फळफळलेल्या जवानीची आग

त्या दोघांना मी अनेकदा छतावर एकांतात पाहिले होते. त्यांचे चाळे पाहून त्या दोघांचे शरीरसंबंध असावेत असा मला संशय आला होता. सुरुवातीला माझ्या मनात कुठल्याही प्रकारची वाईट भावना नव्हती. पण तिला नखरे करताना पाहिले त्यानंतर मात्र माझ्या मनातहि तिचा उपभोग घेण्याची इच्छा उत्पन्न झाली होती. ती दोघे म्हणजे माझ्या घरा शेजारी राहणारा आदित्य आणि त्याची मोठी वाहिनी संजना. आदित्य माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान होता.

संजना वीस वर्षाची अतिशय देखणी तरुणी होती. एक वर्षांपूर्वी तिचे लग्न झाले होते. तिचा नवरा नोकरी निम्मित बाहेरगावी रहात होता. संजना रंगाने गोरीपान होती. तिचे डोळे बोलके आणि काळेभोर होते. लालबुंद होणारे गाल चेहरा इतका सुंदर होता कि कोणीही तिला पाहतच राहील. छातीवरचे गोळे अतिशय उठावदार आणि भरगच्च होते. कंबर नाजूक आणि खाली मोठे नितंब यामुळे ती खूपच सेक्सी दिसत होती.

तिची भरदार मदमस्त जवानी पाहून मी घायाळ झालो होतो. कुणी कुणाला जाळ्यात ओढले याची कल्पना मला नव्हती. पण नवरा जवळ नसल्याने संजनानेच आदित्यला जाळ्यात ओढले असावे असे माझे मत होते. कारण आदित्य तसा घाबरट स्वभावाचा होता. मी त्याला लहानापासून ओळखत होतो. वहिनीला तो मिठीत घेण्याचे धाडस करेल असेल मला वाटत नाही.

पण मी संजनाच्या माधक देहाचा उपभोग घेण्यासाठी आतुरलो होतो. रोज संध्याकाळी दोघे छतावर यायची. कोपऱ्यात त्यांचे प्रणय चाळे सुरु असायचे. मी लपुन त्यांचे चाळे पाहायचो. त्यांचे ते सर्व पाहून मी रोमांचित होत होतो. माझा लवडा प्यांट मधेच उड्या मारायचा. आदित्यला स्वतःच्या वहिनीबरोबर प्रणय करताना पाहून मी उत्तेजित होत होतो. त्याच्यासारख्या घाबरट मुलाने वाहिनीच्या देहाचा उपभोग घ्यावा हे मला पटत नव्हते.

मला एखादी वहिनी नव्हती म्हणून बरे नाहीतर मीही असे काहीतरी करून बसलो असतो. संजनाला मिठीत घेऊन तो तिचे उरोज चोखत होता ते पाहून मी बैचेन होत होतो. संजना हि निर्लज्जा सारखी त्याच्या मिठीत सामावून प्रणय चाळे करत होती. आमच्या दोघांच्या घराचे छत एकमेकांना लागूनच होते. मी आडोश्याला उभा राहून दोघांचे हे चाळे पहात होतो. त्यांचे पाहून आजूबाजूला कोणती तरुणी पटते का याचा प्रयत्न करायचो पण कोणीच पटली नाही. मी संजनाकडे खूप आकर्षित झालो होतो.

मी संजनाला पटवण्यासाठी तिच्या घरी जाऊ लागलो. तिच्याशी गोड गोड बोलून पाठवण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण ती मला जास्त भाव देत नव्हती. आदित्य माझ्यापेक्षा तब्बेतीने किरकोळ होता. मी धष्ट पुष्ट असतानाही ती मला भाव देत नव्हती. तिला कसे पटवावे हेच मला समजत नव्हते. माझ्या डोक्यात त्यांना रंगेहात पकडायचे आणि तिची इज्जत जाऊ नये म्हणून मी कोणाला सांगू नये म्हणून तिच्याकडे शरिर सुखाची मागणी करायचे असे मी ठरवले.

मी रोज संध्याकाळी छतावर लपून बसायचो ते कधी येतात याची वाट पाहत होतो. दोन तीन दिवस गेले ते मला दिसले नाहीत. पण मी तिच्या शरीराचा दिवाना झालो होतो. तिच्याशी कधी एकदा संबंध करतो असे झाले होते. आणि चौथ्या दिवशी ती दोघे आली. मि लपून त्यांचे चाळे पाहू लागलो. तिचे मांसल गोळे बाहेर काढून त्याने मनसोक्त चोखले, हे पाहून माझा दांडा उड्या मारू लागला. संजनाने आपला गाऊन वर केला आणि चड्डी काढली. तिची केसात दडलेली योनी पाहून माझी कानशिलच गरम झाली.

आदित्य तिच्या योनीत आपला लवडा घालायच्या अगोदर मी त्यांच्या समोर जाणार होतो. व्यभिचार करताना त्या दोघांना पकडले तर ते काहीच बोलू शकणार नाहीत हे मला माहिती होते. तसा आदित्य तिच्या योनीवर आपला लवडा टेकवून आत घालू पाहतो तोवर मी लगेच त्यांच्या समोर उभा राहिलो. मला पाहताच दोघांची तारांबळ उडाली. संजना तर चटकन उठून गाऊन खाली करत उभी राहिली.

‘राज प्लिज याबद्दल… कोणाला काहीच सांगू नको…’ आपली कपडे घालत आदित्य मला म्हणाला. ‘मी हात जोडते तुम्हाला… कुणाला काही बोलू नका… यापुढे असे काही होणार नाही…’ संजना देखील थरथरत्या आवाजात विनवणी करू लागली. मी लगेच फुगलो. ‘काय रे… वहिनी सोबत असले चाळे करतोस.. तुला लाज नाही वाटत… ?’ आदित्यला दरडावून विचारले.

‘सॉरी राज यापुढे असे होणार नाही’ आदित्य घाबरत म्हणाला. दोघेही चांगलेच घाबरले होते. संजनाच्या पुष्ट स्तनांकडे पाहत मी म्हणालो ‘बऱ्याच दिवसापासून तुमचे हे चाळे पाहत होतो. आजवर कोणालाही सांगितले नाही. तुम्हाला जर इज्जत वाचवायची असेल तर माझे काम करावे लागेल’ वाक्य अर्धवट ठेवून मी थांबलो. संजनाकडे मी पहातच होतो. तिच्याकडे पाहून माझा लवडा कमालीचा ताठला होता.

‘तुझे कोणते काम करायचे आम्ही?’ दोघांनी एका सुरात विचारले. ‘तुमच्या या खेळात मलाही सामील करून घ्यावे लागेल, म्हणजे संजना मला तुझ्याशी सेक्स करायचा आहे. आणि नाही दिलात तर मग मी सांगेल.’ मी धाडस करून म्हणालो. मी तिथून निघून आलो. त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहत होतो. माझ्या दांड्या ची फडफड चालूच होती. थोड्यावेळाने मी परत छतावर आलो. आदित्य आपली इज्जत वाचवण्यासाठी त्याच्या वहिनीला माझ्या सोबत सेक्स करायला परवानगी द्यायला तयार झाला..

संजनाला परपुरुषाकडून झवून घेण्याची चटक लागलेली होती. तिनेच आदित्यला स्वतःकडे आकर्षित करून घेतले असावे. आदित्य म्हणाला मी वहिनीला पाठवून देतो तुझ्या खोलीत. त्याचे बोलणे ऐकून मी खूषच झालो. ‘ठीक आहे मी वरच्याच खोलीत आहे पाठवून दे लवकर तिला. तिला झवले कि बस्स मी कोणालाही काही सांगणार नाही. दोघेही हवे तेंव्हा आपण तिच्याकडून आपली कामवासना शमवून घेऊ.’ मी आदित्यला म्हणालो.

तो खाली निघून गेला. मी टॉवेल गुंडाळलेला बाजूला केला. संजना माझ्या खोलीत येणार आणि मी तिच्या जवानीचा आस्वाद घेणार या विचारानेच माझा लवडा उड्या मारू लागला होता. तिच्याशी संभोग करण्याच्या विचारानेच माझे अंग गरम झाले होते. माझा दमदार लवडा तिला दाखवायचा होता आणि शरीर सुख देण्यात मी किती चांगला आहे असे आला सिद्ध करायचे होते. क्षणाक्षणाला मला तिचे उरोज दाबण्याची, तिच्या मांसल गोऱ्यापान योनीत माझा लवडा घालण्याची इच्छा माझ्या मनात वाढत होती या विचारानेच मी खूप व्याकुळ झालो होतो.

काही वेळातच दुसरा गाऊन घालून संजना वरती आली. तिचे उठावदार मोठे उरोज गाऊन मधून सुद्धा भरदार पणाचे दर्शन देत होते. तशी तिची नजर माझ्या लवड्याकडे गेली. त्याचवेळी मी तिचा हात धरला आणि म्हणालो ‘बस ना घाबरू नकोस. कुणालाच काही कळणार नाही.’ संजना डोळे फाडून माझ्या ताठरलेल्या लवड्याकडे पहातच होती. यावरून असे वाटत होते कि तिला माझा लवडा आवडला असावा.

मी तिचे उरोज दोन्ही हातात धरून कुरवाळू लागलो. तिच्या मांसल मदमस्त स्तनांचा स्पर्श होताच माझ्या अंगात वीज संचारली. माझा लवडा आणखीनच उड्या मारू लागला. ‘हाय… तुमचा तर…’ असे म्हणत तिने माझ्या लवड्यावर हात ठेवला. ती भलतीच चालू होती. ‘संजना खूप मजा येईल तुला माझा लवडा तुझ्या योनीत घालून घेतलास तर..’ मी उतावळेपणाने म्हणालो.

‘तू तुझ्या दिराला विसरशील, केंव्हापासून मी तुझ्यावर फिदा होतो, कधी तुझ्याशी संबंध करायला मिळतील यासाठी आतुर झालो होतो.’ असे म्हणत मी तिचे स्तन चोळू लागलो. तीहि आनंदाने आपले स्तन माझ्याकडून कुस्करून घेत होती. तिचे स्तन दाबताना मला खूपच मजा येत होती. आता तिचे स्तन मोकळे करून मी चोखायला सुरुवात केली. तशी ती चित्कारत होती. एका हाताने ती माझा लवडा हातात धरून कुरवाळीत होती.

‘जरा पुढे सरका ना..’ माझा लवडा पुढे ओढत म्हणाली. मी पुढं सरकलो तिने आपला गाऊन वर केला. तिची योनी पाहून मी धुंदच झालो. तिने आत निकर घातलीच नव्हती. तिच्या ओठांचे रसपान केले आणि मी खाली वळलो. तिची योनी पाहून मी अधीर झालो होतो. ‘संजना गाऊन काढून खाली अंथर आणि उताणी झोप’ मी म्हणालो. तिने लगेच गाऊन काढून खाली अंथरला आणि उताणी झोपली.

तिच्या भरदार आणि गोऱ्यापान मांड्या पाहून मी भारावूनच गेलो होतो. तिची योनी बोटांनी चोळू लागलो. तिची योनी ओलसर झाली होती. तीही आता माजावर आली होती. माझाही लवडा आता पाणी सोडू लागला होता. आता वेळ घालवण्यात काही अर्थ नव्हता. तिच्या योनीत घालून घुसळायची वेळ आली होती. तिच्या योनीवर मी माझा मोठा लवडा ठेवला. ‘आह… घाला आत….. तुमच्या मोठ्या लवड्याने माझ्या योनीची आग विझवून टाका.

तिचे भरदार उरोज दाबत मी तिच्या योनीत माझा लवडा घुसवू लागलो. माझा लवडा तिच्या बुळबुळीत झालेल्या योनीत आत शिरू लागला. ती आनंदाने चित्कारली. मी तिच्यावर झोपलो आणि तिच्या उरोजावर माझी छाती टेकवली आणि खालून दणके देऊ लागलो. तिला घट्ट मिठी मारून तिला झवू लागलो. तिनेही आपल्या मांड्या फाकवुन मला साथ दिली. मांड्या फाकवल्यामुळे माझा लवडा तिच्या योनीत खोलवर रुतत होता. कचाकच दणके मारत तिला झवू लागलो.

‘हाय… तुमच्या लवड्यात तर भलताच दम आहे.. मस्त वाटत आहे…’ आणखी करा असे म्हणत ती चित्कारत होती. संजना आनंदाने बडबडत होती. माझा वेग वाढत होता. जवळपास पाच मिनिटातच तिच्या पुचीतून पाणी पाडले आणि माझ्या वीर्याची धार तिच्या योनीत सोडली. ती तृप्त झाली होती. तिची फळफळलेल्या ज्वानीची आग मी विझवली होती.