After Marriage First Affair – Hot Marathi Stories

सर्व मित्र मैत्रीणींना अश्वीनी चा नमस्कार, मित्रांनो मी मी मराठी सेक्सी कथा नियमीतपणे फावल्या वेळेत वाचत असते. मला खुप आवडतात अशा कथा वाचा यला!! आणी प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथा

व त्यांच्या जीवनातील सत्यघटना वाचुन खुप मजा येते.

म्हणुन मी ही माझ्या जीवनातील पहीली घटना मी आपल्या मनोरंजनासाठी सादर करत आहे. ती सर्व मित्र – मैत्रीणींना नक्कीच आवडेल. चला तर मग!!

माझ नाव अश्वीनी, दिसायला गोरीपान आहे उंची ५.५ इंच आहे आणी फिगर म्हणाल तर, रस्त्याने चालले तर

कोणाचाही बुल्ला पँटमध्ये ऊभा राहील म्हणजे तुम्ही

ओळखलेच असेल ३४-३०-३६. सिंहकटी कंबर व बाहेर निघालेले गोलगरगरीत गांडीचे टंच गोळे, बघ णारे घायाळ होत असत.

माझ वय आता २६ आहे. माझ्या आई बाबांनी १ वर्षा पुर्वी एक चांगल स्थळ बघुन थाटामाटात लग्न लावुन

दिले होते. मुलगा दिसायला साधारणच होता पण तो

शहरात चांगल्या नोकरीला होता आणी शहरात त्याचे

स्वताःचे घर आसल्यामुळे घरात सर्वांचा होकार होता.

त्यामुळे आई बाबांचा शब्द मी मोडु शकत नव्हते.

लग्न झाल्यावर मी माझ्या पती-अमित सोबत शहरात त्याच्या घरी आले, त्याच्या सोबत त्यांचा धाकटा भाऊ- योगेश पण रहातो, तो काँलेजला आहे. माझे मोठे दीर व

सासु सासरे त्यांच्या गावी रहातात.

आमचं नवीनच लग्न झाल असल्यामुळे अमीत माझ्या सर्व काही ईच्छा पुर्ण करत असत. आँफिसमधुन संध्या काळी घरी आलाकी मला घट्ट मिठीत घेऊन किस करत असे व माझे स्तन व गांड दाबत असे. मला ही मज्जा यायची दाबुन घ्यायला!! आता मलाही याची सवय झाली होती.

अमित पहीला १ महीना रोज झवत असे. सुट्टीच्या दिवशी तर दीर- योगेश बाहेर गेलाकी लगेच मला उच लुन बैडवर नेत असत व मनसोक्त झवत असत. परत

रात्री पण एक शाँट मारुनच झोपत असे. लग्न झाल्या पासुन मी खुपच सुखात होते. ५-६ महीने मस्त मजेत गेले होते.

म्हणतात ना दैव देते आणी कर्म नेते. म्हणजे आमच्या संसाराला कुणाची तरी दृष्ट लागली होती. कारण एक

दिवस आमित नेहमी पेक्षा उशीरा घरी आला आणी तो ही दारू पिऊन. माझा दीर जेवण करुन वरती त्याच्या

खोलीत झोपायला गेला होता.

तो आत येताच त्याने मला मिठीत घेतल आणी माझ्या

तोंडात तोंड घालु लागला होता तसा त्याच्या तोंडाचा उग्र वास येताच मला किळस आली व त्याला माझ्या पासुन दुर केले व म्हटलं! हे काय आज तुंम्ही दारू पिऊन आलात! मला अस दारू पिऊन या घरात आलेल चालणार नाही.

मग आंम्ही जेवण करून झोपायला गेलो. अमितने माझ्याशी लाडी गोडी लावत माझा गाऊन वर केला व

झवायला लागला व ५ मिनीटातच पाणी गाळुन झोपी

गेला. आणी मी तशीच तळमळत राहीले. पण मी त्याची

आवस्था समजुन घेऊन तशीच झोपी गेले.

पण आता हे रोजचेच व्हायला लागले होते. तो आता चांगलाच दारूच्या आहारी जाऊ लागला होता. मला खुप राग येत होता, माझी चिडचिड होत होती. मग ते मला सहन करता येत नव्हते. त्यामुळे आमची रोज वादावादी व खटके उडु लागले.

आता तर तो मला पती म्हणुन असुन नसल्यासारखा वाटत होता. माझ्या जवळ झोपुन सुध्दा तो १५-१५ दिवस हात लावत नसे. शेवटी माझ्या पुच्चीची खाज मिटवण्यासाठी मीच त्याच्या अंडरपँन्ट मध्ये हात घालुन त्याचा बुल्ला हालवुन उठवत असे पण त्याचा

बुल्ला लवकर कडक होत नव्हता, झाला तरी पुच्चीत

घालेपर्यंत मान टाकत असे.

शेवटी वैतागुन मी पुच्चीत बोटे घालुन माझ पाणी काढत असे. त्याशिवाय मला झोप लागत नसे. आता हे

नेहमीचच झालेलं होतं. शेवटी मी ही एक स्त्री आहे ना

मला ही भावना आहेत ना!! अस किती दिवस मी माझं मन वा भावना मारून राहाणार होते!!

जवळ जवळ ३-४ महीन्यापासुन हे असच चालु होत.

कधीकधी घरात एकटी असताना अनेकदा असे विचार मनात येत असे, की मी जर एखाद्या मला आवडणार्या परपुरूषाकडुन माझी शारीरीक भुख भागवुन घेतली तर!! पण दुसर मन सांगत होतं की हे योग्य नाही अश्वीनी!! हा व्यभिचार आहे!! तु तुझ्या पतीचा विश्वा

सघात करतेयस!!

एक मन म्हणायच की पुरुष परक्या स्त्री सोबत शरीर सुख घेऊ शकतात! मग स्त्रिया का नाही घेऊ शकत. मग त्यांनी त्यांच्या भावना मारुन असंच कुढत आयुष्य जगायच का? विचार करुन करुन माझ डोक बधीर व्हायच. मी खुप निराश झाले होते. शेवटी नशीबाला दोष देत मी एकेक दिवस ढकलत होते.

एक दिवस सकाळी १० वाजले असतील, मी माझे सर्व

काम आवरून अशीच दारात ऊभी होते. अमित ९.० वाजताच आँफिसला गेला होता व दीर वरती त्याच्या

खोलीत होता. आमच्या घराशेजारी जिम असल्यामुळे

सकाळ, संध्याकाळ लोकांची वर्दळ असायची.

इतक्यात एक तरूण मुलगा जाता जाता माझ्याकडेच टक लावुन पहात होता. मी गाऊन घातलेला होता व तो

जरा फिट्ट असल्यामुळे माझे सर्व अवयव ऊठुन दिसत

होते. मी ही त्याच्याकडे टक लावुन पहात होते.

तो दिसायला गोरापान, ऊंचापुरा, देखणा व रूबाबदार होता. तो गेलातरी मी त्याचाच विचार करत होते. माझ मन सैरभैर झालं होत का कुणास ठाऊक पण माझ्या

शरीरात एक वेगळीच भावना उत्पन्न झाली होती.

आता मी रोजच दरवाज्यात उभी राहुन त्याची वाट पहात असे आणी तोही माझ्याकडे टक लावुन बघत

जिममध्ये जात असे. तो दिसेनासा होईपर्यंत मी बघत

असे. ४-५ दिवस असेच गेल्यावर त्यादिवशी तो येत असताना त्याने कोणी जवळपास नाही याचा अंदाज

घेत त्याने मला गोड स्माईल दिली मग मी ही त्याला प्रतिसाद देत गोड स्माईल दिली.

तो नजरेआड होताच मी खुश होउन पळतच जाउन बेडवर पडले. व त्याचाच विचार करु लागले होते की

खरच तो माझ्याकडे आकर्षीत झालाय का!! पण मला

ही त्याच्याबध्दल मनात वेगळीच भावना उत्पन्न झाली होती. माझ्या हृदयाचे ठोके वाढले होते. मी शांत होउन

असेच पडुन राहीले होते.

आता तर मी रोजच एका अनामिक ओढीने दरवाजात

उभी राहु लागले होते. आता आमच्या दोघांचेही धाडस

वाढले होते. आंम्ही एकमेकांशी काही न बोलताही खुप

काही नजरेने व हातांच्या खाणाखुणा करत बोलत होतो. आंम्ही दोघेही नकळत एकमेकांकडे आकर्षीत झालो होतो.

एक दिवशी तर त्या मुलाने जवळपास कोणी नाही हे

पाहुन मला फ्लाईंग किस दिला, मी पण त्याला प्रति साद देत ओठांचा चंबु करत किस दिला. तसा तो मला स्माईल देत निघुन गेला. व मी ही दरवाजा लावुन पळत

आत जाऊन बेडवर उताणी पडले.

मी त्याचाच विचार करत होते, तो सारखा डोळ्यासमोर

दिसत होता. माझ सर्वांग शहारुन गेलं होत. माझ्या छातीची धडधड वाढली होती, माझे स्तन कडक झाले होते, माझ्या पुच्ची फुगीर झाल्यासारखी वाटत होती.

मी गाऊन वर करुन पँन्टीत हात घालुन पाहीलतर पुच्ची पाझरत होती.

पुच्चीवर हात ठेवताच माझ्या भावना अनावर होऊन मी दोन बोट पुच्चीत घातली व आत बाहेर करु लागले

मी डोळे झाकले होते तेंव्हा तो मुलगाच मला दिसत होता. मी त्याला बघतच बोटांनी माझी पुच्ची रगडत होते व थोड्याच वेळाने पुच्चीने पाणी सोडले होते. तेव्हा कुठे मी शांत झाले. सगळ अंग कस हलक झाल

होतं. माझी पँन्टी पुर्ण ओली झाली होती.

दिवसेंदिवस त्या मुलामध्ये मी आधिकाधिक गुंतत चालले होते. रात्रीचे पण माझी वासना भडकली की अमित शेजारी झोपलेला असतानाही मी त्या तरुण मुलाला आठवुन, बोटांनी पुच्ची रगडत पाणी काढुन

शांतपणे झोपत असे.

मराठीत एक म्हण आहे ” साखरेचे खाणार त्याला देव

देणार ” त्याप्रमाणे एक दिवस मी किचनमध्ये काम करत होते, ११.० वाजले असतील. बाहेर कार थांबल्या

चा आवाज आला तस मी वाकुन पाहील तर माझा दीर योगेश त्या मुलाला घेऊन घराकडे येत होता.

ती दोघ दारात आली तस मी वळुन पाहील तर दीराने

आत येतच मला म्हणाला – वहीनी हा माझा खास मित्र

गणेश. आंम्ही एकाच काँलेजमध्ये आहोत. मग मी त्याला बसायला सांगीतल. इतक्यात दीर म्हणाला मी

आलोच वहीनी, मला काँलेजला जायचय.

तो वर गेला व मी गणेशला पाण्याचा ग्लास दिला तसा

त्याने त्याचा हात माझ्या हातावर ठेवला, तशी मी लाजुन चुर झाले. त्याच्या स्पर्शाने माझ पुर्ण अंग शहा रून गेलं होत. मी माझा हात कसाबसा सोडवुन घेतला

तो पाणी पिऊन झाल्यावर ग्लास देऊ लागला व मी

खाली वाकुन ग्लास घेउ लागले, तस गणेशने एका हाताने माझे डोके धरून त्याचे ओठ माझ्या ओठांवर

ठेवुन पटकन किस केल.

हे इतक्या क्षणार्धात घडलं की मला काही सुचतच नव्हतं, मी पटकन किचनमध्ये गेले. इतक्यात माझा दीर

खाली आला व ते दोघे माझा निरोप घेऊन निघुन गेले.

पण मी गणेशच्या ओठांच्या स्पर्शाने इतकी मोहरून गेले होते की मला त्याचा तो स्पर्श हवाहवासा वाटु लागला होता. माझे स्तन व स्तनाग्रे कडक झाले होते.

पुच्ची फुगीर होऊन तिला खाज सुटली होती. मी बेधुंद

होऊन बेडरूममध्ये जाउन नागडी झाले. एका हाताने स्तन चोळत, दुसर्या हाताच्या बोटानी पुच्ची रगडु लागले होते. जेंव्हा पुच्चीने पाणी सोडलं तेंव्हा एकदम

हलक हलक वाटु लागल होत.

गणेश मला खुपच आवडत होता. आता गणेश वरचेवर योगेश बरोबर घरी येऊ लागला होता. व संधी मिळेल तस तो मला किस करत होता, कधी गांडीला स्पर्श करायचा तर कधी स्तनांना दाबत असे. आता मलाही ते हवे होतेच म्हणा!! आता मला त्याच्याशिवाय करमेनास

झालं होत.

एक दिवशी आम्ही एकमेकांचे मोबाईल नं. घेतले व वेळ मिळेल तेव्हा एकमेकांशी चँटींग करायला लागलो

नंतर आंम्ही सेक्स चँटींग करु लागलो. गणेश तर आता

मला झवाझवीचे फोटो, व्हीडीओ क्लीप्स पाठवत होता ते पाहुन माझी पुच्ची पाणी सोडत असे. खुप मज्जा येत होती ते पहाण्यात.

असेच एक दिवस अमित आँफीसमधुन संध्याकाळी घरी आला व म्हणाला अग तुझ्या बाबांचा फोन आला

होता की अश्वीनी ला ४-८ दिवस पाठवुन द्या म्हणुन. मी

योगेश ला सांगतो उद्या संध्याकाळच्या स्लीपर कोचच.

बुकींग करायला. तो येईल तुला सोडायला. मी त्याला ठिक आहे, चालेल अस सांगीतलं.

मग मी त्या रात्री गणेश मेसेज करून सांगीतले. मग तो

म्हणाला ठीक आहे, मी येईन दोघांना सोडायला. मग दुसर्या दिवशी मी माझी जाण्याची सर्व तयारी करुन ठेवली. संध्याकाळी ७. वाजता गणेश कार घेउन आला

तो घरात आला व आमच्या बँगा बघुन योगेश ला म्हणा ला – अरे कुठे गावाला निघालाय का तुंम्ही? माहीत नसल्यासारखे गणेशने विचारले. मग दीराने त्याला सर्व

सांगीतले. मग गणेश म्हटला ठीक आहे, चला मी येतो

सोडायला तुम्हाला स्टाँपवर!! बर झाल मी वेळेवर आलो.

मग आंम्ही कारमधुन बसस्टांवर ७.१५ ला पोहोचलो. गणेशने कार रस्त्याच्या एका बाजुला उभी केली, मग

आंम्ही खाली उतरलो. बँगा बाहेर काढल्या. बस अजुन

लागलेली नव्हती. मग आम्ही तिथेच थांबलो. शैजारी मोठे झाड होते. सर्वत्र अंधार पसरलेला होता. बसस्टाँप

रस्त्याच्या पलीकडे होता.

इतक्यात गणेश म्हणाला मी काही स्नँक्स, पाणी वगैरे

घेऊन येतो, प्रवासात तुम्हाला लागेल ते. मग योगेश म्हटला- अरे थांब मीच आणतो तु कशाला त्रास घेतोय

आणी तो गेला. आमच्या आसपास कुणीही नव्हत. मी

गणेश जवळच ऊभी होते. मी घट्ट साडी नेसलेली होते

त्यामुळे माझी गांड उठुन दिसत होती.

मी या संधीचा फायदा घेत गणेशला घट्ट मिठी मारली

आणी त्याला किस करत म्हटलं – गणेश आता लवकर

दाबुन घे माझी गांड तुझी ईच्छा पुर्ण करुन घे. असे म्हणताच गणेश त्च्या दोंन्ही हातांनी माझी गांड करक चुन दाबु लागला होता.

माझे स्तन त्याच्या छातीलर घासत होते. आंम्ही दोघेही बेधुद होउनृ एकमेकांना किस करत होतो. इतक्यात गणेशने माझ्या मानेवर किस करत दातांनी हलकेसे चावला तसा माझ्या तोंडुन आह् स्स्स ऊँ स्स मादक स्वर निघाले. आणी मी पण त्याला मानेवर हलकेच चावले.

आता आंम्ही दोघेही खुपच गरम झालो होतो. माझ्या

पुच्चीला खाज सुटली होती, गणेशचा बुल्ला पण पँट मध्ये ताठ झालेला मला जाणवला. मग मी त्याच्या मांड्याना माझ्या मांड्या चिटकवल्या तसा त्याचा बुल्ला साडीवरून माझ्या पुच्चीवर घासु लागला होता.

आता माझी खुप वळवळायला लागली होती. मी सहन

करु शकत नव्हते, मी माझी कंबर हलवुन त्याचा कडक

झालेला बुल्ला माझ्या पुच्चीवर रगडायला लागले तसा

तो पण जास्तच गरम झाला होता. त्याचा बुल्ला आजुन

मोठा झाला होता. मग तो ही त्याचा बुल्ला जोराने माझ्या पुच्चीवर रगडु लागला होता.

आता मला सहन झाले नाही परपुरूषाच्या या स्पर्शाने

मी पुरती कामांध झाले होते. शेवटी न रहावुन माझी पुच्ची पाझरू लागली होती. मी गणेशला करकचुन आवळत म्हणाले- गणेश!! कस सांगु तुला, तुझ्या या बुल्ल्याच्या रगडण्यामुळे माझ्या पुच्चीने पाणी सोडल

रे!!

षषमग गणेशने माझी गांड दोन्ही हातात घट्ट पकडुन त्याच्या बुल्ल्याने माझ्या पुच्चीवर ४-५ धक्के मारले तसे त्याचेही पँटमध्येच वीर्यपतन झाले. त्याच्या बुल्ल्या च्या झटक्याने मला जाणवत होते. मग तो म्हटला अग

अश्वीनी माझी ही आवस्था वेगळी नाहीये. माझ्या ही

बूल्ल्याने पाणी सोडलय.

मग आंम्ही दोघेही शांत झालो होतो. एकमेकांच्या अनामिक सहवासात १० मिनीटाच्या सहवासात काही

न करता ही खुप काही केल्याच समाधान मिळाल होत

मग आंम्ही एकमेकांच्या ओठांनी किस करून बाजुला

झालो. तोच समोरून योगेश येताना दिसला. मी माझी साडी ठीक केली.

बसस्टाँवर बस पण लागली होती. मग योगेशने व गणेशने बँगा घेतल्या व बसजवळ आंम्ही आलो तसा

योगेश बँगा घेउन बसमध्ये चढला. गणेश व मी दारवा जाजवळ उभे होतो. योगेश आत जाताच मी गणेशला गोड स्माईल देत बाय म्हटलं, तस त्यानेही स्माईल देत

बाय म्हटला.

मग मी हळुच बसमध्ये चढताना त्याच्या बुल्ल्यावर माझी गांड घासली. तस त्याने माझी गांड हळुच दाबली

तशी बसमध्ये चढली व माझ्या जागेवर जाउन बसले.

आणी आमची बस निघाली.

योगेश मला सोडुन दुसर्या दिवशी परत आला. मी ८ दिवस माहेरी राहीले. वा त्याकाळात मी व गणेश वेळ

मिळेल तस चँटींग करत होतो. रात्री झोपताना आमचे

दोघांचे ओरल सेक्स आठवुन झोपी जात असे.

८ दिवसांनी परत आल्यावर आमचे पहील्या सारखे किसींग व दाबादाबी चालु होती आणी आजपर्यंत चालु आहे. अजुन आंम्हाला पुढे काही करण्यासाठी योग्य संधी मिळालेली नाही. मी खुप वाट बघतेय त्या क्षणाची!!

मलाही असं वाटतय की कधी एकदा गणेशच्या खाली

झोपतेय आणी त्याच्या बुल्ल्याकडुन माझी तहानलेली पुच्ची कचाकचा झवुन घेतेय!!

पण काय करणार!! बघुयात कधी संधी मिळतेय!!

असा सोनेरी क्षण जेव्हा मी उपभोगेन!! त्यानंतर मित्रानो मी उपभोगलेल्या क्षणाची इत्यंभुत घटना आपल्यासमोर नक्कीच घेऊन येईन.

तर मित्रांनो आतापर्यत ची कथा आपल्याला कशी वाटली. अभिप्राय जरुर कळवा.

धन्यवाद!!

[email protected]

This story After Marriage First Affair appeared first on new sex story dot com

Updated: December 21, 2023 — 2:42 am