Purachya panyat pucchya aalya vahun gele lavdyana jhavun – 1

Hi story chya 2007 madhye aalelya purachi aahe. Purn mumbai pavsamule panya kahli geli hoti. Sagli kade pani jhal hota, utarchya bhagat tr 2-2 majlya paryant pani ala hota. Gharatla furniture, paisa, kahi rahila navta. Lok hairan jahli hoti. Aamchya gallit pan tech jhal hota. Aamchya gallit pan pani ghusayla chalu jhal hota. Aamhi sagle ghabru laglo karan gharat saman bharla hota. Pan kas bas aamhi aamcha mahatavch saman tarrace vr shift kela. Ani sgale aapla aapla bagu lagle. Aamhi 2-3 family milun eka safe thikani jaych tharaval hota.

Mazya soabt mummy, me, papa, ani baki 3 familes, por, pori hote. Tyatlya ek kaka chya olkhi ne kalal ki tekdi var ek camp ughdla aahe. Je beghar jhalet, jyanch ghar bharlay te tikde jau shaktat ashryala. Ani aamhi tikde jaych tharaval. Aamhi tikde dupari 4 vajta pohchlo, paus chaluch hota rim jhim, tikde gelya var aamhla 2 kapde, towel, colgate, pani, medical kit, as ek ek set dila. Me papa ani mummy aamhi ek tent ghetla. 2 janancha ch hota, te pan 2 chiktun chitkun jhoptil asa hota.

Sandhyakali tikde lok swatahun pudhe yeun volunteer karat hote. Madat karat hote, khaych paych bagat hote. Mummy pan jevan banavnyat madat karyla geli. Papa mansa sobat baki kamat lagle. Me pan phirat hoto camp madhye, padel ti madat karat hoto tevha me tikde eka mallu aunty la madat karu laglo. Tichya gharun ti ektich hoti, tila aamhi kai boltoy samjat navta. Ti fakth mallyalam bolat hoti. Tiche gharche por dubai la hote, ticha navra gavla gela hota sheti ch bagayla. Ti gharat ekti astana paus ala hota. Ti 40-42 varschi hoti. Bhargaccha bharlei, ekdum silk smita type. Tila ek tent dila hota, me tila bakich saman aanun dila, khayla pan aanun dila. Ti mla sarkh thanku Thanku karat hoti. Me tila tent aatun kas band kartat te dakhval. Ti maxi varch hoti aatun nai navta ghatla tine, tiche nipple disat hote maxi madhun. Bhijlya mule maxi chitakli hoti angla.

Tent bhetla hota, tine pan ek pishvi aanli hoti soabt, ani ikdun pan ek winshiter bhetla hota. Mummy tila kapde change karun ghya as hath ware karun geli. Mla tithech thambaval tyani. Ti tent madhye geli, tent madhye ubha rahta yet navata purn, tyat tila samjat navta kai karaych, ti laych gondhlya sarkh karat hoti. Mla rahaval nai, me aat ghuslo, tent lavla ani tila ishare karat samjvu laglo. Tine towel ne ang pusla, ani pishvitun maxi kdhli.

Me pahile tr pathmora jhalo, pan ubha rahata yey nai change kas karnar kdachit asch kahi tri ti mla Malayalam madhye vicharat hoti. Mla samjal, me tichya shejari ghudghyavar basun action karun dakhvali, ti jara hasli mla bagun. Me uthun parat tent chya dara javal gelo. Me path phrivali pan kahi shana sathi. Mla rahaval nai ka mahit.

Me mage bagital ti ghudgyavar basli hoti, tine maxi purn uchalli hoti, tichya nagdya angache darshan jhale mla. Tila he disat navta karat maxi mule tond jhakla hota ticha. Me tiche mamme, poatavarche strech marks, jhattyani bharleli pucchi, thickness ne bharlelya mandya bagitlya. Aaha kai hoti ya vayat pan ti bai. Tine maxi kadhli tas me parat phirlo ti towel ne ang pusu lagli mag tine ti maxi ghatli.

Maxi ghalun pan ti kud kudat hoti, tila moje, shoes dile, winshiter je dila hote te ghalayla dila. Thandi mule tiche hath sunna padle hote, mich pudh houn chain lavki tevha maza hath tichya ball la lagla pan ti sunna padli hoti tila janval nai. Nanter ti basun hoti shant kopryat.

Ratri ti ekti kuthe jhopel manun papa nech mla tichya soabt jhopayla sangital, jyane karun tya doghana pan tent madhye jaga hoil. Ti pan tyaar jhali karan ti ekti bai hoti kahi jhal tri. Ratri aamhi dogh eka chadrit padlo hoto, tichi gand mazya kade hote. Me khup virodh kela pan rhavat navta. shevti je hoil te bagu as manat Me tichya gandi la bulla chitkavla.

Tila chitaklyavar masat ubdar vatat hota. Tichya kadhun virodh jahla nai he bagun mazya jivat jiv ala. Maze pay tichya payala lagat hote. Manun me tichya payat maze pay ghatle. Tine pan sath dili, doghanche pay ekmekat hote. Evdha hot astna me kashla mage hattoy, me Potavar hath thevla ani tila ghatta mithit ghetla, tichya pathi vr kiss kru laglo, kesacha vaas gheu laglo. Kes ek side kele ani manevar ek kiss ghetla, tashi ti shaharun geli.

Ti mazya kade valali, mla kai bolav tech kalat navta. Ti bagat hoti, me himmat karun tichya ball var hath thevla ani dabat tichya mane kade gelo ani mane la kiss karu laglo ti shant padun hoti me tichya galavar kiss kela ani hatat hath ghatla. Ticha hath jam thand hota mazya tulnene, tila nakkich thandi lagat asnar as mla vatal, me hath cholu laglo ticha. Ti tichya bahesht kai bolli mala kalal nai manun me tasch ubha rahilo. Mla samjat navta kai karav ti parat kahi tri bolli. Mla vatal tine mla permission dili. Me parat chalu jhalo. Me maxit hath ghalun ball la cholu laglo. Tich ang thand hota bharpur, pan mazya saprshane tila uab janvat hoti. Navra pan navta ikde mag ti swatchi garaj bhagevel tr kashi. Tine je hotay te hou dila gap.

Ti garam hou lagli hoti, me marathit tila button kadhyla bollo, tila samjal nai, me maxi chya button la hath lavla tevha ti samjali, tine button kholun ball baher kadhle me ticha ball chokhyla chalu kela. Ti sssh aaah ssh kanu lagli. Me ek hath khali nela ani pucchi cholu laglo maxi varun. Ti pan mood madhye aali hoti. pay fakun gand udvat mla sath det hoti. Pahilyanda eka bai che ball chokhat hoto. Mitrano bhasa konti hi aso bulla ani pucchi ekmekana khechun gehtat. Ani marathi baykan peksha south chya baykanche nipple mothe astat he mla tya divshi kalal. Tyanche nipple choknyat majja yete lay, tyanceh ball pan gaccha bharlele astat. Tyana ball chokhun ghayla lay majja yete.

Ti tichya bhashet bolt hoti pan mla samjat navta. Me manda sarkha vaat bagaycho mag ti hatane ishara karat samjavayvhi. Jas ki me tichi pucchi choltana tine 2-3 vela mla kahi tri sangital pan mla kalal nai, nanter ti uthli ani maxi kadhun nagdi jhali, tine maza tshirt kadhla tevha mla samjal me pam nagda jhalo. Aamhi dogh ekmekan madhye ghusu laglo. Tichi mandi lay thick hoti, bocha pan mast hota. Hath phirvayla majja yet hoti. Me tivhya ball chay aaju baju la chatu laglo, chavu laglo.

Ti nusti aamha aaah sssyyoo aayoo karat hoti. Tine maza bulla pakdla hatat dabu lagli tyala. Me uthun tichya kambre varun papppi ghayla chalu kela. Mandi var ghetli, tichi gand chavli me, as karat fakavl tila, jhange var chavu laglo. Tine aai ghali ne mandya band kelya maz dok aat dabu lagli ani tichya bhaset kai tri bolu lagli.
Me tichya mandya fakavlya ani pucchi la tond lavla, jiben chalu jhalo val val karyla..

Mallu milf :- aayo raam aaah aayooo aaah aaahh aahh sssh aahh.

Tine payane mla var uchalla, mla ghatta mithit pakadla mazya var pay takle ani swata gand halvat bullya la pucchit gheu lagli. As karnayachya nadat bulla pucchi vr ghasat hota jyat tila ajun majja yet hoti. Tine ek hath sodat khali nela. Mla uthval ani maza bulla pakdla ani danyavar ghanti sarkh vajvu lagli. Tichya bhaset bolat hoti mla samjal, tila bolaych hota ki as ch kar. Tine hath sodla, me maza bulla pakdun tichya danyavar vajvu laglo tas ti haaa aahh as manu lagli.

Me tasch vajvat hoto, ghasat hoto ti tyatch majja ghet hoti. 5 min ne tine mla mithit bharla parat ya veli tine gand uchalli ani bullya la vaccum sarkh odhun ghetla. Bulla sup kan pucchit ghsula. Ti gand halvu lagli mla pakdun. Swatach majja ghet hoti. 4-5 min ne mothe mothe shwas sodat ti gar padli. Mithiun mla sodla. Me khali hath thevat uthlo ani tila jhavayla chalu kela. Facha fach awaaj yet hota. Ti tafadat hoti, valvalat hoti. Aamchya doghanchya mandya ek mekan var thapa thap vajat hotya. Tine hath var kele ani sssh sssh aah aayyo aah karat swatche manuke pilu lagli.

4-5 min jhavta jhavta maza galala, me tichya pucchit pani sodla. Ani tichya angvar padlo. Tine parat mla mithi marli ani jhatke maru lagli. Ekdum bedka vani udat hoti. Tine mla tasch tichya angavr thevla, purn ratr me tichya angavar padun hoto, nagda bulli tichya pucchit hoti ani angavar chadar. Mla as vatat hota me gadi var padloy. Mla tr mast jhop lagli garam garam vatat hota uabdar.
Sakali tinech mla uthval. Aamcha tent ekdum ola vatat hota thand padla hota. Ti ne maxi ghatli, tyavar dileka winshiter ghatla, me pan kapde ghatle. Paus thambla hota pan thandi parasli hoti.

Tyani leadies sathi 4 ani gents sathi 4 vegle firte shouchalay lavle hote, tikde ranga lavun sagle aavrat hote. Nanter bayka nashtya chya kamala laglya. Mansa ani por basun aamram karat hote. Changla kovla uan ala hota. Sagle uan ghet hote. Aamhla vatal jhala kalchi ch ratr hoti, tevha mansani parat jaun kahi saman aayach asel, aapla ghar kas aahe kai parishthi aahe as bagyach tharaval. Bayka ani por basle hote mast uan shekat. 10-15 min mushkiline jhale astil kale dhag aale parat ani sapa sap paus barsu lagla. Sagle aaplya aaplya tent madhye jau lagle. Me ani mummy aamchya tent madhye ghuslo.

Tent madhye maz laksh gel, mummy chi Panty padli hoti kopryat, mla kalal kal papa mummy ne pan jhava jhavi keli aahe. Mummy ne dress ghatla hota dilela. Toh ekdum dhagla hota, ang dhakayla dila hota as samja, tyavar winshiter thandi ani pausa pasun vachayla. Aamhi tent chi chain lavun ghetli pani aat yeu naye manun. Mummy kud kudat hoti evdh sagla ghalun pan. Ti kal bhijli hoti divas bhar. Tichya awaajat pan sardi janvat hoti. Naak sssuk ssuk karun shwas ghet hoti. Aamhi donhi chadari khollya ani tyat ghuslo. Ek mekanchya pyat pay ghatle.

Mitrano hi ek experimental story aahe, hila series pramane kadhycha vichar aahe, kaiManta comment karun sanag pudhe continue karaychi ka nai. Ajun veg vegle characters, jhava jhavi add karaychi ka…

This story Purachya panyat pucchya aalya vahun gele lavdyana jhavun – 1 appeared first on new sex story dot com

Updated: July 12, 2023 — 12:00 am