माझ्या आयुष्यातील अनपेक्षित अनुभव २

सर्व चावट मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असेच मजेत रहा!! आज मी परत माझ्या आयुष्यातील काही रोमांचीत आठवणी आपल्यासमोर घेउन आलोय. त्या वाचुन आपल्याही काही आठलणींना उजाळा मिळेल. चला तर मित्र-मैत्रीनींनो.

[ ३ ]

माझी १० वी झाल्यानंतर आंम्ही सर्वजण आमच्या! नवीन घरी म्हणजे माझ्या बाबांनी पुण्यापासुन जवळ एके ठीकाणी जागा घेउन दोनमजली घर बांधल होत तिथे रहायला आलो होतो. कारण आमचे पुढच शिक्षण पुण्यात चांगल्या प्रकारे होईल आणी त्याच आँफीस ही यायला जायला जवळ होत.

मग नवीन ठिकाणी माझ्या नवीन मित्र-मैत्रीनींशी ओळ खी झाल्या. तसेच आईच्याही काही मैत्रीणी बनल्या होत्या. मग घरी येण जाण, एकमेकांच्या समारंभात, सुख दुखाःत सामील होण ह्या गोष्टीही नकळत घडत होत्या त्यामुळे सर्वांशी जिव्हाळ्याचे संबंध निर्माण झाले होते

आमचा एरीया म्हणजे शांत होता. सगळ्यांनी जागा घेऊन बंगल्यासारखी घरे बांधलेली होती. प्रत्येक घरां मध्ये भरपुर अंतर ठेवलेले होते. दोन तीन घरं सोडुन एक कुटुंब रहात होते. काका, काकु, त्यांची सुन आणी मुलगा. काकुच नाव वनीता, वय ३८-४० असेल पण ते वाटत. नव्हत. त्यांनी अजुनही त्यांची फिगर सांभाळुन होत्या. काका एका प्रायव्हेट कंपनीत जाँब करतात.

मुलाच लग्न दोन वर्षापुर्वी झालेल होत, आणी ती आता बाळंतपणासाठी माहेरी गेली होती. त्यामुळे त्या काकु वेळ घालवण्यासाठी आमच्याकडे येत असे. त्यांचा मुल गाही दुसर्या शहरात आय. टी. कंपनीत जाँबला होता

मी इंजिनियरींगच्या सेकंड इयरला होतो. मी साधारण ४ वाजेपर्यंत घरी येत असे. तेंव्हा काकु आई बरोबर गप्पा मारत बसलेल्या असायच्या. मग चहाबरोबर जरा गप्पाआंम्ही मारत असायचो, माझाही टाईमपास होत असे. कधी कधी काकु माझी खुप टिंगल, मस्करी करत असे. अगदी अंगचटीला येत.

एकदामी माझ्या खोलीतुन खाली येत असताना काकु माझ्या आईला नेहमी म्हणायची तुमचा सौमित्र किती हँडसम दिसतो हो ताई, अगदी तुमच्यासारखाच सुंदर दिसतो. खुप हुशार व चुणचुणीत आहे. माझे सांगीतले ल्या कामांना कधी नाही म्हणत नाही हो. नकळत त्यांच हे बोलण मी ऐकलेल होत.

असेच एक दिवस मी घरीच होतो मला काँलेज नव्हत म्हणून ऊशीरा ऊठुन माझ सर्व आवरून नाष्टा करत होतो. १० वाजुन गेलेले होते. आणी आईला काकुचा फोन आला होता की सौमित्र घरी असेल तर पाठवुन द्या म्हणुन. आईने मला सांगीतल अरे वनीताकाकुचा फोन होता त्यांनी बोलावलय तुला, बघ जरा त्यांच काय काम आहे ते सौमित्र.

मग मी तयार होऊन त्यांच्या घरी गेलो. तर दरवाजा उघ डाच होता. आत गेलो अन दार लावुन घेतला अन हाँल मध्ये काकु सोफ्यावर आडव्या झोपुन कण्हत होत्या. जवळच छोटासा पाण्याचा टब अन कपडा दिसला. मी काकुला म्हटल काय झालय काकु किंचाळत हळुच उठुन बसत म्हटल्या, अरे फरशी पुसत होते अन पाय घसरून पडलेरे सौमित्र, खुप दुखतयरे. तुच आता काही काही तरी कर बाबा.

मी म्हटल काकु नका काळजी करू, मी आलोय ना आता, थांबा जरा मग मी त्यांना हात दिला अन त्याना ऊभ केल तशा त्यांनी किंचाळत माझ्या खांद्यावर हात ठेवला अनमी एका हाताने त्यांची कंबर धरून बेडरूम मध्ये न्यायला लागलो. त्यांचे भरगच्च स्तन माझ्या छा तीवर घासत होते, अन माझा एक हात त्यांच्या लुसलु शीत पोटावर होता. मी त्या स्पर्शाने हरकुन गेलो होतो. पहील्यांदाच मी एका बाईचा असा जवळुन शरीराचा स्पर्श अनुभवत होतो.

मी त्यांना बेडरूममध्ये नेउन झोपवल. मग म्हटल काकु मसाज तेल आहे का? मग त्यांनी कपाटात आहे म्हणु न सांगीतलं. मग मी तेल घेतल अन काकुला म्हटल कुठे दुखतय सांगा काकु? तर त्यांनी गांडीवर, कंबरेवर हात लावत म्हटल्या इथे दुखतय रे, मी म्हटल ठीक आहे काकु पण तुमचा गाऊन काढावा लागेल ना कस लावणार तेल? काकु म्हटली अरे काढ ना मग त्यात विचारयच काय, त्यात काय लाजायचय. मगमी काकुचा गाऊन काढु लागलो त्यांनीपण त्यांची कंबर अन छाती वर उचलुन साथ दिली. अन मी तो डोक्यातुन काढला.

गाऊन काढताना नकळत माझे हात तिच्या भरगच्च स्तनावर घासले गेले अन त्या स्पर्शाने माझ्या भावना जागृत होऊ लागल्या होत्या. इकडे काकुने परकरची नाडी सोडुन परकर ढिला केला होता. अन पालथी झोपुन राहीली होती. तिचा परकर कंबरेच्या खाली सर कला होता. ते पाहुन माझ्या पँटमध्ये बुल्ला वळवळ करू लागला होता. काकुने ब्लाऊज ब्रा काहीच घातले नव्हते. परकरच्या आतपण काही घातले नव्हते.

तिचा परकर तिच्या गोल गरगरीत गांडीवर, गांडीच्या फटीत अन भरदार मांड्याना चिकटला होता. कधी न पाहीलेला हा असा नजारा पाहुन माझा बुल्ला ताठ हो ऊ लागला होता. इतक्यात काकु म्हणाली आता काय फक्त बघतच बसणार आहेकी तेल पण लावणार आहे. आणी तुझे कपडे काढुन ठेव त्याला तेल लागले तर तुझी आई ओरडेल. मग मी पटकन कपडे काढले अन फक्त अंडरपँन्ट ठेवली. काकु टक लावुन माझ्या अंंडर पँट मध्ये ताठलेल्या बुल्ल्याकडे पहात म्हणाली चल आता माझ्यावर चढुन बस आणी तेल लाव.

तिचे शब्द ऐकुन मी विचारात पडलो की काकु असही बोलु शकते. मग मी कुठलीही लाज न बाळगता काकु च्या मांड्यावर बसलो अन तिच्या पाठीवर तेल चोळु लागलो. वर खांद्यापासुन ते कमरेपर्यंत मी दोन्ही हातां नी काकुचे अंग रगडत होतो, मधुनच मी तिच्या दबुन बाहेर दिसणार्या स्तनांनाही रगडत होतो तशी काकु आह् आह् स्स्सस स्स्सससस आह ओह असे आवाज काढत म्हणाली खुप मस्त मसाज करतोय रे सौमित्र. असच वरपासुन खालीपर्यंत जोरात कर. खुप बर वाट तय मला आता. तुझ्या हातात तर खरच जादु आहे रे सौमित्र.

आता माझा परकर काढ आणी तुझी अंंडरपँट पण काढुन टाक म्हणजे तुला अडचण होणार नाही छान बसता येईल. मग मी खाली उतरलो अन माझी अंडर पँन्ट काढली तसा माझा बुल्ला मोकळा होताच ऊड्या मारू लागला होता. माझा लांबलचक अन जाडजुड बुल्ला पाहुन काकुने पटकन त्याला हातात धरून म्ह णाली बापरे! केव्हढा मोठा आहे तुझा बुल्ला तुझ्या काकाचा तर खुप लहान अन काळा आहे.

काकु ऊताणी झोपत म्हणाली चल आता माझ्यावर ये अन छातीला तेल लाव आता सहन नाही होत. मग मी एका झटक्यात काकुचा परकर काढला. तिच्या गोर्या पान, भरदार मांड्या, गोरीपान चिकणी, ओली पुच्ची पाहुन माझा बुल्ला चवताळला होता. मी बेडवर चढलो तर काकुने झवण्याच्या पोझिशन मध्ये येऊन मांड्या फाकवल्या तशा तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या बाजुला झाल्या होत्या. अन तिचे गुलाबी भोक दिसताच माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते.

काकु म्हणाली असा काय बघतोस काय कधी पाहील नाही का? मी म्हटल नाही काकु आज पहील्यांदाच पहातोय हे सर्व. मग बर ठीक आहे आता गुडघ्यावर बस आणी माझ्या छातीवर तेल चोळ. मग मी तिच्या दोन्ही मांड्यात बसुन तिच्या दोन्हीस्तनावर तेल सोडले अन दोन्ही हातांनी गोलाकार मसाज करू लागलो तशी काकु आह् आह् स्ससस स्सससस अशी आवाज काढत कण्हत होती. इकडे माझा कडक झालेला बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या भोकावर घासत होता. काकुची पुच्ची ओली होऊन माझा बुल्ला ओला करत होती.

माझ्या बुल्ल्याच्या स्पर्शाने काकु शहारली होती. मला वाटत होत की ती खुप दिळसाची उपाशी आहे. काकू तिची गांड वर उचलुन ती माझा बुल्ला आत घेण्याचा प्रयत्न करत होती. तीने आता तिच्या दोन्ही हातानी ति ची पुच्ची फाकवुन धरली होती. आणी मी ही सधी सा धुन तिचे स्तन दाबत एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा आर्धा! बुल्ला काकुच्या पुच्चीत घुसला होता.

तशी काकु जोरात ओरडली आय आआईईईगगग आ आह खुप मोठा आहे तुझा आह् आह् खुप दुखतय रे सौमित्र. मग मी तसाच थांबुन काकुचे स्तन आणी मनुके चोळु लागलो. अन काकुच्या ओठावार ओठ ठेव ले. तशी काकु माझे ओठ अधीर होऊन चोखु लागली. अन खालुन गांड वरखाली करुन माझा बुल्ला आत घेण्याचा प्रयत्न करायला लागली होती.

आता मलाही सहन होत नव्हत मी माझा बुल्ला आत बाहेर करून हळुहळु धक्के मारू लागलो अन काकुही मला साथ देत होती पाच मिनीटातच मी माझा पुर्ण बुल्ला आत घातला तशी काकुची पुच्ची पाणी सोडु लागली. पण मी न थांबता आता जोरजोराने धक्के मार त काकुची पुच्ची झवत होतो. काकु तिची गांड वर उच लुन माझा पुर्ण बुल्ला आत घेत होती, आता मी पण पुर्ण बेभान होऊन झवत होतो.

१० मिनीट कचाकचा झवल्यावर माझ पाणी गळणार होत तर काकु म्हणाली आतच सोड तुझ पाणी खुप दिवसाची तहानलेली आहे रे माझी पुच्ची. मग मी ५-६ जोराने धक्के मारले तसे काकुच्या पुच्चीने पाणी सोड ले अन तिच्या त्या गरम रसाच्या स्पर्शाने माझ्या बुल्या ने ही काकुच्या पुच्चीत खोलवर पिचकार्या मारायला सुरवात केली होती. तशी काकुने तिची गांड लर उचलु न धरली अन माझा पुर्ण बुल्ला तिच्या पुच्चीत खोलवर घालुन घेत मला तिच्या मिठीत घट्ट आवळल होत अन त्याचवेळी तिच्या दोन्ही पायांची मिठी माझ्या गांडीवर मारून मला जखडुन ठेवल होत. आंम्ही दोघही आता शांत झालो होतो. आणी एकमेकांच्या मिठीत आसेच पडुन राहीलो.

१० मिनीटांनी काकुने पायाची मीठी काढुन मला मोक ळ केल तस मी मान वर करून काकु कडे पाहील तर काकु खुश होऊन म्हणाली तु खुप भारी झवलस रे सौमित्र खुप खुश आहे मी. तु मला एकदम तृप्त केलस तु याआधी कधी कोणत्या बाईला झवलास का रे? मी म्हटल नाही काकु. पहील्यांदाच झवतोय तुम्हाला. माझ बोलण ऐकुन ती अजुनच चेकाळली अन पटापट माझ्या गालाःचे अन ओठाःचे चुंबन घेऊ लागली होती. म्हणजे मी खुपच भाग्यवान आहे तुझ्या! या घोड्यासार ख्या बुल्ल्याच पहीली धार माझ्या पुच्चीने पिलीय. तुला मजा आली ना सौमित्र? मी म्हटल हो काकु मला खुपच मजा आली.

मगती म्हणाली उठ आता आई वाट पहात असेल तु झी. मग तीने माझ दीर्घ चुंबन घेतल. मगमी उठलो. तसा माझा बुल्ला सटकन तिच्या पुच्चीतुन बाहेर आला तर तो पुर्णपणे आमच्या वीर्याने बरबटलेला होता ते बघुन काकु ऊठली अन म्हटली थांब जरा मग तीने परकरने माझा बुल्ला साफ केला. अन म्हणाली आता कपडे घाल, नाहीतर तुझ्या कपड्यावर असे डाग बघुन तुझ्या आईला संशय आला असता. अन आता ही गौष्ट आप ल्या दोघातच राहील सौमित्र. परत संधी मिळाल्यावर मी तुला बोलावुन घेईन. मग मी कपडे घालुन खुशीतच तेथुन घरी निघालो.

तर मित्रांनो अशाप्रकारे माझ्या आयुष्यात मला मिळा लेला हा अनपेक्षित अनुभव, आणी तोही एका वयस्कर बाईबरोबर घडलेला पहीला संभोग.

तर मित्रांनो आपल्याला आवडल्यास जरूर कळवा.

धन्यवाद!!

[email protected]

This story माझ्या आयुष्यातील अनपेक्षित अनुभव २ appeared first on new sex story dot com

Updated: October 7, 2023 — 1:27 am