शेवटी मी पर पुरूषाकडुन झवुन घेतल

सर्व चावट मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असायलाच हव!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा!! मजा करा. आपले ब्रीदवाक्य!! झवत रहा!! झवुन घेत रहा!!

मित्र-मैत्रीनींनो आज आपल्या मनोरंजनासाठी एक वेग ळीच कहाणी घेउन आलो आहे. ती कहाणी आहे एका विवाहीत महीलेने मला पाठवलेला ई-मेल की ज्यामध्ये तीने तिच्या आयुष्यात, तिच्या सोबत घडले-ल्या सत्य घटनेबाबतची.

ती म्हणते मी नेहमी फावल्या वेळात सेक्स कथा वाचु न आनंद घेत असते. मला नेहमी वाटा यच की माझी पण ही घटना इतरांशी मनमकळेपणाने सांगावी, म्हणू न मी तुम्हांला ई-मेल करत आहे. कृपया आपण माझी ही घटना माझ नाव बदलुन प्रदर्शीत करावी.

चला तर मित्र-मैत्रीनींनो मग तीची ही घटना तिच्याच शब्दात आपल्यासमोर सादर करीत आहे.

माझ नाव सुशीला, मी एक विवाहीता आहे. माझ लग्न ५ वर्षापुर्वी झालय. ही घटना ३ वर्षापुर्वीची आहे. माझ लग्न २४ व्या वर्षी झालेल होत. मी दिसायला निमगोरी उंची ५.५ फुट, फिगर ३२-३०-३६, कुणीही आकर्षीत होईल. पुढे ऊंच भरीव ऊरोज, मागे बाहेर आलेले गोल भरदार नितंब, चालताना त्यांची होणारी लयबध्द हाल चाल पाहुन पुरूष घायाळ होत असत.

लग्न झाल्यानंतर मी नवर्याबरोबर शहरात रहायला आले होते. माझ्या नवर्याचा बिल्डींग मटेरियल सप्लाय र्स चा बिझनेस होता. त्यात पैसा भरपुर मिळत होता. त्यातुनच त्याने ते घर लग्नाआधीच विकत घेतले होत. नवरा दिसायला तसा साधारणच होता.

लग्नानंतर वर्ष दीडवर्ष माझ एकदम मजेत गेल. नवरा मला वेळ देत होता. सुरवातीला महीनाभर तर तो मला रोजच झवायचा, अन मलाही ते सुख हवहवस वाटायच मी खुप खुश होते. पण हळु हळु ते सुख कमी होत गेल त्याचा कामाचा व्याप वाढला होता. तो सकाळी गेला संध्याकाळी घरी येण्याची निश्चीत वेळ नसायची. कधी कधी ९, १० वाजता घरी यायचा.

आधी मला दिवसा एकट वाटायच म्हणुन शेजारच्या काकु किंंवा त्याच्या सुनेबरोबर गप्पा मारत बसत असे पण आता रात्रीचं पण मला एकटेपणा जाणवु लागला होता. शेजारी नवरा झोपलेला असताना पण मी शरीर सुखापासुन वंचीत राहु लागले होते.

नवरा कधीतरी महीन्या तुन एखाद्या वेळेस त्याच ताठ झालकी माझा गाउन वर करून माझ्यावर चढायचा अन पाच मिनीटातच त्याच पाणी सोडुन झोपुन जाय चा. आणी मी तशीच तळमळत बेडवर पडुन राहायचे. कधी कधी पुच्चीत बोट घालुन मी पाणी काढायचे अन झोपी जायचे.

मी बर्याचदा नवर्याशी बोलले सुध्दा की तुम्हाला काही त्रास आहे का? कसल टेंशन आहे का? का मी आता आवडेनाशी झालेय तुम्हाला? तर ते ते म्हणायचे अस काही नाही गं सुशीला. पण कामाचा व्याप वाढल्याने मला वेळच मिळत नाही ग तुझ्यासाठी. मला तर तुला राणी सारख खुप सुखात ठेवायचय ग सुशीला.!!

नाहीतर तु एक काम कर ४-८ दिवस माहेरी जाऊन ये नाहीतर मैत्रीणींन बरोबर कुठेतरी फिरून ये बाहेर. म्हणजे तुला तेव्हढच हवापालट होईल आणी आनंदही मिळेल. तुला हवे तेव्हढे पैसे खर्च कर. पैशाची बिलकुल काळजी करू नकोस.

मी मनात म्हटल आता यांना कसु सांगु की मला काय हवय. माझ्या शरीराची भुख कशी भागवणार मी? रात्र रात्र बेडवर तळमळत काढते मी. माझी मनाची होणारी घालमेल, माझ्या सर्व ईच्छा, आकांक्षा कशा पुर्ण करू मी? अशी किती दिवस मी माझ्या मनाची समजुत घालणार आहे? मला यावर काहीतरी उपाय शोधावा लागणार होता.

मग हळुहळु मी माझ मन घरातल्या कामात गुंतवत राहीले अन त्यानंतर फावल्या वेळात शेजारच्या घरी जाउन काकुशी किंवा सुनेशी गप्पा मारत असे कधी कधी किशोर ( राधाचा नवरा ) घरी असेलतर तोही आमच्यात सामील होत असे.

तो दिसायला हँडसम, पीळदार शरीरयष्टीचाअन मनमो कळ्या स्वाभावाचा होता. तो बोलत असता ना त्याची नजर कायम ऊरोजावर असायची. पणमी तिकडे दुर्लक्ष करत असे. हळुहळु त्या कुटुंबाशी माझे चांगलेच संबंध प्रस्थापीत झाले होते.

काकु मला मुलीसारखीच मानत असे. राधा मला ताई म्हणायची तर किशोर मला वहीनी म्हणायचा अन मी त्याला भाऊजी म्हणायचे. तसा तो माझ्या वयाचाच होता. आंम्ही आता एकमेकांची टिंगल मस्करीपण करा यचो. हळु हळु मी त्याच्याकडे आकर्षीत होऊ लागले होते.

आता राधाही माझ्याकडे येऊन मनमोकळेपणाने गप्पा मारत असे. म्हणजे अगदी खाजगी सुध्दा!! तिलाही माझ्याशी बोलुन बर वाटायच. त्यांच लग्न होउन एक वर्ष उलटुन गेल होत. ती नेहमीच खुश असायची. तिला तिचा नवरा हव ते सुख देत होता. मला नेहमीच तेचा हेवा वाटायचा!! मला जर राधा सारखा जोडीदार मिळाला असता तर! आज मी किती सुखी असते. पण शेवाटी नशीबात जे आहे तेच होणार.

असच एक दिवस मी दुपारी जेवण करून माझी सर्व कामे उरकुन हाँलमध्ये सोफ्यावर बसुन टी.व्ही. बघत होते. दुपारचे दीड वाजलेले होते. इतक्यात राधा आली. ती माझ्या शेजारी येऊन बसली आणी मग आंम्ही गप्पा मारू लागलो. मी तिच्या चेहर्याकडे बघुन तिला सहजच विचारलं.

मी — काय गं राधा रात्री झोप झाली नाही का तुझी? की भाऊजींनी झोपुन दिल नाही?

राधा — ईश्श!! काय ग ताई काहीपण काय बोलतेस इकडे मला त्रास होतोय आणी तुला थट्टा सुचतेय!!

मी — तिच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हटल. राधा नक्की काय झालय सांगशील का मला.!!

राधा — कस सांगु तुला ताई. मला तर सांगायलाही लाज गं!!

मी — राधा जे असेल ते सांगुन मन मोकळं कर तुझ ग तु मला मोठी बहीण म्हणतेस ना. मग सांग पाहु मला.

राधा — अग ताई आमच्या लग्नाला वर्ष उलटुन गेल तरी ह्यांचा धसमुसळेपणा कमी नाही झालेला. खुप त्रास होतो ग मला.

मी — राधा म्हणजे नक्की काय म्हणायचय तुला!!

राधा — अग ताई!! ह्नांना दर दोन-तीन दिवसांनी झव ण्याची ईच्छा होते. पण मी त्यांना सांगीतलय की मला त्रास होतो खुप तुम्ही आठवड्यातुन एकदाच करत जा मग ते कसे तरी तयार झाले.

मी — मग आता काय अडचण आहे राधा!!

राधा — तुला कस सांगु ताई, रात्री त्यांनी मला तासभर असकाही दणादण ठोके मारून झवलय की माझी पुच्ची सुजलीय आणी दुखतेय ग अजुन. एक तर त्यांचा बुल्ला इतका जाडजुड आणी लांब आहे की पाहील तरी धडकीच भरते बाई मला!!

राधाच बोलण ऐकुन माझी पँन्टी ओली झाली होती. मी मनात विचार करत होतेकी एक मी आहे की या सुखा साठी आसुसलेली आहे अन दुसरीकडे ही राधा आहे की ज्यापासुन ती दुर जाऊ पाहातेय.

राधाच बोलण ऐकुन मी तिला बेडरूममध्ये घेउन गेले तिला बेडवर झोपवुन तीला म्हटल, राधा जरा मला बघु दे तरी अस म्हणत तिचा गाऊन वर करुन पाहील तर तीची गोरीपान पुच्ची लाल झाली होती. आणी सुजुन फुगीर झाली होती. तिच्या पाकळ्या पण सुजलेल्या होत्या. मी हात लावताच राधा किंचाळली.

मग मी तिला म्हटल थांब जरा काळजी करू नकोस होईल ग सगळ ठीक. मग माझ्याकडे एक क्रीम होती ती मी तिच्या पुच्चीवर हळुवारपणे लावली. मग तिला उठायला सांगीतल अन तिला एक पेन किलर दिली अन म्हटल ही गोळी घेउन शांत झोप. मग बर वाटेल तुला राधा. मग राधा निघुन गेली.

आणी मी राधाची अवस्था आठवुन माझी पुच्ची पाझ रायला लागली होती. माझ्या मनात आता किशोरचाच विचार येत होता. जर मी त्याच्याकडुन असा उपभोग घेतला तर माझी कितीतरी दिवसांची माझी शारीरीक भुख तरी मिटेल. पुच्चीची खाज तरी मिटेल. पण परत मनात विचार आला की अस पर पुरूषाकडुन करून घेण म्हणजे व्यभीचार केल्यासारखच आहे.

पण शेवटी शरीरसुखाच काय? पुच्चीची दिवसेंदिवस वाढणारी खाज कशी शमवणार आहे? शेवटी माझा निर्णय झाला कि एकदाच अस पर पुरूषाकडुन झवुन घ्यायच अन पुच्चीची खाज मिटवायची. एकदा अनुभव घ्यायला काय हरकत आहे, आणी कुणाला कळणार ही नाही. मग मी किशोरला जाळ्यात कस अडकवायच याबध्दल विचार करू लागले होते. तसा ही तो हल्ली माझ्या कडे जरा वेगळ्याच नजरेने पहात असे.

असेच काही दिवस गेले अन मला संधी मिळाली होती. राधा ४ दिवसांसाठी माहेरी गेली होती. पण तीन दिवस झालेतरी मला हवी तशी संधी मिळाली नाही. आणी चौथ्या दिवशी रविवार होता. किशोर घरीच होता अन काका, काकु त्यांच्या मुलीकडे १० वाजता गेल्या होत्या जाताना मला म्हटल्या, संध्याकाळी येतोय परत आणी राधा पण येईल संध्याकाळी.

आता माझा मार्ग मोकळा झाला होता. किशोरवर जाळ टाकायची हीच योग्य वेळ होती. मी किचनमध्ये जाउन स्क्रू ड्रायव्हरने थोडा लुज करुन बाहेर ओढला तसा गँस हळु हळु लिक होउन वास येऊ लागला होता. मग मीखाली वाकुन सिलेंडरचा स्वीच आँफ करून टाकला

मग मी बेडरुममध्ये जाऊन माझी ब्रा व पँन्टी काढुन टाकली. आणी किशोरला फोन करून सांगीतल की भाऊजी अहो लवकर या असा प्राँब्लेम झालाय. त्याने हो आलोच मी लगेच वहीनी म्हणत त्याने फोन बंद केला, आणी मी जाउन दरवाजात ऊभी राहीले, अन प हाते तो काय, गेले, किशोर अंंडरपँट आणी बनियनवर च होता आणी धावत इकडे येत होता.

मी दारातच उभी राहुन त्याच्या अंंडरपँटवरील ऊभारा कडे पहात म्हणाले आहो हळुने भाऊजी इकडे आग नाही लागलेली. तसा तो माझ्या इतक्या जवळ आलेला होता की माझे स्तन त्याच्या छातीला स्पर्श करत होते. चला वहीनी काय झालय दाखवा मला, मी त्याला आत घेत नकळत माझी गांड हळुवारपणे त्याच्या अंड रपँटच्या ऊभारावर रगडली तस मी शहारले आणी मी दरवाजा लाँक केला.

मग आंम्ही किचनमध्ये गेलो अन तो जवळ येत म्हणा ला वहीनी आता गँस चालु कलारा म्हणजे मला कळेल कुठुन लीक होतय ते. मी म्हटल हो भाऊजी, अस म्हण त मी खाली वाकुन गँस चालु करू लागले तसा किशोर पुढे सरकला तसा त्याचा बुल्ला माझ्या गांडीच्या फटी त घासु लागला, मी पँन्टी घातली नसल्याने त्याच्या त्या स्पर्शाने मी मोहरून गेले होते आणी माझी पुच्ची वळ वळ करायला लागली होती.

मी गँस चालु करून मुध्दामच मी मागे सरकत किशोर च्या बुल्ल्यावर गांड रगडुन ऊभी राहीले. तसा किशोर थोडा पुढे वाकुन चेक करत म्हणाला, हे पहा वहीनी येथुन लीक होतेय समजल. मग तो म्हणाला आता बंद करा परत वहीनी. मग मी परत खाली वाकुन गँस बंद करू लागले.

तसा किशोर पुला मागुन चिकटला अन माझ्या गाऊन वरूनच गांडीच्या फटीवर त्चाचा बुल्ला घासु लागला होता. त्याचा बुल्ला ताठ व्हायला लागला होता. मला त्याच्या स्पर्शाने वेगळाच आनंद मिळत होता. मीत्याला जाणवु न देता परत ऊभी राहीले. जस काही घडलच नाही.

मी तशीच त्याच्या जवळ ऊभी होते. मग तो म्हटला वहीनी स्क्रू ड्रायव्हर द्या जरा, मी त्याला तो दिला अन त्याने पाईप अजुन लुज केला अन थोडा दाबुन आत सरकवला अन मला म्हटला वहीनी हा असा दाबुन धरा मी आत घुसवलाय, बाहेर येऊ देऊ नका. मी हा स्क्रू टाईट! करतो. त्याच ते बोलण मला द्वैआर्थी वाटत होत. ते ऐकुन माझ्या पुच्ची पुरती गरम झाली होती.

मी दोन्ही हातांनी पाईप दाबून धरला होता आणी तो टाईट करत होता. ते करत असताना त्याचा पीळदार दंड माझ्या स्तनावर घासत होता. आणी खाली त्याचा बुल्ला माझ्या गांडीवर घासत होता. त्याच्या काखेतुन एक येणारा वेगळाच सुगंध मला मोहीत करत होता. माझ्या पुच्चीतुन आता पाणी! ठिबकत होत आणी त्याचे ओघळ मांड्यावरुन खाली सरकत होते.

इतक्यात किशोर म्हटला हं झाल बघा वहीनी, आता गँस पेटवुन बघा. मग मी चालु करून पाहील तर लीके ज बंद झाल होत. मी त्याला म्हटल थँक्स भाऊजी तुंम्ही एकदम वेळेवर आलात नाहीतर मी खुप घाबरले होते हो. बसा मी चहा करते. तर तो म्हणाला चहा नको वहीनी आता मला. तस मी म्हटल मग काय हवय भाऊजी तुम्हाला.

तसा तो माझ्या मागे चिकटला आणी मागुनच हात घा लुन माझे दोन्ही स्तन दाबत म्हणाला मला हे हवय वही नी. ते ऐकुन माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. पण मी मुध्दामच नाही भाऊजी, हे ठीक नाहीये अस म्हणत मी माझी गांड त्याच्या बुल्ल्यालर रगडु लागले होते. किशोर आता पुरता माझ्या जाळ्यात अडकला होता.

त्याने हळुच माझा गाऊन वर ऊचलत म्हणाला फक्त एकदाच वहीनी. नाही म्हणु नका. आता नाही सहन होत. म्हणत त्याने गाऊन काढुन टाकला अन तो पण नागडा झाला होता. मी नको मुध्दामच तिला विरोध करत नाही भाऊजी, नको ना. पण त्याने मला ऊचलुन बेडवर झोपवल. अन तो माझ्या दोन्ही मांड्यांत बसला.

त्याचा घोड्यासारखा बुल्ला बघुन मला धडकी भरली होती. त्याचा बुल्ला झटके मारत होता ते पाहुन मला मज्जा वाटत होती. किशोरने माझ्या मांड्या फाकवल्या अन त्याचा बुल्ला त्याच्या तोंडातील लाळेने ओलाचिंब केला अन माझ्या पुच्चीवर रगडु लागला तशी मी आह आह स्ससससस करत किंचाळले.

तस किशोरने त्याचा बुल्ला माझ्या पुच्चीच्या दाण्यावर रगडायला लागला तशीमाझी कामवासना पेटुन उठली होती अन आयुष्यात पहील्यांदाच हा अनुभव घेत होते मला सहन झाले नाही अन पुच्चीने भळाभळा पाणी सोडले तसे किशोरने माझ्यामो पुच्चीच्या भोकावर बुल्ला ठेउन एक जोरदार धक्का मारला.

तसा त्याचा आर्धा बुल्ला माझी पुच्ची रगडत आत घुसला होता अन मी जोरात ओरडले आआआईईईगग तस किशोर ने त्याच तोंड माझ्या तोंडावर दाबुन धरल आणी माझा आवाज तोंडातच विरून गेला होता. मग किशोर थोड्यावेळ थांबला अन परत हळुहळु झवाय ला लागला होता. अन १० मिनीटातच त्याने पुर्ण बुल्ला माझ्या पुच्चीत घातला होता.

मी एकदम खुश झाले होते. आयुष्यात पहील्यांदाच मी पर पुरूषाचा एव्हढा मोठा बुल्ला पुच्चीत घेतला होता. आता किशोर माझे दोन्ही स्तन हातात घट्ट धरून मला दणादण दणके मारून झवायला लागला होता. माझ्या तोंडातुन मादक किंचाळ्या बाहेर पडत होत्या. अन ते ऐकुन किशोर अजुनच जोराने दणके मारत होता. आन मी माझी गांड उचलुन त्याला साथ देत होते.

अन परत माझ्या पुच्चीने पाणी सोडले. किशोरने पुर्ण बुल्ला बाहेर काढला अन हात न लावता कचकन त्याने एका धक्क्यात आत कोंबला. अन जोराने दणके मारू लागला. त्याच्या प्रत्येक धक्क्यासरशी मी वर खाली होत होते. आता तर दर ५ मिनीटांनी बुल्ला बाहेर काढु न खसकन आत घालत असे. माझ्या पाकळ्यां चिरडुन बुल्ला आत घुसत होता.

अशा प्रकारे जवळ जवळ ४५ मिनीट कचाकच माझी पुच्ची झवुन तिचा माज मोडला होता. आणी शेवटी आंम्ही दोघेही एकाच वेळी पाणी सोडल अन थकून एकमेकांच्या मिठीत विसावलो होतो. त्याच्या विशाल, केसाळ छातीवर माझे स्तन दाबले गेले होते.

त्याच्या पीळदार व बलदंड हाताच्या मिठीत मला खुप मस्त वाटत होत. त्याने एकाच शाँटमध्ये माझ्या पुच्ची ची वाट लावुन टाकली होती. अन माझी पुच्ची तृप्त झाली होती. नंतर १० मिनीटांनी माझ्यावरून उठला पँट वा बनियन घालुन निघुन गेला.

मी तशीच बेडवर पडुन राहीले होते. मी पुच्चीवर हात ठेवाला तस दुखायला लागली होती. आणी सुजलीही होती. मी ऊठुन बसले तर चादरीवर सगळ तळ झाल होत. मी ऊठले आणी चादर काढुन बाथरूममध्ये गेले अन फ्रेश झाले.

तर मित्रांनो कशी वाटली ही कहाणी!! जरूर कळवा.

[email protected]

This story शेवटी मी पर पुरूषाकडुन झवुन घेतल appeared first on new sex story dot com

Updated: October 23, 2023 — 1:43 am