अनोळखी मुला समवेत केली मजा

त्या दिवशी कामा निमित्त गावाला गेलो होतो मी. पावसाळ्याचे दिवस होते. जोराचा पाऊस आणि थंडी यामुळे नको नको झाले होते. पण करणार काय. काम आहे म्हंटल्यावर जावे तर लागणारच ना. मी काम आटोपून पुन्हा परतीच्या प्रवासास लवकर निघायचे अश्या बेतात असतानाच मला समजले कि माझे काम वाढले आहे. लवकर काही होणार नाही.

तरीहि जमेल तसे काम आटोपून रात्री तर रात्री निघायचे असे नियोजन मी केले होते. त्यांनुसार माझे काम खूप उशिरा झाले आणि तरीही मी स्टॅन्ड वर बस पकडण्यासाठी गेलो. तो दिवस चांगला नव्हताच. मला बस काही केल्या मिळेना. खूप वेळ थांबलो तरी माझं गाव सोडून बाकी सगळीकडे जाणाऱ्या बस येत होत्या. त्यामुळे माझी चिडचिड होत होती.

शेवटी खूप वेळाने एकादशी बस आलीच आणि मी हुश्श केले. कसा तरी बस मध्ये चढलो आणि सगळ्यात शेवटी एका कोपऱ्यात जागा होती तिथे जाऊन बसलो. माझ्या मागोमाग एक मुलगा माझ्याच शेजारी येऊन बसला. बस चालू झाली. तिकीट वगैरे काढून झाल्यावर बस मधील लाईट बंद करण्यात आले. सगळे झोपेतच होते म्हणा तसे. कारण रात्र जास्त झाली होती.

मी पण खूप थकलो असल्याने झोपायचे ठरवले आणि खिडकीला डोके ठेवून डोळे मिटून घेतले. माझ्या हातात कामाची फाईल होती. ती तशीच पडकून मी झोपलो होतो. थोडा वेळ झाला आणि मला माझ्या मांडीवर काही तरी आल्याचे जाणवले. पण मी झोपेत असल्याने मी फार काही लक्ष सुरवातीस दिले नाही. पण थोड्या वेळाने माझ्या लक्षात आले कि तो हात होता.

अर्थातच तो माझ्या शेजारी बसलेल्या मुलाचा होता. मला आधी वाटले कि तो काही तरी चोरी करणार असेल. त्यामुळे मी काही न बोलता तो काय चोरतो ते बघूया म्हणून शांत बसलो. पण त्याने माझा अंदाज साफ खोटा ठरविला. त्याचा हात माझ्या मांडीवर फिरत होता आणि फिरत फिरत त्याने तो माझ्या सोटयाकडे नेला. मला समजले कि काय आहे ते.

माझ्या शेजारी बसलेला मुलगा गे होता. रात्रीच्या प्रवासात असे खूप लोक भेटतात जे गे असतात. मी काही बोललो नाही. कारण तो अगदी हळुवार पणे माझ्या सोट्याला स्पर्श करत होता. त्याचा स्पर्श इतका मुलायम होता कि काही विचारू नका. त्यामुळे मी त्याला अजिबात विरोध केला नाही. मी डोळे न उघडताच तसेच पडून राहिलो. मला असे दाखवायचे होते कि खूप झोपेत होतो.

त्याने मग हळूच माझ्या सोट्याला थोडा अधिक ताकदीचा स्पर्श केला. मी थोडी वळवळ केली आणि पुन्हा झोपायचे नाटक केले. त्याने मग माझ्या चेन ला हात लावला. अगदी सावकाश अजिबात कोणालाही समजणार नाही अश्या बेताने त्याने माझ्या पॅन्ट ची चेन काढली आणि त्याचा हात माझ्या पॅन्ट मध्ये घातला. मी अजूनही डोळे मिटून होतो.

चेन मधे हात घालून त्याने माझ्या सोट्याला पकडले. आम्ही दोघे पण बसलो असल्याने त्याला म्हणावे तसे माझा सोटा नीट पकडता येत नव्हता. त्यामुळे त्याने माझ्या निकर मध्ये हात घातला आणि माझ्या सोट्याला पकडले व हळूच माझ्या पॅन्ट च्या बाहेर आणले. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा आधीच मोठा झाला होता. त्याने त्याची बॅग आमच्या मांडीवर अशी ठेवली आणि कोपऱ्यात आमच्या दोघांचे विशेषतः त्याचे काय चालू आहे अजिबात कोणाला दिसणार नाही आणि समजणार देखील नाही.

माझा सोटा बाहेर येताच त्याने त्याला जोरजोरात हलवायला चालू केले. गाडीत अंधार तर होताच पण त्याच बरोबर सगळे झोपेत असल्याने कोणाला काय चालू आहे याचा अजिबात गंध नव्हता. मी पण त्याचा तो स्पर्श आणि ते हलवणे एन्जॉय करूलागलो . त्याने त्याच्या बोटाने माझ्या सोट्याच्या शेंड्याची स्किन हळूच बाजूला केली.

शेंड्याची स्किन बाजूला खाली करताच त्याच्या आतील गुलाबी भाग उघडा झाला. त्या गुलाबी भागाला त्याने त्याच्या बोटांच्या चिमटीत असे काही पडकले कि काही विचारू नका. त्याच्या त्या विशिष्ट पद्धतीच्या पकड्ण्याने माझा सोटा होता त्यापेक्षा अधिक कडक झाला. त्याने त्या शेंड्याच्या इथे असलेल्या फटीला त्याच्या नखाने थोडे मोठे करायला चालू केली.

मला तो शेंड्याच्या इथे करत असलेला प्रकार खूपच नवीन होता. मी त्याने बेभान व्हायचो बाकी होतो. मला ते खूपच आवडले होते. तो मग थोडासा खाली सरकला. त्याने मला अजून थोडे आत सरकवले आणि त्याने त्याचे तोंड खाली घेतले. खाली तोंड घेताच त्याने माझ्या सोट्याला त्याच्या तोंडात घेतले. तोंडात घेऊन तो हळुवार पद्धतीने त्याला चोकू लागला.

अजिबात आवाज न करता, अजिबात घाई गडबड न करता आणि अजिबात आवाज न करता, दाताचा स्पर्श न करता तो माझ्या सोट्याला चोकत होता. एकसारखे त्याचे तोंड वर खाली होत होते आणि माझे ओरल तो प्रचंड कामुक पद्धतीने करत होता. असे ओरल तर आजवर मला ना माझ्या कोणत्या गर्लफ्रेंड ने केले होते ना कधी कोणी धंदेवालीने केले होते.

त्यामुळे त्या ओरल चा मी मना पासून आनंद घेत होतो. तो एकसारखा न थकता माझा सोटा चोकत होता. खूप वेळ चोकून चोकून त्याने माझ्या सोट्यातून पाणी पण काढले. माझे वीर्य एक थेम्ब पण त्याने बाहेर किंवा खाली पडू दिला नाही. ते सगळे वीर्य त्याने गट्टम करून पिऊन देखील टाकले. मला खूपच आश्चर्य वाटले. पण मी पण शांत झालो.

एव्हाना मी जागा झालॊ होतो आणि आमचे गाव पण आले होते. मी उतरू लागलो तोच तो पण माझ्या मागे उतरला.खाली उतरल्यावर तो मला म्हणाला “काय मजा आली कि नाही? कसे वाटले सांग ना?”

“हो छान वाटले मला. थँक्स.” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “अरे यात थँक्स कसले काय आले आहे? चल परत एकदा करूया. पूर्ण मजा घेऊ ना चल. तुझा सोटा खूप छान आहे.मला त्याचा पूर्ण उपभोग घेऊ दे ना चल” असे म्हणत त्याने माझा हात पकडला आणि मला घेऊन जाऊ लागला.

मी काय बोलतो आहे किंवा काय नाही हे त्याने अजिबात ऐकले नाही आणि त्याने मला बस स्टँड च्या मागे असलेल्या एका पडक्या घरात नेले. मला पण त्याच्याकडून सोटा चोकून घ्यायचा होताच म्हणा. त्यामुळे मी काही त्याला फार विरोध करायच्या भानगडीत पडलो नाही.

त्या घरात जाताच त्याने मला भिंतीला  टेकून उभे केले आणि तो सरळ खाली बसला. खाली बसताच त्याने माझी पॅन्ट पूर्णपणे उतरवली आणि मला पूर्ण नग्न केले. मी पूर्ण नग्न होताच त्यांने पुन्हा एकदा माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. बस सारखी इथे काही अडचण नव्हती. त्यामुळे तो निवांत होता. त्याला पाहिजे तसे तो पोज घेऊ शकत होता.

त्याने माझ्या गोट्याना आधी चोकायला चालू केले. गोट्यांच्या खाली त्याने त्याची जीभ ठेवली आणि हळू हळू करून फिरवायला चालू करताच माझ्या अंगात वीज चमकावी तशी कळ मारली. माझ्या भावना प्रचंड प्रमाणात जागृत झाल्या. त्याने माझ्या गोट्या मग त्याच्या तोंडात घेतल्या आणि त्यांना चोकू लागला चिंचेच्या गोळ्या सारखे तो माझ्या गोटया चोकत होता.

गोट्या चोकत चोकत त्याने माझा सोटा पुन्हा एकदा त्याच्या तोंडात घेतला. माझ्या गांडीला त्याने त्याच्या हाताने पकडले आणि माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात जाईल इतका आत घेतला. डीप थ्रोट तो करत होता. पूर्ण गोट्या पर्यंत तो माझा सोटा आत घेऊन चोकत होता.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर तो जागचा उठला. त्याने त्याची पॅन्ट काढली व तो पण नग्न झाला. नग्न होताच तो भिंतीवर हात ठेवून उभा राहिला. थोडासा पुढे झुकून त्याने त्याची गांड माझ्याकडे केली. मी समजायचे ते समजलो. त्याच्या गांडीत मी दोन बोटे ओली करून हळूच आत कोंबली. माझी दोन्ही बोटे अगदी आरामात आत गेली. माझी बोटे मी मागे पुढे करत त्याच्या गांडीचे भोक अजून मोठे केले.

लगेच त्या बोटाना मी बाहेर काढले आणि माझे भलेमोठे हत्यार त्याच्या गांडीत कोंबले. हळू हळू करत माझा सोटा मी पूर्णपणे त्याच्या गांडीत कोंबला. त्याच्या खांद्यावर मी माझा हात ठेवून त्याला जोरात मागे ओढताच माझा सोटा कचकन अजून आत गेला. मग मात्र मी न थांबता माझी कंबर एकसारखी हलवू लागलो. काच काच करत त्याची गांड मारू लागलो.

खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी पुन्हा माझा सोटा बाहेर काढून त्याच्या तोंडात दिला. त्याने त्याला चोखायला चालू केले आणि बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला देखील. ते न थांबणारे वीर्य त्याच्या चेहऱ्यावर, तोंडावर आणि अंगावर पडत होते. त्याने ते सगळे वीर्य घेऊन पिऊन टाकले. त्याने माझा सोटा चोकून चोकून साफ केला आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकारे त्या रात्री मी अनपेक्षितपणे त्या अनोळखी मुलाला खूप चांगले आणि मासानोक्तपणे ठोकून काढले.