लग्नानंतरच्या मैत्रीची मजा

मी सुरेश आणि सोनल शाळेपासून एकत्र होतो. आमची तिघांची चांगलीच मैत्री होती. पुढे कॉलेज ला गेलो आणि हि मैत्री अधिकच जास्त वाढली. आम्ही कोठेही गेलो तरी आम्ही तिघेच जात असू. कॉलेज मध्ये तर आम्हाला सगळे चांगलेच ओळखत होते.

कॉलेज संपले आणि आमचा ग्रुप पण दुर्दैवाने बंद झाला. मी पुढे वेगळी शाखा निवडली आणि सुरेश व सोनल ने वेगळी. त्यामुळे मी आपोआपच त्यांच्यापासून वेगळा झालो. दिवस जात होते आणि आम्ही आमच्या खाजगी आयुष्यात गुरफटलो जात होतो. माझा त्या दोघांशी पूर्ण संबंध तुटला होता. पुढे माझे लग्न देखील झाले आणि मी वेगळीकडे सेट झालो. त्या दोघांचे काय झाले मला माहित नव्हते.

एके दिवशी मी सहजच म्हणून मॉल मध्ये खरेदी साठी एकटाच गेलो होतो. अचानक मला मागून हाक ऐकू आली “ए गण्या”. मी एकदम चकित झालो कि मला असे एकेरी हाक कोण मारत आहे. मी मागे वळून बघतो तर समोर सुरेश आणि सोनल! मला आश्च्यार्याचा धक्काच बसला. आम्ही खूप वर्षांनी भेटत होतो आणि तेही असे अचानक. आमचा आनंद गगनात मावेना.

त्या दोघांनी लग्न केले होते! आम्ही एकमेकांचा नंबर घेतला आणि निवांत भेटायचे ठरवले. पुढच्याच आठवड्यात मला त्याचा फोन आला. त्याने मला घरी जेवायला बोलावले. तिकडे गेलो आणि आम्ही रात्रभर गप्पा मारल्या. सोनल आणि सुरेश ने कॉलेज संपल्या संपल्या लग्न केले होते. सकाळी उठून मी माझ्या घरी गेलो. तेव्हा पासून माझे त्यांच्याकडे येणे जाणे तसे रोजच होऊ लागले.

आम्ही आधीचेच मित्र असल्याने आमच्यात खूपच सहजता होती. आता तर मी सुरेश नसताना देखील त्याच्या घरी जाऊ लागलो होतो. सोनल आणि मी खूप धमाल मजा करत होतो. माझ्यामुळे तिला कॉलेज चे दिवस आठवले होते. आम्ही एकदा गप्पा मारत असताना ती मला म्हणाली “खरं सांगू का गण्या तू आलास आणि मी इतक्या वर्षात मनसोक्त हसले असेन बघ”

“का ग असे का म्हणतेस तू सोनल?” मी विचारताच ती म्हणाली “अरे काय सांगू तुला. तू काही बाहेरचा नाहीस. पण लग्ना आधी सुरेश चे वागणे खूप वेगळे होते आणि लग्ना नंतर तो खूप बदलला आहे”

“म्हणजे नेमके काय?” मी विचारले तर ती म्हणाली “अरे तो आधी तो खूप मौज मजा करायचा माझी. पण आता मात्र तो माझ्याकडे अजिबातच लक्ष देत नाही. सतत कामात व्यस्त असतो तो. कायम बाहेर गावी जाणे असते त्याचे. त्यामुळे मला एकटे एकटे वाटू लागते.”

मी तिला धीर दिला आणि सगळे नीट होईल असे आश्वासित केले. दिवसा मागून दिवस जात होते आणि मी व सोनल अधिक जवळ होत होतो. सोनल ने सांगितल्या प्रमाणे नेहमी कामात व्यस्त असे. खूपदा तर तोच मला सांगे कि सोनल बरोबर इकडे जा तिकडे जा वगैरे वगैरे.

माझ्या सहवासात सोनल चा वेळ चांगला जात होता. तिने तसे बोलून देखील दाखवले होते मला. मी पण खूप वर्षाने सोनल बरोबर वेळ घालवता येत असल्याने खुश होतो. कॉलेज ला सोनल जशी दिसत असे त्या पेक्षा खूप अधिक चांगली ती आता लग्ना नंतर दिसत होती. नाही म्हणायला लग्ना नंतर बायकांना सुख मिळाले कि त्या थोड्या अधिक चांगल्या दिसतातच म्हणा.

एके दिवशी सोनल चा मला फोन आला “अरे गण्या ऐक ना. सुरेश चा फोन आला होता. तो अचानक परगावी गेला आहे. दोन दिवसांनी परत येईल. मी त्याचे रात्रीचे जेवण आधीच बनवले आहे. तुला शक्य असेल तर तू येशील का रात्री जेवायला? मी सुरेश ला तसे बोलले आहे. त्याने तुला बोलावून घे म्हणून मला सांगितले आहे”

मी तयार झालो आणि रात्री तिच्या घरी गेलो. रात्रीच्या वेळी तिच्याकडे जाण्याचा माझा पहिलाच योग होता. बेल वाजवताच सोनल ने दार उघडले. पिवळ्या रंगाची शिफॉन ची साडी घातलेली सोनल आज नेहमीपेक्षा वेगळीच दिसत होती. क्षणभर मी तिच्याकडे बघतच राहिलो. तिची थट्टा करायच्या उद्देशाने मी म्हणालो “आज काय मी येणार म्हणून नटून बसली आहे का तू?” यावर ती हसली आणि म्हणाली “हो ना माझ्या साजणा”.

आम्ही दोघे खळखळून हसलो. तिच्याकडे बियर होती फ्रिज मध्ये. आम्ही दोघांनी थोडी थोडी घेण्याचे ठरवले. थोडी थोडी करत आम्ही पेग वर पेग मारू लागलो. माझा स्टॅमिना चांगला होता पण तिचा अजिबातच नव्हता. थोड्याच वेळात ती काहीबाही बरळू लागली. तिला तोल सावरता येईना. कसे बसे ती उभे राहू शकत होती.

“मला बाथरूम ला जायचे आहे गण्या. मला घेऊन चल” ती म्हणाली.

मी तिला धरले आणि तिला उभे करण्याचा प्रयत्न केला. तिला तोल सावरता येत नव्हते. तीचा तोल गेला आणि ती माझ्या अंगावर पडली. तिचे उरोज माझ्या छातीला बडवले. मला कळायचे बंद झाले. मी स्वतःला सावरले आणि तिला बाजूला केले. “अरे गण्या मला नीट पकड ना. मी पडेन ना” असे म्हणून तिने माझा हात तिच्या कमरेवर ठेवला.

तिच्या कमनीय बांध्याच्या कमरेवर माझा हात ठेवताच माझ्या अंगात वीज संचारली. माझा एक हात तिच्या कमरेवर होता आणि दुसऱ्या हाताने मी जमेल तसे तिला सावरायचा प्रयत्न करत होतो. तिला धड उभे राहता येत नसल्याने ती सारखी पुढं पडायची आणि तिला पकडायच्या नादात तिच्या छातीवर माझा हात आदळत होता. त्याचे वेळ माझा कमरेवरचा हात खाली सरकत तिच्या नितंबावर जात होता.

मला सुचेनासे झाले होते. मी आता मुद्दाम तिच्या कमरेवरून हात खाली घेत घेत तिच्या नितंबावरुन फिरवू लागलो. ती काही बोलली नाही. मी थोडे अधिक धाडस करत मागून तिच्या छातीकडे माझा हात नेला. तिला सावरण्याच्या बहाण्याने मी सरळ तिच्या छातीवर हात धरला. त्यावर ती म्हणाली “गण्या असेच पकड म्हणजे मी पडणार नाही”

मग काय मी हात जोरात तिच्या छातीवर दाबला आणि तिला पकडले. शेवटी कसे का असेना तिचे उरोजच होते ते. मला आणि तिला जे व्हायचे ते होतच होते. मी हळू हळू करत तिचे उरोज दाबू लागलो. तिने विरोध अजिबातच केला नाही. मग काय मी मोकाट सुटलो. सुरवातीस एका हाताने हळूच दाबणारा मी आता तिला सरळ माझ्या कडे केले. तिला कमरेतून माझ्याकडे ओढले आणि माझा सोटा तिच्या योनीवर ठेवला.

तिला मी डाव्या हाताने कमरेत पडकले आणि उजव्या हाताने तिची छाती जोरजोरत दाबू लागलो. माझे ओठ केव्हा तिच्या ओठावर गेले हे आम्हाला दोघांनाही समजले नाही. मी तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करू लागलो. तिचे ब्लाउज मी अक्षरशः फाडूनच काढले म्हणा ना. त्याच सरशी तिचे भरदार उरोज टणकन बाहेर आले.

फणसाच्या आकाराचे ते उरोज मी माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना पाहिजे तसे खाऊ लागलो, रगडु लागलो. मनसोक्त पणे छाती चोकून झाल्यावर मी माझी पॅण्ट काढली आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिला पूर्ण शुद्ध अजूनही नव्हती. तिने त्यातूनही माझा सोटा चोखायला सुरवात केली. व्योक व्योक करत माझ्या सोट्याचे कातडे मागे पुढे करत ती माझा सोटा चोकु लागली.

बराच वेळ झाला आणि मग मी तिला बेड वर झोपवले. काय चालू आहे हे न समजण्याच्या स्थितीत असलेली ती तरीही लगेच पाय फाकवुन तयार झाली. मग काय वायू वेगे मी तिच्या योनीवर तुटून पडलो. आधीच वापरलेली योनी माझा सोटा सामावून घेण्यास पूर्ण तयार होती. माझ्या स्पर्शाने, चुंबनाने, छाती चोकण्याने सोनलची योनि आधीच झिरपू लागली होती. मी फार वेळ घालवला नाही. माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला आणि तिला जोर जोरात हिसडे देऊ लागलो.

पाच पाच आवाज येऊ लागला. माझ्या हिसड्याने तिच्या योनीची चिरफाड होऊ लागली होती. हाताने जमेल तसे तिचे पाय फाकवुन मी तिची योनी अधिकच उघडी करत होतो. कचाकच मी तिला ठोकून काढला. मनसोक्त ठोकून झाल्यावर मी तिच्या योनीतच माझा गाळला आणि तिची योनी माझ्या वीर्याने भरून टाकली.अर्धवट शुद्धीत असलेल्या सोनल ने त्यातून हि माझा सोटा तिच्या हातात घेतला व मागे पुढे करत स्वतःच्या तोंडात कोंबून घेतला. माझे उरले सुरले वीर्य मी तिच्या तोंडात सोडले. तिला वीर्य प्यायचे असल्याने ती काही केल्या माझा सोटा सोडायला तयार नव्हती. शेवटी तिचे जेव्हा मन भरले तेव्हाच तिने माझा सोटा तिच्या तोंडातून बाहेर काढला.

त्यानंतर आम्ही गप झोपलो. सकाळी जाग आल्यावर आम्ही रात्री काय केले आहे हे आम्हाला समजले. पण आम्हाला दोघांना पण त्याची खंत नव्हती. तिने मला पुन्हा तिच्या अंगावर ओढले आणि मी पुन्हा एकदा तयार झालो तिला ठोकून काढण्यासाठी आणि ते हि पूर्ण शुद्धीत. तेव्हापासून मी आणि सोनल रोजच भेटू लागलो. सुरेश बाहेर गावी गेला कि ती मला बोलावून घेत असे आणि मी मनसोक्त तिला ठोकून काढत असे.