आंटीला केली तृप्त

सदानंद  आणि मी बी.कॉमच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत होतो. मी हॉस्टेलमध्ये राहत होतो आणि सदानंद त्याच्या चुलत चुलत्याच्या घरी राहायचा. त्याची चुलत चुलती तशी लांबून नाते लागत होते. पण त्याची चुलती पस्तिशीत सुद्धा एकदम नव तरुणीसारखी दिसत होती. छातीवरचे टच्च उरोज आणि मोठे नितंब यामुळे तिचा देह कमालीचा आकर्षक दिसत होता.

आणि स्वभावाने ती खूपच प्रेमळ आणि सुसभ्य वाटत होती. मी सदानंद सोबत कधी कधी त्यांच्या घरी जात होतो. तिला पाहिले कि ती गैर वर्तनाची बाई असेल असे वाटत नव्हते. पण तिच्या आकर्षक आणि उठावदार देहाने मला आकर्षित केले होते. सदानंद माझा खूपच चांगला मित्र होता. आमच्यात सर्व काही गोष्टी शेअर केल्या जात. एक दिवस आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो.

‘रवि … आमची आंटी कशी वाटते रे तुला?’ सदानंद ने अचानक प्रश्न केला. ‘कशी म्हणजे… स्वभावाने प्रेमळ आहेतच त्या… आणि दिसायला चांगल्या वर्तनाच्या वाटतात..’ मी म्हणालो. यावर सदानंद गालात हसला. ‘का रे असे का विचारलेस?’ मी न राहता विचारले. ‘सर्वच स्त्रिया दिसतात तशा नसतात रवि … आंटी तुला आवडते का रे?’ त्याने विचारताच मला थोडे आश्चर्यच वाटले.

‘कोणालाही आवडेल असे आंटीचे व्यक्तिमत्व आहे… पण तू असे का विचारतो आहेस’ त्याच्या बोलण्याचा नेमका अर्थ मला समजत नव्हता. ‘एक दिवस मी तुला  आंटीच्या देहाचा आस्वाद घेण्याची संधी मी देतो तुला… मला माहिती आहे तुला आंटी आवडते’ सदानंद हसत म्हणाला. त्याचे बोलणे ऐकून मी चक्रावलोच. आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहतच बसलो. मी मनातून खूपच खुश झालो होतो.

मला आंटीच्या देहाचा उपभोग घेता येणार या विचारानेच माझ्या अंगात रोमांच फुलत होते. कारण तिला पाहिल्यापासूनच मी वेडाच झालो होतो. तिच्या आकर्षण आणि माधक शरीराची ओढ मला केंव्हाच लागली होती. आणि आता सदानंदचे ते बोलणे ऐकून माझा आनंद गगनात मावेना असे झाले होते. ‘साल्या अंकलच्या बायकोवरच हात टाकलास कि रे तू… कधी पासून रे चालू आहे तुझे. . ?’ मी उतावीळपणे म्हणालो.

‘एक वर्ष तरी झाले असेल.. आणि तू अंकलला पाहिले आहेसच नुसता हाडांचा सापळा आहे आणि अशा या माधक आंटीला काय सुख देणार तो, माझ्याकडून सुख मिळवून घेते आंटी’ तो म्हणाला.

आमच्या गप्पा खूप वेळ रंगल्या.. त्यानंतर मी कधी एकदा आंटी सोबत संभोग करतोय असे मला झाले होते. मी तर सदानंदच्या मागेच लागलो होतो आता. सारखे त्याला विचारत होतो ‘कधी रे माझे काम करणार, लवकरात लवकर जोडून दे ना’ असे सारखे सदानंदला मी म्हणू लागलो. एक दिवस तो आला, त्याने मला त्याच्या घरी नेले. आंटी एकटीच घरी होती. आम्ही तिघेजण बोलत बसलो.

‘आंटी… आज तू खूपच सेक्सी दिसत आहेस…’ तो तिच्याजवळ जाऊन तिच्या गालाचे चुंबन घेत म्हणाला. आंटी लाजली आणि मी देखील माझे लक्ष नसल्या सारखे केले. ‘सदानंद काय करतोस हे… अरे रवीला काय वाटेल…’ आंटी लटक्या रागात म्हणाली. ‘त्याला काही वाटणार नाही आंटी… त्याला देखील तुझ्या या यौवनाचा रस प्यायचा आहे.. तो तुझा दिवाणाच झाला आहे..’ सदानंद हसत म्हणाला.

त्याचे आंटी सोबतचे चाळे पाहून माझा बांबू प्यांटमधेच ताठला होता. आंटीचे भरदार उरोज दाबण्याची इच्छा मला झाली होती. ‘सदानंद.. तुझ्या मित्राचे हत्यार तुझ्यापेक्षा मोठे असणार…’ आंटी माझ्या फुगलेल्या प्यांटकडे पाहत म्हणाली. त्यानंतर सदानंद उठला आणि त्याने सरळ आपले हत्यार बाहेर काढले आणि आंटीच्या समोर उभा राहिला.

‘रवि तू सुद्धा हत्यार बाहेर काढून तयार हो.. ‘ आज आंटीला दोन दोन हत्यारांची चव चाखायला दयायची आहे. आंटी ने त्याचे हत्यार हातात धरले आणि त्यावरून जीभ फिरवूं लागली. ते पाहून मला स्वस्त बसवेना. मी लगेच माझी प्यांट काढून माझेही हत्यार बाहेर काढलं.

ती सदानंदचे हत्यार चोखु लागली. मी हे दृश्य समोर पहिल्यांदाच पाहत होतो. लगेच मी आंटीच्या बाजूला जाऊन उभा राहिलो. सदानंदचे हत्यार चोखत चोखत तिने माझ्याकडे पाहिले.. पण तीने सदानंदचे हत्यार तोंडातून बाहेर काढले नाही ती तशीच त्याचे लिंग चोखु लागली होती. मला मात्र तिच्या तोंडात माझा लंड देण्याची घाई चालली होती.

आणि थोड्याच वेळात तिने सदानंदचे लिंग तोंडातून बाहेर काढले ‘सदानंद म्हंटले नव्हते तुझ्या मित्राचे हत्यार तुझ्यापेक्षा मोठे असणार, बघ ते तुझ्यापेक्षा इंच भर तरी मोठे आहे ते.’ असे म्हणत ती माझ्या लिंगाला बोटाने कुरवाळू लागली आणि जवळ ओढत माझे लिंग तिने तोंडात घेतले. अंगात रोमांच उठले. तिच्या तोंडात दिल्यावर स्वर्गात गेल्यासारखे वाटू लागले.

थोड्याच वेळात असे वाटू लागले कि आता तिच्या तोंडातच माझे वीर्य सांडते कि काय.. पण आंटी आमच्या दोघांचे लिंग आळीपाळीने तोंडात घेऊ लागली. आता सदानंद चे लिंग तोंडात घेऊन चोखु लागली आणि त्याने तिच्या तोंडातच आपले वीर्य सांडले, आंटीने ते गिळून टाकले. कपड्यांनी तोंडावरचे वीर्य पुसून तिने माझे लिंग तोंडात धरले आणि चोखु लागली. आणि थोड्याच वेळात माझेही वीर्य तिच्या तोंडात पाडले.

‘काय रवि आली कि नाही मजा… ?’ सदानंद ने विचारले. ‘मजा आली रे पण…’ मी अर्धवट वाक्य सोडत म्हणालो. ‘खरेतर  आंटीच्या योनीत मला माझे लिंग घालायचे होते.’ मी माझी इच्छा व्यक्त केली. ‘अरे काळजी करू नको… आता आंटीच्या योनीत तुझा सोटा सारायला तुला मिळेल’ सदानंद हसत म्हणाला. आंटीने साडी फेडली. परकर काढला आणि फक्त चड्डीवर ती आमच्या बसली. काहीच वेळात परत आम्ही उत्तेजित झालो.

सदानंदने लगेच आंटीची निकर खाली ओढली. ती आता पूर्ण नग्न झाली होती. तिचे हंड्यासारखे नितंब आणि तिची मदमस्त योनी पाहून मी वेडाच झालो. अशी माधक स्त्री तीही नग्न अवस्थेत मी कधीच पहिली नव्हती यामुळे मला तर विस्वासच बसत नव्हता. सदानंद ने तिच्या योनीवर बोटे ठेऊन फाकवली. त्यामुळे तिची लाल गुलाबी योनी मला स्पष्ट दिसली.

आणि सदानंद तिच्या समोर गुढग्यावर बसला आणि तिच्या योनीचे चुंबन घेत जिभेने चाटू लागला. आंटी माधकपणे चित्कारु लागली. माझे लिंग उड्या मारू लागले होते. मला राहवले नाही मी लगेच तिच्या मागे जाऊन मागूनच तिचे उरोज कुस्करु लागलो. मागून बिलगल्याने माझे लिंग तिच्या नितंबांना घासत होते. तिच्या ता माधक उन्मादक स्पर्शाने माझ्या अंगात आग पेटली होती.

थोड्याच वेळात सदानंद तिच्या मांड्यामधून तोंड काढून उभा राहिला. त्या ठिकाणी मी बसलो आणि तिची योनी चाटू लागलो. तिचा दाणाहि मी माझ्या जिभेने चाटू लागलो होतो. आता तिची योनी फारच ओलीचिंब झाली होती. मी आणखीनच उत्तेजित झालो होतो. सदानंद आता तिचे स्तन मर्दन करत होता. आमच्या दोघांच्या या चाळ्यांनी आंटी चांगलीच उत्तेजित झाली होती.

‘अह्ह्ह. हाय… बास्स्स करा रे… कोणीतरी माझ्या योनीत आपले लिंग घाला… खूप वासना भडकली आहे रे..’ ती चित्कारत बेभान होत म्हणाली, आणि तशीच उताणी झोपली. ‘रवि तुझी पहिली वेळ आहे त्यामुळे तूच आधी आंटीच्या योनीत तुझा सोटासार… ‘ सदानंद मला म्हणाला. मी चटकन तिच्या माधक शरीराचा भोग घेण्यासाठी पुढे सरसावलो. आंटीने माझा सोटा आपल्या योनीवर धरला आणि मी तिच्या योनीत माझे हत्यार फस्कन सारले.

खूपच सुखद अनुभव होता तो. कमालीचा सुखद अनुभव होता. मी आता जोर जोराने तिच्या योनीत माझ्या लवड्याचे दणके मारू लागलो. सटासट माझा सोटा तिच्या योनीत खोलवर शिरू लागला होता. तिचे माधक मांसल उरोज दाबीत मी दणके देत होतो. ‘काय रवि कसे वाटते आहे.. आंटीची योनी रगडायला मजा येते कि नाही?’ रवी हसत विचारत होता.

‘हो यार.. खूपच मस्त वाटते आहे… खर्च स्वर्गात गेल्यासारखे वाटत आहे मला… आंटीला झवायला खरच खूप मजा येत आहे रे..’ मी दणके देत बेभान होऊन म्हणालो. आंटी माझ्या सोट्याचे दणके अनुभवत गालात हसू लागली. सटासट दणके देत मी तिच्या योनीत माझे वीर्य पाडले. आणि बाजूला झालो. आंटी आता सदानंदचे हत्यार घालून घेण्यास तयार होती.

लगेच सदानंद तिच्यावर स्वार झाला. तिच्या अंगावर पडून तिच्या छातीला छाती टेकवत त्याने आपले लिंग तिच्या योनीत सारले. तिच्या तोंडात तोंड घालून तो तिला झवू लागला. बेड चार चार वाजू लागला होता. आंटी हि त्याला घट्ट बिलगून त्याची जीभ तोंडात घेऊन चोखु लागली होती. खालून हात दाबत त्याचे लिंग आपल्या योनीत खोलवर सामावून घेऊ लागली.

सटासट दणके घेत तिच्या योनीतुन फेस बाहेर पडू लागला होता. एवढ्यात सदानंद तिच्या योनीत आपले वीर्य सोडून बाजूला झाला. दोघांच्या सोबत संभोग करून घेण्यात आंटीला खूपच मजा आली होती. तिला पुरेपूर सुख मिळाल्याचा अनुभव मिळाला होता.

त्यानंतर आम्ही तिघांनी मिळून नेहमी हा खेळ खेळायचे ठरवले. त्यानंतर जसा वेळ मिळेल तसे म्हणजे आठवड्यातून एकदा तरी आम्ही दोघे मिळून आंटीला मनसोक्त झवू लागलो. खरंच खूप मस्त दिवस गेले. आंटी ने पुरेपूर आम्हाला मजा दिली.