मामीच्या अंघोळीची गडबड पडली पथ्यावर

मित्रानो माझे नाव मनोज आहे. मी आज एक अशी गोष्ट तुम्हाला सांगणार आहे ज्यात मी एक गोष्ट चोरुन करताना पकडलो गेलो. पण ती चोरी माझ्या चांगल्याच पथ्यावर पडली. कारण त्या चोरीमुळेच माझ्या सोट्याची जन्मभराची संभोगाची सोय झाली.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज शिकण्यासाठी माझ्या मामाकडे रहायला होतो. त्याचे झाले असे. एक तर मी राहायचो ते गाव होते छोटे. तिथे शिक्षणासाठी म्हणावी तशी कॉलेजेस वगैरे फार काही चांगल्या दर्जाची उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे माझ्या घरच्यांनी मला पुढील शिक्षणासाठी शहरात पाठवायचे ठरविले होते.

माझा मामा मोठ्या शहरात राहायचा. त्यामुळे मला त्याच्याकडेच पाठविण्याचे ठरविले गेले होते. माझे आणि मामा चे तसे फार काही पटत नव्हते. कारण तो सतत कामात असायचा. मामा म्हणून माझे कधीच कौतुक त्याने केले नव्हते. जेव्हा बघेतल तेव्हा काम आणि काम. घरी पण त्यामुळे मामी त्याच्यावर नेहमी चिडायची. कारण तो तिला पण म्हणावा तितका वेळ देत नसे.

माझे सगळे ठरले आणि मामाकडे मी दाखल झालो. भल्या पहाटे मी मामाकडे मी पोहचलो होतो. थोडा वेळ झोप घेऊन मी माझ्या रूम मधून बाहेर आलो. एव्हाना मामा कामासाठी निघून गेला होता. घरी फक्त मामीच होती. तिचे नाव प्राची होते. माझ्या मामाच्या बरोबर उलट होती मामी. म्हणजे मामा जितका संकुचित विचारांचा होता तितक्याच मोकळ्या स्वभावाची प्राची होती. मामा दिसायला ठीक ठाक होता तर हि मात्र खूपच देखणी होती.

मामाचे नशीब च होते म्हणा ना कि त्याला प्राची सारखी बायको मिळाली होती. पण त्याला त्याचे काही घेणे देणे नव्हते. त्याला त्याचे काम आणि तो हे सोडून बाकी काही दिसत नसे. त्यामुळे त्याने मला भेटण्यासाठी थांबायची तसदी देखील घेतली नव्हती.

माझे आणि मामीचे खूपच चांगले पटायचे. कारण मी कॉलेज ला असल्याने मी पण खपूच मोकळ्या स्वभावाचा होतो. त्यामुळे मामीला माझ्याशी गप्पा मारायला खूप आवडायच्या. आधी जेव्हा सुटीला जायचो तेव्हा आमी तासंतास गप्पा मारायचो. आता तर मी तिकडेच कायमचा राहणार असल्याने माझ्यापेक्षा मामीच खूप खुश झाली होती. कारण तिला पण घरी बसून बसून कंटाळा येत असे.

माझे रुटीन चालू झाले होते. मी सकाळी लवकर कॉलेज ला जाऊन आलो कि दिवसभर घरीच असे. त्यामुळे मी मामी ला घरकामात मदत करत असे. मामा सकाळी लवकर गेला कि रात्री उशिरा येत असे. त्यामुळे दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण मी व मामी दोघेच एकत्र करत असू.

आमचा वेळ कसा जात होता ते मला समजत नव्हते. बोलून बोलून मामी आणि मी अपेक्षेपेक्षा जास्त जवळ येत चाललो आहोत याची मला जाणीव होत होती. माझ्या लक्षात आले होते कि मामी जशी दिसते तशी नाहीये. म्हणजे जरा चालूच होती ती. तिची पण काय चूक म्हणा त्यात. कारण ती होतीच तशी देखणी आणि मादक.

उंच, नाकी डोळी नीटस, काळेभोर डोळे, लांबसडक केस, गुलाबी ओठ, भरदार छाती आणि साडी मध्ये कलिंगड ठेवावे असे गोलाकार नितंब. यामुळे तिच्याकडे बघताच कोणाशी पागल होत असे. सुरवातीस मी याकडे फार लक्ष दिले नव्हते. पण जसे आम्ही जवळ येऊ लागलो होतो तसे माझी पण नजर तिच्या सर्वांगाचा ठाव घेऊ लागली होती.

जेव्हा जेव्हा शक्य असेल तेव्हा तेव्हा मी तिच्या छातीवरून, पाठीवरून, गाडीवरून माझी नजर फिरवत असे आणि माझे समाधान करून घेत असे. आमची जवळीक इतकी वाढली होती कि आता तर आम्ही एकमेकाला चपट्या पण मारत असू. त्यामुळे आमचा एकमेकाला अलगद आणि हळुवार का होईना पण स्पर्श होत होता.

एकदा तर आम्ही हसी मजाक करत असताना तिने मला जोरात माझ्या दंडावर तिच्या हाताने मारताच मी तिचा हात पडकडला आणि पिरगाळला. हे करताच तिचा हात माझ्या सोट्यावर आला आणि माझ्या दुसऱ्या हाताने मी तिच्या हनुवटीला पकडताच माझा हात तिच्या छातीवर आला.

या कृत्याने माझा सोटा झटकन खडा झाला आणि ती पण माझ्याकडे व्याकुळ होऊन बघू लागली. अवघे पाच सेकंद आम्ही तसेच काही न बोलता उभे होतो तोच दार वाजले. नेमका मामा आला होता. कारण तसेही रात्र खूप झाली होती. आम्ही बाजूला झालो आणि टीव्ही बघत बसलो. मला वाटले ती काही तरी बोलेल मामाला. पण तिने एक अवाक्षर हि काढले नाही. मी जे समजायचे ते समजलो.

दुसऱ्या दिवशी मी उठलो तेव्हा मामा केव्हाच कामासाठी निघून गेला होता. मला कॉलेज ला जाण्यासाठी आधीच उशीर झाला होता. त्यामुळे मी गडबडीत आवरायला चालू केले होते. माझी अजून अंघोळ देखील झाली नव्हती. त्यातच मामी ने फर्मान सोडले “मनोज अरे मला पण बाहेर जायचे आहे. माझे थोडे काम आहे. तेव्हा तू लवकर आवर जरा.रोजच्यासारखे निवांत आवरु नको.समजलं का?”

मी मान हालवली आणि आवरायला चालू केले. मी अंघोळीला बाथरूम मध्ये शिरलो. माझे कपडे काढले आणि शॉवर चालू करताच मामीचा आवाज आला “अरे मनोज झाले कि नाही तुझे? आवर मला अंघोळ करायची आहे.”

मनात म्हणालो ‘अंघोळ करू कि नको’. असा विचार करून मी आपलं नेहमी प्रमाणे निवांत शॉवर घ्यायाला चालू केले. थोड्याच वेळात मला काही तरी आवाज आल्यासारखे वाटले आणि मी मागे वळून पहिले आणि माझे डोळे फिरायची वेळ आली.

माझ्या बाथरूम चे दार उघडून आत मामी आली होती. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ती पूर्ण नग्न होती. ती सरळ माझ्याकडे आली आणि म्हणाली “गाढवा मला उशीर होतो आहे. किती वेळ अंघोळ करशील? चल मला पण करू देत अंघोळ. मला मदत कर साबण लावायला चल”

तिला नग्न बघून मला त्या शॉवर मध्ये पण घाम फुटला. ती खूपच मादक पद्धतीने माझ्याकडे बघत होती आणि बघताच क्षणी ती माझ्या जवळ आली आणि तिने माझा साबणाचा हात तिच्या हातात घेतला आणि सरळ तिच्या छातीवर ठेवून ती फिरवू लागली.

तिला नग्न बघून मी बेभान झालो. तिची छाती कमालीची गोल होती. तिच्या गोऱ्यापान छातीवर ब्रा चे व्रण तीव्र पद्धतीने दिसत होते. मी तिला साबण लावायला चालू केला आणि माझे हात सरसर करत तिच्या सर्वांगावरुन फिरू लागले. तिने लगेचच माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि त्याला साबण लावायला चालू केले.

तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा अधिकच कडक झाला. ती माझ्या जवळ येऊन तिची छाती माझ्या छातीवर ठेवून घासू लागली. दोघांचे पण अंग साबणाने माखले असल्याने तिचे शरीर सट सट करत माझ्या सर्वांगावरुन वर खाली करत होते. मी मग तिच्या छातीला दाबत दाबत तिच्या स्तनाग्रांना कुरवाळू लागलो. तिची स्तनाग्रे त्या साबणाच्या फेसातून बाहेर येऊन मला खुणावत होती.

मी लागलीच त्यांना माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. मी एका हाताने तिची छाती दाबत होतो तर माझा दुसरा हात तिच्या गाडीवरून फिरत होता. मी तिचा एक पाय वर घेतला आणि तिच्या योनिवरून हात तसाच पुढे फिरवू लागलो. माझे तोंड इकडे एकसारखे तिच्या उरोजाना खात होते. ती काही केल्या माझा सोटा सोडायला तयार नव्हती.

थोडा वेळ झाला आणि तिने मला बाजूला केले. ती सरळ खाली जमिनीवर बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. “किती मोठे आहे रे तुझे हत्यार मनोज. इतके दिवस का याला माझ्या पासून लपवून ठेवले होते तू?” असे मला म्हणून ती त्याला चोखायला लागली. मी तिच्या केसाना पकडले आणि तिची मान मागे ओढली व माझा सोटा जमेल तितका आत कोंबू लागलो. मी तिच्या तोंडात माझी कंबर मागे पुढे करून माझा सोटा चोकून घेऊ लागलो होतो. ती पण कमालीच्या आवेगाने मला प्रतिसाद देत होती.

तिने मनसोक्त माझा सोटा चोकला आणि ती बाजूला झाली. मी तिला उठवले आणि पाठमोरी करून समोर असलेला कमोड वर तिचा एक पाय ठेवला. पाय वर ठेवताच तिची योनी एका बाजूने उघडी पडली. उघड्या पडलेल्या त्या सुपारीत मी माझे हत्यार कोंबले. आधीच साबणाने ओली झालेली तिची योनी माझ्या हत्याराच्या स्पर्शाने अधिकच ओली झाली. त्यामुळे माझा सोटा आरामात आत गेला.

आत जाताच मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. तिच्या पायाला मी पाहिजे तसे हाताने वर करत माझ्या सोट्याला आत घुसण्यासाठी जागा करून देत होतो. काच काच करत मी तिच्या योनीवर तुटून पडलो होतो. तिच्या केसांना पकडून तिला मी मागे ओढत होतो. त्याच वेळी तिच्या छातीला मध्ये मध्ये जोरजोरात दाबत होतो.ती पूर्ण बेभान होऊन मला प्रतिसाद देत होती.

जवळपास अर्धा तास आमचा हा डाव चालू होता आणि शेवटी माझे तो क्षण आलाच. मी तिला बाजूला केले आणि तिला जमिनीवर बसवले. तिने झटकन माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व त्यालाच चोखायला सुरवात करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे माखून गेले आणि आम्ही शांत झालो. त्या नंतर आम्ही दोघांनी एकत्र अंघोळ केली. मला नंतर समजले कि तिला कुठेही जायचे नव्हते. त्या दिवसापासून मी मामीला रोजच ठोकू लागलो होतो.