सावत्र मुलाला दिले कामज्ञान – ३

नमस्कार वाचक मंडळी. मी जयश्री आपल्याला सांगत आहे की कशाप्रकारे माझ्या सावत्र मुलाला मी मद्य पिऊन कामज्ञान दिले. मागील दोन भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: सावत्र मुलाला दिले कामज्ञान – १

सावत्र मुलाला दिले कामज्ञान – २

आता पुढे:

शिशिर पटकन पप्पांच्या रूममध्ये गेला. मग लगेच मद्य आणि ग्लास घेऊन आला. त्याने दोन पेग बनवले.

मी त्याला विचारलं: तू का पीत आहेस?

तो म्हणाला: मला ही थंडी वाटत आहे ना म्हणून.

मी काहीच म्हटलं नाही. मी शिशिरसोबत मद्य पेग रिकामा केला. त्यानंतर तो माझे पाय दाबायला लागला. त्याचे हात माझ्या मांड्यापर्यंत आले. तो आपले हात वरवर नेतच होता.

आता माझ्यातही एक वेगळीच नशा यायला लागली. मी विचार केला की आज शिशिरला अगदी मोकळेपणे मजा देऊ.

मी म्हणाले: शिशिर मला आता थोडी गरमी वाटत आहे. तू थांब आता.

मी उठले आणि माझी मॅक्सी पण काढली. आता मी फक्त ब्रा आणि पॅंटीवरच त्याच्यासमोर होती. तो मला असं पाहत होता जसं काही त्याने अशा रूपातली स्त्री कधी पाहिलीच नसावी. माझं वय भलेही ३६ होतं पण मी स्वतःला चांगलीच मेंटेन करुन ठेवली होती. माझं नग्न शरीर पाहून त्याचे होशच उडाले.

त्यानंतर मी बेडवर लेटली आणि म्हणाली: जर तुला झोप येईल तर तू पण झोप. पाय दाबत नको राहू कारण आता मला गाढ झोप येत आहे. ठीक आहे ना आणि हो रूमची लाईट बंद कर.

तो म्हणाला: हो मॉम, तुम्ही झोपा मी नंतर झोपेन.

त्याने बल्ब बंद केला आणि आपल्या मोबाईलचा थोडा उजेड करुन तो बेडवर आला आणि माझे पाय दाबायला लागला. मी नाटक करायला लागली. त्याला वाटलं आता मी झोपले आहे.

तो उठला आणि त्याने आपले कपडे काढले. तो फक्त चड्डीवरच होता. तो माझ्या टोंगळ्यावरून हात फिरवत मांड्यांवर आला. त्यामुळे मलाही मजा यायला लागली. त्याची हिंमत वाढतच होती. तो आता माझ्या जांघावरून हात फिरवत माझ्या पॅंटीवर आला. दुसरा हात त्याने माझ्या एका वक्षावर ठेवला आणि थोड्यावेळासाठी थांबला हे बघायला की मी काही हालचाल करते की नाही.

त्याने माझे स्तन दाबायला सुरुवात केली. त्यामुळे मी एकदम उठली. तसा तो घाबरला. त्याचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता. तो फार घाबरला होता पण मी नाटक केलं जशी काही मी झोपेत आहे.

मी विचारले: शिशिर बेटा पाणी आहे का? मला तहान लागली आहे.

तो म्हणाला: हो देतो पाणी.

त्याला वाटलं मी झोपेत आहे. त्यामुळे त्याने मला पाण्याच्या जागी मद्याचा ग्लास दिला. मी ते पिऊन घेतलं आणि परत गाढ झोपेचे नाटक करायला लागली. थोड्यावेळाने त्याने त्याचे हात माझ्या शरीरावर चालवायला सुरुवात केली. एक हात माझ्या ब्रा वर आणि दुसरा हात पॅंटीवर होता.

यावेळी त्याने धाडस करून आपला हात माझ्या पॅंटीच्या आत घुसवला. माझ्या शरीरात वीज चमकली. मीही त्याला थोडी साथ दिली आणि माझे पाय फाकवले. त्याचा हात चांगल्या प्रकारे माझ्या पुच्चीवर जाऊ शकत होता. जसे मी माझे पाय फाकवले तसा त्याने आपला पंजा माझ्या पुच्चीवर ठेवला.

त्याचे बोट माझ्या पुदीत आत बाहेर जायला लागले. तो आपल्या बोटांनी माझी पुच्ची झवायला लागला. त्याचे बोट ओले झाले होते. त्याने आता आपली चड्डी काढली. मी माझ्या डोळ्याच्या कोपऱ्यातून हे सर्व पहात होती. त्याचा लवडा फारच मोठा होता. त्याला वाटलं की मी चांगली प्यायलेली आहे. त्यामुळे मला काही माहिती पडणार नाही.

त्याने हळूहळू माझी ब्रा आणि पॅंटीही काढली. तो आपला लंड माझ्या पुच्चीत घालण्याचा प्रयत्न करायला लागला. माझ्या तोंडातून सुस्कारे निघाले पण त्याला त्याचं काहीच वाटलं नाही. त्याने हळू हळू धक्के मारायला सुरुवात केली. तो आपले ओठ माझ्या ओठांवर ठेवून चुंबन करायला लागला. आम्हा दोघांचेही शरीर चांगलं गरम झालं होतं. जेव्हा मला वाटलं की तो झडणार आहे तेव्हा मी हळूच एक कड घेतली. त्यामुळे त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीतून बाहेर आला.

पण तो झडू शकला नाही. मला त्याला आणखी काही वेळ खेळवत ठेवायचं होतं. त्याने परत माझ्या पुच्चीत आपला लंड घातला. यावेळी मी त्याला साथ दिली आणि त्याला दोन्ही हातांनी स्वतःकडे खेचलं. त्याला वाटलं जसं काही मी अजूनही झोपेतच आहे.

तो माझ्या वक्षांना चुसायला लागला. त्याचे धक्के मला गरम करत होते. त्याच्या धक्क्याने मी आणि तो दोघही झडलो. त्याने चादरीने माझी पुच्ची आणि आपला लंड साफ केला. त्याने माझी ब्रा पॅंटी घालून दिली आणि मला कीस करून झोपवलं.

सकाळी जेव्हा मी उठले तेव्हा सात वाजले होते. मी उठून मॅक्सी घातली तेव्हा शिशिरही जागा झाला. त्याच्या हे लक्षात नव्हतं की त्याने चड्डी घातली नव्हती. त्याची नजर खाली गेली तसा त्याला कळलं की तो पूर्ण नागडा आहे. त्याने पटकन चादर लपेटली.

मी विचार करायला लागली की ह्याला रात्री मला झवायला शरम वाटली नाही आणि आता मात्र लाजत आहे.

मी त्याला म्हणाले: माझ्यासमोर कसला लाजतोस? मी तर तुला लहानपणापासून तसं पाहिलं आहे.

त्याला आदल्या रात्रीची सर्व गोष्ट लक्षात आली. त्याला वाटलं की मला काहीच माहिती नसावं.

त्याने विचारलं: मॉम, तुम्हाला झोप कशी आली?

मी म्हणाले: तू एवढ्या चांगल्या प्रकारे माझे पाय दाबले की मला फार छान झोप आली.

खरं म्हणजे त्याला माहिती करायचं होतं की मला रात्री काय घडलं त्याची जाणीव आहे की नाही म्हणून.

तो म्हणाला: मॉम काल रात्री काय झालं तुम्हाला काहीच माहिती नाही का?

मी म्हणाले: मी तर मद्य प्यायली होती. त्यामुळे मी गाढ झोपेत होते. तूच सांग काय झालं?

शिशिर घाबरत गोष्टीला फिरवत म्हणाला: काल रात्री मांजर आली होती रूममध्ये. तिने माझं दूध आणि उरलेले मद्य पिऊन घेतलं. त्यामुळे मी घाबरलो.

मी म्हणाले: होका? तुला कधी झोप आली नाही किंवा भीती वाटेल तेव्हा मला बोलवत जा.

तो म्हणाला: तुम्हाला काही त्रास तर नाही ना होणार?

मी म्हणाले: नाही. याउलट मला माझ्या मुलासोबत झोपायला फार आवडेल. कारण तू एवढ्या चांगल्या प्रकारे माझे पाय दाबतोस ना.

मी ‘दाबतोस’ हा शब्द बोलताना डोळा मारला. तोही माझे इशारे हळूहळू समजायला लागला होता. त्याला माहीत झालं की रात्री जे  काही झालं त्यात मला काहीच प्रोब्लेम नव्हता.

तो आता बेडवरून नागडाच उठला. कारण त्याला आता सर्व समजलं की माझ्याकडून हिरवा कंदील आहे. तो माझ्या जवळ आला. त्याने माझ्या गालांवर किस केलं. मी त्याच्या ओठांवर किस दिलं आणि दोन्ही हातांनी त्याला बाहुपाशात घेतले.

तो म्हणाला: मला आंघोळ करायची आहे.

मी म्हणाले: आता मीच आंघोळ घालून देते तुला.

तो म्हणाला: तू लवकर आंघोळ करून दे. मला कॉलेजला जायचं आहे.

मी म्हणाले: आज तर संडे आहे.

तो म्हणाला: अरे हो आज तर सुट्टी आहे.

आणि आम्ही दोघे मिळून हसायला लागलो.