मेकॅनिकने माझ्या बायकोची गांड माझ्यासमोरच मारली भाग 4

हॅलो फ्रेंड्स. मी अजित, आपल्याला सांगत आहे की मेकॅनिकने माझ्यासमोरच माझ्या बायकोची गांड कशाप्रकारे ठोकली. या कहाणीचे मागील तीन भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा:

मेकॅनिक ने माझ्या बायकोची गांड मारली

मेकॅनिकने माझ्या बायकोची गांड मारली भाग 2

कारमेकॅनिक ने माझ्या बायकोची पुच्ची चोदली भाग 3

आता समोर काय घडलं ते बघा. मागील भागात सांगितल्याप्रमाणे माझी बायको तिची गांड मारून घेण्यास तयार झाली होती. मेकॅनिकने तिच्या गांडीच्या छिद्राला चाटून छान लुब्रिकेट केले होते. माझ्या बायकोने तिच्या गांडीचे पुटठे फाकवून धरले आणि मग त्या मेकॅनिक ने तिच्या गांडीच्या छिद्रावर आपला लंड टेकवला आणि हळूहळू आत मध्ये घालायला लागला. मी श्वास रोखून ते दृश्य बघत होतो. माझ्या बायकोने मोठा तोंड फाडून ओरडली, “अग आई गगगगगग…. मेले हो मी…” त्या मेकॅनिक ने थोडासा जोराचा झटका देऊन त्याच्या लंडाचा अग्रभाग तिच्या गान्डीत घुसवला होता. माझ्या बायकोच्या डोळ्यातून अश्रू निघाले. ती त्या मेकॅनिकला विनंती करत म्हणाली, “अहो काढा.. काढा.. तुमचा लंड.. खूप त्रास होत आहे.” तसं त्याने आपला लंड तिच्या गांडीतून बाहेर काढला.

माझ्या बायकोच्या गांडीचा छिद्र थोडसं खुललेलं दिसला. मग तो मेकॅनिक त्या छिद्रावर थुंकला आणि परत त्याचा लंड तिच्या गांडीत घुसवायला लागला. तशी माझी बायको मोठ्याने ओरडली, “आआऊऊ…” आणि तिने मला मदतीसाठी बोलावले. मलाही माझ्या बायकोवर कीव आली आणि मग मी तिच्या जवळ जाऊन बसलो. तिनं तिचं डोकं माझ्या मांडीवर ठेवलं आणि मी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत तिला धीर द्यायला लागलो. मी हे करत होतो कारण माझ्या बायकोवर माझे अतीव प्रेम होत. भलेही ती माझ्या समोरच त्या मेकॅनिक कडून आपली मांड ठोकून घेत होती पण तिच्या खुशीतच माझी खुशी होती. त्यामुळे मी तिला धीर द्यायला लागलो. तिकडून मेकॅनिकने त्याचा लंड माझ्या बायको च्या गांडीत आणखी आत मध्ये घुसवला आणि बाहेर काढला. मग परत त्याने आत मध्ये घुसवला आणि बाहेर काढला. असं करत करत त्याने तिच्या गांडीचा होल बराच मोठा केला आणि मग मात्र तो तिच्या गांडीमध्ये सटासट धक्के द्यायला लागला. तशी माझी बायको किंचाळायला लागली, “आआऊऊ… अहहहहह… ममहह यस संस….”

त्याने त्याची स्पीड वाढवली तसं माझ्या बायकोचा शरीर पुढेमागे व्हायला लागला. तो तिच्या गांडीवर मोठ्याने थपडा मारत तिची गांड ठोकायला लागला. तसे माझी बायको आणखी जोरजोरात ओरडायला लागली, “आग आईईईईईई.. खूप त्रास होते हो….” मी त्या मेकॅनिकला थोडा आरामात आणि प्रेमाने घ्यायला सांगितलं. तसा तो मला म्हणाला, “अहो तुमच्या बायकोची गांड आहेच एवढी सुंदर की जोर जोराने तिला ठोकायची इच्छा होते. असं म्हणत त्याने तिची कंबर पकडली आणि मोठ मोठ्याने आपली कम्बर तिच्या गांडीला आपटत तिची गांड मारायला लागला.

माझ्या बायकोची गांड थोडी सैल होताच तिलाही आता थोडी थोडी मजा यायला लागली. तिचं ओरडणं आता बदलत चाललं होतं. ती एका हाताने आपली पुच्ची चोळत आता आपली गांड मारून घेण्याची मजा घ्यायला लागली. तिच्या चेहऱ्यावर आता मला आनंद दिसायला लागला. मध्ये मध्ये तो तिच्या गांडीतुन लंड काढत तिच्या पुच्चीमध्ये घालत तिला चोदत होता.

मग तो मेकॅनिक उठला आणि माझ्या बायकोला म्हणाला, “अहो तुमचे कडे एखादी बेडशीट आहे का? आपण त्या गवतात जाऊन छान पैकी चोदण्याचा आनंद लुटू शकतो.” यावर माझी बायको म्हणाली, “हो आहे ना.” असं म्हणत तिने आमच्या बॅगमधून बेडशीट काढली आणि जवळच्याच गवतामध्ये जाऊन अंथरली. तो मेकॅनिक खाली लेटला. त्याचा लंड कडक उभाच होता. माझी बायको त्याच्या लंडाला कुरवाळत थोडावेळ चूसत त्याच्याकडे पाठ करत तिने त्याचा लंड आपला गांडीच्या भोकावर ठेवला आणि ती गचकन खाली बसली!

तिने एकाच वेळेस त्याचा पूर्ण लंड आपल्या गांडीत घेतला होता. मग ती स्वतः त्याच्या लंडावर खालीवर व्हायला लागली. मी समोरूनच बघत होतो. तिचे माऊ तिच्या त्या उठाबशा ने तिचे माऊ इकडेतिकडे हिंदोळे खात होते. माझ्या बायकोची पुच्ची चांगलीच सुजली होती. मला माझ्या बायकोची पुच्ची पाहून तिच्यावर कीव आली.
तिच्या पुच्ची मधून अधून मधून पाण्याचे फवारे निघत होते. तिला गांड मारणयातूनही ऑर्गझम्स लाभत होते. काही वेळ तिने त्याच्या लंडावर उड्या घातल्यावर ती उठली आणि त्याच्या बाजूलाच लेटली.

दोघेही आता थकले होते. माझी बायको मेकॅनिकच्या छातीवरून हात फिरवत त्याच्या लंडाला कुरवाळत होती आणि तोही तिच्या बुब्सवरून हात फिरवत होता. माझ्या बायकोने आपली एक टांग त्याच्या पायांवर ठेवली. ती माझ्याकडे गांड करून लेटली. जसे काही ते दोघेच नवरा बायको होते. तो मेकॅनिक माझ्या बायकोच्या गांडीवरून हात फेरत म्हणाला, “काय हो कसं वाटत आहे तुम्हाला तुमची गांड मारून माझ्याकडून?” यावर माझी बायको म्हणाली, “खूपच मस्त वाटत आहे. असा अनुभव मला आज पर्यंत कधीच मिळाला नाही. माझी पुची तरी बघा ना किती सुजलेली आहे!” असं म्हणत तिने तिची पुच्ची त्या मेकानिकला दाखवली.

त्या मेकॅनिक ने तिच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवली आणि म्हणाला, “हो मॅडम, खरच तुमची पुची फारच सुजलेली आहे. सर तुम्ही घरी गेल्यावर तुमच्या बायकोच्या पुचीची थोडी तेल लावून आणि गरम कापडाने त्यांची थोडी मालिश करून द्या बर.” मी त्याला होकार दिला. मग तो तिला म्हणाला, “मॅडम करायची का आणखी आता सुरुवात आपल्या चोदण्याला?” माझी बायको म्हणाली, “हो ना.” असं म्हटल्याबरोबर माझ्या बायकोने तिचे पाय पसरले आणि तो तिच्या अंगावर आला. त्याने त्याचा लंड तिच्या पुच्चीवर घासत आतमध्ये कोंबला आणि तिला धक्के द्यायला लागला. त्याने तिच्या ओठांचा घट्ट चुंबन घेतलं आणि तिला ठोके घालायला लागला. माझ्या बायकोने तिचे दोन्ही पाय तिच्या डोक्याकडे नेले होते. त्यामुळे माझ्या बायकोची गांड थोडी हवेत उठली होती आणि तो आपल्या पायांवर बसून माझ्या बायकोची पुच्ची चोदायला लागला. आधीच तिची पुच्ची चोदून चोदून सूजली होती आणि तो परत त्या तिच्या सुजलेल्या पुच्चीवर ठोके घालायला लागला होता. तिच्या गांडीचा होलही मला बराच खुललेला दिसला.

तू आता मोठ-मोठ्याने तिला ठोके घालायला लागला. माझी बायको मोठ्याने कन्हत होती. तो तिला म्हणाला, “मॅडम आता माझं वीर्य निघणार आहे.” तसा तो मोठ्याने ओरडत त्याने त्याचा लंड तिच्या पुच्ची तुन बाहेर काढला आहे आणि तिच्या पुच्चीवर त्यानं आपल्या लवड्यातून विर्य सोडलं. त्याच्या लवड्यातून अतिशय गाढ घट्ट पांढर वीर्य निघालं होतं. त्याच्या वीर्याने माझ्या बायकोची पुच्ची पूर्ण भरून निघाली होती.

तो तिच्या अंगावरुन उठला तसा तिने तिच्या पुचीवरून वीर्य बोटांनी पसरवले आणि आश्चर्याने म्हणाली, “अरे बापरे किती गोड आहे तुमचे वीर्य.” असं म्हणत तिने त्या वीर्याने माखलेले बोटं आपल्या तोंडात घातले आणि ते चाटायला लागली. मी तिच्याकडे मोठ्या आश्चर्याने बघायला लागलो. माझी बायको त्या मेकॅनिक च विर्य बोटांनी जमा करून चाखत होती. ती म्हणत होती, “खूपच टेस्टी आहे हो तुमचं विर्य.” असं म्हणत तिने आपल्या पुच्चीवरच पूर्ण विर्य बोटांनी सावटून घेत आपल्या तोंडात टाकला आणि म्हणाली, “आज तर मला खूपच मजा आली चोदण्याची. असली मजा मी आजपर्यंत कधीच अनुभवली नव्हती.”

तिचं हे बोलणं ऐकून मला फार वाईट वाटलं. मी तिला म्हणालो, ” खरच का ग आपण एवढा वेळा झवलो, तुला एवढी मजा कधीच नाही आली का?” ती म्हणाली, “खरच हो एवढ्या मोठ्या लवड्याने अशा प्रकारची चुदाई मी कधीच अनुभवली नव्हती.” मी म्हणालो, ” तु खुश आहेस ना! मग मग मी पण खुश आहे तुझ्यासाठी.” मग तो मेकॅनिक माझ्या बायकोची तारीफ करत म्हणाला, “तुम्ही फार लकी आहात हो. तुम्हाला मॅडम सारखी बायको मिळाली.” मी त्याला म्हणालो, “अरे नशीबवान तर तू आहेस. तुला माझ्या बायकोची गांड मारायला मिळाली.” तो हसला आणि माझ्या बायकोला म्हणाला, “थँक्स मॅडम.”

आता संध्याकाळची वेळ होत आली होती आणि कारही दुरुस्त झाली होती. त्यामुळे आता आम्ही दोघे निघण्याच्या तयारीत लागलो. त्याने त्याची 500 रुपये फिस मला मागितली. मी ती दिली. त्या दोघांनीही कपडे घातले आणि मग माझ्या बायकोने त्या मेकॅनिक ला एक घट्ट आलिंगन दिले आणि मग आम्ही दोघे कारमध्ये बसून पुढच्या प्रवासाला लागलो.