बाईची कमाल!

पहाटेची वेळ होती. शाम नुकताच उठला. आपल्या छोट्याश्या खोलीतून बाहेर पडून तो भिंतीलगत लघवी करू लागला. लघवी तुंबल्याने त्याचा दांडू देखील ताठरला होता. पुढचा लालभडक गोंडा एकदम फुलून आला होता. शाम तेवीस वर्षाचा तगडा तरुण होता. त्या बंगल्यात नोकराचे काम करीत होता. त्याचा दांडा म्हणजे एखाद्या लाकडाच्या खुंटासारखा लांबसडक असा होता. तो लघवी करत असताना अचानक त्याच्या मालकिणीची शालूबाईची नजर त्याच्या दांड्यावर पडली आणि तिचे डोळेच चमकले. पुरुषाचा एवढा मोठा दांडा तिने कधीच पाहिला नव्हता. क्षणातच तिला त्याचा दांडा आवडला होता.

त्याच्या दांड्यावर ती मोहित झाली होती. त्याचवेळी तिला त्याचा तो दांडा आपल्या योनीत घालून घेण्याची इच्छा झाली होती. शालूबाई पस्तिशीच्या पुढची होती . पण तिचा शरीराचा बांधा अजूनही आकर्षक होता. ती काहीशी स्थूल देहाची होती. नवरा पन्नाशीच्या पुढे गेला होता. त्याच्याकडून तिची म्हणावी तशी हौस पूर्ण होत नव्हती. म्हणूनच ती शामचा दांडा पाहून आकर्षित झाली होती. ‘अरे शाम जरा इकडे ये’ नवरा कामावर जाताच तिने शामला हाक मारली. त्यावेळी ती ब्लाउज आणि परकरवर होती.

शाम तिच्या खोलीत गेला त्याला पाहून पुन्हा ती म्हणाली, ‘वाटीत तेल घेऊन ये.’ तसा शाम वाटीत तेल घेऊन तिच्या खोलीत गेला. तिच्या जवळ जाऊन उभा राहिला. त्याची नजर तिच्या ब्लाउजमधून बाहेर डोकावून दिसणाऱ्या उरोजावर पडली. ‘शाम … आज तू माझ्या शरीराची मालिश कर… याचे वेगळे पैसे तुला देईन..’ शालूबाई म्हणाली. ‘ठीक आहे बाईसाहेब… तुम्ही सांगाल तसे मी करतो…’ शाम म्हणाला. त्याच्या दांड्यात उत्तेजना येऊ लागली. त्याने शालूबाईचा इरादा ओळखला होता. तिने ब्लाउज काढला. आत ब्रेसीयर नव्हती. तिचे नग्न भरदार स्तन पाहून शाम वेडाच झाला.

स्तनांची बोन्डे तर त्याला कमालीची आकर्षित करीत होते. तिने परकर कंबरेच्यावर ओढला. आतमध्ये चड्डी नसल्याने तीची केसविरहित योनी उघडी झाली. शामला चेतविण्यासाठी तिने मांड्या फाकवल्या. शाम पुरता घायाळ झाला. तिचे नारळासारखे स्तन आणि मखमली, जाडसर पाकळ्या असलेली काहीशी वासलेली लालगुलाबी योनी पाहून त्याचा दांडा एकदम ताठ झाला. शालूबाईच्या देहात तर आग भडकली होती. ‘शाम यांना मालिश कर’ आपले स्तन गोंजारत ती म्हणाली. शाम मात्र वेड्यासारखे तिच्या योनीकडे पाहत होता.

शालूबाईचे स्तन मात्र कमालीचे सुडोल होते. योनी देखील अगदी तरुण मखमली आकर्षक होती. तो भान हरपून तिच्या देहाचे निरीक्षण करत होता. ‘अरे लाव ना तेल..’ शालूबाई माधक स्वरात म्हणाली. श्यामने तेलाच्या वाटीत बोटे बुडवली. त्याची नजर तिच्या योनिवरून हटत नव्हती. आपल्या बाईसाहेब चेकाळल्या आहेत. याची त्याला कल्पना आली होती. ती स्वतःच आपल्याला संभोगाचे निमंत्रण देत आहे म्हंटल्यावर शाम तरी का मागे हटेल ? तिच्या भरदार गोऱ्या मांड्या त्याला खुणावत होत्या.

शामचा दांडा कमालीचा ताठरला होता. शालूबाईच्या सर्वांगात आग भडकली होती. ती त्याच्याशी संभोग करण्यास आतुरली होती. त्याच्या दांड्यावर घायाळ झाली होती. योनीच्या पाकळ्या वेगळ्या झाल्याने आतील गुलाबीपण स्पष्ट दिसत होते. तिचे सर्व अंग खूपच आकर्षक होते. आपल्या नोकराबरोबर ती आज प्रणयाचा खेळ खेळणार होती. त्याचा दमदार दांडा आज आपल्या योनीत सामावून घेणार होती.

तिची उत्तेजना इतकी वाढली होती कि तिच्या नोकराबरोबर फारच मोकळेपणाने वागत होती. ‘घाबरू नकोस शाम.. आपल्या दोघांशिवाय बंगल्यात कोणीच नाही… माझ्या खोलीत कोणीच येणार नाही.. तेलाने माझे हे उरोज चांगले मालिश कर. तुला आज मी एक वेगळा खेळ शिकवणार आहे… लाव तेल लवकर…’ शालूबाई म्हणाली. श्यामने तिच्या स्तनावर तेलाचे काही थेम्ब सोडले. त्याच्या मनातील भीती दूर झाली होती. तेल सोडताच त्याने तिचे दोन्ही स्तन दोन्ही हातानी धरले. त्याचे सुडोल मखमली उरोज त्याच्या पंज्यात मावत नव्हते. हळू हळू तिचे स्तन चोळू लागला.

तिलाही मस्त वाटू लागले. ‘शाम जोरात चोळ ना.. दाब ना.. मस्त वाटत आहे…’ त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली.स्तन मर्दन करताना बाई खूपच मस्तीत येऊ लागली. त्याचे हात धरून आपल्या स्तनावर रगडत त्याला जोरात दाबण्याचा इशारा करीत होती. शामला आपल्या मालकिणी सोबत संभोग करायला मिळत होता या विचाराने तू खूपच खुश झाला होता. त्याचा दांडा जोरजोरात उड्या मारत होता. तिच्या पोटावरून, मांड्यावरून तो हात फिरवू लागला. शालूबाईचे स्तन खूपच कडक झाले होते.

‘हाय.. शाम आणखीन जोरात मर्दन कर…’ ती मादक स्वरात विव्हळत होती. तसा शाम तिचे स्तन जोरजोरात मर्दन करू लागला. या खेळात तो काही नवीन नव्हता तास त्याचा दोन तरुणीसोबत असा खेळ झाला होता. त्याच्या या दांड्याने दोन योनी ढवळून काढल्या होत्या. दोन्ही तरुणीसोबत अगदी बिन्दास्त मनमोकळे पनाणे संभोग केला होता, पण आज तो तितक्या मनमोकळेपणाने करू शकत नव्हता कारण आज समोर त्याची मालकीण होती. त्यामुळे थोडा दबकत होता. तिच्या म्हणण्या प्रमाणे त्याला वागावे लागत होते. ती मात्र बेडवर झोपून त्याच्याकडून आपले स्तन मर्दन करून घेत होती. खोली आतून बंद होती. फॅन गरगर फिरत होता.

शाम तिचे स्तन कचाकच दाबत होता. तिची बोन्डे बोटात धरून दाबत होता. यामुळे शालूबाईच्या योनीतुन स्त्राव पाझरू लागला होता. ‘शाम तोंडात घेऊन चोख आता लवंकर… ‘ शालूबाई म्हणाली. शाम तयारच होता. लगेच तो उतावीळ पणे तिचे स्तन चोखु लागला. तोंडात एक बोण्ड धरून दुसऱ्या हाताने दुसरे बोण्ड गोंजारु लागला. ‘शाम लग्न झाल आहे का तुझे? तिने विचारले. ‘नाही बाईसाहेब.. अजून नाही’ तोंडातून तिचे बोण्ड काढत शाम म्हणाला. ‘लग्न करताना सांभाळून कर हां…’ आपला हात त्याच्या प्यांटकडे सरकवीत ती म्हणाली.

‘म्हणजे… मी समजलो नाही…’ शाम तिचे स्तन दाबत म्हणाला. ‘वेड्या.. तुझा दांडा एवढा मोठा आहे कि, तो पाहूनच बायको पळून जाईल… म्हणून म्हणतेय लग्न सांभाळून कर…’ असे म्हणत तिने झटकन त्याच्या प्यांटमध्ये हात सारून त्याचा कडक सोटा मुठीत पकडला. त्याच्या स्पर्शाने तिच्या योनीत आणखीन संवेदना होऊ लागल्या. तिची योनी बुळबुळीत झाली होती.

ती संभोगासाठी खूपच व्याकुळ झाली होती. ‘झोप ना… आता…’ ती लाडिक स्वरात म्हणाली. ‘नको बाईसाहेब’ तो मनातून अजूनही घाबरत होता. ‘मी प्रौढ आहे म्हणून माझ्या बाजूला झोपायला नको वाटते आहे का?’ तिने विचारले. ‘तसे नाही बाईसाहेब….’ तो म्हणाला. घाबरू नकोस वेड्या मि कोणालाही सांगणार नाही. अरे सकाळी तुझा सोटा पहिल्या पासून माझी अवस्था चेकाळल्या सारखी झाली आहे. तुझा सोटा माझ्या योनीत घालून घेतल्या शिवाय मला चैन पडणार नाही.

मी स्वतः तुझ्याबरोबर झोपायला तयार झाली आहे आणि तू का घाबरतोस. तुझ्या मालकाकडून माझी इच्छा पूर्ण होत नाही. आता तू माझी इच्छा पूर्ण कर… मला मिठीत घेऊन कचाकच कर… माझ्या योनीची भागव..’ असे म्हणत शामला तिने ओढले. शामचा दांडाहि तिच्या योनीत ज्याण्यास आतुर झाला होता. त्याचा मोठा सोटा हातात धरून ती गोंजारत होती. तसे शालूबाईने अनेक सोटे आपल्या योनीत घालून घेतले होते. पण तास शाम चा सोटा त्यापेक्षा मोठा होता. प्रत्येक स्त्रीला मोट्या सोट्याची ओढ असते. श्यामने आपले सर्वच कपडे काढून बाजूला टाकले.

त्याचा मोठा सोटा हातात धरून हलवू लागली. त्याच्या सोट्याचा स्पर्श तिला मस्त वाटला. तिने त्याचा सोटा तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. शालूबाई त्याचा सोटा चोखत-चाटत होती. शामचा हात तिच्या मांड्यात गेला. तिची योनी तो बोटानी चापचू लागला. तिच्या योनीवर केस नसल्याने अगदी तुकतुकीत होती. त्याचे बोट पच करत तिच्या योनीत शिरले. योनी भलतीच गरम आणि ओली झाली होती. त्याने दुसरे बोट देखील आत सारले. बोटे आत बाहेर करू लागला. चल खाली जाऊन करूया आपण, ती म्हणाली.

खाली फरशीवर बसून आपल्या मांड्या फाकवत ती म्हणाली ‘कसे करणार मला?’, ‘तुम्ही म्हणाल तसे बाईसाहेब’ तो म्हणाला. ती गुढग्यावर वाकली. आणि श्यामने तिच्या ओल्या झालेल्या योनीवर आपला सोटा टेकवला. तिच्या नितंबाना पकडून सटकन आपला सोटा तिच्या योनीत सारला. ती विव्हळली. ‘अह्ह्ह.. हुफफ्फ… मस्त रे शाम… आजवर अनेक सोटे माझ्या योनीत गेले पण अशी मजा कधी नाही आली..’ ती बेभान होऊन चित्कारली.

तिचे नितम्ब पकडून जोरजोरात दणके देऊ लागला. पाचपाच आवाज खोलीत घुमू लागला. ‘हाय रे… शाम किती मस्त वाटते आहे… मार आणखीन जोरात मार दणके..’ ती बेभान झाली होती. तिची कंबर पकडून जोरजोरात शाम दणके देऊ लागला. पाचपाच आवाज घुमत होता. शामचा जोर वाढला होता. तिचे लटकणारे उरोज वरखाली होत होते. शामचे दणक्यावर दणके पडत होते. त्याचा भला मोठा सोटा तिच्या योनीत पूर्ण खोलवर शिरत होता. ती विव्हळत होती.

श्यामने पूर्ण जोर लावून तिच्या योनीत आपला सोटा दाबला आणि आपला फवारा तिच्या योनीत सोडला. शालूबाई ची योनी पूर्ण ओलीचिंब भरून गेली त्याच्या फवार्याने. ती अगदी तृप्त झाली होती. तिचे सुख तिच्या खुललेल्या चेहऱ्यावरून ओळखून येत होते. ती तृप्त झाली होती. अशा तऱ्हेने नोकराने बाईची मजा लुटली.