अफलातून ट्रिप

माझे आणि निशाचे अफेयर खूप वर्ष चालू होते. मी आणि ती एकाच कॉलेज मध्ये होतो. तेव्हापासून माझे आणि तिचे अफेयर चालू होते. ती एका मोठया घरातील मुलगी होती आणि मी एका सामान्य घरातील. तरीही ती मला पटली होती.

निशा दिसायला जबरदस्त आयटम होती. तिला बघितले कि समोरच्याच नाही उठला तर नाव सांगणार नाही अशी होती ती. मादक फिगर, उंची चांगली,गोरी आणि अतिशय रेखीव असा चेहरा यामुळे ती समोरच्याचा मनात लगेचच घर करत असे. तिला मी तिच्या छातीकडे बघूनच कटवले होते. तिची छाती मला प्रचंड गरम करत असे. अतिशय गोलाकार असलेली तिची छाती तिने कोणताही ड्रेस घातला तर उठून दिसत असे.

निशाला मी नियमित ठोकायचो. माझे दणके असे काही होते कि काय विचारू नका. माझ्या हिसड्यानी ती खूपच घायळ होत असे. तिच्या छातीला मी चोकून चोकून आणि दाबून दाबून खूप मोठे केले होते. तिची छाती खूपच भरलेली दिसत होती. त्यामुळे माझी चांगलीच सोय झाली होती. ती पण माझा सोटा जमेल तिथे आणि जमेल तेव्हा हलवायची, चोकून काढायची आणि मग माझ्याकडून मनसोक्त ठोकून घ्यायची.

आमचे बरे चालले होते तेव्हा माझ्या सोबत एक अशी घटना घडली कि मी जिचा कधी विचार पण केला नव्हता. मी निशा आणि तिची एक खूप चांगली मैत्रीण होती मोना ह्या दोघीना पण एकाच वेळी ठोकले.

हिवाळ्याची सुट्टी पडली होती. निशा खूपच मोठया घरातील असल्याने त्यांचे विचार पण तसेच होते. ती ट्रिप ला जायचे प्लॅनिंग करत होती. ती आणि तिची मैत्रीण मोना दोघीच फिरायला जाणार हतोय. साधारण पंधरा दिवसाचा प्लॅन होता त्यांचा. पण निशाला मला बरोबर घेऊन जायचे होते. पण ते शकय नव्हतेच. जमेहची बाजू एकच होती कि मोना सोबत होती.

मोना ला माझ्याबद्दल माहित होतेच. त्यामुळे निशाणे एक शक्कल लढवली आणि मला सोबत घेतले व मोना ला या बद्दल घरी न बोलण्याबद्दल सांगितले. अट एकच होती कि कोणत्याहि फोटोत मी असता कामा नये. मला काहीच अडचण नव्हती. मला निशा समवेत जास्तीत जास्त वेळ घालवता येणार होता त्यामुळे मी लगेच होकार दिला.

आम्ही तिघे ट्रिप ला गेलो. संघ्याकाळी हॉटेल वर जाताच मी आणि निशा एका रूम मध्ये राहिलो आणि मोना वेगळ्या. ते साहजिकच होते म्हणा. त्या रात्री मी मनावर उड उड उडालो. तिची कामवासना कशी भागवायची ते मला चांगले माहित होते. मोना हे सगळे बघून थोडी जेलस होत होती असे मला वाटत होते. पण ती माझ्याशी पण चांगलीच मिक्स झाली होती.

दोन तीन दिवस आमचा हा प्रोग्रॅम असा नीट चालू होता. त्या दिवशी मात्र आम्ही पुढील शहरात फिरायला गेलो. संध्याकाळी एका हॉटेल वर आलो. पण तिथे अडचण एक होती ती म्हणजे एकच रूम शिल्लक होती. त्यातच बाहेर थंडी इतकी होती कि दुसरीकडे रूम शोधायला जाण्या इतकाही दम आमच्यात नव्हता. त्यामुळे नाईलाजाने आम्ही ती रूम बुक केली.

रूम मध्ये गेल्यावर निशा मध्ये झोपली. तिच्या एका बाजूला मी आणि दुसऱ्या बाजूला मोना असे आम्ही एकाच मोठया बेडवर तिघे झोपलो. मोना असल्याने मला काही करता येत नव्हते. त्यामुळे आम्ही गप झोपलो. पण थोडा वेळ होतो न होतो तोच माझ्या पॅण्ट मध्ये कोणाचा तरी हात आल्याचे मला जाणवले. स्पर्शाने आणि पद्धतीने मी लगेच ओळखले कि तो हात निशाचा होता.

मी उठून बघतले तर निशा माझा सोटा तिच्या हाताने चोळत होती. मोना झोपली होती आणि इकडे हीच हा डाव चालू झाला होता. तिचा हात लागताच मी गरम झालो. मी लगेच निशा चा ताबा घेतला आणि तिच्यावर आक्रमण केले. तिच्या तोंडात तोंड देऊन मी तिचे किसिंग करू लागलो. बाहेर प्रचंड थंडी असल्याने आम्हाला एकमेकांच्या शरीराचा स्पर्श आवडत होता.

मी तिचा टीशर्ट काढला आणि तिच्या छातीवर म्हणजेच माझ्या आवडीच्या भागावर तुटून पडलो. तिचे निप्पल्स तोंडात घेऊन मी चोखायला चालू करताच तिची स्तनाग्रे कडक झाली. माझा हात तिच्या योनिवरून पण फिरू लागला होता. त्या स्पर्शाने तिची योनी कमालीची फुगीर झाली होती. आम्ही दोघे पण बेभान होऊन एकमेकांना खात होतो.

आम्ही पूर्ण रंगात आलो होतो. आम्ही एकमेकांचे कपडे काढले होते आणि एकमेकांचा आस्वाद घेत होतो. तोच शेजारी झोपलेली मोना उठली आणि आम्हाला बघून म्हणाली “तुमचे हे बरे चालू आहे. तुमची आपली सोय आहे थंडीची आणि मी आपली बिचारी थंडीत कुडकुडत पडली आहे.”

ती खूपच नॉर्मल बोलत होती. मला वाटले आम्हाला बघून ती ओव्हर रिऍक्ट होते कि काय. पण तसे काही अजिबात झाले नाही. तिला उठलेले बघून निशा म्हणाली “अग असं काय करतेस.” त्यांचे बोलणे चलूंचं होते आणि मी इकडे निशा च्या छातीशी खेळणे चालूच ठेवले होते. आम्हा दोघाना पण काहीच फरक पडत नव्हता कारण आम्ही अश्या अवस्थेत होतो कि आम्हला कोणत्याही प्रकारे संभोग करायचा होताच.

निशाचे बोलणे ऐकून मोना म्हणाली “ते ठीक आहे. पण मला पण थंडी वाजते आहे त्याचे काय?”

ती असे म्हणताच निशा म्हणाली “एक काम कर तू पण ये आमच्यात. पण तुला पूर्ण नाही मिळणार हा. थोडा वेळ थंडी घालवण्यापुरती ये तू. तेवढे मी तुझ्यासाठी अड्जस्ट करेन”

तिने असे म्हणताच मी उडालोच. माझ्यासाठी ते सरप्राइजिंग होते. निशा चे बोलणे होते न होते तोच मोना पुढे आली, तिने स्वतःचे कपडे काढले आणि तिने मला निशा च्या अंगावरून बाजूला केले. तिने मला पाठीवर झोपवले आणि माझ्या सोट्याकडे ती गेली. माझा भलामोठा सोटा बघून ती म्हणाली “आता मला अजिबात थंडी ला भिण्याची गरज नाही. इजेक्शनचं असले असेल तर काय मग मजाच ना”

असे म्हणून तिने माझा सोटा हलवायला चालू केला. नवीन हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा पण होता त्या पेक्षा प्रचंड कडक झाला. ते मला जाणवले. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. ती वर खाली करत त्या सोट्याचे कातडे हलवून मला गरम करत होती. तिने सोट्याचा ताबा घेतलेला बघून निशा जागची उठली आणि सरळ माझ्या तोंडाजवळ आली. तिने तिचे पाय फाकवले आणि ती माझ्या चेहऱ्यावर येऊन बसली.

ती माझ्या चेहऱ्यावर बसताच तिची योनी माझ्या तोंडावर आली. मी लगेचच माझी जीभ काढली आणि तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरू लागताच ती बेभान झाली. ती तिची गांड मागे पुढे करत तिला पाहिजे तशी तिची योनी चाटून घेऊ लागली होती.

इकडे मोना ने मनसोक्तपणे माझा सोटा चोकला होता. आता तिने आम्हाला बाजूला केले. “तू आता खाली झोप निशा” ती असे म्हणताच. निशा पाठीवर झोपली. मोना ने तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या उघड्या पडलेल्या योनीमध्ये तिचे तोंड घातले. तिच्या योनीला माझ्यापेक्षा जोरात ती चाटू लागली होती. ते करत असताना तिची गांड मागे सताड उघडी पडली होती. तिची गोलाकार गांड बघून मी प्रचंड व्याकुळ झालो.

ते बघून मी लगेच तिकडे गेलो आणि तिच्या गांडीवर चपट्या मारत माझी जीभ तिच्या गाडीवरून फिरवू लागलो. माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरत फिरत तिच्या सुपारी सारख्या योनीवर येत होती. तिची योनी पण निशा सारखीच गुलाबी आणि नाजूक होती. खूप वेळ मी तिची योनी चाटून झाल्यावर मला थांबणे शक्य होईना. तिच्या योनीचा आकार आणि रंग मला खुणावत होताच.

मी माझा सोटा हातात घेतला आणि हळूच मोना च्या योनीत घातला. हळू हळू करत माझा सोटा पूर्ण आत जाताच मी तिला जोरजोरात हिसडे देऊ लागलो. ती निशा ची योनी अशी काही चाटत होती कि तिला याची पर्वा नव्हती कि मोनाला ठोकत आहे. ती त्याचा आनन्द घेत होती.

मोनाची योनी मी फाडून टाकली होती. तिला माझे हिसडे सहन होत नव्हते. तिची योनी केव्हाच गळाली होती. माझा अजून शांत झाला नव्हता. त्यामुळे मी तिला बाजूला केले आणि निशा च्या योनीत माझा सोटा कोंबला. मला व निशाला एकमेकांची सवय होतीच. त्यामुळे मी प्रचंड ताकदीने तिच्यावर उडू लागलो आणि ती पण मला त्याच आवेगाने प्रतिसाद देत होती. तिची गांड उचलून ती मला माझा सोटा जास्तीत जास्त आत जाण्यास मदत करत होती. तिचा आवेग नेहमीसारखाच प्रचंड वेगवान होता. मला तेच हवे होते.

इकडे मोना आमचा डाव बघत स्वतःची योनी कुरवाळत बसली होती. खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि थोडा थोडा दोघीच्या पण योनीत त्यातील वीर्य फवारले. त्या दोघीनी पण माझा सोटा चोकून चोकून साफ केला आणि आम्ही शांत झालो. त्या रात्रभर मी त्या दोघीना मनसोक्त ठोकले. तेव्हापासून मी पूर्ण ट्रीपभर आणि गावी गेल्यावर पण त्या दोघीना नियमितपणे ठोकू लागलो होतो.