लग्नाचा उडविला बार

तो तिच्या जवळ आला. रानात जवळपास कुणीच नव्हते. त्याच्या राकट हाताचा स्पर्श तिच्या दंडाना झाला. भर दुपारच्या वेळी ती नदीच्या पात्रातून बाहेर आली होती. ती कपडे घालणार तेवढ्यात सरपंचाच्या चिरंजीव दिवट्याने भास्करने तिला पकडले होते. त्याचा स्पर्श होताच ती शहारली. विद्या हि एका  लोहारची गोरीपान देखणी लेक होती. भर ज्वानीत आली होती. तिच्या अंगाभोवती एक कापड गुंडाळलेले होते. त्याची पकड घट्ट झाली तिच्या अंगावर भीतीने काटा उभा राहिला. शब्द खुंटले. त्याचा एक हात स्वैरपणे तिच्या छातीवरच्या गोळ्यावर फिरू लागला.

तिला तो आवडत होता. पण अशा उघड्यावर तिला नको वाटत असताना देखील तिचे शरीर मात्र साथ देत नव्हते. तिच्या नव्या कोऱ्या देहाला, उफाळलेल्या यौवनाला हा स्पर्श अनोखा होता. कालच तिने एका स्त्री-पुरुषाचा शृंगार पाहिला होता. त्यामुळे तिचे शरीर त्याला साथ देऊ पाहत होते. त्याने तिचा एक स्तन हळुवारपणे कुस्करायला सुरुवात केली. दुसरा हात नितंबावर ठेवून तिला आपल्याजवळ ओढले.

तशी ती त्याला दूर लोटू लागली, स्वतःची सुटका करून घेऊ पाहत होती. या झटापटीत भास्कर मात्र चांगलाच पेटला होता. तिच्या मांसल गोळ्यांचा आणि नितंबाचा स्पर्श त्याला वेड लावत होता. त्याचे अंग त्या स्पर्शाने धुंद होत होते. देहात वासनेची आग पेटत होती. तो वासनेच्या भावनेत इतका गुंफला होता कि त्याला कसलेच भान नव्हते. त्याची हि अवस्था पाहून विद्या घाबरली होती.

तिच्या शरीराचा आस्वाद घेण्यासाठी भास्कर मनोमन प्रयत्न करीत होता. आणि विद्या त्याच्या तावडीतून निसटण्याचा प्रयत्न करत होती. असे करत असताना ती आजूबाजूला कोणी येते का ते पाहत होती, जर कोणी आलेच तर आपली सुटका होईल या भावनेने ती पाहत होती. पण तिथे कोणी येण्याची चिन्हे देखील दिसत नव्हती. आता तिचेही मन त्याच्याकडे वळू लागले, तिचे अर्धनग्न शरीर पेटू लागले. तिच्यातही वासना पेटू लागल्या. अंगावर फक्त पातळ कापडच असल्याने शरीराला स्पर्श जाणवत होता.

भास्कर तिच्या ओठात ओठ घालू लागला. भास्कर बेभान झाला होता. विद्याचा विरोध मावळत चालला होता. त्याच्या चुंबनाने तिला गुदमरून टाकले होते. भास्कर मात्र तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करीतच होता. तिचे शरीर आता वासनेला पेटले होते. आता तो दोन्ही हातानी तिचे उरोज दाबू लागला होता. आणि विद्याच्या तोंडात जीभ घुसडू लागला. आता तीही साथ देऊ लागली तो तिची जीभ चोखु लागला. तिच्या शरीरातून माधक गंध पाझरू लागला होता.

तिच्या अंगातून माधक घामाच्या धारा वाहू लागल्या होत्या. लगेच त्याने एक हात तिच्या मांड्यात घातला. तिच्या नितळ मखमली योनीवर त्याची बोटे फिरू लागली. तशी ती चित्कारु लागली. भास्करचे अर्धे काम फत्ते झाले होते. आता ती पूर्ण त्याचा वश झाली होती. त्याने एक बोट तिच्या कोवळ्या, नाजूक, अरुंद योनीत सारले. त्याचवेळी विद्याचा हात त्याच्या पाठीवर पडला. नकळत तिने त्याला आपल्या जवळ ओढले. तिने जवळ ओढताच भास्कर आणखीनच चेकाळला , भास्करची वासना दुपटीने भडकली.

तो लगेच घाई करणार नव्हता. तिच्या कोवळ्या देहाला मनसोक्त हळुवार उपभोगणार होता. त्याला हा खेळ हळुवारपणे खेळायचा होता. तो तिच्या योनीत बोटे आत बाहेर करत योनी चोळत तिला पेटवु लागला. आणि तिने आपल्या मांड्या विलग केल्या आणि त्याला तसे करण्यास परवानगीच दिली. तिची साथ त्याला मिळत होती. विद्या काम विव्हळ झाली होती. बेधुंद होत होती. आपल्या मांड्या फाकवुन त्याला तसे करण्यास प्रवृत्त करीत होती.

थोड्याच वेळात त्याने आपली अंडरपँट खाली ओढली सर्वच कपडे बाजूला केलीत. त्याचे कडक झालेलं इंद्रिय आता बाहेर येऊन उसळ्या मारू लागले. त्याचा जाडजूड सोटा एकदम कडक झाला होता. तिला व्यवस्थित उताणी झोपवली. तिच्या रसरसलेल्या ज्वानीचा तो पुरेपूर आनंद लुटत होता. त्याने तिच्या कोवळ्या योनीवर आपले इंद्रिय रगडायला सुरुवात केली. असे करताच विद्या बेभान झाली त्याच्या लिंगाचा स्पर्श तिला वेड लावत होता. त्याने तिच्या दोन्ही हातात हात घातले आणि तिचं योनीवर लिंग ठेवून हळू हळू आत सारू लागला. तिच्या तोंडातून विव्हळणे बाहेर पडू नये म्हणून त्याने तिच्या तोंडात तोंड घालून चुंबन घ्यायला सुरुवात केली.

अर्ध्यावरच आपले लिंग तिच्या योनीत घालून तो थांबला आणि तिच्या ओठांची चुंबने घेत राहिला जेणेकरून तिची योनी आणखी प्रसरण पावेल. कारण विद्याची हि पहिलीच वेळ होती यामुळे घाई केली तर तिला त्रास होईल म्हणून भास्कर प्रयत्न करत होता. आता तिची योनी पाझरू लागली ओली झाली, तसा त्याचा लंड तिच्या योनीत खोलवर घुसला. आता त्याचे लिंग तिच्या योनीत आत बाहेर अगदी सहज करू लागले होते. विद्याला या कामसुखाचा अनुभव खूप धुंद करत होता. तिला हे सर्व मस्त वाटू लागले होते.

अगोदर ज्या लोकांचा शृंगार तिने पाहिला होता त्या शृंगाराचा अनुभव ती स्वतः घेत होती. यावेळी तिला त्या गोष्टीची आठवण झाली होती. तिला समजले होते खरेच या गोष्टीत खूप मजा असते ते. तिला हे सर्व हवेहवेसे वाटत होते. तो आता नेटाने काम करू लागला. तिच्या योनीत त्याचे इंद्रिय आतबाहेर होत होते. ती हि आता त्याच्या प्रत्येक दणक्याला खालून आपली कंबर हलवून प्रतिसाद देत होती, त्याला घट्ट आवळून त्याचे लिंग आपल्या योनीत सामावून घेऊ लागली होती.

त्याच्या लिंगाचे घर्षण तिला खूप मजा देत होते. तिचा असा मिळणार प्रतिसाद पाहून भास्कर आपला वेग वाढवू लागला. तिच्या तोंडून माधक चित्कार बाहेर पडू लागले होते. तिचे सुस्कारा त्याचा चेहऱ्यावर पडत होते. तिच्या या सुस्काराने तोही खुप गरम झाला होता. अनावर ओढीने दोघांचे मिलन होत होते. तिला हे सुख इतके बेधुंद करत होते कि डोळे मिटून ती त्यासुखाचा आनंद घेत बडबडबत होती. ती अतिशय बेधुंद झाली होती. तिचे शब्द, माधक चित्कार, पाठीवरून फिरणारे तिचे हात… आणि खालून तिचा मिळणार प्रतिसाद याने जोशात आलेला भास्कर पुरता चेकाळला होता.

अनावर होणाऱ्या या सुखाने तो दणक्यावर दणके देऊ लागला. दोघेही आता उत्कट बिंदूकडे आले होते. तिच्या ओलसर योनीत आता त्यालाही आपल्या वीर्याची धार सोडायची होती. आता तिचे शरीर खूप गरम झाले आणि तिने आपले हात घट्ट आवळले तिने आपली नखे त्याच्या पाठीत रोवली. त्याचे लिंग आपल्या योनीत खोलवर रुतवून आवळून घेतले. तिच्या योनीने पाझर सोडला होता.

त्यानेही दणक्यावर दणके देत आपले शेवटचा बिंदू गाठला होता. गरमागरम वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या योनीत सांडल्या. त्याच्या विर्याच्या गरम जाणिवेने तिच्या तोंडून सुखद हुंकार निघू लागले . ‘आह्हह्ह… अस्स्स्स्स. बास्स्स झाले… मस्त रे…. ‘ तिच्या तोंडून पुटपुटण्याचा आवाज आला. तसे थोड्याच वेळात वासनेची नासा उतरली. त्याला बाजूला केलं आणि तिला लाज वाटू लागली. काय केले हे आपण?’ तिचे मन विचार करू लागले.

सर्व घडून गेल्यावर तिला पश्चाताप होऊ लागला होता. अन तिनेही त्याला साथ दिली होती. आता काय करायचे? ती विचारात पडली होती. तो तिला आवडत होता. पण त्याला फक्त मजा करायची होती. विचार करीत असताना तिची नजर त्याच्या कपड्यावर गेली. तिच्या डोक्यात प्रकाश पडला. ती स्वतःशीच खुद्कन हसली. तिने त्याच्याकडे पहिले तो डोळे मिटून झोपला होता. ती उठली आणि कपडे घालून लगेच घराकडे धाव घेतली.

घडलेला प्रकार तिने भास्करच्या आईला सांगितला. इकडे भास्कर उठला आणि विद्या जवळ नसल्याने गोंधळला. तोही कपडे घालून निघून आला. आपल्या शेताजवळ आला. लांबून त्याने त्यांचा गडी गण्याला हाक मारली. गण्या त्याचा आवाज ऐकून धावत आला. संध्याकाळ होत आली होती, भास्कर घराकडे निघाला. घरात येताच सोफ्यात त्याचे आबा बाजीराव बसले होते. त्यांच्या समोर तो आला.

‘काय भास्करराव… लय खुशीत दिसता… काही म्हणा पण तुमची पसंत आम्हाला लय आवडली. आता तुमच्या लग्नाचा बार उडवून द्यायला हवा.’ आबा म्हणाला. त्यांच्या बोलण्याने तो चक्रावला. तेवढ्यात त्याची आई बाहेर आली. तिच्या बरोबर विद्याला पाहून त्याचे डोळेच विस्फारले. तो डोळे फाडून तिच्याकडे पाहत होता. त्याच्या मनाची धडधड वाढली होती.

त्याच्या मनात अनेक विचार येत होते. विचारांचे थैमान त्याच्या डोक्यात सुरु होते. त्याला काहीच समजेना असे झाले होते. तो पुरता गोंधळून गेला होता. त्याच्या मनाची तगमग झाली होती. एवढ्यात त्याची आई म्हणाली ‘वाह… भास्कर… मुलगी छान आहे… तुझी निवड मला आवडली…’ विद्या देखणी होती म्हणून घरच्यांनी लगेच होकार दिला होता. भास्करला काहीच समजत नव्हते. भास्करला लक्षात आले विद्याने घरच्यांना सांगितले असणार ते. आता तो विरोध करू शकत नव्हता.

मघाशी प्रणयाच्या खेळात त्याने बाजी मारली होती खरी पण विद्याने आता खरी बाजी भास्करच्या घरच्यांना तयार करून मारली होती. आणि थोड्याच दिवसात विद्या बरोबर लग्नाचा बार उडाला. दोघांचे लग्न लावून दिले.  विद्याने बरोबर भास्करला वठणीवर आणले होते. भास्कर तिच्याशी टाइमपास करू पाहत होता पण विद्याने वेळीच आपली हुशारी दाखवून बाजी मारली. नाहीतर तिला जीवनभर पश्चाताप झाला असता.