पब मधील ग्रुप सोबत केली मजा

त्या दिवशी मी पब ला एकटीच गेले होते. माझे वय तेव्हा साधारण तीस असेल. माझा नवरा नेहमी कामा साठी बाहेर गावी असायचा. त्यामुळे घरी मी एकटीच असल्याने मला कंटाळा येत असे. तयातून मन रमावे म्हणून मी नियमित पब ला जात असे.

मी दिसायला तशी चांगली होते. कारण येणारे जाणारे माझ्याकडे नेहमी वळून वळून बघत असल्याने मला ते खूप आवडायचे. माझे ड्रेससिंग सेन्स पण बरे होते.सगळ्या प्रकारचे कपडे मी घालत होते आणि ते मला शोभत पण असे. स्कर्ट असेल, जीन्स असेल किंवा सलवार कमीज असेल. सगळ्यात माझे सौंदर्य उठून दिसायचे.

माझी फिगर पण काही कमी नव्हती बरं का. ३६-२४-३६ अशी असलेली माझी फिगर माझ्या सौंदर्यात अधिकच भर घालत होती. मी जिम पण नियमित करायचे. त्यामुळे माझ्या छातीचे गोलाकार भाग कमालीचे मादक होते. बऱ्याच स्त्रिया त्यांची छाती उठून दिसावी म्हणून एक नंबर आतील ब्रा वापरतात. पण मला त्याची अजिबात गरज पडायची नाही. खूप वेळा मी ब्रा न घालता जरी गेले तरी माझी छाती कधी लोम्बली नाही.

मी त्या दिवशी पब ला गेले आणि निवांत बियर पिट बसले होते. माझा मड चांगला होता. मला संभोग करायची खूप इच्छा झाली होती. कारण नवरा भेटून मला साधारण सहा महिने झाले असतील. शेजारी एक कॉलेज मधील मुलांचा ग्रुप आला होता. खूप एन्जॉय करत होते ते. सहा जण होते ते. दंगा मस्ती जोक्स दारू आणि डान्स असे ते करत असलेले बघून मला माझ्या कॉलेज च्या दिवसांची आठवण आली.

मला त्यांचा हेवा वाटत होता. मध्यरात्र झाली होती आणि मी खूपच जास्त दारू पिली होती. त्याचवेळी त्या ग्रुप मधील एक जण माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “मॅम तुम्ही एकट्याच बसला आहात खूप वेळ. त्या पेक्षा आम्हाला का जॉईन होत नाही तुम्ही?”

ते ऐकून मी खुश झाले. एक तर मी एकटी बसून बोअर झाले होते आणि त्यातच त्या तरुण मुलांबरोबर बसायला मिळणार असल्याने मी नकार देण्याचा काहीच प्रश्न नव्हता. त्यामुळे मी लगेच होकार दिला आणि त्यांच्या टेबल वर जाऊन बसले देखील.

मी काळ्या रंगाचा आखूड स्कर्ट घातला होता. त्यातून माझ्या गोऱ्या मांड्या उठून दिसत होत्या. वर घातलेला टॉप माझ्या छातीचे उरोज आणि त्याची भेग दाखवण्यासाठी पुरेशी होती. माझी छाती आणि गांड त्या ड्रेस मध्ये कमालीची उठून दिसत होती. त्या सगळ्यांची नजर माझ्या शरीराकडे होती आणि ते मला जाणवत होते.

मी त्यांच्या बरोबर बसून गप्पा मारू लागले. खूप वेळ गप्पा मारत मारत त्यांनी मला डान्स ची ऑफर दिली. मी त्यालाही नकार दिला नाही. मी डान्स करू लागले तसे त्यांच्या जवळ जाऊ लागले. पब मध्ये डान्स फ्लोअर जरी वेगळा असला तरी तिथे खूपच गर्दी होती. त्यातच तिथे इतके कमी लाईट्स होते कि समोर कोण आहे हे बघायला त्याच्या खूप जवळ जावे लागत होते.

आम्ही एका कोपऱ्यात डान्स करू लागलो. गर्दी असल्याने आमचे हात आणि खूप सारे भाग एकमेकाना लागत होते. जशी गर्दी वाढत गेली तसे त्यांनी मला त्यांच्या मध्ये घेतले आणि आम्ही नाचू लागलो. पण आता मात्र खूपच गर्दी झाल्याने त्या सगळ्याचे शरीर माझ्या शरीराला लागत होते. माझ्या सगळ्या भागाला त्यांचा स्पर्श होत होता.

मी हळू हळू गरम होऊ लागले होते. माझ्या छातीला, गांडीला, कमरेला त्यांचे जसे स्पर्श होऊ लागले तशी मी गरम होऊ लागले. कारण मला पण तो स्पर्श हवाच होता. त्यामुळे मी त्यांना विरोध केला नाही. ते बघून त्यांचे धाडस वाढले आणि त्यांनी माझ्याशी अधिकच जवळीकता करायला चालू केली. मग काय मी ऐकायच्या मूड मध्ये राहिले नाही. हि दाबादाबी आणि गरम डाव खूप वेळ चालू होता. ते पण सगळे गरम झाले होते आणि त्यांना माझ्या शरीराशी खेळण्यात मजा येऊ लागली होती.

त्यातील एकाने मला विचारले “मॅम, आमच्याकडे मोठी रूम आहे. तिकडे जाऊया का?”

मला तो काय विचारतो आहे हे लगेच लक्षात आले. मी नकार दिलाच नाही आणि ते मला त्याच्या गाडीत घालून घेऊन गेले. गाडीत मी त्या सगळ्यांच्या मध्ये बसले होते. गाडीत बसताच त्यांनी माझ्या शरीराशी खेळायला चालू केले. एकाने मला त्यांच्या मांडीवर बसवले आणि कमरेत हात घालून तो मला ठोकल्यासारखे करू लागला.

तोच दुसरा पुढे झाला व त्याने माझ्या तोंडात तोंड घालून मला किस करायला चालू केले. तिसरा त्यांचे हात पुढे करून माझ्या छातीशी खेळू लागला. जोरजोरात तो माझी छाती दाबू लागला होता. हे कमी कि काय म्हणून चौथा आला आणि त्याने सरळ माझ्या स्कर्ट मध्ये हात घातला. माझ्या निकर वरून माझ्या योनीवर त्याचा हात ठेवून तो तिला कुरवाळू लागला.

त्याचा हात लागताच माझी योनी कमालीची फुगीर झाली. त्याने माझी निकर तिथेच काढली आणि माझ्या योनीला मोकळे केले. माझ्या उघड्या पडलेल्या योनीला तो त्याच्या हाताने कुरवाळू लागताच माझी योनी ओली होऊ लागली. एकाने माझा स्कर्ट तसाच वर करत करत माझ्या गळ्या पर्यंत नेला आणि काढून फेकला पण.

पुढे बसलेलं दोघे जे चालू आहे ते बघण्यात मग्न होते. त्यांची इच्छा असूनही त्यांना काही करता येत नव्हते. मी आता ब्रा आणि निकर वर होते. माझ्या देहाला बघून त्यांची वासना प्रचंड वाढली होती. त्यांनी माझ्या ब्रा ला आणि निकर ला क्षणात काढून फेकले आणि मला पूर्ण नग्न केले.

माझा कमालीचा मादक देह बघून त्यांना थांबणे शक्य नव्हते. त्यांनी गाडी शेजारी असलेल्या एका अंधाऱ्या जागी थांबवली आणि मला बाहेर काढले. गाडीतील गाडी त्यांनी तिथे टाकली आणि ते माझ्यावर तुटून पडले.त्यांनी पटपट स्वतःचे कपडे काढले आणि ते सगळेच आता नग्न झाले, ते पुढचे दोघे देखील. त्यांनी माझा पूर्ण ताबा घेण्यास सुरवात केली.

मला त्यांनी गुडघ्यावर बसवले. दोघे जण तसेच खाली बसले आणि त्यानि माझी छाती त्याच्या तोंडात घेऊन तो जोरजोरात माझे निप्पल्स त्याच्या दाताने पडकून त्यांना चोकू लागले  बाहेर ओढू लागले.त्यांनी मग माझ्या तोंडात त्यांचा सोटा दिला आणि मला चोखायला लावले. खूप दिवसानी मला सोटा चोखायला मिळत असल्याने मी व्योक व्योक करत त्यांचा सोटा चोकू लागले.

तिसरा आला आणि त्याने माझी गांड उचलली आणि माझ्या गांडीत त्याने त्याचे तोंड घातले व ते घुसळू लागला. माझ्या गांडीचे भोक तो त्याच्या जिभेने चाटू लागला. उरलेल्यानी माझ्या योनीचा ताबा घेतला. एक जण योनीला हाताने कुरवाळत होता तर दुसरा मधेच त्याची जीभ योनिवरून फिरवून ती चाटत होता. एका वेळी अश्या विविध क्रिया होत असल्याने मी खूपच उत्तेजित झाले होते.

खूप वेळाने त्यांनी मला बाजूला केले. एक जण खाली पाठीवर झोपला. त्याच्या उभ्या सोटयावर मी हळूच बसले आणि त्यांचा सोटा माझ्या योनीत घालून घेतला. मी वर खाली करून त्याला पूर्ण आत सारून घेताच दुसऱ्याने माझ्या तोंडात पुढे येऊन त्याचा सोटा दिला. माझी गांड वर खाली होऊ लागताच अजून एक जण पुढे आला आणि त्याने त्याचा पण सोटा माझ्या योनीत खाली जाऊन कोंबला.

असे करत करत ते माझ्या गांडीच्या भोकाशी खेळू लागले. एकेक करत त्यांनी माझ्या गांडीत हाताची बोटे घातली व ते मोठे केले. त्यात देखील दोघांनी त्यांचे सोटे घातले.अश्या प्रकारे माझ्या तोंडात दोन सोटे, योनीत दोन सोटे आणि गांडीत दोन सोटे मी सामावून घेतले होते.

सगळ्यांचे सोटे पूर्ण आत गेल्याची खात्री होताच त्यांनी एकाच वेळी त्यांची कंबर हलवायला चालू केली. काच काच, पाच पाच, व्योक व्योक असे विविध आवाज एकाच वेळी येत होते.

“आह आह, आई ग. माझी गांड. माझी योनी आह आह”असा आवाज माझ्या तोंडातून बाहेर पडत होता. ते ऐन तारुण्यातील युवक त्यांच्या प्रचंड ताकदीने माझ्यावर तुटून पडले होते. काच काच करत माझी गांड, माझी योनी आणि माझे तोंड ते मारत होते. त्यांचा स्टॅमिना खूपच चांगला होता आणि माझ्यासाठी ते बरेच होते.

खूप वेळ त्यांनी मला ठोकून काढल्यावर त्या सगळ्यांनी पोजिशन बदलली. योनी वाले गांडीत, गांडीवाले तोंडात आणि तोंडातील योनीत गेले आणि त्यांनी असे आळीपाळीनेमाझ्या पूर्ण शरीराचा मनसोक्त उपभोग घेतला. शेवटी सगळ्याचे सोटे सुखद क्षणाला आले आणि एकाच वेळी त्यांनी माझ्या तोंडात त्यांनी त्यांचे सोटे देण्यास सुरवात केली.

एकेक करत मी त्यांचा सोटा जसा चोकत होते तसे त्यातून वीर्याचे फवारे बाहेर पडत होते. त्या सगळ्यांचे वीर्य मी मनसोक्तपणे पिले आणि आम्ही सगळे शांत झालो. त्यांनी मला माझ्या घरी सोडले. तेव्हापासून मी नियमिपणे त्यांच्याकडून ठोकून घेऊ लागले होते. त्यानं पण एक अँटी ते पण मदमस्त आणि त्याना पाहिजे ते करू देणारी मिळाली असल्याने ते पण खूप खुश होते.