी भोळी समजतोस का?
अस म्हणत ती उठुन बसली व एका झटक्यात माझी
अंंडरपँट पायातुन काढुन फेकुन दिली.

तसा माझा १० इंचाचा लांबलचक व ३ इंच जाडीचा
बुल्ला झटक्यात खांबासारखा ऊभा राहीला होता. तो
पाहुन दीदी च्या तोडातुन बापरे!! केव्हढा लांब लचक
व जाडजुड आहे रे सौमित्र!! असे शब्द बाहेर पडले.

मी डोळे झाकुन शांत उताणा पडुन होतो. मग दीदीने त्याला दोन्ही हातांनी हळुवारपणे कुरवाळायला सुर वात केली. दीदीच्या नाजुक हाताच्या स्पर्शाने माझ्या भावना जागृत झाल्या होत्या.

तसा माझा बुल्ला दीदीच्या हाताला झटके मारायला लागला होता. तस दीदी डोळे विस्फारून त्याच्याकडे
पहात त्याला दोंन्ही हातात धरून खालीवर हालवत
म्हणाली – कायरे सौमित्र इतक्या वर्षे ह्याला माझ्या पासुन का लपवुन ठेवले होते. आधी पाहीला आसता तर मी ईतक्यात लग्नच केले नसते.

दीदीच बोलण ऐकुन मीपण तिला म्हटल ते कस शक्य
होत दीदी, आपल्याच मोठ्या बहीणीला असा कुणी दाखवेल का?

मग दीदी जोरजोरात माझा बुल्ला हालवत म्हणाली हो रे सौमित्र! तुझं ही खर आहे! पण आता मला ह्याची खुप गरज आहे, मी स्वप्नात ही कल्पना केली नव्हती की इतका मोठा! बुल्ला असु शकतो. आता हाच माझी
आतापर्यंतची अपुर्ण राहीलेली शारीरीक भुख व माझ्या सर्व ईच्छा पुर्ण करु शकतो.

सौमित्र!!! तुझ्या या महाकाय बुल्ल्याकडुन झवुन घेण्याची खुप ईच्छा झालीय रे!! आता मी इथे आहे तोपर्यत रोज झवायच मला!! तुझी ईच्छा झाली की मी तयार असेल तुझा बुल्ला पुच्चीत घ्यायला!!

तीच बोलण ऐकून माझ्या मनात आनंदाच्या ऊकळ्या
फुटत होत्या कारण माझ्या बुल्ल्याला एक नवी पुच्ची
झवायला मिळणार होती. खुप दिवसाचा ऊपवास सुटणार होता. मी दीदी ला म्हटल – दीदी हा आता तुझा
गुलाम आहे. तु हव ते कर त्याच्या सोबत!!

असं म्हणताच दीदीने ऊभा राहुन एका झटक्यात तिचा गाऊन काढुन फेकुन दिला व माझ्या अंगावर
६/९ पोझिशन मध्ये येऊन माझा बुल्ला हातात धरुन
तिच्या ओठांनी किस करत जीभ गोल गोल फिरवत होती. मग पटकन बूल्ला तोंडात घेऊ लागली.

दीदीच्या या अनामीक स्पर्शाने मलाही खुप जोश आला होता. माझ्या तोंडावर तिची फुगीर, गोरीपान व ओलीचिंब पुच्ची बघुन माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते. मी पटकन माझे ओठ तिच्या पुच्चीवर ठेवले व
दीर्घवेळ किस करत माझे दोन्ही हातांनी तिची ३६ ची
गोरीपान, भरगच्च, गोलगरगरीत गांड कुरवाळत होतो.

दीदीच्या पुच्चीवर माझ्या ओठांचे स्पर्श होताच दीदीने
तोंडातुन बुल्ला काढुन मादक आवाजात आह् आह् स्स स्स स्सस्स स्ससस ऊँ ऊँ ऊँ कण्हत मला म्हणाली
हाय रे सौमित्र! आज पहील्यांदाच एका पुरूषाचा माझ्या पुच्चीला स्पर्श होतोय रे!! खूप भारी वाटतय!!

अस म्हणत तीने परत बुल्ला तोंडात घेतला पण पुर्ण
घेता येत नव्हता मोठा असल्याने!! म्हणुन आर्धाच चोखत होती. आता मी माझी जीभ दीदीच्या पुच्चीत
घालुन गोल फिरवत होतो. दीदीची पुच्ची भट्टी सारखी
गरम झाली होती. दीदी हे सर्व पहील्यांदाच अनुभवत
होती. तीच्या तोंडुन परत मादक स्वर निघु लागले होते

आता दीदीच्या भावाना अनावर झाल्या होत्या. ती माझा बुल्ला दोन्ही हातानी वरखाली हालवत तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर घासत पुर्ण जीभ आतमध्ये घेत
होती. आणी मी आता माझे हात तीच्या गांडीच्या फटीत फिरवत हाताच्या बोटानी तिच्या गांडीच्या भोकाला रगडत होतो.

त्यामुळे ती जास्तच ऊत्तेजीत होऊन किंचाळु लागली आणी थोड्याच वेळात तिच्या पुच्चीने गरम कामरसा चा फवारा माझ्या तोंडात सोडला. तसा मी तो चवदार
सुवासिक कामरस पीत होतो. पुर्ण रस पिल्यावर दीदी
शांत झाली होती.

नंतर दीदी उठुन माझ्या दोन्ही बाजुला पाय ठेवुन उभी
राहीली. मग मी उठुन माझा टी शर्ट काढुन फेकुन दिला
आता आम्ही दोघेही पुर्णपणे नागडे होतो. दीदी पुच्ची वर हात फिरवत माझ्या बूल्ल्यावर बसायला लागली. माझा बुल्ला हातात धरून तिच्या पुच्चीच्या तोंडावर
टेकवला, तस मी तीची पुच्ची बोटांनी फाकवुन धरली
तशी दीदी जोर लावत बुल्ला पुच्चीत घेण्याचा प्रयत्न
करायला लागली होती.

पण बुल्ला मोठा असल्यामुळे फक्त बुल्ल्याच्या! पुढील
सुपारीचा आर्धा – पाऊण भागच आत शिरला होता.
मग दीदी हळु कंबर वर खाली करू लागली पण तीला
त्रास होत होता. मग मी मोका साधुन खालुन माझी गांड उचलुन जोरात धक्का मारला, तसा माझा आर्धा
बूल्ला आत घुसला होता आणी मी दीदीची कंबर घट्ट
धरून ठेवली होती.

आर्धा बुल्ला पुच्चीत जाताच दीदी जोरात ओरडली आइ ई ई ग ग मेले रे मी ऊँई ऊँई हुँ हुँ. खुप दुखतय रे
पुच्ची फाडलीस रे माझी. रडत रडत ती बुल्ला बाहेर
काढायचा प्रयत्न करत होती पण मी तीची कंबर खाली दाबुन धरली होती. मग तीने खाली वाकुन माझ्या खांद्यावर डोके ठेवले, तस मी माझे हात तिच्या
डोक्यावर फिरवत तिला शांत करत होतो.

नंतर मी दोन्ही हातांनी तीचे कडक झालेले स्तन व मनुके कुरवाळु लागलो व नंतर तिच्या कंबरेवर व गांडी वर हात फिरवु लागलो. मग ती शांत झाली. मग तीने डोके वर करुन माझ्याकडे बघत लटक्या रागात म्हणा ली – काय रे इतक्या जोरात धक्का मारत का कुणी?
मला किती त्रास होतोय माहीत आहे का!!

मग मी तीचे डोळे पुसत म्हणालो अग दीदी पहील्या
वेळी एव्हढा मोठा घेताना त्रास होतोच! आता नाही दुखणार तुला. आता तुझी पुच्ची आरामात माझ्या बुल्ल्याला आत घुसायला वाट मोकळी करुन देईल.

माझ बोलण ऐकुन ती खुश होउन माझ्या ओठांना किस करत म्हटली – आता तु इतका अनुभवी असताना
मला कसलीच चिंता नाही. अस म्हणत ती हळुहळु गांड वरखाली करुन बुल्ला आतबाहेर करू लागली.
आणी मी माझी गांड उचलुन तिला साथ देउ लागलो.

आणी त्याबरोबरच मी माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे स्तन
जोरजोरात दाबत होतो. त्यामुळे दीदी जास्तच उत्तेजीत
होवुन मादक सुस्कारे सोडत बुल्ला आतबाहेर करुन
पुच्चीत घेत होती. असे करत करत १० मिनीटांनी पुर्ण
बुल्ला पुच्चीत तळापर्यंत घुसला होता.

आता दीदी खुप खुश झाली होती. माझ्या बुल्ल्यावर
शांतपणे बसुन म्हणाली – सौमित्र तुझा बुल्ला किती घट्ट
बसलाय म्हणुन सांगु, आत गेल्यावर अजुन मोठा झाल्यासारखा वाटतोय रे!! अस वाटतय असाच आत
घालुन ठेवावा पुच्चीत!!

तीच बोलण ऐकुन मी खालुन गांड उचलुन धक्के मारू
लागलो होतो. दीदी पण आता मजा घेत बुल्ला जोर जोरात आतबाहेर करत होती. ती आर्ध्यापेक्षा जास्त बुल्ला बाहेर काढुन जोराने पुच्चीत घालुन घेत होती.
आणी मलाही खुप मजा येत होती. ऐक नवीन पुच्ची
आज झवायला मिळत होती आणी ती ही! दीदीची!!

आता दीदीचा वेग वाढला होता ती माझ्या बुल्ल्यावर
उड्या मारत माझा बुल्ला झवत होती. १५-२० मिनीट
धुवाधार झवाझवी नंतर आता आंम्ही दोघेही स्वर्गात
विहार करत आहोत असच वाटत होत. दोघांचाही
कामाग्नी भडकलेला होता. दोघेही आता ऊंच शिखरा वर पोहोचलो होतो.

इतक्यात दीदी मादकपणे किंचाळत म्हणाली सौमित्र
मी आले रे!! आता माझं पाणी सुटणार आहे रे!! मग मी ही खालुन जोरदार धक्के मारत म्हणालो हो दीदी
माझा बुल्लापण गळणार आहे आता. अस म्हणत असतानाच दीदीच्या पुच्चीने कामरसाचा फावारा माझ्या बुल्ल्यावर सोडला.

गरम कामरसाचा स्पर्श होताच मी खालुन माझी गांड
उचलुन जोराने पुच्चीवर ४-५ धक्के मारले अन माझ्या
बुल्ल्याने दीदीच्या पुच्चीत खोलवर गरम वीर्याची धार मारण्यास सुरवात केली. तशी दीदी माझ्या अंगावर झोपत तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या पाठीखाली घालुन
मला घट्ट मिठी मारली व माझ्या खाद्यावर डोक ठेवुन
शांत पडुन राहीली.

मग मी पण तिला माझ्या मिठीत घट्ट धरून ठेवलं, तिचे
स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले होते. माझा बुल्ला हळु
हळु वीर्याची पिचकारी मारत होता, व दीदीची पुच्ची माझ्या वीर्याचा एकेक थेंब खेचुन घेत होती. आम्ही
दोघेही खुप थकलो होतो. माझ्यापेक्षा दीदी जरा जास्त थकली होती. दोघांचेही गरम श्वास एकमेकांच्या माने वर जाणवत होते.

आता मी पाय सरळ केले तसे दीदीने ही माझ्या पाया वर तीचे पाय लांब करुन झोपुन राहीली. दोघांचीही नग्न शरीरे एकमेकांच्या बाहुपाशात विसावली होती.

आमची कधी झोप लागली कळलेच नाही. जेव्हा आंम्हाला जाग आली तेंव्हा संध्याकाळचे ५.० वाजले
होते.

मित्रांनो क्षमस्व!! आपुर्ण राहीलेली कथा आपल्याला
पुढच्या भागात वाचायला मिळेल.

कहानी कशी वाटली! अभिप्राय जरुर कळवा मित्रांनो!!

धन्यवाद

[email protected]

This story दीदीची ईच्छा – माझ्याकडुन झवुन घेण्याची २ appeared first on new sex story dot com

Updated: December 15, 2023 — 2:36 am