माझ्या आयुष्यातील अनपेक्षित अनुभव १

सर्व चावट मित्र-मैत्रीनींना सौमित्रचा नमस्कार!!
कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असेच मजेत रहा!!

मित्रांनो आज मी माझे काही अनुभव तुमच्या समोर घेऊन आलोय. असे अनुभव की जे आपल्याला ही कदाचीत आले असतील, किंवा आपल्या सोबत घडले असतील. किंवा काहीजण विसरून ही गेले असतील. चला तर मित्रांनो!!

[ १ ]

बालपण काही वेगळच असत ना मित्रांनो!! एकदम निरागस, ना समज, स्वच्छंद विहार करणार्या पक्ष्यासा रख, ना कुठली चिंता असते. आमचा नित्यक्रम ठरलेला असायचा, तो म्हणजे शाळा सुटली की रोज गल्लीतली मुले, मुली एकत्र खेळत असायचो. आमचे खेळ म्हणजे लपाछपी, आंधळी कोशिंबीर, मामाच पत्र हरवल, असें.

माझ्या शेजारची शोभा पण माझ्याच वर्गात होती. तीच आणी माझ खुप जमायच. मी हुशार असल्यामुळे ती नेहमी माझ्या घरी येऊन माझ्या बरोबर अभ्यास करत असे. कधी मी तिच्या घरी जात असे. रविवारी पण दोघ एकत्र आभ्यास करून खेळत असायचो.

असच एका रविवारी आंम्ही दुपारी आभ्यास करत बस लो होतो. मग ४ वाजले असतील. तेंव्हा शोभा म्हणाली सौमित्र खुप कंटाळा आलायरे चल! बाहेर कट्यावर बसुन गप्पा मारूयात. मग मी आणी शोभा कट्यावर बसुन गप्पा मारू लागलो. तर शोभाच लक्ष रस्त्याच्या पलीकडे गेले.

शोभा म्हणाली ते बघ तिकड काय चाललय. मी तिकडे पाहीलतर, एक कुत्रा कुत्रीच्या अंगावर दोन पाय ठेउन चढत होता. शोभा ऊत्सुकतेने ते पहात होती. ती मला म्हटली हा कसला खेळ खेळतात रे. मी म्हटल अग ते झवाझवी करतायत. ती ऊत्सुकतेने म्हणाली अरे पण हा खेळ तर नवरा बायकोच खेळतात ना.!!

मी तिला म्हटल शोभा हे तुला कस माहीत? अरे मी माझ्या आई बाबाना पाहीलय खेळताना अन तेंव्हापा सुन आई मला दुसर्या खोलीत झोपायला लावते. आता ती माझी आभ्यासाचीपण खोली आहे. मी तिला म्हटल तु नक्की कधी आणी काय पाहील ते नीट सांग बरं.

अरे मी ४ थी त होते तेंव्हा मी आई बाबांच्याच जवळ झोपत असे. पण त्या रात्री असच आंम्ही झोपलो होतो आणी अचानक आई ओरडली, तस मी दचकुन डोळे उघडुन पाहीलं तर बाबा आईच्या तोंडात तोंड घालुन झोपलेले होते. मी डोळे झाकुन विचार करु लागले की इतकी जागा असताना बाबा आईच्या अंगावर असे का झोपलेत?

मी थोड्यावेळाने डोळे किलकिले करुन पाहु लागले तर बाबा आईच्या पायात बसुन आणी दोन्ही हातांनी आईची छाती चोळत, कंबर हलवुन झटके मारत होते. १०-१५ मिनीटांनी मग ते त्यांच्या जागेवर झोपले होते

शोभाच बोलण ऐकुन तिला म्हटल हो शोभा म्हणजे तुझे आई बाबा झवाझवी करत होते. आणी तु पाहील म्हणुन ते आता तुला दुसर्या खोलीत झोपवतात. कारण लहान मुलांनी ते पाहु नये आणी त्यांना एकांत मिळावा

मग शोभा म्हणाली हो रे सौमित्र मलाही असच वाटतय पण आता मलाही खुप ईच्छा झालीय झवाझवी कराय ची. चल आपण दोघ करूया. मी तिच बोलण ऐकुन काय बोलाव काही कळत नव्हत मला. मी तिला म्हटल शोभा आपण लहान आहोत अजुन हेसर्व लग्न झाल्या वरच करतात ग.

पण शोभा ऐकत नव्हती माझा हातधरुन तिच्या खोली कडे न्यायला लागली होती. मला ही ऊत्सुकता होती हा अनुभव घ्यायची. मग खोलीत गेल्यावर शोभाने दार बं द केल आणी तिने स्कर्ट च्या आत घातलेली पँन्टी का ढली. अन वर हाफशर्ट घातला होता त्याची बटनं काढ ली. तस मला तिच्या गोर्यापान छातीवर लिंबापेक्षा मो ठे स्तन दिसले.

मग तीने माझ्या हाफपँन्टची बटनं खोलुन मला नागड केल तस माझ छोट लिंग ताठलेल पाहुन तिने हातात घेउन हालवत म्हणाली तुझी नुन्ही खुपच मस्त टोकदा र आहे. चल आता बेडवर अस म्हणतती बेडवर उताणी झोपली अन तीने स्कर्ट वर कंबरेपर्यंत वर घेतला होता

मी तिच्या दोन्ही मांड्यात बसत अन माझ लिंग तिच्या योनीवर घासु लागलो. तस शोभा कंबर हलवत म्हणा ली सौमित्र खुप गुदगुल्या होतात रे. पण मला खर तर तिच्या योनीत नक्की कुठे घालायच कळत नव्हत तिच भोक पण दिसत नव्हत. अजुन कळीसारखीच तीची योनी होती.

मी शोभाला म्हटल अग आत जात नाही ग. मग तिने तिची योनी दोन्ही हातांनी फाकवुन धरली तस मला तिच्या गोर्यापान, फुगीर योनीत छोटस गुलाबी भोक दि सल मग मी माझ्या लिंगाच टोक त्या भोकावर ठेवलं, अन दाबु लागलो पण आत जात नव्हत, मग मी माझ्या लिंगाला तोंडातील लाळ सोडुन ओला केला.

मग तिच्या भोकावर टोक ठेउन एक जोरात धक्का मा रला तस माझ आर्ध लिंग तिच्या योनीत घुसल होत. तशी शोभा किंचाळली अन मी माझ ओठ तिच्या ओ ठांवर ठेवले. अन माझ्या दोन्ही हातांनी तीचे छोटे स्तन चोळायला लागलो. तशी शोभा माझ्या पाठीवर हात फिरवायला लागली. अन मी तिचे ओठ चोखु लागलो.

मग पाच मिनीटांनी शोभा म्हणाली खुप दुखल रे तु धक्का मारल्यावर. ए पण किती आत गेलीय रे तुझी नुन्ही? मग मी म्हटल अग आर्धच गेलय. तरी तु ओरड लीस. पुर्ण गेल्यावर काय होईल शोभा? मग ती म्हणाली सौमित्र आता अजुन नको घालुस खुप त्रास होईल मला. तु तेव्हढच आत बाहेर कर. आणी माझे स्तन पण चोख म्हणजे खुप मज्जा येईल.

मग मी आळीपाळीने तिचे लिंबा एव्हढे स्तन चोखु ला गलो. तशी ती माझ्या डोक्यावरून हात फिरवु लागली. मी हळुहळु माझ लिंग आत बाहेर करत होतो. आंम्ही दोघही पहिल्यांदाच असा झवाझवीचा अनुभव घेत होतो. शोभाला खुप मजा येत होती.

मग शोभा माझे ओठ चोखु लागली. अन म्हणाली. आ ता असाच पाच मिनीट झोपुन रहा माझ्या अंगावर. मग आंम्ही एकदोघांच्या मिठीत पडुन राहीलो. नंतर आंम्ही वेगळे झालो अन आपापली कपडे घातली. अशा प्रकारे दर रविवारी आंम्ही हा खेळत होतो.

अशा प्रकारे आंम्ही झवाझवीच्या खेळाचा आनंद घेत होतो. आमच्या बालमनात तेंव्हा ना! कोणती वासना होती ना आकर्षण. पण कुणी अस काही करताना पाहु न आंम्ही त्यांच अनुकरण करत होतो. कारण निरागस मनात नवीन काही करण्याच औत्सुक्य असत.

आता ही ते क्षण आठवले की हसायल येत. मित्रांनो!! असा हा अविस्मरणीय अनुभव होता माझ्यासाठी.

******

[ २ ]

माझा दुसरा अनुभव म्हणजे मामाच्या मोठ्या मुलाच्या लग्नातला आहे. मामाला एक मुलगा अमीत व दोन मुली अनीषा वय-१९, मनीषा- वय-१६, मी नेहमी सुट्टीत मामाकडे जात असे. त्यामुळे माझ सगळ्यांशीच छान पैकी जमत होत. पण मनीषा बरोबर माझ जास्त पटत असे. चेष्टा, मस्करी खुप चालत असे, आंम्ही दोघही एका च वयाचे होत. आमची. मामी तर जावई बापु म्हणुन चिडवत असायची.

तर आंम्ही दोन दिवस आधीच सर्वजण मामाच्या घरी गेलो होतो. तेव्हढीच त्यांना कामात मदत होईल म्हणुन आमच जंगी स्वागत मामा मामीने केल. सर्वजण खुप खुश झालो. काही पाहुणे आधीच आलेले होते आणी काही येणार होते. आंम्ही समवयस्क मुल मुली सजावट वगैरे कामे करत होतो. मनीषा माझ्या सोबत मुध्दामच थांबत होती. ती माझ्यासोबतच काम करायची.

मला मनीषा खुप आवडायची, ती पण माझ्याकडे खुप आकर्षीत झालेली होती. आंम्ही दोघेही तारूण्यात पदा र्पण करत होतो. आमच्या शरीरावर तारूण्याच्या खुणा दिसत होत्या. माझ्या ओठावर बारीक सोनेरी केस दिसु लागले होते. माझी नुन्हीच बुल्ल्यात रूपांतर झालेल होत. आणी वयाच्या मानाने खुपच मोठे दिसत होते. तो आताच ६ इंच लांब आणी १.५ इंच जाड झाला होता. त्यामुळे सहाजीकच मुलींबध्दल आकर्षण वाढल होत

तसच काहीसं मनीषाच ही होत, नुकतच तारूण्यात पदार्पण केल होत. शरीरावर तशा खुणा स्पष्टपणे दिस त होत्या. चेहर्यावर वेगळीच चमक दिसत होती. छाती वरचे कैर्यासारखे छोटे दिसणारे स्तन मोसंबी प्रमाणे गोल गरगरीत झाले होते. नितंबाचा आकारपण थोडा गोल गरगरीत झाला होता. मनीषा मादक दिसत होती. तिलाही मुलांबध्दल आकर्षण वाटत होत. त्यामुळे ती माझ्या सहवासात अधीकाधीक रहायला लागली होती

संध्याकाळ पर्यंत मामाच घर पाहुण्यांनी भरून गेल होत. त्यात काही ओळखीचे काही अनोळखीही होते. आता खरोखर मामाच घर हे लग्नघरासारख वाटायला लागल होत. मामाच घर मोठ होत तरी ते भरून गेलेल होता. त्यांच चहापाणी, ऊठबस, रात्रीची जेवण सर्वका ही आटोपुन आंम्हीसर्व मुल मुली वरच्या खोलीत रात्री ११ वाजता झोपायला गेलो होतो.

जशी जागा मिळेल तसे आंम्ही झोपलो होतो. मी एका कडेला झोपलो होतो आणी नेमकी मनीषा माझ्याजव ळ झोपायला आली होती. मला म्हटली मला इथेच झोपायचय तुझ्याजवळ सौमित्र. मी तिला म्हटल एकच चादर शिल्लक आहे पांघारयला तुला चालेल का? तर ती म्हटली चालेल मला. मग तिला म्हटल लाईट बंद कर. मग तीने लाईट बंद करून माझ्या चादरीत घुसली.

मी अंडरपँन्ट व बनियनवरच झोपलो होतो. आणी मनी षा शाँर्ट गाऊनवरच माझ्याकडे पाठ करून मला चिट कुन झोपली होती. कारण पुरेशी जागाच नव्हती अंतर ठेवायला. झोपताना तिचा गाऊन वर सरकल्यामुळे तिच्या उघड्या मांड्यांचा स्पर्श माझ्या मांड्याना होत होता. त्या स्पर्शाने माझ मन विचलीत होत होतं.

थोडावेळ असच पडुन राहीलो. पण तिच्या स्पर्शाने मी गरम झालो होतो. अन अंडरपँन्ट मध्ये वळवळ वाढली होती. मनीषा काहीच हलचाल करत नव्हती. शेवटी मी धाडस करुन मी माझा एक हात तिच्या गाऊनवरूनच तिच्या स्तनावर ठेवला. तस मनीषाने तिचा हात माझ्या हातावर दाबत थोडी मागे सरकली तशी तिची गांड माझ्या बुल्ल्याला चिकटली.

म्हणजे मनीषा मी कधी सुरवात करतोय याचीच वाट पहात होती. तीच्या गांडीचा स्पर्श माझ्या बुल्ल्याला हो ताच तो अंडरपँन्ट मध्येच चवताळुन उठला होता. मग मी माझा दुसरा हात तिच्या मानेखालुन पुढे घेतला अन दुसर्या स्तनावर ठेवला अन आता दोन्ही स्तन चो ळायला लागलो होतो तशी मनीषा अजुन मागे सरक ली होती. आता तिची पाठ माझ्या छातीला चिकटली होती. अन माझा बुल्ला अंंडरपँटमध्ये घुसमटत तिच्या गांडीच्या फटीत घासत होता.

मनीषा मादक अशा स्स्स स्ससस हुँ हुँ ऊँ ऊँ स्स्स्ससस हळु आवाजात किंचाळत होती. पहील्यांदाच आंम्ही दो घही प्रणय करत होतो त्यामुळे बेधुंद झालो होतो. पण आंम्ही मुक्तपणे आनंद घेऊ शकत नव्हतो. मनीषाने तिचा हात मागे करुन माझा बुल्ला अंडरपँन्टवरून चाचपुन अंदाज घेत होती. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच माझा बुल्ला अंडरपँन्टमध्येच झटके मारू लागला.

तस मी मनीषाचे स्तन जोरात दाबु लागलो. नंतर एका हाताने मी तिचा गाऊन कंबरेच्यावर घेतला तिनेही ती ची कंबर उचलुन घेउन मला साथ दिली होती. मग मी तिच्या मखमली मांड्यावरुन, गांडीवरून हात फिरवत तीची पँन्टी गुडघ्यापर्यंत खाली सरकवली अन तिच्या दोंन्ही मांड्यात हात फिरवायला लागलो होतो.

मनीषा खुपच बेचैन झाली होती तीने तिची मांडी वर उचलुन मला जागा करुन दिली तसा मी माझा हात तिच्या कोमल पुच्चीवर ठेवला तर ती ओली झाली होती मी हात फिरवु लागलो तस ती शहारली स्स्ससस स्स्स्सस करत मादक आवाज काढु लागली. पहील्यांदा च असा पुरूषी स्पर्श तिला झाला होता. तीने तसाच माझा हात तिच्या मांड्यामध्ये दाबून धरला होता.

इकडे ती माझा बुल्ला अंंडरपँटवरून चोळत होती. मग मला ही रहावेना, माझ्या बुल्ल्याला ही तिच्या हाताचा स्पर्श हवा होता. मग मी तिच्या मांडीतील हात काढुन पटकन माझी अंंडरपँट गुडघ्यापर्यंत सरकवली. तसा माझा मोकळा होऊन झटके मारू लागला. तस मनीषा ने बुल्ला हातात धरून त्याला गोंजारू लागली होती. त्याचवेळी तो तिच्या गांडीच्या फटीत घासत होता. तिच्या त्या नाजुक हाताच्या आणी गांडीच्या स्पर्शाने ती भावनावश झाली होती.

मनीषा फारच अधीर झाली होती. तीने पटकन माझ्या कडे तोंड फिरवल, तसतिचे ओठ माझ्या ओठांवर आले आणी माझा बुल्ला तिच्या मांड्यावर रगडायला लाग ला होता. तसा तीने तिचा एक पाय माझ्या अंगावर टाकला. आणी माझा बुल्ला तिच्या कोवळ्या पुच्चीवर झटके मारू लागला. तसमी तिला जवळ ओढत माझ्या मिठीत घट्ट आवळल. मग तीनेही माझे ओठ चोखत माझ्या पाठीवर हात टाकुन मला मिठी मारली.

अन हळु आवाजात म्हणाली तुझा खुप मोठा आहे रे सौमित्र, माझ्या इवल्याशा भोकात नाही जाणार, खुप त्रास होईल मला. आज पहील्यांदाच तुझ्या मोठ्या आ णी गरम कडक बुल्ल्याचा स्पर्श झालाय पण घालुन नाही घेऊ शकत या अशा परीस्थीतीत. मग मी म्हटल- काही हरकत नाही मनीषा, परत कधीतरी संधी मिळेल तेंव्हा मनसोक्त सगळ काही करूयात.

मनीषाने एक पाय टाकल्याने तिची कोवळी पुच्चीची फट ताणली होती. माझा बुल्ल्याचा शेंडा तिच्या छोट्या भोकावर झटके मारत होता अन मनीषा कंबर मागेपुढे करत बुल्ला भोकावर दाबत होती, त्याबरोबरच दोघही एकमेकांच्या ओठांचे रसपान करत होतो. पहील्यांदाच हे परमसुख आंम्ही अनुभवत होतो. शब्दात सांगु शकत नाही मित्रांनो. स्वर्गसुखअनुभवत असल्यासारख वाटत होत मित्रांनो.

५-१० मिनीटातच आमच्या दोघांचाही कामाग्नी इतका पेटुन उठला होताकी आंम्ही दोघींनीही एकाच वेळेस पाणी सोडले अन तेंव्हा कुठे आंम्ही शांत झालो. अन तसेच एकमेकांच्या बाहुपाशात झोपी गेलो. अशाप्रकारे मी चार दिवस तिथे असेपर्यंत आमचा रात्रीचा असा कार्यक्रम चालु होता. आणी आंम्ही दोघही खुप खुश होतो. शेवटी मनीषा म्हणाली नंतर दोन दिवस वेळ काढुन ये सौमित्र, माझ्या सगळ्या ईच्छा तुझ्याकडुन पुर्ण करून घ्यायच्यात. मग आंम्ही एकमेकांचे फोन नं बर घेतले.

तर मित्रांनो असा हा माझा दुसरा अनुभव होता,

आवडल्यास नक्की कळवा मित्रांनो.
धन्यवाद.

[email protected]

This story माझ्या आयुष्यातील अनपेक्षित अनुभव १ appeared first on new sex story dot com

Updated: October 8, 2023 — 1:28 am