कामुक मॅगझीन

सर्व वाचक मंडळींना माझ्याकडून नमस्कार. मी आज तुम्हा सर्वांसमोर माझ्या जीवनातील एक सत्य घटना कथेच्या रुपात सांगणार आहे.

कथेवर जाण्यापुर्वी मी तुम्हाला माझ्या बद्दल थोडंसं सांगते. जेणेकरून ह्या कथेत तुम्हाला अधिक रुची वाढेल. माझं नाव प्रिया आहे, आणि मी माझ्या डिग्री च्या शेवटच्या वर्षात शिकते आहे.

माझं कॉलेज माझ्या घराजवळच होतं, त्यामुळे मला कसलीच अडचण नव्हती. माझ्या घरात मी, माझा मोठा भाऊ आणि आई-बाबा राहतात. घरी सर्व जण आता भैयाच्या लग्नाच्या गोष्टी करत आहेत.

तसंही आता त्याचं लग्नाचं वय झालेलंच होतं. आम्ही दोघे भाऊ-बहीण एकमेकांशी खूप जवळ होतो. प्रत्येक गोष्ट एकमेकांना सांगायचो. एकदा कॉलेजमध्ये एका मुलाने मला प्रोपोज केलं,

दुसऱ्या दिवशी त्याने स्वतःच येऊन माझी माफी मागितली. मला काय झालं काहीच समजेना, नंतर भैयाने मला सांगितलं की भैयाने त्याचा क्लास घेतल्यामुळे त्याने दुसऱ्या दिवशी येऊन माफी मागितली.

एका दिवशी घरात कुणी नव्हतं. मी एकटाच होते, म्हणून मी फक्त ब्रा आणि पॅन्टीज वर होते. मी सहजच भैयाच्या खोलीत गेले, त्याने त्याच्या खोलीत कॅमेरा लावून ठेवला होता.

हे घरी आम्हाला कुणालाच माहीत नव्हतं. मी त्याच्या खोलीत जाताच मला काही मॅगझीन दिसली. मी त्यांना हातात घेऊन पाहिलं तर त्यात नागड्या बायांचे फोटो होते.

मी त्या मॅगझीन हातात घेऊन वाचू लागले. मॅगझीन वाचतेवेळी माझा दुसरा आपोआपच माझ्या पॅन्टीजवर जात होता. मी पॅन्टीज वरूनच माझ्या पुच्चीला खाजवू लागले.

नंतर मी अधिकच उत्तेजित होऊन माझ्या पॅन्टीजमध्ये हात टाकला आणि एक बोट पुच्चीमध्ये घुसवून आत-बाहेर करू लागले. थोड्याच वेळात माझं वीर्य निघालं, आणि मी शांत पडले.

शांत झाल्यावर मग मी भैयाच्या त्या मॅगझीन योग्य जागी ठेवून बाहेर आले. आणि आपल्या खोलीत जाऊन बसले. दुसऱ्या दिवशी घरात कुणीही नसताना भैया माझ्या खोलीत आला.

त्यावेळी मी एक पुस्तक वाचत होते. मला पाहून भैया जवळ येऊन बसला आणि मला म्हणाला, “मग आवडली का नाही तुला कालची मॅगझीन?”

हे ऐकून मी तर जाम पेचात पडले. कारण काल तर त्यावेळी घरामध्ये कुणीच नव्हतं, मग भैयाला कसं काय माहिती मॅगझीन बद्दल. मला वाटलं, मॅगझीनची जागा बदलली असल्याने त्याने मला असं विचारलं असावं.

म्हणून मग मी त्याला म्हटलं, “कोणती मॅगझीन म्हणतोयस तू?”

हे ऐकून तो आपला मोबाईल बाहेर काढून हसू लागला. मला काही समजायला मार्गच उरला नव्हता. मी काय बोलू हे पण मला समजत नव्हतं.

एकीकडे मनात माझी चोरी पकडली गेल्याचं दुःख होतं तर दुसरीकडे भावाने मी काल काय केलं, हे पाहिलं असेल का? हा विचार.

मला गप्प झालेलं पाहून भैया म्हणाला, “तुला आठवलं का मी आठवण करून देऊ मॅगझीन बद्दल?”

तरी पण मी गप्पच, मग भैयाने त्याच्या फोनमध्ये एक व्हिडिओ लावला आणि फोन माझ्याकडे केला. ते पाहून मी तर जाम परेशान झाले. त्या व्हिडीओ मध्ये मी काल काय केलं, ते सर्व रेकॉर्ड झालेलं होतं.

हे कसं झालं, कधी झालं मला काहीच समजत नव्हतं. आता मात्र मी माझी मान खाली घालून भैया समोर चूप बसले होते. तेवढ्यात भैया म्हणाला, “तू माझ्या खोलीत कशाला गेली होतीस?”

मी काय उत्तर देऊ त्याच्या या प्रश्नाला. तो पुढे मला म्हणाला, “काल तुला हे सर्व करताना लाज वाटली नाही, आणि आज तू माझ्या समोर अशी गप्प होऊन बसली आहेस.”

आता मला काहीतरी बोलणं भाग होतं. म्हणून मग मी भैयाला म्हटलं, “मी तर सहजच तुझ्या खोलीत गेले होते, पण मग ती मॅगझीन पाहून मला माहित नाही मला काय झालं?”

त्यावर भैया अजून माझ्या जवळ येत म्हणाला, “ठीक आहे, जे झालं ते काही नाही. ह्या वयात हे सर्व होतं. पण तू तुझं ध्यान अभ्यासावर ठेव.”

मग मी त्याला म्हणलं, “हो भैया पण काल त्या मॅगझीन मध्ये तसे चित्र पाहून काय झालं कळलंच नाही रे मला.”

हे ऐकून तो मला म्हणाला, “पण तू काल अशी घरात फक्त ब्रा आणि पॅन्टीजवर का फिरत होतीस?”

इथे मात्र मी फसले होते, ह्याचं उत्तर तर माझ्याकडे नव्हतं. मी पुन्हा एकदा गप्प झालेलं पाहून भैयाने आपला हात माझ्या मांडीवर ठेवला आणि मला म्हणाला, “तू माझ्याशी प्रत्येक गोष्ट बोलू शकतेस. मला माहित आहे ह्या वयात असं घडतं.”

हे बोलून त्याने आपला हात माझ्या मांडीवर फिरवायला सुरू केलं. काल ती मॅगझीन पाहिल्या पासून माझ्या मनात एक वेगळंच काहीतरी चालू होतं.

मी लगेच भैयाला म्हटलं, “मला त्या मॅगझीन सारखीच दुसरी मॅगझीन मिळेल का पाहायला?”

हे ऐकून भैयाने लगेच आपल्या खोलीत जाऊन दुसरी मॅगझीन सोबत घेऊन आला. तो येताच मी त्याच्या हातातून ती मॅगझीन पटकन घेतली, आणि पाहायला सुरुवात केली.

ह्या मॅगझीन मध्ये पहिल्याच पानावर एक बाई पूर्ण नागडी होऊन तिने एक हात आपल्या स्तनांवर ठेवला होता आणि दुसरा आपल्या पुच्चीवर. ही मॅगझीन मला कालच्या मॅगझीन पेक्षा जास्त कामुक वाटू लागली.

मी पलंगाच्या मधोमध बसलेली होते आणि भैया माझ्या बाजूला बसून माझ्या सोबतच ती मॅगझीन पाहत होता. अगोदर मी मॅगझीन मधील सर्व चित्र पाहून टाकले आणि मग नंतर सुरुवातीपासून वाचायला सुरू केलं.

पहिल्याच पानावर त्यांनी बाईला संतुष्ट कसं करावं हे सांगितलेलं होतं. एक तर अगोदरच त्या मॅगझीन मधील कामुक चित्र पाहून मी उत्तेजित झालेली होते.

आणि आता हे वाचून मग अजूनच उत्तेजना यायला लागली. मी चोर नजरेने भैयाकडे पाहिलं, तर भैया पण आपल्या हाताने बुल्ला चोळत होता. मग माझ्या मनात आता भलतेच विचार यायला लागले.

मी ती मॅगझीन वाचत वाचत माझ्या टॉपची वरची दोन बटणं काढली. वरची बटणं काढल्याने आता माझा क्लीवेज साफ दिसू लागला. मी भैया समोर थोडं खाली वाकून बसले, जेणेकरून भैयाला माझे स्तन पाहायला सोपं होईल.

पण भैया तर मॅगझीन मध्ये पार बुडालेला होता, तो त्या मॅगझीन वाचत आपल्या बुल्ल्याला हातात घेत होता. त्याला मी इथे असल्याने काही जास्त फरक पडणार नव्हता.

मग मी सुद्धा त्याच्या समोरच आपल्या स्तनांना दाबू लागले, हळूच एक हात खाली नेऊन पुच्चीवर फिरवू लागले. थोड्या वेळाने भैया फार उत्तेजित झाला, आणि तो माझ्या खोलीतून निघायला तयार झाला.

मी त्याला थांबवलं आणि म्हणाले, “भैया आता कुठे चाललास, थांब ना अजून थोडा वेळ.”

एवढं बोलून मी माझा दुसरा हात लगेच पुच्चीवर नेला. भैयाला माझा इशारा समजायला वेळ लागला नाही. त्याने लगेच मला पकडून पलंगावर झोपवलं. आणि एखाद्या जनावरसारखं माझ्या अंगावर चढला.

भैया आता थांबणार नव्हता हे मला त्याच्या वर्तणुकीवरून समजलं होतं. मला पण हेच तर हवं होतं. म्हणून मी काहीच नखरे न करता सरळ भैयाच्या सोबत होऊन त्याला प्रत्येक गोष्टीत मदत करू लागले.

त्याला माझे कपडे काढण्याची काहीच गरज भासली नाही, त्याने कपड्यांवरून माझ्या स्तनांना चोळायला सुरुवात केली. भैया खूप आक्रमक होऊन माझ्या देहाशी खेळत होता.

तो माझे स्तन दाबत आपले ओठ माझ्या ओठांवर ठेवून चुंबन देऊ लागला. मी पण पुढे होऊन भैयाचं शर्ट वर उचलून काढून टाकलं. भैयाचं शर्ट काढताच त्यांनी माझा टॉप वर करून माझे स्तन मोकळे करून टाकले.

मी घरीच असल्याने आज ब्रा घातली नव्हती. स्तन मोकळे होताच भैयाने सरळ माझ्या स्तनांवर आपलं तोंड लावून चोखायला सुरुवात केली. स्तन चोखत असतानाच भैयाने माझा पायजमा खाली खेचला.

पायजमा खाली होताच माझी पॅन्टीज पण भैया समोर होती. भैयाने क्षणभर सुद्धा न थांबता लगेच माझ्या अंगावरून उठून आपले कपडे काढायला सुरू केलं. कपडे काढून त्याने आपली चड्डी पण काढली.

चड्डी काढताच त्याचा ताठलेला बुल्ला माझ्या समोर होता. भैयाचा बुल्ला पाहून मी मनोमन खुश झाले. कारण भैयाचा बुल्ला भरपूर मोठा होता, सात इंच लांब आणि दोन इंच जाड असा भैयाचा बुल्ला होता.

भैयाने माझ्याकडे पाहत आपल्या बुल्ल्याला हलवलं. मग मी सुद्धा उठून स्वतःच माझी पॅन्टीज काढून बाजूला ठेवली. या अगोदर मी फक्त माझ्या बॉयफ्रेंड सोबत एकदा झवाझवी केली होती.

तेव्हाच माझं शिलभंग झालं होतं. पहिल्या वेळेस तर मला खूप वेदना झाल्या पण नंतर मला खूप मजा यायची. माझ्या बॉयफ्रेंडचा बुल्ला भैयापेक्षा लहान होता.

तीन महिन्यांपूर्वी आमचं ब्रेकअप झालंय, त्यामुळे तेव्हापासून माझी पुच्ची बुल्ल्याची भुकेली आहे. आज भैयाचा बुल्ला आतमध्ये घेतल्यावर मला थोडा त्रास होणार होता.

पण मी हा त्रास सहन करायला तयार होते. मी पॅन्टीज काढून बाजूला ठेवताच भैयाने माझ्या जवळ येऊन माझ्या पुच्चीला आपल्या हातात घेतलं.

मग मी पण पुढे होत, भैयाचा बुल्ला माझ्या हातात घेऊन चोळू लागले. भैया माझी पुच्ची चाटु इच्छित होता, पण मी त्याला अगोदर माझी कामवासना भागवायला सांगितली.

मग तो माझ्या अंगावर चढला आणि मी सुद्धा माझे दोन्ही पाय फाकवुन त्याचं स्वागत केलं. भैयाने पुढच्याच क्षणी माझ्या पुच्चीवर आपला बुल्ला ठेवून एक धक्का मारला.

भैयाचा बुल्ला खूप जाड होता, त्यामुळे मला त्रास व्हायला लागला. भैयाने आपले ओठ माझ्या ओठांवर ठेवून माझं तोंड बंद केलं आणि मग अजून जोरात धक्का मारून आपला बुल्ला आतमध्ये घुसवला.

भैयाने धक्का मारण्या अगोदर माझं तोंड बंद केलं होतं म्हणून मी किंचाळलेला आवाज जास्त बाहेर आला नाही. त्यानंतर भैया माझ्या स्तनांना दाबू लागला, आणि स्तन चोखत मला माझ्या त्रासापासून दूर केलं.

त्रास कमी होताच भैयाने परत धक्के देत मला झवायला सुरू केलं. त्यांनंतर मग पकापक धक्के देत भैया मला झवू लागले. त्या दिवसापासून आम्ही जेव्हा कधी घरी एकटे असायचो, नेहमीच झवाझवी करायचो.

भैयाने एकदा माझी गांड पण मारली, त्याची कथा नंतर कधी लिहिते.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.