प्रियाही झाली प्रणयात बेधुंद

बॉस दारू पित बसला होता ऑफिसमध्ये शेवटचा पेग संपल्यावर ग्लास बाजूला ठेवणार इतक्यात १८ ते १९ वर्षाची तरुणी ऑफिसमध्ये आली. बॉस उठलेला परत बसला. तिच्याकडे आश्चर्याच्या नजरेने पाहत

“तुमचे माझ्याकडे काही काम आहे का?” बॉसने विचारले.  “पाटील साहेब आपणच ना?” तिने बॉस ला विचारले.

“होय….” तो तिला न्याहाळत म्हणाला. ती खरोखरच दिसायला सौन्दर्याची खाणंच होती. मदमस्त जवानी, आकर्षक चेहरा, आकारबद्ध शरीर बांधा आणि भरदार छाती असल्याने बॉस तिला न्याहाळातच बसला. “मी इंगवले मामांच्या रेफरन्स ने आली आहे. त्यांनी तुम्हाला भेटायला सांगितले आहे”  बॉस विचार करत आठवू लागले. थोडावेळ विचार करून म्हणाले “हां … हां… आले लक्षात … तुझे नाव प्रिया बरोबर?”

“होय अगदी बरोबर आहे… मी प्रिया पाटणकर, जोशी गल्लीत राहते.”

“तुझे शिक्षण ?”

“बी कॉम…”

‘व्हेरी गुड…” उठून तिच्या जवळ येत म्हणाला. तिचा हात हातात धरला आणि म्हणाला “आता आले लक्षात पूर्ण,  चांगली नोकरी आहे आमच्याकडे”. “खरेच?” ती आनंदित होत म्हणाली.  “होय…” आणि बॉसने तिचा हात आपल्या हाताने दाबायला सुरु केले. तिनेही त्यांचा हात आपल्या हातात तसाच ठेवला आणि म्हणाली “नक्की ना सर?”

“शंभर टक्के फिक्सच झाला तुझा जॉब” असे म्हणत बॉसने तिच्या गालाचा चिमटा घेतला.

ती लाजून हसली. तिच्या हसण्याने बॉस खूषच झाला. तो प्रियाला कोचवर बसवत म्हणाला “तुझी, पगाराची काय अपेक्षा आहे?” “पाच हजार” ती शांतपणे म्हणाली. “पाच हजार?” बॉस तिच्या मांड्यावर हात ठेवीत म्हणाला. “होय सर” प्रिया म्हणाली. मग हळू हळू बॉस तिच्या मांड्या कुरवाळू लागला बॉस व्हिस्कीच्या नशेत होता त्यामुळे तो तिच्या मांड्या कुरवाळत होता. प्रियाला ते सर्व वेगळे वाटू लागले होते.

पण तिचा नाईलाज होता निदान नोकरी तरी मिळेल म्हणून ती काहीच बोलत नव्हती. बॉसचा हात वर वर सरकत होता. आता तो चांगलाच रंगात आला होता. प्रिया काहीच प्रतिकार करत नव्हती म्हणून बॉस म्हणाला. “बर ठीक आहे… मी तुला सात हजार पगार देईन… ठीक आहे?” प्रियाच्या खांद्यावर हात टाकत बॉस म्हणाला. प्रिया सात हजार म्हंटल्यावर भारावूनच गेली. ती खूपच खुश झाली.

बॉस ने तिच्या खांद्यावरचा हात काढून सरळ तिच्या छातीवर आणला तशी प्रियाच्या अंगावर शहारे आले. बॉस एक स्तन तिचा हातात धरून कुरवाळू लागला, दाबत तो म्हणाला “हे बघ प्रिया, मी तुला ऑफिसची कामे करणार म्हणून सात हजार रुपये देईनच आणि त्याबरोबर तुझ्या खर्चाला म्हणून दोन हजार रुपये देईन… चालेल ना?”

प्रियाच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. “सर… खरेच तुमचे आभार कसे मानावे ते कळत नाही..” प्रिया खूपच उत्साही होऊन म्हणाली. “यात आभार कसले मानायचे?” असे म्हणत बॉस ने दोन्ही हाताने तिचे उरोज दाबायला सुरुवात केली. आता तो अधीर झाला होता. “अहो सर… हे काय… कोणीतरी येईल ना… नको … नको…” ती घाबरत म्हणाली.

“असे काय मग चल आतल्या केबिन मध्ये जाऊया, तिथे कोणी येणार नाही” असे म्हणत त्याने प्रियाला आतल्या केबिन मध्ये नेले. केबिन खूपच आलिशान होती. सोफे, फर्निचर अगदी सुसभ्य आणि महागडे होते. बेड देखील होता केबिन मध्ये, अगदी प्रशस्त आणि आरामदायी होती केबिन. बॉसने प्रियाला मागून आपल्या मिठीत घेतले. बॉसचा लवडा ताठ झाला होता.

प्रियाला मागून अगदी खूपच जाणवू लागला होता. तिच्या नितंबाना होणाऱ्या स्पर्शाने ती शहारून गेली. बॉस मागूनच हात पुढे करत तिचे दोन्ही स्तन चोळू लागला, आणि आपला लंड तिच्या नितंबावर घासू लागला. तसेच तिचा चेहरा आपल्याकडे ओढत तिच्या गालाचे चुंबन घेऊ लागला. प्रियाही या हरकतीने उत्तेजित झाली. एकीकडे चांगले पैसे मिळणार याचे समाधान तिला होते.

बॉस तिच्या चेहऱ्याची चुंबने घेत तिचे कपडे काढू लागला.  हळू हळू करत एक एक वस्त्र तिच्या अंगावरून बाजूला होऊ लागले. प्रियाचे मदमस्त कोवळे आणि गोरे गोरे शरीर उघडे होऊ लागले होते. तिचे ते माधक आणि कोवळे शरीर पाहून बॉस तर खुळाच झाला. तिच्या शरीरावर फक्त ब्रा आणि निकर राहिली होती. तिचे भरदार गोरे गोरे उरोज ब्रा मधून खूपच उठून दिसत होते. आणि गोऱ्या भरगच्च मांड्यामुळे तर आणखीनच सेक्सी दिसू लागली होती.

बॉस तिला असे पाहून खूपच उतावळा झाला होता. इतका खुश झाला होता कि पूर्ण खुळाच झाला होता. तिला लगेच गादीवर ढकलले आणि तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या कुरवाळायला सुरुवात केली. अगदी अधाश्या सारखे तिच्या मांड्याशी खेळू लागला. ब्रा चा हुक काढला आणि ब्रा बाजूला केली. ब्रा बाजूला होताच तिचे भरदार गोरे गोरे उरोज पाहून त्याच्या  लवड्यातून पाणी पडल्यासारखे झाले.

आता बॉस गप्प बसू शकत नव्हता. त्याने पटापट आपलेही कपडे काढून टाकले. तिच्या मांड्या फाकवुन तिची गोरी गुलाबी योनी फाकवुन चटाचट चोखु लागला. अगदी जिभेने तिची पुची पार ओली करून टाकली. तिलाही बॉसचा हा प्रकार खूपच आवडला. ती डोळे मिटून आपली पुची चाटून घेत होती. तिला यातून खूपच सुख मिळत होते.

बराच वेळ बॉस तिच्या योनीत आपली जीभ घालून जणू तिची पुची खावूनच टाकतो कि काय असे करू लागला. तिला सुखाच्या सागरात गेल्या सारखे वाटू लागले होते. तिची योनी पाझरू लागली होती. बॉस तिच्या योनीतुन येणारा रस गिळून टाकत होता. बॉस चा वीतभर लांबडा लवडा देखील नाचून नाचून त्याच्यातून पांढरा द्रव बाहेर पडू लागला होता.

बॉसचा लोम्बणारा लवडा पाहून ती चाटच पडली. “सर मला भीती वाटत आहे तुमचा दांडा पाहून” ती हळूच बॉसला म्हणाली. “काही घाबरू नकोस प्रिया बघ तुला कसलाच त्रास होणार नाही.. उलट तू खुश होऊन आणखीन आत घालून घेशील माझं” तो बेधुंद होऊन बडबडत होता.

बॉस तिचे दोन्ही हाताने स्तन दाबत खाली पुची चोखत होता. तिची योनी पाझरून ओलीचिंब झाली होती. तिच्या पुचित बुळबुळीत पणा इतका आला होता कि बॉस चा लवडा तिच्या पुचित सहज शिरेल. आता प्रियाला राहवेना. प्रियाच्या मांड्या बॉसने फाकवल्या आणि आपला लवडा तिच्या पुचीवर टेकवला. “मला सहन होणार नाही सर.. थोडे सावकाश करा..” ती बॉसचा लवडा आपल्या हातात धरत म्हणाली.

“प्रिया तुझी पुच्ची पार चोखून चोकून ओली करून टाकली आहे मी.. ती आता खूपच बुळबुळीत होऊन प्रसरण पावली आहे. तू काही काळजी करू नको, कसाही मी आत माझा लवडा घुसवला तरी तुला काही त्रास होणार नाही” बॉस आतुर होऊन तिला समजावत होता.

तिने बॉसचा लवडा हातात धरून पुचीवर टेकवला आणि सारा आत म्हणाली तसा त्याचा लवडा तिच्या बुळबुळीत पुचित सहजपणे शिरू लागला. त्यांच्या लवड्याच्या पुचित होणाऱ्या स्पर्शाने प्रिया मोहित होऊ लागली. डोळे मिटून बॉसचा लवडा आपल्या पुचित सामावून घेऊ लागली.तीही खूपच कामातुर झाली होती.

बॉस तिच्या अंगावर पडून सटासट आपला लवडा तिच्या पुचित घालू लागला. तिला खूप मस्त वाटत होते. तिनेही बॉसला आपल्या मिठीत आवळून धरले. बॉस ने तिच्या तोंडात तोंड घालून दणादण दणके द्यायला सुरुवात केली. तीही बॉसला आवळून त्यांचा लवडा आपल्या पुचित सारून घेऊ लागली होती.

आता बॉस तिच्यावरून उठून तिचे टंच उरोज दाबत खालून दणके देऊ लागला. तिनेही आपल्या मांड्या फाकवुन जास्तीत जास्त त्यांचा लवडा आपल्या पुचित जाईल अशी पोझ केली. तिचे टंच उरोज दाबत सनासन दणके पडत होते. बॉस व्हिस्कीच्या नशेत असल्याने त्याचे लवकर गळणार नव्हते. आणि प्रिया पहिल्याच शारीरिक सुखाच्या सागरात डुबून गेली होती.

प्रिया मस्तीत आली होती. “प्रिया मस्त वाटतंय ना?” बॉस कंबर हलवीत विचारत होता. “होय सर… खूपच मस्त वाटतंय… आणखीन जोरात झवा सर.. मला खूप मस्त वाटत आहे.” तीही बेधुंद होऊन म्हणाली. बॉसने आपला वेग वाढवला. जोर जोराच्या दणक्यांनी प्रिया कण्हू लागली… जवळपास वीस ते पंचवीस मिनिटे बॉस तिला झवत होता. तिच्या योनीत आपला लवडा घुसळित होता. प्रियाहि बेधुंद होऊन बॉसचा लवडा आपल्या पुचित सारून घेत होती. तिने पगाराच्या लालसेने खुश होऊन आपले शरीर बॉस साठी समर्पित केले होते.

आता बॉस ने तिचे स्तन जोरात आवळले आणि खोलवर तिच्या पुचित आपला लवडा दाबून वीर्याचा फवारा तिच्या योनीत सोडला. तिनेही बॉस ला आपल्या मिठीत धरून आवळले.

प्रिया या प्रथमच अनुभवलेल्या सुखाने तृप्त झाली आणि बॉस हि असले नव तारुण्य उपभोगून खूपच वेडावून गेला होता. बॉस प्रियाचे तारुण्य उपभोगायला मिळणार या खुशीत होता. आणि प्रिया आपल्याला चांगले पैसे आणि पगार मिळणार या भावनेने खुश होती.

बॉस ने कधीही प्रियाला पैसे कमी पडू दिले नाहीत. तिला अगदी जेंव्हा गरज लागेल तेंव्हा मदत त्याने केली. प्रियाहि बॉस च्या वागण्याने खूषच होती.  तिच्यावर कोणते संकट येईल असे बॉस कधीच तिच्याशी वागले नाहीत.