Tai la pakdla red hand, baget sapdla condom – 2

Mitrano magchya bhagat tumhi vachal ks mazi jia di aamchya building madhlya anish dada jo ek family man aahe tyachya khali jhopaychi. Ani he tr kahich navta jevha mla kalal tyane mazi aai pan jhavliye mla jaam raga ala pan me kai uptu shakat navto tevha me 8-9vit hoto.

Pan tevha tai la bagun mla rahavaych nai, tyat ticha toh randi pana bagitla hota. Tyamule je lok imagin karat astil te me mazya dolyane bagital hota. Ani nashib mana kiva tai la kantalun anish gayab jhala famliy sobat. Karan ti tyachya bayko la sangun matter karych manat hoti. Tila na aamch padlela na tyach.

2-4 divas gele ti sair bair hot hoti, pan dakhvu shakat navti. Ratri ti chadi ani t-shirt vr asychi. Ti gadh jhopaychi mla he mahit hota. Manun me tichya kholit ghusun risk ghaych tharval. Me tichya bajula padlo ani tichya anga sobat khelu laglo. Tiche ball mast bouncy hote me 1-2nda hath thevla fakth, ti jagi hou naye manun. Pan tiche manuke tath jhale hote. Me botani manuka pakdla tas ti jara si bitharli. Me patkan sodla. Ti changli fakun jhopli hoti.

Ti chi chaddi evdhi lose ani short hoti ki mla kahich Karaychi garaj navti.. Me chadii var hath thevla. Ticha camiltoe ( v shpe jo legis madhun disto ) mla lagat hota. Me baronar pucchi chya hota madhe madhla bot lavun mazi pakad banvali hoti. Ti kahich response det navti manun mla ajun karu vatat hota.

Me tichya davya jhangetun hath aat ghatla ani tichya pucchi vr hath phirvu laglo. Mla mahit navta pan anda dhundi achanak maz bot pucchit ghusla kach kan ani ti jagi jhali. Ti ordnar itkyat me tichya tondavar hath thevla. Tri ti ordat hoti, hatha mule awaaj yet navta. Maz bot tasch aat hota.

Me :- ordu nko, tula shappath aahe plsz ekda ekun ghe.

Tai :- he kai kartoys sangu ka papa mummy la.

Me :- sang mag me pan sangen tu kas anish da la detes, tuzya baget la condom ch packet mazya kade aahe dein me baba na.

Ti shant jahli he ekun tila kalne kai bolav.. Me bot chalvayla chalu kela khali.

Tai :- sark, laaj vate ka me sakkhi bahin aahe tuzi.

Me :- ho tai mla aavdtes tu, aai shapath mla khup vait vatal jevha me tula bagital as

Tai :- kas.

Me :- tu evdhi sunder aahes, hushar aahes, ag lakho martat tuzya var ani tu eka lagan jhalelya mana sathi vede pana kartes. Toh tula ijjat tri deto ka. Vapar kartoy nusta tuza.

Ti ekdun mazya jalayt yeu lagli hoti, tichi pucchi pani sodu lagli hoti, chip chip jhali hoti.

Me :- tai ek chance de mla. Shappath sangto tula rani sarkh thevel, tula kadhi naraj nai karnar.

As manat me ticha hath pakdun mazya tathlelya bullya var nela. Tine hath tasch thevat maza bulla napyla chalu kela.

Tai :- are pan me tasa vichar nai karat tyzya badal, he chukich aahe na.

Me :- tu nai karat, tuzi pucchi tr kartye, tila maza lund havay. Ani as hi aathvda jhala ki anish jaun, tula karu vatat naiye.

Tai :- nai.

Me :- khot bolteys tu, ek ekda mla chance deun tr bag, ekda sagla visrun enjoy kar tula nai aavdla tr me parat tula trass nai denar ani konla sangnar pan nai mazi shappath.

Tai :- adhi sutli man.

Me :- bar sutli.

Tai :- kas karu, mla samjat naiye, vegla vattay.

Me :- tu tasa vichar nko karu na. Bas majja ghe shant padun.

As manat me tichya manevar kiss karu laglo. Mane varun galavar, nakavar, hotavar hoth thevun 1-2nd muh muh kela. Ti kahi bolat navti. Tichya kadhun green signal bhetlyamule me chadditun hath kadhla. Tichya potavar hath thevla ani tshirt var karat uthun potala chatu laglo. Bembit jib ghatli, tevha ticha sssh aaah awaaj yayla suru jhala hota. Mla kalal ti purn pane batlit utarli aahe. Ti ata mla nai mannar nai. Me ticha shirt vr karun donhi ball hatat dharun dable tas tine awaaj kela.

Tai :- aaahhhh hmmmmm. Halu naa.

Ticha awaaj ekyala pahije hota tumui, evdha sexy awaaj tine kadhi anish sobat pan kadhla nasel.

Me ticha ek ball tondat takun chokhu laglo. Ani dusra dabat hoto hatane.

Tai :- ssshhh aaahhh ssshhhhh.

Me :- tai tu lahan pani mla dudh pajaychis na tuza. Aaj te khar jhala, tuze dudu lay god aahe.

Tai :- ( lajat ) nalayak, laaj vatu de jara boltana tri.

Tine maz dok pakdun kush ghet dusra ball tondat bharla ani kesat hath ghalun kurvalu lagli. Ti mazya kana varun hath phirvu lagli changlich mood madhye aali hoti. Me manuka jorat chokhla ki ti kan dabaychi haluch. Me maza hath tichya kambre vr thevla ani magun chaddit hath ghatla sahaj.

Tine aat panty navti ghatli, ticha vocha pakdun me dabu laglo eka hatane.. Me madhla bot tichya bochyat ghalaycha try kela tr tine ek pay fold karun pudhe kela jyamule ticha bocha khulla. Ani me holat bot ghusvaych bagat hoto tr ti thambavat pan navti na nko bolat hoti. Ulta ajun aaah ssshhmmm karat sath det hoti.

Me jor lavun maz bot tichya gandit ghusval. Ani aatlya aat phirvu laglo. Tine mla chatishi dabun ghetla. Me ticha manuka chavla ya veli pan tila ajun majja aali.

Tai :- chav na asch halu halu.

Kai seen hota ani ya sarvat mla aathval me dar lavlach navta. Me asch alo hoto. Pan ratri as pan kon aat yenar nai he mla mahit hota. Jar me he ata tila bollo asto ani parat ticha mood gela asta tr parat chance bhetla asta nasta kai mahit manun me chup baslo pan maz laksh sarkh darvajayvar jat hota. Andharat tila kai disat navta manun maz nasib.

Me :- chaddi kadhu ka tuzi.

Tai :- hmmm.

Me uthun chaddi pakadli, tine pay fold karat gand uchalli ani chaddi kadhli swata khalun purn nagdi jhali. Me muddmun tila paltha jhopaval ani pathi var hath phirvu laglo. Bochya chi malish karu laglo.. Khar sangaych tr me tichya bochya chya diwana hoto. Me tiche pay fakvle ani hatane bocha fakvat aat naak ghatla.

Tai :- shee kai kartoys he.

Me :- mla tuzi gand lay aavdte, nasha chadhte tuza gand la bagun.

Tai :- ( sexy awaajat ) ajun kai kai aavdta tula, tu evdha chupe rustam asshil vatal navta.

Me ticha bocha fakvat jiben chatu laglo, tine swatacha tond ushit dabla hota awaaj baher jau naye manun.. Me tichya holat jib ghalun chatat hoto mast. Ti tadfadat hoti nusti, Tine swatahun uthun doggy position ghetli, me pan basun vakun hatane bocha fakun chatu laglo. me tichi kambar pakdali hoti.

Ti gand mage karat janu gandit mla ghusvaych bagat hoti. Tila sawatla sahan hot navta, ti saral jhali ani swatch pucchi cholu lagli dana dana, hath speed ne var khali hot hota.

Tai :- kadh na kapde ata, patkan kar mla kas tri hotay.

Me nagda jhalo ani tichya var chadhlo, tine bulla hatane dharla ani pucchi vr ragdayla chalu kela. Tyachya sparsha mule maza pan uthla. Ani tine hatnae nem lavat bolli,

Tai :- hmmm ghal aat.

Me dhakka dila bulla purn aat ekach dhakkyat. Tevha maza 6 inchi ch hota pan ti kush jhali hoti. Tine mazya pathivar pay takat mka vilkha Marla hota, aavlun ghetla hota ajgara sarkh.

Tai :- aaah aaaig aaaahhh ssshhhhh oofffffhhhhhh fuckkkk.

Me halu halu halat hoto ti pan halaychi purn mazya soabt. Me ya veli himmat karat tichya hotavar hoth thevle tr khulja sim sim sarkh tine tond ughdun maze hoth chokhyla chalu kele. Ti kedvhi oli hoti, tichi thunki pan evdhi asel vatal navta. Lal sarkh feel yet hota hoth phirvatn. Ani chap chap awaaj yet hota kissing cha. Tine mazi jib chokhyla chalu keli. Purj jib tondat ghaychi ani mazi sagli thunki gilun jib purn sukkhi karychi.

Tichya sarkhi kiss ghenari jagat nasel, evdhi rich kiss daychi, samorchya la khaun takel ashi aksharsah. Me speed vadhvla tr fach fach awaaj yeu lagla.

Tai :- halu kar, awaaj yetoy. Aarmshir kr ghai nko karus.

Me tiche hath var kele ani tichi bagal chatu laglo. Tine evdhi majja kadhi ghetli navti.

Tai :- tula bagal pan aavdte ka mazi.

Me :- mla saglach aavdta tuz. Mla tr mut paychy tuz. Gand chatychi tu hagun jhala ki.

Tine maz tond band karat parat tondat tond takla ani mazya bochya la pakdat gand udvu lagli.

Me halu halu jhavu laglo parat me ball tondat bharle. Ekdum romantic, passionate couple sarkh aamhi karat hoto. Mazi first time asun me galat navto. Mla tr ajun utasah yet hota jas jasa time vadhat hota. Tevha me just jawan jhalo hoto, puberty hit jhali hoti, jawan khun cha mansokat aanand ghet hoti ti.

Tai :- are hota ka nai baba tuz. Me 2 vela houn pan gele ata pan hoil as vattay.

Me :- ( hasat ) bag na, mla kahich kalat naiye maz first time aahe.

Me :- tula khot vatat hota, bag kiti prem aahe maz tuzya var. Tula sodu vatat naiye.

Tai :- ho kalal ata, love u too, maz pan tuzya var prem aahe bas, pan ata dukhtay mla aatpa na baba.

Me :- kai karu maz galat naiye.

Tai :- mag rahu de sod Asch.

Me :- vaah ata i love u bolli, hech ka tuz prem.

As manat me ragat bulla baher kadhla tr tine hasat mla anagavr ghetla ani mazya manevar chavli kachkan. Mazya aayushatla pahila love byte dila tine mla.

Tai :- nautanki aahes nusta.

Tine maza bulla hatat pakdun halvayla chalu kela mla bajula jhopavun. 2-3 mintane bari bari 2ni hatane halvun ti vaitagli.

Tai :- ata maze hath pan dukhu laglet kai karu bol tuch.

Me :- ata tu tondat ghe, chokhlyavar hoil kadachit.

Tai- ( mandila chimta kadhat ) pakka pohchlela aahes.

Uthun kes bandhat bullya javal aali. Skin mage karat tshirt ne pusla bulla ni tondat bharla ani lollypop sarkhi chokhu lagli. Ti muddum supdyala traass det hoti. Hotani supdach dab, jib ne supda chatun chatun numb karat hoti. Tila vatat hota lavkar galel pan me ajun nirjiv hot challo hoto.

Me :- haa haa hoil hoil ata, ek Kaam kar na tu ye na var bas na mazya.

Ti mazya var chadhli, tine bulla pucchit ghsuvala ani halu halu gand phirvu lagli.

Tai :- maza ajun ekda vayla aalay.. Tu pahila asshil jyane mla evdha majbur kelay. Anish taas taas karto mla kadhi kai hot nai.

Me :- toh use karto. Me Prem karto farak aahe tai.

Tine maze hath fakvle tyat hath ghalun mazya anagavr vakli ani tondat tond ghatla tine. Ani me pan kambar pakdun tila udvu laglo. Aamhi nonstop 5 min jagachi parva n karya tapa tap karu lglo. Ticha awaaj nighat hota pan me toh mazya tondat dabla hota.. Ani ti vel aali, maza taba sutla ani maza fawara tichya gufet facha fach udla.
Mla tr vatal me mutloy. Ti pen machine band padte na achanak supply kadhya type mazya angavr padun nuste shwas sodat hoti, hundke det hoti.

10 min ne tila janval ki me condom nai ghalaty ani tichi gand phatli, ti uthun bathroom madhye geli. Me palat mage gelo tr ti khali mutayla basli ani jet spray pucchi vr marat hoti. Bot ghalun mazi chik kadhat hoti. Pahilyanda ticha nagda rup bagat hoto ujedat. Tichi ti fugir pucchi, tyavar ti panyacha mara karat hoti. Pipe aat ghalun full pressure ne pani marat hoti. Pucchi nai futka nal vatat hota evdh pani yet hota bada bada tyatun.

Ti uthli, tichya mandya madhun pani khali galu lagla, tine light lavli baher yeun, mla nagda bagital, swatla bagital towel ghetla ani light band karun ang pusu lagli.

Me :- kai jhal tai.

Tai :- murkh, nalyaka, gadhva, condom lavta ala nai ka hot tr.

Me pan ghabrlola mla pan tevha kalal kai jhal.

Me :- ata

Tai :- ata kai, sod jaa tu baher ata mla kai bolaych nai.

Me maze kapde uchlun tasch nagda baher alo. Tumhla sangto tiche periods yei paryant ti mazyashi bolat navti. Me pan ghabrun hoto, jaam gand phatli hoti, kai kel, barbad jhalo, kai jhala, ghari kalal tr kai holi as. Pan sudevan aathvdyane tiche peridos aale, late pan jhale navte ulta ya veli lavkar aale. Tri tension hotach. Me tichi jaun mafi magitli, bolna chalu kela. ata maza chance ch urla navta. Pan mazya bullya ne tila badal hota, anish parat ala hota tri ti tyachya javal geli navti. Halu halu anish tichya manatun utrat hota.

Mahinya bharane parat tila periods aale. Tevha kuth me sure jhalo. Ani nanter me tila manval ani aamhi dogani manva manvi cha sex kela toh pan without condomch kas te pudhchya part madhye vacha.

This story Tai la pakdla red hand, baget sapdla condom – 2 appeared first on new sex story dot com

Updated: September 30, 2023 — 1:20 am