हस्ताक्षर सुधारणा पडली पथ्यावर

शाळेत असल्यापासूनच मी अभ्यासात हुशार होतो. सतत नंबर येत असे माझा. त्यामुळे माझे सगळीकडे कौतुक जरा जास्तच होत असे. पण याचा अर्थ असा नव्हता कि मी बाकी गोष्टीत हुशार नव्हतो. मी सगळ्यातच पुढे होतो.

दिसायला पण मी तितकाच चांगला होतो. उंच, सावळा रंग, खेळात तरबेज आणि सतत पुढे पुढे असायची सवय यामुळे सगळ्यांच्या मनात लगेचच घर करत असे. त्यामुळेच कदाचित वर्गातील खूप मुली माझ्या मागे लागलेल्या असायच्या. पण मी मात्र कोणाला भीक घालत नव्हतो.

असे करत करतच माझे कॉलेज चे जीवन चालू होते. घरची परिस्थिती काही फार चांगली नव्हती. त्यामुळे आर्थिक ओढाताण होत होतीच. त्यातून काही तरी मार्ग काढणे आवश्यक होते. खूप विचार केला मी यावर तेव्हा एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली. माझे हस्ताक्षर खूपच चांगले होते. मी लिहिलेले वाचताना लोक म्हणायचे कि जणू काही टायपिंग च केले आहे असे वाटते. त्यामुळे मी हस्ताक्षर चा क्लास चालू करायचा ठरवले.

त्या नुसार मी क्लास चालू केला आणि बघता बघता मला खूपच आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला. खूप लहान मुले आणि मुली माझ्याकडे क्लास ला येत होती. बऱ्यापैकी मला चार पैसे पण मिळू लागले होते. दिवस चांगले चालू होते माझे तसे.

एके दिवशी मी दुपारी काही काम नव्हते म्हणून निवांत बसलो होतो. तेव्हा अचानक एक मुलगी आली माझ्या क्लास मध्ये. साधारण चोवीस वर्षाची असेल ती. खूपच देखणी होती ती. गोरी तर होतीच ती पण तिची शरीरयष्टी एखाद्या नटीला लाजवेल अशी होती. सलवार कमीज मध्ये आलेल्या त्या मुलीला बघून मी डोळे वटारून च बघू लागलो.

हिरव्या रंगाच्या तंग सलवार कमीज मध्ये तिची फिगर उठून दिसत होती. तिच्या ड्रेस चे फिटिंग खूपच चांगले होते. त्यामुळे तिच्या छातीचा घेर उठून दिसत होता. तोतापुरी आंबे ठेवल्यासारखे तिच्या छातीचे उरोज बाहेर आले होते. त्यातून तिच्या निप्पल्स चे दर्शन देखील होत होते मला. तिची लेगिंग्स खूपच घट्ट असल्याने तिच्या गांडीला आणि मांड्याना ती चिकटून बसली होती. त्यामुळे तिला बघताच क्षणी माझी वासना जागी झाली.

“तुम्हीच संतोष का?” तिने मला विचारले.

तिच्या छातीकडे नजर हळूच रोखत मी म्हणालो “हो मीच. बोला काय काम होते?”

“नमस्कार. माझे नाव रेखा आहे. मी कॉलेज ला शिकते. पण माझे हस्ताक्षर खूपच बेकार आहे. म्हणून तुमच्याकडे क्लास लावायला मी आले आहे.” ती मला म्हणाली.

आजवर माझ्याकडे सगळी लहान मुलेच होती. हि पहिली मोठी विद्यार्थी होणार होती माझी. त्यामुळे मी थोडा गोंधळलेला तर होतोच पण त्या पेक्षा जास्त उत्सुक होतो. कारण रेखा सारखा माल माझ्याकडे शिकायला येणार म्हणजे माझी चैनीच होती ना.

मी तिला सगळी माहिती दिली. त्यावर ती म्हणाली “संतोष. माझी एक अडचण आहे. माझे घर इथून थोडे लांब आहे. त्यामुळे मला रोज इथे येता येणार नाही. तुम्हाला मला माझ्या घरी येऊन शिकवावे लागेल. तुमची जी फी असेल ती मी देईन. प्लिज”

मी होकार दिला आणि तिच्या घरी येऊन शिकवण्याचे आश्वासन दिले. मी तिच्या घरी जाऊन तिला शिकवायला चालू केले देखील. रीना आणि तिची आई दोघीच घरी राहत होत्या. त्यातच तिची आई जॉब ला असल्याने बाहेर च असायची. सुरवातीस ती माझी ओळख होऊ पर्यंत थांबली होती. पण नंतर मात्र घरी मी आणि रेखा दोघेच असत असू.

रेखा दिसायला जितकी आयटम होती त्याच्या पेक्षा जास्त बुद्धीने मठ होती. तिला काही केल्या गोष्टी समजत नव्हत्या. त्यामुळे तिला खूप वेळा समजावून सांगून देखील तिच्या हस्ताक्षारात काही फरक पडला नव्हता. मी फक्त तिच्या शरीराकडे बघून तिला सहन करत होतो. तिची छाती बघून माझा सोटा मला शांत बसू देत नव्हता. मी तिला माझ्या डोळ्याने रोज ठोकत होतो.

बाकी वागण्यात म्हणालात तर ती खूपच बिनधास्त होती. आता तर आमची चांगलीच ओळख झाली होती. त्यामुळे ती माझ्याशी नको तितकी जवळीक करत होती. त्यातच घरी आम्ही दोघेच असत असल्याने काही विचारायची सोय नव्हती. जाता येता चिमटा काढणे, केस ओढणे, चपटी मारणे असे प्रकार आमच्यात केव्हाच चालू झाले होते.

त्या दिवशी मी नेहमी प्रमाणे शिकवताना तिला म्हणालो “रेखा मुळात तुला पेन कसा पकडायचा तेच लक्षात येत नाही. त्यामुळे तुझे हस्ताक्षर नीट येत नाही. तुझा हात त्यामुळे नीट वळत नाही”

“मग माझा हात धरून शिकव ना. एवढं लेक्चर देण्या पेक्षा” ती म्हणाली.

त्याच सरशी मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या पाठीमागे गेलो. ती स्टूल वर बसली होती. तिच्या मागून मी तिच्या हातावर माझा हात ठेवला आणि तिला पेन कसा पकडायचा ते दाखवले आणि हळू हळू करत आम्ही लिहू लागलो. तिच्या हाताला माझा स्पर्श होताच माझा सोटा जागा झाला. तिच्या खूपच जवळ मी गेलो होतो. मी खाली झुकलो असल्याने माझे तोंड तिच्या चेहर्याच्या जवळ आले होते.

माझा श्वास तिच्या मानेवर जात होता. मी गरम झालो होतो आणि तिला पण माझी इतकी जवळीकता आवडली होती. मी हळूच माझा हात तिच्या खांद्यावर ठेवला आणि तिला काही बाही सांगत माझा हात फिरवू लागलो. मी थोडे धाडस करत माझे ओठ तिच्या मानेवर नेले आणि बोलताना माझ्या ओठांचा स्पर्श तिच्या मानेला होईल अश्या बेताने बोलू लागलो. ती काही बोलली नाही. मी धाडस करणार तेवढ्यात तिची आई आली आणि मी थांबलो.

दुसऱ्या दिवशी तिने मला लवकरच बोलावून घेतले होते. ती म्हणाली “मला कालच्या सारखेच शिकव प्लिज. नीट समजते मला”

मी लगेच तिच्या जवळ गेलो आणि तिचा हात पकडला. काही तरी सांगत सांगत मी आज माझा हात सरळ तिच्या खांदयावर ठेवून हळू हळू करत तिच्या छाती कडे नेऊ लागलो. माझा हात मी तिचा विरोध होत नाही ते बघून सरळ छातीवर ठेवला आणि तिला रगडु लागलो. माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या छातीला होताच ती गरम झाली.

ती सरळ झाली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात पकडला आणि म्हणाली “हा पेन कसला आहे बघू जरा. त्याला पकडता येते का मला जरा बघूया चल” ते म्हणत ती जागची उठली आणि तिने माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली.

माझी पॅण्ट उतरवून ती माझा सोटा जोरजोरात हाताने हलवू लागली, चोळू लागली. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी पण झट झट तिचा ड्रेस उतरवला आणि तिला पूर्ण नग्न केले देखील.

तिला नग्न करताच मला तिच्या अतिशय मादक देहाचे दर्शन झाले. मी व्याकुळ झालो होतो. मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि आमची चुमाचाटी चालू झाली. रसरशीत असलेले तिचे ओठ मी शब्दशः चावून काढत होतो, त्यांना चोकत होतो. माझे हात तिच्या भरदार छातीला जोरजोरात दाबत होते, त्यांना कुस्करत होते. तिची स्तनाग्रे मी बोटाच्या चिमटीत पकडून जोरजोरात बाहेर ओढत होतो.

मी लगेच तिच्या स्तनाग्रांना माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. मी चोकू लागताच ते विव्हळू लागली. खूप वेळ चोकून झाल्यावर तीने मला बाजूला केले. तिने खाली बसकण मारली आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. त्याला तोंडात घेऊन चोखायला चालू करताच माझा सोटा इतका मोठा झाला कि मला क्षणभर असे वाटले कि हा फुटेल कि काय. मी स्वतःला कसे तरी सावरले.

मी माझे पाय वाकवून जमले तितका आत माझा सोटा घालत होतो. तिच्या केसांना पकडून तिच्या तोंडाला ठोकत होतो. खूप वेळा चोखाचोकी झाल्यावर तिला मी उठवले आणि बेडवर झोपवले. तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेऊन तिच्या उघड्या योनीत माझा भलामोठा सोटा कचकन कोंबला आणि जोरजोरात तिला हिसडे मारू लागलो. माझं आवेग प्रचंड होता. तिची योनीच्या ठिकऱ्या उडत होत्या.

काच काच करत मी तिला ठोकून काढत होतो आणि तिला मला प्रचंड आवेगाने तिच्यावर ओढून घेत होती. तिच्या योनीच्या मी चिंध्या केल्या होत्या आणि मग शेवटी मी तसेच माझा सोटा तिच्या योनीत फर्रर्रर्रर्र करून गाळला.तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे माखून गेली आणि आम्ही दोघे शांत झालो. तिच्या योनीत तसाच थोडा वेळ सोटा ठेवून मी तिच्यावर पडून होतो. प्रचंड घामेघूम झालो होतो आम्ही दोघे पण.

आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेतच होतो. आम्ही दोघे शांत झालो असलो तरी आमचे मन काही शांत झाले नव्हते. पण रेखाची आई येण्याची वेळ झाली असल्याने आम्ही कपडे घातले आणि हस्ताक्षराचा क्लास चालू केला. तेव्हा पासून मी रोज लवकरच तिच्याकडे जाऊ लागलो होतो. आधी तिला मी ठोक ठोक ठोकत होत आणि मगच पुढे क्लास चालू करत होतो. त्यामुळे तिचे हस्ताक्षर पण चांगले सुधारत होते आणि आमची खाज पण चांगलीच भागत होती.