बायको आणि म्हातार्या चौकीदार चे कामसूत्र

हेलो मित्रानो या गोष्टी मध्ये एक म्हातारा चौकीदार जो आमच्या घर च्या समोर बसतो तो माझ्या बायकोला त्याचे प्रेम दाखवतो आणि माझी बायको तिला त्याच्या प्रेमाचे बक्षीस देते. मित्रानो आम्ही दोघे खूप घाण आहोत आणि आम्हाला सेक्स मध्ये काही तरी नवीन करणे खूप जास्त आवडत असते. आमच्या घर च्या समोर एका कॉलनी चा दरवाजा होता, जिथे एक म्हातारा चौकीदार बसत होता, तो रोज रात्री येत होता, त्याचे वय बहुतेक ६० वर्षे असेल आणि आम्हाला त्याच्या वर पूर्ण विश्वास होता.

एक दिवस माझे बाहेर जाण्यासाठी २ दिवसाचे प्लान बनले. मी त्याला म्हणालो कि तो रात्री आमच्या घर च्या समोर थांब आणि लक्ष ठेव, कारण माझी बायको एकटी असेल. तर तो म्हानला कि ठीक आहे आणि मग त्या रात्री तो १० वाजता माझ्या घर च्या समोर येऊन बसला होता.

मग माझ्या बायको ने त्याला रात्री चहा दिला आणि जेवण पण दिले होते, तर तो म्हणाला कि थेंक यु मेडम तुम्ही मला जेवण दिले. आमच्या वर आशी दया कधी कोणी करत नाही आणि तुम्हाला देव खूप भरून भरून देवो. मग ती म्हणाली कि काही हरकत नाही तुम्ही पण इथे आहात आणि तुम्हाला पण भूक लागली असेल, कारण तुम्ही पण एक जिवंत माणूस आहे. मग तो म्हणाला कि मेडम तुम्हाला खोटे वाटणार नसेल तर एक सांगू? ती म्हणाली सांग ना तर तो म्हणाला कि मेडम तुम्ही खूप सुंदर आहात. तुम्ही एकदम एका हिरोईन सारखे आहात आणि साहेबां चे नशीब खूप चांगले आहे.

मग त्या वर माझी बायको त्याला म्हणाली कि थेंक यु पण माझ्या पती ला हि गोष्ट कोण समजावणार? तर तो म्हणाला कि सॉरी मेडम, पण जर असे असेल तर तो मूर्ख माणूस आहे. मग माझी बायको म्हणाली कि थेंक यु जर मला आत मध्ये भीती वाटली तर मी तुम्हाला आत मध्ये झोपयला बोलवेन, माझी तुम्ही स्तुती केली म्हणून थेंक यु, मला हे ऐकून खूप चांगले वाटले. मग तो म्हणाला कि जी मेडम, पण मी काय खरे आहे ते सांगितले आहे. मग माझी बायको हसून आत मध्ये निघुन गेली होती.

आता तो म्हातारा बाहेर बसला होता, मग काही वेळ झाला आणि माझ्या बायकोने त्याला आत मध्ये यायला सांगितले होते कारण तिला भीती वाटत होती तर तो आत मध्ये माझ्या घरी गेला. तेव्हा माझ्या बायकोने नाईटी घातली होती जी तिच्या गुडघ्या पासून वर पर्यंत होती.

मग तो तिला पाहून म्हणाला कि मेडम मला माहिती नव्हते कि तुम्ही अजून पण जास्त सुंदर असू शकता म्हणून, तुम्ही तर एकदम परी सारखी वाटत आहात. मग माझ्या बायकोने म्हणले कि हो माझी स्तुती तू करत राहा, मला वाटते आहे कि तूला पण त्या बदल्या मध्ये काही तरी पाहिजे आहे, तर तो म्हणाला कि काही नाही मेडम मी खरे बोलतो आहे. मग माझी बायको म्हणाली कि नक्की काही पाहिजे नाही का, तर तो म्हणाला कि तुम्ही माझ्या साठी एवढे विचारत आहात तर फक्त एक वेळा माझ्या साठी मागे फिरा.

मग माझी बायको त्याच्या साठी मागे फिरली आणि मग ती म्हणाली कि चला कोणी तरी मला पाहायला सांगितले, माझे पती तर मला पाहत पण नाही आहेत. मग तो म्हणाला कि मेडम ते वेडे आहेत तुम्हाला कोण पहायची इच्छा करणार नाही? तर माझी बायको यावर हसली आणि मग आम्ही दोघे बोलू लागलो होतो.

आता बोलताना आम्हाला समजले कि तो एकदम एकटा होता आणि त्याचे मागे पुढे कोणी नव्हते..  मग माझी बायको त्याचे हे ऐकून म्हणाली कि मी आहे ना तुमच्या साठी, तर तो हसला आणि म्हणाला कि मेडम आता मला खात्री झाली आहे कि मी आता एकटा नाही आहे तुम्ही माझ्या बरोबर आहात. तर माझी बायको म्हणाली कि हो तू स्वतः ला कधी एकटे माणू नकोस. मी मदत करणार.

मग तो म्हणाला कि थेंक यु मेडम, मी तुम्हाला एक सांगू शकतो का? प्लीज वाईट वाटून घेऊन नका, तर माझी पत्नी म्हणाली कि काही नाही वाटणार तू बोल ना काय आहे तुझ्या मना मध्ये ते? तर तो म्हणाला कि मला माहिती आहे कि मी म्हातारा आहे आणि गरीब आहे, पण मी जेव्हा तुम्हाला पहिले तेव्हा पासून मी तुम्हाला प्रेम करू लगलो आहे. मी फक्त तुम्हाला बघायचा प्रयत्न करू लागलो आहे आणि तुमच्या बरोबर बोलायची एक एक संधी मी शोधत असतो. पण माझी नाईट ड्युटी असल्याने मी आज पर्यंत तुमच्या बरोबर बोलू शकलो नाही आहे. आज मला चान्स मिळाला आहे तर मी तुम्हाला माझ्या मनात काय आहे ते सांगून टाकले आहे. तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका. तुम्ही मला म्हणाला होता कि मी तुझ्या बरोबर आहे म्हणून मी तुम्हाला माझ्या मना मधली गोष्ट सांगितली आहे.

माझी बायको म्हणाली कि यामध्ये वाईट वाटून घेण्याचे काही पण कारण नाही आहे. तू पण एक माणूस आहेस आणि मर्द पण आहेस, प्रेम काही पैसे पाहून होत नसते आणि वय लहान असेल कि मोठे काही पण फरक पडत नाही, मोठे वय असलेले लोक असे पण जास्त समजू असतात.

मग तो चौकीदार हे ऐकून उठला नी माझ्या बायकोच्या जवळ येऊन म्हणाला कि तिचा हात माझ्या हाता मध्ये घेऊन म्हणाला कि मी खरेच तुम्हाला खूप प्रेम करतो आहे, मी तुम्हाला कधी त्रास देणार नाही आणि मी तुमच्या मूर्ख पती पेक्षा तुम्हाला जास्त खुश ठेवेन. मला तुम्ही फक्त एक संधी द्यावी. मी तुमच्या पती ला तुम्ही सोडून द्या असे म्हणत नाही आहे फक्त माझे प्रेम तुम्हाला दाखवायची एक संधी द्या जर मी तुम्हाला प्रेम देऊ शकलो नाही तर पुन्हा मी नंतर कधी तुमच्या बरोबर बोलणार पण नाही.

मग माझी बायको त्याच्चे हे बोलणे ऐकून मंद मंद हसली आणि म्हणाली कि मला एकदम नक्की खात्री आहे कि तू मला खूप खुश ठेवशील आणि मला प्रेम पण देशील. ठीक आहे मंजूर आहे. मग तो चौकीदार एकदम चकित झाला आणि मग एकदम पुढे आला आणि माझ्या बायकोला त्याने गळ्याला लावले. आता तो घाण घाण म्हातारा माझ्या गोर्या बायकोला चिकटला होता, त्याने एकदम घाम असेले कपडे घातले होते पण माझ्या बायकोला काही फरक पडत नव्हता. मग ती त्याला म्हणाली कि मला घाम असलेले मर्द जास्त पसंद आहेत.

मग तो तिला म्हणाला कि मेडम तुम्ही विचार पण करू शकत नाही कि मी किती वेळा तुम्हाला गळे भेट करण्याचा विचार केला होता. आता असे म्हणून तो एकदम वेडा होऊन माझ्या बायको च्या सर्व शरीर वर त्याचे हात फिरवत लावत होता आणि म्हणत होता कि मला केव्हा पासून तुम्हाला एकटे भेटायचे होते. मग माझी बायको हे ऐकून हसली आणि म्हणाली कि पहिले ना कि स्वप्न पण कधी तरी खरे होत असते.

मग तो म्हणाला कि हो मेडम माझे तर स्वप्न पूर्ण झाले आहे आणि आता मी तुम्हला गाला वर पप्पी करू का तर माझ्या बायकोने त्याला हो म्हणून टाकले. मग तो घाण म्हातारा चौकीदार माझ्या बायको च्या जवळ गेला आणि मग त्याने त्याच्या घाण तोंडाने माझ्या बायकोच्या गाला वर पप्पी केली होती.

मग माझी बायको म्हणाली कि बस एवढेच का बाबा मी शिकवते तुम्हाला आणि मग माझ्या बायको ने त्या म्हातार्याला आधी एक चिंगम दिली आणि स्वतः पण खाल्ली. मग तिने त्याचा चेहरा तिच्या हाता मध्ये घेतला आणि मग त्याच्या लिप्स वर कीस करू लागली.

आता माझी बायको एका घाण माणसाला कीस करत होती अन इतो पण तिला आता कीस करू लागला होता. आत तो माझ्या बायकोच्या तोंडात त्याची जीभ टाकत होता आणि माझी बायको पण तिच्या जीभे ने त्याची जीभ घासत होती. मग माझी बायको बाजू ला गेली आणि म्हणाली कि बाबा याला कीस केले असे म्हणतात, मग तो म्हणाला कि हो मेडम खूप मजा आली मला, मी एकदम पहिल्या वेळी असे कीस कोणाला तरी केले आहे.

मग माझी बायको म्हणाली कि अजून तर तुला एक लहान गोष्ट शिकवली आहे थोडा वेळ थांब आणि मी तुला पूर्ण कामसूत्र शिकवून देते आहे, हे ऐकून तो चोकिदार हसू लागला. मग माझ्या बायकोने त्याला बसायला सांगितले आणि तो बसला आणि मग ती चेंज करायला निघून गेली होती. आता तो म्हातारा माझ्या बायको ची वाट पाहत बसला होता, मग काही वेळाने जेव्हा माझी बायको पुन्हा आली तेव्हा त्याचे डोळे एकदम उघडे राहून गेले होते.

आता माझ्या बायको ने एक मिनी स्कर्ट घातली होती आणि ती फक्त तिची गांड लपवत होती आणि तिने तिच्या पाया मध्ये एक लांब हिल असलेली काळी सेन्द्ल घातली होती आणि तिने वर एक लहान स्लीवलेस टोप घातले होते. मग तिने सांगितले कि आता मला सांग बाबा मी आता कशी वाटते आहे? आता त्या चे तोंड एकदम उघडे च्या उघडे राहून गेले होते अन तो काही पण बोलू शकला नाही.

मग माझी बायको म्हणाली कि इथे ये माझ्या राजा आणि माझ्या समोर तुझ्या गुडघ्यावर बस आणि मी जसे म्हणते तसे तू कर. मग तो म्हातारा माणूस तिच्या जवळ गेला आणि माझ्या बायको च्या एकदम समोर जाऊन गुडघ्यावर बसला मग माझ्या बायकोने म्हणले कि अच्छ बाबा आता मी जसे म्हणते तसे तुम्ही करा, जर मला एक वेळा पण हात लावायचा असेल तर.

मग ती म्हणाली कि ठीक आहे कि जसे तुम्ही म्हणाल तसे असे म्हणून तो माझ्या बायको च्या समोर जाऊन बसला. मग माझ्या बायको ने तिची मिनी स्कर्ट तिच्या समोर एकदम वर केली आणि मग तिच्या पेंटी च्या वरून तिची पुच्ची त्याला दाखवत म्हणाली कि हे पाहत आहेस काय पेंटी च्या आत मध्ये, माझी पुच्ची तुम्ही तुला कशी वाटली? एवढ्या लहान स्कर्ट मध्ये दिसत तर असेल तुला माझी मिनी स्कर्ट कशी काय वाटली? मी तुझ्या साठी घालुन आले आहे.

मग तो म्हणाला कि मेंम साहेब तुमची पुच्ची तर एकदम मलाई सारखी साफ आहे आणि तुम्ही तुमच्या मिनी स्कर्ट मध्ये एक्त्रेस पेक्षा कमी वाटत नाही आहे. मग माझ्या बायकोने सांगितले कि शाबाश मला हेच ऐकायचे होते. चल आता माझ्या जवळ ये आणि मी तुझे सर्व स्वपन पूर्ण करून देते आहे. मग तो त्याच्या गुडघ्या वर माझ्या बायकोच्या जवळ गेला आणि मग माझ्या बायकोने त्याच्या हाता वर हात ठेवला आणि त्याचे तोंड तिच्या मिनी स्कर्ट मध्ये वर करून तिच्या पेंटी वर घासून टाकले. आता माझी बायको तिची पेंटी घालून तिच्या पुच्ची वर त्या म्हातार्याचे तोंड घासत होती.

काही वेळाने तीने त्या चौकीदाराचे डोके बाजूला केले आणि मग म्हणाली कि काय बाबा माझी पुच्ची वर तुला माझे डोके कसे काय वाटले? तर तो म्हणाला कि मला खूप मजा आली मेडम पण तुम्ही मला परवानगी दिली तर मी यापेक्षा जात मजा तुम्हाला देऊ शकतो आहे मी एका ब्लू फिल्म मध्ये पहिले होते, मग माझी बायको म्हणाली कि असे का म्हणजे तू ब्लू फिल्म पण पहिली आहेस तर मग ठीक आहे मला दाखव तू काय दाखवायचे आहे ते.

मग असे ऐकून तो म्हातारा माझ्या बायको जवळ आला आणि त्याने माझ्या बायको च्या पेंटी वर त्याचा हात ठेवला आणि तो तिच्या पुच्ची ला वरून घासू लागला होता. आता त्याचे बोट माझ्या पत्नी च्या आत मध्ये होते आणि ते कधी काढ तिच्या पुच्ची मध्ये पण पेंटी बरोबर घुसत होते. मग माझ्या बायको ने म्हणाले कि माझ्या राजा तुला तर खूप चांगले माहिती आहे चालू ठेव तुझे काम. मग हे ऐकून तो हसला आणि माझ्या पत्नी च्या पुच्ची वर त्याचे बोट घासत राहिला होता.

मग जेव्हा त्याला वाटले कि आता माझी बायको गरम झाली आहे तेव्हा त्याने माझ्या पत्नी ची काळी पेंटी थोडी बाजू ला केली आणि मग तो माझ्या बायकोची पुच्ची पाहू लागला आणि मग त्याने तिचे एल बोट माझ्या बायको च्या पुच्ची वर घासणे चालू करून टाकले होते, मग खूप वेळ त्याच्चे बोट असे वर खाली केले कि मग त्याने त्याचे बोट सरळ सरळ तिच्या आत मध्ये पुच्ची मध्ये घुसवले होते.

आता तो घाण चोकुदार माझ्या मस्त गोर्या हिरोईन सारख्या बायको च्या पुच्ची मध्ये त्याचे बोट घालत होता आणि मग तो हळू हळू माझ्या उभ्या असलेल्या बायको च्या पुच्ची मध्ये त्याचे काळे घाण बोट आत बाहेर करू लागला होता. आता माझी बायको खूप जास्त गरम झाली होती मग माझी बायको म्हणाली कि माझ्या राजा आता मी तापले आहे आता तुझे एक बोट मला चालणार नाही आहे आता तुझी दोन बोटे माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दे माझ्या राजा.

मग काही वेळ घासून मग त्याने त्याची २ बोटे घेतली आणि ती त्याने माझ्या बायको च्या पुच्ची मध्ये टाकली आणि मग तो त्याला हळू हळू आत बाहेर करू लागला.

आता त्या घाण माणसाचा हात माझ्या बायकोच्या पुच्ची च्या आत मध्ये जात होता. आता तो भिकारी माझी बायकोच्या पुच्ची ला खूप जोर जोराने जवत होता आणि माझी बायको आवाज करीत होती आणि आह उन्न्न्न अह्हह करीत होती आणि मग काही वेळाने माझ्या बायकोने पाणी काढले आणि मग ती म्हणाली कि आता तुझे तोंड माझ्या जवळ घेऊन ये. मग तो त्याचे तोंड तिच्या जवळ घेऊन गेला मग माझ्या बायकोने तिची पुच्ची त्याच्या तोंडावर ठेवली आणि मग आणि मग तिची पुच्ची साफ करायला सांगितले. मग तो म्हातारा पण समजला आणि मग त्याने त्याचे तोंड माझ्या बायको च्या पुच्ची वर ठेवले आणि मग तो माझ्या बायको ची पुच्ची साफ करू लागला होता.

आता त्याची जीभ माझ्या बायको च्या पुच्ची वर वर खाली होत होती. आता माझी बायको उभी होती आणि तिने तिचा एक हात त्या म्हतार्याच्या डोक्या वर ठेवला होता आणि ती त्याचे तोंड तिच्या पुच्ची  वर घासून घेत होती. आता तो माझ्या बायको ची पुच्ची खूप प्रेमाने चाटत होता. मग त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि मग त्याने ती माझ्या बायको च्या पुच्ची च्या फटी मध्ये टाकून दिली.

आता त्याची जीभ माझ्या बायको च्या पुच्ची च्या आत मध्ये आत बाहेर करू लागली होती. आता तो त्याची पूर्ण जीभ आत मध्ये टाकून देत होता आणि मग पुन्हा ती बाहेर काढून पुन्हा आत मध्ये टाकत होता. मग त्याने माझ्या बायको ची पुच्ची ला त्याच्या ओठाने पकडले आणि त्याला ओढू लागला होता. मग आता माझ्या बायको ची पुच्ची त्याच्या तोंडा मध्ये होती आणि तो कधी तिची पुच्ची ओठाने ओढत होता तर कधी तिची पुच्ची दाताने चावत होता आता माझ्या बायको ला काही सहन करता आले नाही आणि तिने मग त्या म्हातार्याच्या तोंडा मध्ये तिचे पाणी काढून टाकले होते, मग ती म्हणाली कि बाबा तुम्ही माझ्या पती ला हे सर्व काही शिकवून द्या, त्याला तर हे काही पण अजिबात करता येत नाही आहे.

मग ती म्हणाली कि आता मी माझे पाणी काढले आहे आणि तू आता माझ्या जवळ ये, मला खूप दिवसांनी कोणी चाटले नाही त्यामुळे मला खूप मजा आली होती आता मी तुला माझा कमाल दाखवते आहे. मग माझी बायको उठली आणि त्याला पण उभे केले आणि तिच्या समोर उभे करून टाकले आणि ती गुडघ्या वर आली. मग ती म्हणाली कि बाबा तुमचा लंड उभा झाला कि नाही? तर तो म्हणाला कि मेडम आता अर्धा उभा झाला आहे, वय झाले त्यामुळे जास्त वेळ लागतो आहे. मग माझी बायको म्हणाली कि काही हरकत नाही आहे माझे काम तर लंड उभे करायचे आहे माझ्या जान, अर्धा झाला तर काय झाले, माझ्या समोर कोणी जास्त वेळ ढिले राहू शकत नाही आणि तो पण आता काही वेळाने कडक होणार आहे मग ती म्हणाली कि बाबा मला एक सांगा तुम्ही कधी कोणाला लंड चाटायला दिला आहे का?

तर तो म्हणाला कि हो मेडम दोन तीन वेळा. एक वेळा जेव्हा माझा एक मित्र गावा वरून  आला होता तेव्हा तो माझ्या बरोबर राहत होता. एक दिवस आम्ही दारू पिल्या वर ब्लू फिल्म पाहत होतो. तेव्हा त्याने माझ्या समोर त्याचा लंड काढला आणि मुठ मारू लागला होता मग त्याचा लंड पाहून मी पण माझा लंड बाहेर काढला अन मग तयार झालो होतो.

मग त्यांने माझा लंड पहिला आणि त्याने माझा लंड हाता मध्ये घेतला आणि मग काही वेळ हलवून त्याने माझा लंड त्याच्या तोंडा मध्ये टाकून दिला होता आणि तो चोकू लागला होता. ते माझे पहिल्या वेळी होते आणि मी पटकन त्यच्या तोंडात वीर्य काढून दिले होते. मग त्यने माझा लंड २ वेळा चोकला होता.

मग माझी बायको म्हणाली कि काही हरकत नाही आहे. बघ मी तुला मस्त रिती ने दाखवते आहे. असे बोलून तिने  लवडा तिच्या हाता मध्ये घेतला आणि मग म्हणाली कि या लंड चा टोपा आता मी चाटून तुला दाखवते. आता माझ्या बायकोने तिच्या जीभे ने त्याचा लवडा चाटायला सुरुवात केली होती. आणि मग ती म्हणाली कि बघ कसे लंड ला तोंडात घेऊन चोकले जाते. आणि असे म्हणून तिने तिचे तोंड उघडले आणि मग ती त्याचा लंड तिच्या तोंडा मध्ये आत घेऊन गेली. मग तिने लवडा एक आंबा सारखा चोकायला सुरुवात केली आणि ती बरोबर त्याला आत बाहेर पण करीत होती.

आता ती पूर्ण लंड आत घेऊन टाकत होती आणि मग तो पुन्हा पूर्ण बाहेर काढत होती. मग ती थांबली आणि मग त्या ला म्हणाली कि बाबा यातून थोडा घाण वास येतो आहे, साफ नाही केले आहे का? तर तो म्हणाल कि नाही मेडम, माहिती असते तर केले असते, आता तुम्हीच याला साफ करून टाका.

मग ती बाथ रूम मध्ये गेली आणि साबण घेऊन आली आणि त्या घाण काळ्या लंड ला साफ करू लागली होती. मग ती म्हणाली कि हे बघा बाबा आता तुमचा लंड एकदम मस्त झाला आहे आणि सुगंध येतो आहे. मग असे म्हणून तिने पुन्हा लंड हाता मध्ये घेतला आणि त्याला पुन्हा हलवू लागली होती. आता त्याचा लंड एकदम ताठला होता मग माझ्या बायको ने म्हणाले कि बाबा आता तो उभा होणार आहे मी म्हणले होते ना? मग तो म्हणाला कि हो मेडम पाहू या आता तुम्ही काय करता आहात? मग माझ्या बायको ने ऐकले आणि मग तिने त्या माणसाचा लंड वर तिचे ओठ ठेवले आणि त्याचा उभा ४ इंच लंड पूर्ण तोंडात घेतला.

आता तिच्या मस्त लिप्स मध्ये तो काळा आणि लहान लंड आत मध्ये जात होता. मग ती खाली बसली आणि एकदम रंडी सारखी त्याचा लंड आत मध्ये घेऊ लागली होती. मग तो म्हणाला कि वाह माझी जान तुम्ही किती मस्त आहे? माझा लंड आज पर्यंत एवढा कधी पण ताठला नव्हता, तू चोकताच माझा लंड उभा झाला आहे. तुझ्या तोंडा मध्ये माझा लंड आत मध्ये जाताना खूप चांगला वाटत आहे. आता माझे मन करत आहे कि तुला रात्र भर माझा लंड देत राहू आणि चोक माझा लंड, जानेमन माझा एक पण थेंब वाया जाऊ देऊ नको. आता हे ऐकून माझी बायको त्याचा लंड आता जोर जोराने चोकत होती, आता त्यावेळी एक म्हातारा माणूस आणि एक जवान स्त्री चे मिलन होत होते आणि माझी बायको तिची सर्व मर्यादा तोडून त्या म्हातार्या माणसाचा लंड तिच्या तोंडा मध्ये घेत होती.

मग काही वेळ असे केले आणि मग तो म्हातारा म्हनला कि मेडम आता माझे निघणार आहे. माझ्या बायकोने हे ऐकले आणि पटकन त्याचा लंड बाहेर काढला आणि त्याला बाहेर काढून तिच्या तोंडा जवळ हलवू लागली होती. मग त्या चौकीदाराने जोर जोराने माझ्या बायको च्या हाता मध्ये दोन चार झटले दिले आणि त्याने माझ्या बायको च्या तोंडा वर त्याची पिचकारी काढून टाकली होती. आता माझ्या बायकोचे तोंड त्या म्हातार्याच्या वीर्य मुळे भरून गेले होते आणि मग ते दोघे उठले आणि सोफ्यावर गेले. मग माझी बायको म्हणाली कि वाह बाबा इतका माल निघाला कि मजा आली मला खूप जास्त.

मग तो म्हणाला कि मेडम तुम्ही तर खूप चांगला लंड चोकत होता आणि मला पण खूप मजा आली. मला असे वाटत होते कि जणू मी स्वर्ग मध्ये विहार करतो आहे आणि तुम्ही एक अप्सरा आहे आणि माझा लंड चोकत आहे. तुम्हाला याचा खूप अनुभव आहे असे मला वाटत आहे. मग माझी बायको म्हनाली कि हो बाबा मी माझ्या लग्न झाले त्या आधी खूप लंड चोकले आहेत कधी बोय फ्रेंड चे तर कधी अनोळखी माणसाचे लंड मी चोकले आहेत. मी तर अनेक वेळा फक्त पैसे पाहिजे म्हणून अनोळखी लोकांचे लंड चोकले आहेत आणि मी त्या वेळी एक पिचकारी चे ५००० रुपये घेत होते. मग त्याने म्हणाले कि कि वाह मेडम तुम्ही तर एकदम खरो खर खूप मोठी रांड निघाला आहे. मला असे अजिबात वाटत नव्हते. मग माझी बायको म्हणाली कि आज साठी बस एवढेच, आता आपण खरी जवाजवी पुढच्या वेळी करायची आहे. मित्रानो त्या नन्तर काही दिवसांनी तो म्हातारा त्याच्या गावाला निघून गेला आणि माझ्या बायको चे ते स्वप्न अर्धे राहून गेले आहे.