आई, मुलगी आणि मी

मित्रानो माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला एक खूपच छान गोष्ट सांगणार आहे. मी असा कधी विचार देखील केला नव्हता कि मी एका बाई ला आणि तिच्या मुलीला दोघीना पण ठोकून काढेन. पण हे माझ्या बाबतीत झाले. मी असा प्रकार केला आहे.

तर हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी साधारण पंचवीस वर्षांचा होतो. आम्ही राहत होतो त्या आपार्टमेंट मधे एक नवीनच कुटुंब राहायला आले होते. माझी काही ओळख वगैरे नव्हती त्यांच्याशी पण ऐकून होतो कि आई आणि मुलगी दोघी पण कडक माल आहेत म्हणून.

मला अजून त्यांना बघायचा योग आला नव्हता. मी योग्य वेळेची वाट बघत होतो आणि तो क्षण त्या दिवशी आलाच. त्या दिवशी मी ऑफिस वरून घरी परत आलो होतो. जिन्याने वर जात असताना त्यांच्या फ्लॅट चे दार उघडे दिसले. मी सहज जाता जाता एक नजर मारायची म्हणून तिकडे चाललो तोच त्या घरातून एक स्त्री बाहेर आली.

साधारण चाळीस वर्षाची असेल ती. गुबगुबीत पण गोरी, भरगच्च छाती, जणूं काही हापूस आंबे ठेवले आहेत कि काय असे वाटावे, कलिंगड सारखे गोल गोल नितंब, मागे सोडलेले केस अशी ती स्त्री बघून मी आवाकच झालो. मला बघताच ती पुढे आली आणि म्हणाली “नमस्कार माझे नाव शीला आहे. आम्ही इकडे नवीन आलो आहोत. मला एक मदत हवी आहे. पण कोणीही आम्हाला मदत केली नाही. तुम्ही प्लिज जरा माझी मदत कराल का?”

“हो हो का नाही. काय मदत करू सांगा?” असे विचारताच तिने मला आत येण्यास सांगतिले.

मी आत जाऊन बसताच तिने तिच्या मुलीला हाक मारली “प्रिया बाहेर ये जरा”.

आतून एक मुलगी बाहेर आली. ती तिची मुलगी होती हे मी लगेच समजलो. कारण दोघींची चेहरेपट्टी एक सारखी होती. तिची मुलगी तिच्या पेक्षा दिसायला जबरदस्त होती. उंच, गोरी, शिडशिडीत आणि जमेल तितके गोल आकाराची छाती. खांद्यावर मोकळे सोडलेले केस तिच्या सौंदर्यात अधिकच भर घालत होते. मी आता मात्र थोडा चलबिचल झालो.

तिला तिच्या मुली करीता नोकरीची आवश्यकता होती. मी त्यांना मदत करायचे मान्य केले आणि मी तिथून निघालो. तेव्हा पासून पुढे माझे त्यांच्या घरी येणे जाणे होऊ लागले. आता तर मी त्यांच्या घरातील च एक सदस्य झालो होतो. घरी त्या दोघीच राहायच्या. तिचा नवरा परदेशी कामाला असल्याने केव्हा केव्हा तो इकडे येत असे. त्यामुळे या दोघी निवांत राहत होत्या.

माझे सतत चे येणे जाणे झाल्याने माझी आणि त्या दोघींची जवळीक खूपच वाढली होती. त्या दोघी आई बहीण कमी आणि मैत्रिणी जास्त वाटत होत्या. कारण त्या दोघी खूपच मनमोकळ्या पद्धतीने एकमेकींशी बोलत असत. त्यामुळे सुरवातीस मला थोडे अवघडल्या सारखे झाले होते. पण नंतर मात्र मी पण सरसावलो. मी तर त्याच्या पेक्षा चावट डोक्याचा होतो. त्यामुळे माझे बोलणे ऐकून त्या खूप खुश होत असत. हसत असत.

त्या दिवशी आम्ही दुपारी त्यांच्या घरी असेच दंगा मस्ती करत बसलो होतो. शीला ने एक जोक मारला आणि आम्ही त्यावर हसू लागलो. ते ऐकून त्यावर कोटी करत मी तिला एक टॉण्ट मारला. मी म्हणालो “तुम्ही फक्त बोलण्यातच पटाइत आहात बघा. बाकी काही नाही”

असे म्हणताच त्या दोघी हसू लागल्या. शिला ने माझ्या हाताला जोरात एक चापटी मारली आणि म्हणाली “असे काही नाही. बोलण्यात जितकी मी पटाईत आहे ना त्यापेक्षा जास्त कृतीत आहे बर का” असे म्हणून तिने सरळ माझ्या गालाचे चुंबन घेतले.

तिच्या या अनपेक्षित कृतीने माझे डोके फिरले. हि काय करत आहे हे मला समजेना. माझा चेहरा बघून ती जोरजोरात हसू लागली आणि म्हणाली “का आता काय झाले. भंबेरी उडाली का?”

“नाही तसे काही नाही” हे माझे वाक्य पूर्ण होते ना होते तोच प्रिया तिच्या जागेवरून उठली आणि तिने माझ्या दुसऱ्या गालाचे चुंबन घेतले. आता मात्र मी खरोखर वेडा होणार कि काय असे मला वाटू लागले. त्या दोघी माझ्या कडे बघून हसू लागल्या. प्रिया म्हणाली “का बस का? कि अजून आमची करामत बघायची आहे?”

मी काय समजायचे ते समजलो होतो. मी म्हणालो “हो बघू ना का नाही?”

मी असे म्हणताच शीला माझ्या एका बाजूला आणि प्रिया दुसऱ्या बाजूला बसल्या आणि दोघीनि मला एकदम मिठी मारली. दोघींची छाती माझ्या हाताला, दंडाला लागताच मी गरम झालो. एकीची भरदार छाती आणि दुसरीची अगदी मापात असलेली छाती असा दुग्ध शर्करा योग्य माझ्यासाठी आला होता. त्या दोघीनी माझ्या मांडीवर त्यांचे हात ठेवले आणि दोन्हीकडून माझ्यावर चुंबनांचा वर्षाव चालू केला.

माझ्या मांडीवर हात फिरवत फिरवत त्यांनी माझा सोटा चोळायला सुरवात केली. माझे हत्यार केव्हाच कडक झाले होते. मला शीला ची छाती दाबू, चोकू कि प्रिया ची हेच समाजत नव्हते. मी वेड्या सारखा त्यांच्यावर तुटून पडू पहात होतो.

प्रिया ने मला जागचे उठवले आणि तिने माझी पॅण्ट काढली. शीला ने इकडे तोवर माझा शर्ट उतरवला. मी पूर्ण नग्न होऊन त्या दोघींसमोर उभा होतो. मी झटक्यात त्या दोघींचे पण कपडे काढले आणि त्यांना पण माझ्यासारखेच नग्न केले. आम्ही तिघे पण एकाच अवस्थेत आलो होतो.

शीला आता जमिनीवर बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला. दोन चार वेळा हातानेच मागे पुढे करत तिने तो चोळला आणि बघता बघता तिच्या तोंडात घातला व त्याला ती चोकू लागली. माझ्या डोक्यात झिणझिण्या चालू झाल्या. माझ्या शेजारी उभी असलेल्या प्रिया वर मी उभ्यानेच तुटून पडलो. मी तिच्या छातीला प्रचंड ताकदीने दाबायला सुरवात केली. “अरे हळू दाब ना. किती जोरात”

“मी काय करू. ते इतके छान आहेत कि मला सावरणे कठीण आहे स्वतःला. इतके छान असतात का कोणाचे?” मी असे म्हणताच ती हसली आणि तिने माझ्या मानेला पकडून माझे तोंड तिच्या छातीवर ठेवले आणि म्हणाली “माझ्या राजा, तुला जसे हवे तसे चोक. बास”

तसे म्हणताच मी अक्षरशः तिच्या छातीचा फडशा पाडायला सुरवात केली. मी चोकून चोकून तिची स्तनाग्रे लाल बुंद केली. इकडे खाली शीला एक सारखी माझा सोटा चॊकतच होती. शेवटी ती अनुभवी होती. त्यामुळे तिला नेमकी ठिकाणे माहित होती जिथे जीभ लावल्यावर पुरुष खुश होतात.

मला प्रश्न असा होता कि मी नेमके ठोकायचे कोणाला. मी विचार करत असतानाच शीला म्हणाली “आज माझी नेमकी पाळी झाली आहे. त्यामुळे तू मला आज ठोकू शकणार नाहीस. त्यामुळे आज फक्त प्रिया ला ठोकता येईल तुला”

मला काय फरक पडणार होता त्याने म्हणा. शीला ठोकून घेणार जरी नसली तरी ती बाकी सगळे करू शकत होती आणि म्हणूनच तिने माझ्या सोट्याला तिच्या तोंडात घालून घेतले होते.

थोड्या वेळात त्या दोघी बाजूला झाल्या. मला त्यांनी पाठीवर झोपवले आणि शीला ने पुन्हा एकदा माझ्या सोट्याचा ताबा घेतला. इकडे प्रिया ने माझ्या दोन्ही कडे पाय टाकले आणि ती माझ्या तोंडावर येऊन बसली. तिची गुलाबी योनी माझ्या तोंडात येताच मी तिला चाटू लागलो. ती तिची कंबर मागे पुढे करत होती. त्यामुळे योनी चाटत चाटत मधेच मी तिच्या गांडीचे भोक पण चाटत होतो. मला यातून एक जबरदस्त आनंद मिळत होता.

खूप वेळ चोकाचोकी आणि चाटाचाटी झाल्यावर त्या दोघी बाजूला झाल्या. आता प्रिया पाठीवर झोपली. शीला तिच्या जवळ गेली आणि तिने तिचे दोन्ही पाय अलगद फाकवले. तिची योनी सताड उघडी पडली आणि मला खुणावू लागली. मी पुढे सरसावलो तोच शीला ने मला खाली बसण्यास सांगितले. खाली बसताच तिने माझ्या सोट्याला हातात घेतले पुन्हा एकदा तिने तिच्या तोंडात घालून एक दोन वेळा त्याला चोकले आणि अलगद हातात पकडून प्रिया च्या योनीत सारले.

माझा सोटा हळू हळू करत तिच्या योनीत शिरला आणि त्याने योनीचे टोक गाठले. मी आता तयार होतो. मी माझे काम चालू केले. मी जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. माझे दणके जितके जोरात बसत होते तसे शीला प्रियाचे पाय जास्त फाकवत होती जेणेकरून माझा सोटा आरामात आत बाहेर करू शकेल. माझ्या सोट्याचा आकार इतका मोठा होता कि त्यामुळे होणाऱ्या घर्षणाने प्रिया च्या योनीच्या ठिकऱ्या उडत होत्या.

मधेच शीला माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन चोकत होती. त्यामुळे मला अधिकच चेव येत होता. काच काच करत मी तिची योनी मारली आणि माझा तो क्षण शेवटी आलाच. हे लक्षात येताच शीला ने मला बाजूला केले. त्या दोघी माझ्या पायाजवळ येऊन बसल्या आणि या वेळी प्रिया ने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व शीला माझ्या गोट्या चोकू लागली.

अवघ्या दोनच मिनिटात माझ्या सोट्यातून वीर्याचा कारंजा बाहेर आला आणि दोघांचं तोंडात व तोंडावर वीर्य पूर्णपणे पडले. त्या दोघीनी ते अतिशय आवडीने पिऊन टाकले. आम्ही तिघे पण पुढे थोढा वेळ तसेच शांत बसलो होतो. आम्हाला आता अजून एक मोठे कारण मिळाले होते रोज भेटण्याचे. मी तेव्हापासून रोज त्यांच्यात जाऊन त्या दोघीना ठोकू लागलो होतो.