दोन काकूंनी केले सँडविच

बारावी ची परीक्षा देऊन मी सध्या घरीच होतो. रिजल्ट लागण्यास अजून खूप अवकाश होता. त्यामुळे मी निवांतच होतो. माझी घरची परिस्थिती बेताचीच होती. खाऊन पिऊन सुखी लोक होतो आम्ही. आम्ही राहत होतो ती वस्ती पण तशीच होती. अगदी सर्वसामान्य लोकांची. आमच्या घराशेजारीच नेने काकू राहत होत्या. साधारण चाळीशीच्या असतील त्या. त्यांचे आमच्या घरी येणे जाणे नेहमी व्हायचे.

नेने काकू मूळच्या मुबंई च्या होत्या. त्यामुळेच त्यांचा स्वभाव एकदम बिनधास्त होता, वागणे बोलणे चलने फिरणे राहणे सगळ्याच बाबतीत त्या मोकळ्या ढाकळ्या स्वभावाच्या होत्या. त्या घरी आल्या कि नेहमी माझ्याशी गप्पा मारत असत. माझी चेष्टा मस्करी करत असत. तिला नेहमी माझे गाल ओढायची सवय होती. मधेच कधी तर ती मला लाडाने चापट देखील मारायची. मी आपला गप बसायचो.

मी आता सिनियर कॉलेज ला जाणार होतो. सिनियर कॉलेज ची मजा कशी असते, काय काय करता येत इत्यादी अनेक गोष्टी त्या मला नेहमी सांगत असत. मी आपला त्यांना कधी सिरिअस घेतले नाही. त्यांचे मिस्टर कोणत्या तरी संस्थेत छोट्या पदावर काम करत असत. एकदम साधा बिचारा माणूस. मला नेहमी प्रश्न पडे कि हि एकटी मॉडर्न आणि ही नवरा इतका साधा. कस काय हिने लग्न केले याच्याशी.

बहुतेक वेळा नेने काकू साडी आणि स्लिव्हलेस ब्लाउज घालायच्या. माझ्या मनात त्यांच्या बद्दल वाईट काही नसले तरी एक मात्र नक्की होते कि त्या दिसायला खूप मादक होत्या. त्यात त्यांचा स्वभाव खट्याळ. त्यामुळे त्या अधिकच मादक वाटायच्या. स्लिव्हलेस मधून दिसणारे त्यांचे गोरेपान दंड त्यांचे सौंर्दयावर चार चांद लावायचे. या वयात चाळीशीचा ओंघळपणा त्यांच्यात अजिबात दिसत नव्हता. त्यामुळे मलापण त्यांनी केलेला खट्याळपणा आवडायचा.

पण शेवटी त्या माझ्यापेक्षा वयाने मोठया होत्या त्यामुळे मी काही चुकीचा विचार करू धजत नव्हतो.

एक दिवस आम्ही असेच गप्पा मारत असलो असताना त्यांनी अचानक मला विचारले “काय रे पिंटू, तुला कोणी गर्लफेंड आहे कि नाही?”

मी थोडा चमकलोच. “नाही नाही. मी तसले काही करत नाही.”

यावर त्या जोरजोरात हसू लागल्या. “अरे पिंटू या वयात गर्लफ्रेंड करणार नाहीस तर मग काय म्हतारा झाल्यावर करणार का?” असे म्हणून त्या निघून गेल्या.

त्या दिवशी त्यांच्या घरातून हसण्याचा जोरजोरात आवाज येत होता. मी सहज बघून येऊ म्हणून त्यांच्या घरी गेलो आणि दार वाजवले. नेने काकू दार कधी उघडतील याची वाट बघत मी उभा होतो. दार उघडले आणि बघतो तर काय….नें काकूंऐवजी कोण्या वेगळ्याच बाई ने दार उघडले. स्टार्च केलेली साडी, मोकळे सोडलेले केस आणि डोक्याला गॉगल अश्या पेहराव्याची ती गोरी बाई पाहून मी अवाकच झालो. माझा कावरा बावरा चेहरा पाहून ती हसतच म्हणाली “तू पिंटू ना रे?” मी पुन्हा दचकलो.

“तुम्हाला माझे नाव कास काय माहित आणि तुम्ही आहेत तरी कोण?”

“हा हा. अरे मी नेने काकूंची मैत्रीण सुजाता. तू येताना तिने तुला खिडकीतून पहिले होते. आणि तिनेच मला तुझी गम्मत करायला सांगितली. सॉरी सॉरी” असे म्हणून तिने मला आत येण्यास सांगितले.

मी आत येऊन खुर्चीवर बसलो. नेने काकू पण बाहेर आल्या आणि माझ्याकडे बघून हसू लागल्या. नेहमी प्रमाणे त्यांनी माझा गाल ओढला हे सांगायला नकोच. मी संकोचून बसलो. सुजाता समोर असे वागणे बरे नाही असा विचार माझ्या मनात आला. सुजाता माझ्या समोरच  बसली होती. साधारण नेने काकूंच्या वयाचीच ती होती. पण हि तर नेने काकूंपेक्षा देखील दिसायला उजवी होती.

बोलण्याच्या ओघात मला समजले कि सुजाता आणि नेने काकू  बालपणीच्या मैत्रिणी होत्या. सुजाता अजूनही मुंबईतच होती आणि अर्थातच त्यामुळे ती खूपच मॉडर्न होती. एका कंपनीत ती कामाला होती. काही दिवस सुट्टी असल्याने ती नेने काकूंकडे सुट्टीसाठी आली होती. त्या खूप वर्षांनी नेने काकूंना भेटत होत्या त्यामुळे दोघीही भलत्याच खुश झाल्या होत्या. थोडा वेळ बसून मी माझ्या घरी परतलो आणि माझ्या कामात लागलो.

संध्याकळी अचानक माझ्या घरी नेने काकू आल्या आणि माझ्या घरातल्याना म्हणाल्या “अहो  अचानक नेने काकांना काही काम लागल्याने ते आज घरी येणार नाहीत. उद्या दुपारीच घरी येतील. आणि नेमकी माझी मैत्रीण घरी अली आहे. घरात आम्ही दोघीच महिला एकट राहणे सुरक्षित नाही. तेव्हा आज कृपया पिंटू ला आमच्या घरी झोपण्यास पाठवून दिले तर बरे होईल”. घरातल्यांनी होकार दिला.

रात्री मी माझ्या घरी जेवण केले आणि साधारण ९.३० च्या दरम्यान मी नेने काकूंकडे झोपण्यास निघालो. दोघी पण जेवून नुकत्याच बसल्या होत्या. नेने काकूंचे घर तसे फार मोठे नव्हते. दोनच खोल्या होत्या. थोडा वेळ आम्ही टीव्ही बघितला. काही वेळाने आम्ही झोपायचे ठरवले. “पिंटू तू इथेच बस. आम्ही कपडे बदलून येतो” असे म्हणून दोघी आतल्या खोलीत गेल्या.

पाच मिनिटात त्या बाहेर आल्या. दोघीनीही पारदर्शी छोटे गाऊन घातले होते. त्यातून त्यांचे आकार पूर्णपणे उठून दिसत होते. त्यांना तसे बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली होती. मी काही क्षण दोघींकडे बघतच राहिलो.

ते बघून सुजाता म्हणाली “असे काय बघतोस. कधी बाई बघितली नाहीस का?”

“नाही तसे काही नाही. पण….. ” असे म्हणून मी गप बसलो. तशी ती हसली.

नेने काकूंच्या घरी दोघेच असल्याने त्यांच्याकडे झोपण्यास दोघांपुरतेच अंथरूण होते.

“आपल्याला आहे त्यावरच तिघांना एड्जस्ट करून झोपावे लागेल” नेने काकू म्हणाल्या.

मध्ये झोपण्यास त्या दोघी अजिबात तयार नव्हत्या आणि बळीचा बकरा म्हणून मला त्या दोघींच्या मध्ये झोपण्यास भाग पडले. मी बर्मोडा आणि बनियान वर होतो त्यामुळे मला गरम होण्याचा प्रश्नच नव्हता.

लाईट काढली आणि आम्ही झोपी गेलो. मी डोळे मिटून पडलो होतो. पण या दोघीच्या गप्पा चालूच होत्या. हळू हळू त्यांच्या बोलण्यात चावटपणा आला. नेने काकू मला म्हणायला “अरे पिंटू, तुला गर्लफ्रेंड नसेल तर तुझं कस काय चालत सगळं? कि आपला हाथ जगन्नाथ?” असे म्हणून दोघी हसू लागल्या.

मी थोडा लाजलोच पण नाईलाज होता.

अश्याच दोघी माझी मस्करी करत होत्या आणि अचानक सुजाताने माझ्या अंगावर तिचा पाय टाकला. ते बघून नेने काकूंनी पण दुसऱ्या बाजूने त्यांचा पाय टाकला. ते बघून मी म्हणालो “अरे हे काय करताय तुम्ही?”

“अरे काही नाही रे पिलू. तुला एक नवीन खेळ शिकवतोय. बघ तुला मजा येते कि नाही” असे म्हणून नेने काकूंनी त्यांचा हात माझ्या छातीवरून फिरवण्यास सुरवात केली.

एके बाजूने त्या आणि दुसरीकडून सुजाता माझ्या छाती आणि पोटावरून हात फिरवू लागल्या. मला होणाऱ्या गुद्गुल्यांची जागा आता गरमपणाने घेतली होती. मला काही तरी वेगळेच होत होते. थोड्याच वेळात सुजाताच्या हात माझ्या बनियान मध्ये गेला आणि ती माझी स्तनाग्रे कुरवाळू लागली. हे कमी काय म्हणून नेने काकूंनी त्यांचा हात आता माझ्या बर्मोडा वर नेला आणि माझ्या सोट्यावरून फिरवू लागल्या.

कोण्या बाईचा मला झालेला हा पहिलाच स्पर्श होता आणि ते पण एकदम माझ्या सोट्याला. एक सेकंदात माझा सोटा कडक झाला आणि वळवळ करू लागला. मला आता मजा येऊ लागली होती. सुजाताने आता माझ्या गाळाचे चुंबन घेत घेत तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले होते आणि नेने काकू माझ्या सोट्याशी खेळात होत्या. मला तसेच पाठीवर झोपवून त्या दोघी उठल्या. दोघीनी मिळून मला पूर्ण नागडे केले.

सुजाताने तिचा गाऊन बाजूला काढून फेकला आणि तिचे मदमस्त उरोज्यांमध्ये माझे तोंड खुपसले. मला श्वास घेता येत नव्हता पण तिला त्याची फिकीर नव्हती. नेने काकूंनी आता माझा कडक झालेला सोटा त्यांच्या हातातून हलवत हलवत त्याच्या तोंडात घेतला आणि त्या माझा चोकोबार करू लागल्या.

मला हा प्रकार खूपच आवडला होता. आज त्यांच्या बोलण्यातून मला समजले कि सुजाताची नेमकी आजच पाळी झाली होती. त्यामुळे ती संभोग करणार नाही असा काही तरी ती बोलत होती. पण मी माझ्याच नशेत होतो.

आता नेने काकूंनी त्यांचा गाऊन काढला आणि त्या पण माझ्या सारख्या पूर्ण नागड्या झाल्या. त्या दोघीना पण मी अश्या अवस्थेत बघून कासावीस झालो होतो. काकू जमिनीवर पाय फाकवुन पडणार होत्या. तोवर सुजाता म्हणाली “मला पण याचा लंड चोकू दे ना. बघू तरी कोवळा लंड कसा लागतो ते” असे म्हणून तिने माझा सोटा तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात केली. थोडा वेळ चोकून झाला आणि तिने माझा सोटा हातात घेऊन नेने काकूंच्या योनीत खुपसयाला सुरवात केली

नेने काकू जुन्या खेळाडू असल्याने माझा सोटा लीलया त्यांच्या योनीत गेला. मी माझी कंबर मागे पुढे करून त्यांना रेमटू लागलो. माझा पहिलाच अनुभव असल्याने मी खूपच उत्तेजीत झालो होतो आणि माझी ताकदही प्रचंड लागत होती. काच काच करून मी तिची योनी बडवत होतो, हातानी त्यांचे बॉल जोरात दाबत होतो. इकडे सुजाता मला तिचे उरोज माझ्या तोंडात देऊ पाहत होती. मध्ये मध्ये तिला पण मी चुंबन देत होतो.

काही वेळ झाला आणि माझे वीर्यपतन झाले. मला ते थांबवणे शक्य झाले आणि आणि नेने काकूंची योनी माझ्या वीर्याने झाकून गेली. ते बघून नेने काकू पण खुश झाल्या. “आज किती वर्षांनी मी असा संभोग केला” नेने काकू म्हणाल्या. आणि आम्ही तिघे पण शांत झालो.

ती पूर्ण रात्र आम्ही हा खेळ खेळत होतो. सुजाताला मी ठोकू शकलो नव्हतो पण नेने काकू आता कायमच्या माझ्या झाल्या होत्या. पुढच्या सुट्टीला सुजाताला पण ठोकून काढेन असे आश्वासन मी दिले आणि आम्ही पहाटे कधी तरी झोपी गेलो.