धंदेवालीची फसगत पडली पथ्यावर

मी कॉलेज ला जात होतो. माझा स्वभाव तसा फारसा बोलका वगैरे काही नव्हता. त्यामुळे मला फारसे मित्र देखील नव्हते. मित्र नव्हते म्हणजे तुम्हला लक्षात आले असेलच कि मैत्रणी असायचा प्रश्नच नव्हता मला.

वयात तर मी केव्हाच आलो होतो पण मला अजून जे पाहिजे होते ते मिळाले नव्हते. कारण नैसर्गिक गोष्टी कोणाच्या हातात नसतात. त्यामुळे वाढत्या वयानुसार येणाऱ्या सगळ्या भावभावना मला पण होत्याच. मला काहीपण करून आता संभोग करायचा होता. पण मुख्य अडचण हि होती कि मला मुलगी मिळणार कशी. पटवून ठोकणे हा विचार देखील मी करू शकत नव्हतो कारण माझा अबोला स्वभाव.  बाकी दिसायला मी तसा बरा होतो.

मी खूप विचार केला यावर. पण काही केल्या उपाय सापडत नव्हता. एव्हाना मूठ मारून मारून माझा दंड खूपच फुगला होता आणि माझा सोटा पण रोजच्या केवळ  मागे पुढे हाताने हलण्याने वैतागला होता.

शेवटी मी ठरवले कि आता  एका धंदेवालीलाच ठोकायचे. माझ्या घरापासून थोड्याच अंतरावर त्यांची वस्ती होती. मी आजवर कधीही तिकडे गेलो नव्हतो. केवळ बाहेरून म्हणजे बाहेरच्या रस्त्यावरून जाता येता दिसायचे तितकेच मी बघितले होते. खरी गम्मत तर आत होती. कारण माझे बरेच मित्र तिथे जाऊन आले होते. मी त्यांच्याकडून आतील जादुई दुनियेची बातमी तशी ऐकली होती म्हणा.

एके दिवशी माझ्या घरातील सगळे काही कामा निमित्त परगावी जाणार होते. माझ्यासाठी हा सुवर्ण क्षण होता. मी हि संधी दवडायची नाही हे मनोमन केव्हाच ठरवले होते. घरातील जाताच मी लवकर रात्रीचे जेवण आटोपले आणि निघालो माझ्या कामगिरीवर.

माझा हा पहिलाच अनुभव असल्याने तशी माझी छाती धडधडत होती म्हणा. पण माझ्या सोट्या साठी मी हे धाडस करायला चाललो होतो. मी चालत चालत त्या मुख्य रस्त्यावर आलो. रात्र झाली असल्याने अंधार होता. त्यातच थंडीच्या दिवसामुळे अंधार लवकर आणि गडद पडला होता. माझ्यासाठी ते बरेच होते म्हणा. मी अंदाज घेत घेत चालत होतो. मुख्य रस्त्याच्या एका बाजूने फूट पाथवरून मी बघत चाललो होतो.

रस्त्याच्या दुतर्फा गडद मेकअप, तंग किंवा खूपच छोटे कपडे घालून खूप बायका आणि मुली उभ्या होत्या. येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांकडे बघून त्या अश्लील हावभाव करत होत्या. त्यांना खुणावत होत्या. संभोगासाठी उद्यूक्त करत होत्या. मी ते आशाळभूत नजरेने बघत होतो.

मी चालत असताना अचानक एका बाईने मला खसकन तिच्याकडे ओढले आणि म्हणाली “काय बसणार का माझ्या सोबत?”

तिचा तो प्रश्न ऐकून माझ्या पायाखालची जमीन सरकली. तिला तसेच ढकलून मी पुढे चालू लागलो. मी हळू हळू करत आत शिरायचे ठरवले कारण असली खजिना तर आतल्या गल्लीत होता. मी दबकत दबकत आत शिरलो आणि माझा खजिना उघड झाला. उंचच उंच इमारती मधे जमतील तितक्या मुली आणि बायका होत्या. काही अगदीच खालच्या दर्जाच्या होत्या तर काही खूपच देखण्या होत्या. कोणाला बघू नि कोणाला नको असे झाले होते मला.

मी आता निर्णय घ्यावा असे मला वाटू लागले. पण घाई गडबडीत निर्णय घेणयापेक्षा अजून थोडे पुढे जावे असे मला वाटले आणि मी पुढे गेलो. गल्लीच्या कोपऱ्याला एक पांढऱ्या रंगाच्या साडीत एक बाई उभी होती. साधारण पस्तीस वय असावे असे मला वाटले. रस्त्यावर अंधारात ती एकटीच उभी होती. चकचकीत अंगाबरोबर बसलेल्या साडीमुळे तिचे शरीर खूपच उठून दिसत होते. तिची फिगर अतिशय मादक होती. चेहऱ्याला गडद मेकअप करून देखील तिचे सौदंर्य त्यातून उठून दिसत होते.

मी तिच्याकडे बघत असतानाच तिने तोंड वळवले आणि माझ्याकडे पाठ करून उभी राहिली. मोठया गळ्याचे पांढरे ब्लाउज तिची गोरीपान पाठ उघडी करून दाखवत होते. तिच्या नितंबाच्या आकाराकडे तर मी टकमक बघू लागलो. ब्लाउज च्या बाजूने तिचे टरारलेले उरोज मला खुणावू लागले होते.

मी तिच्याकडे रोखून बघू लागलो. मी तिच्याकडे जाऊन तिला विचारायचे असा विचार करत असतानाच ती पुन्हा एकदा फिरली आणि माझ्याकडे तिचे तोंड झाले. माझ्याकडे तिने रोखून बघितले आणि मला हाक मारली “काय रे येतो का माझ्याबरोबर?”

मी भांबावलो. ते बघून ती पुढे आली आणि माझ्या जवळ येऊन तिने सरळ माझ्या सोट्याला हात लावला आणि म्हणाली “काय रे पहिल्यांदा आला का इथे?”

“हो हो पहिल्यांदाच आलो आहे” मी असे म्हणताच ती हसली आणि म्हणाली “चल मग माझ्या बरोबर. तुला जन्नत ची सैर करून आणते”

असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसू लागली. मला अवघडल्या सारखे झाले. “तुम्ही किती रुपय घेणार?” मी विचारले.

“जास्त नाही रे घेणार तुझ्याकडून फक्त पाचशे रुपये दे बस” ती म्हणाली.

माझ्यासाठी पाचशे रुपय खूपच जास्त होते. पण ती दिसायला कमालीची मादक होती आणि तिची फिगर प्रचंड मादक होती. त्यामुळे मला स्वतःवर ताबा ठेवणे कठीण होत होते. हो नाही करत मी शेवटी तयार झालो.

तिने माझा हात पकडला आणि ती मला तिच्या खोलीत घेऊन गेली. खूप मोठी नाही किंवा खूप छोटी नाही अशी तिची खोली होती. थंडी असल्याने फॅन ची गरज नव्हती नाही तर तिकडे उकडून जीव गेला असता माझा इतके सामान होते. तिने मला बसायला सांगितले.

ती आत गेली आणि तिने मला पिण्यासाठी पाणी आणले. मी नको म्हणताच ती म्हणाली “चल पैसे काढ”

“आधीच पैसे कसे काय देणार मी?” मी असे म्हणताच ती जोरजोरात हसू लागली आणि म्हणाली “तू खर्च पहिल्यांदा आला आहेस. अरे इथे असेच असते. आधी पैसे आणि मग काम”

मी पैसे काढून देताच ती म्हणाली “तुला काय हवे आहे म्हणून तू इथे आला आहेस?”

“मला एका सुदंर स्त्री सोबत संभोग करायचा होता म्हणून मी इथे आलो आहे” मी असे म्हणताच तीने माझ्याकडे हलके स्मितहास्य दिले.

तीने मला जागचे उठवले आणि तिचा हात माझ्या गळ्यात घातला आणि म्हणाली “तुला आज त्या पेक्षा चांगला अनुभव देते बघ मी”

मला त्याचा नेमका अर्थ समजला नाही. पण मला त्याची फिकीर नव्हती कारण तिचे उरोज माझ्या छातीवर येऊन विसावले होते. तिच्या छातीच्या स्पर्शाने माझे कधीही न वापरलेले हत्यार केव्हाच मोठे झाले होते. माझे डोके बधिर झाले होते. ते बघून तिने तिचे ओठ माझ्या ओठावर ठेवले आणि त्याच क्षणी मी तिच्यावर स्वःताला झोकून दिले.

तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करत करत मी माझे हात तिच्या साडीला मोकळे करण्यात वापरू लागलो. तिच्या साडीचा पदर खाली पडताच तिच्या ब्लाउज मधून बाहेर पडू पाहणाऱ्या तिच्या उरोजांचे वरून दर्शन मला झाले. ती काही नवी नवेली मुलगी नव्हती जी बुजेल. त्यामुळे ती अगदी निवांतपणे जे चालू आहे ते होऊ देत होती.

मी तिच्या ब्लाउज ची हुक काढली आणि अवघ्या क्षणात तिची छाती मोकळी केली. भूमिती मध्ये जसा गोल काढतात तसे गोलाकार असलेलं तिचे उरोज बघून मी व्याकुळ झालो. तिची स्तनाग्रे तर आधीच कडक होऊन पुढे आली होती. ते बघून मला थोडे आश्चर्य वाटले. पण मी तिकडे दुर्लक्ष करून तिच्या छातीवर तुटून पडलो. बेभान होऊन मी तिच्या स्तनाग्रांना चोक चोक चोकत होतो.

तिने सरसर करत माझे कपडे उतरवले आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझा सोटा तिने तिच्या हातात घेतला आणि तो हलवू लागली. माझ्या सोट्याला तो नवीन स्पर्श भलताच आवडला होता. तो डोलू लागला होता. मला कधी एकदा माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबतो असे झाले होते. त्यामुळे मी पण तिची साडी झटकन सोडली आणि तिला नग्न करतच समोर जे दिसले ते बघून मी हबकलोच.

साडी फेडतात मला अपेक्षा होती ती एका सुंदर गोऱ्यापान योनीच्या दर्शनाची. पण बाहेर आले ते एक भलेमोठे हत्यार. म्हणजे मी जिच्याशी संभोग करायचे म्हणत होतो ती एक स्त्री नसून लिंग परिवर्तन केलेला पुरुष होता. मी सपशेल फसलो होतो. पण मला या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते कि ती इतकी देखणी कशी काय असू शकते. त्यातच मला आता काहीही करून संभोग करायचाच होता त्यामुळे मी माझे विचार बाजूला ठेवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. माझ्याकडे दुसरा पर्याय पण नव्हता म्हणा.

ती जमीवर बसली आणि तिने माझे हत्यार तिच्या तोंडात घेतले. तिला चोकायचा अनुभव दांडगा होता. तिने अगदी व्यावसायिक पद्धतीने माझा सोटा चोखायला सुरवात केली. दाताचे अजिबात व्रण न लागता ती माझा सोटा मागे पुढे करत चोकत होती. आणि मी आह आह करत कण्हत होतो.

थोड्याच वेळात मी तिला उठवले आणि ती तिच्या गुडघ्यावर बसली. तिच्या गांडीचे भोक माझ्यासमोर आले होते. मी माझा सोटा चपळाइ करत तिच्या गांडीच्या भोकात कोंबला. तिच्या कमरेवर हात ठेवला आणि जोरजोरत मी दणके देऊ लागलो. माझा तो पहिलाच अनुभव होता. मला तिची गांड खूपच जास्त आवडली होती. मी जोरात तिच्यावर हिसडे देत होती आणि ती त्याच जोरकसपणे तिची गांड मागे पुढे करत मला प्रतिसाद देत होती.

खूप वेळ माझी कंबर मागे पुढे करून झाल्यावर माझा तो सुवर्ण क्षण आला आणि मी माझ्या हत्यारातून वीर्याचा फवारा तिच्या गांडीत सोडला. तिची गांड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेली आणि मग मी शांत झालो.

कपडे घालून मी बसताच ती माझ्या जवळ आली आणि म्हणाली “मग काय साहेब कसा वाटलं आमचा आजचा अनुभव? एकदा तरी आठवण आली का बाई ची?”

मी हसलो आणि म्हणालो “मी बाई कडे गेलो नाही तेच बरे झाले. नाही तर या स्वर्ग सुखास मुकलो असतो मी.इथून पुढे मी नेहमी तुझ्याकडेच येत जाणार बघ हे नक्की.”