नेचर कॅम्प मध्ये घेतली मजा

मित्रानो माझे नाव राकेश आहे. माझा स्वभाव लहान पणापासूनच थोडा भित्रा होता. माझे बाकीचे मित्र दिसायला धिप्पाड धडधाकट आणि पिळदार शरीरयष्टीचे होते तर मी मात्र थोडा बारीक चणीचा आणि बायली पद्धतीचा होतो.

का कोणास ठाऊक पण लहानपणापासूनच माझा मुलांकडे ओढा जास्त होता. मला मुलांमध्ये विशेष रस आहे हे समजायला मला फार वेळ लागला नाही. मी तासंतास मुलांकडे निरखून बघत असे. पुस्तके किंवा अश्लील चित्रपट पाहताना देखील मी केवळ आणि केवळ मुलांचेच बघत असे. त्यामुळे मला नेमके समजत नव्हते कि मी काय करावे.

दिवस जात होते तशी माझी मुलांबद्दल ची भावना अतिशय कडक होत होती. वयात आल्याने माझ्या भावनांवर आवर घालणे मला कठीण होऊन बसले होते. मला काहीही करून एखादा तरी मूलगा उपभोगायचा होता. मला तशी योग्य वेळ आणि योग्य मुलगा मिळावा याची मी वाट बघत होतो.

कॉलेज मध्ये एक मुलगा होता. एकदम उंच, धिप्पाड, बलदंड शरीरयष्टीचा, गोरा पान एकदम देखणा. नीरज नाव होते त्याचे. माझ्याच वर्गात शिकत होता तो. मला त्याच्याबद्दल एक सुप्त आकर्षण होते. मी नेहमी असा विचार करायचो कि माझा पहिला मुलगा हाच असावा ज्याला मी उपभोगेन. त्यामुळे मी रोज रात्री झोपताना त्याला स्वप्नात आणि मनात बघून त्याच्या नावाने माझे हत्यार हलवून गाळत असे. माझी एक हि रात्र अशी गेली नाही कि मी नीरज ला आठवून माझा सोटा हलवला नाही.

आमच्या कॉलेज चा एक नेचर कॅम्प जाणार होता. एक आठवडा निसर्गाच्या सानिध्यात असे काही तरी ते होते. याचा अर्थ असा होता कि आम्हाला एखाद्या जंगलात घेऊन जाणार होते. तिथे तंबू मधेय राहायचे, नदी मध्ये अंघोळ करायची आणि जितके शक्य आहे तितके निसर्गाच्या जवळ जायचे. मी या कॅम्प ला जायचे ठरवले.

आम्ही बस मध्ये भल्या पहाटेच बसलो. बघतो तर काय नीरज पण या कॅम्प साठी आला होता. मी मनोमन सुखावलो. ठरल्याप्रमाणे आम्ही जंगलात पोहोचलो. एका तंबूत दोन मुले अशी सोय कॉलेज ने केली होती. माझे नशीब जोरावर होते. मी आणि नीरज एकाच तंबूत होतो. मी तर मनातल्या मनात हवेत च तरंगत होतो.

आमचा दिनक्रम चालू झाला. सकाळी उठून आम्ही सगळे नदीत अंघोळीसाठी गेलो. मी बाहेर बसून बघत होतो. नीरज ने त्याचे कपडे उतरवले आणि तो फक्त निकर वर आला. आजवर बाहेरून बघणारा मी त्याला आज असा उघडा पहिल्यांदाच बघत होतो. त्याची ती पिळदार शरीरयष्टी बघून माझ्या सोट्याची हालचाल चालू झाली होती.

तो अंघोळीसाठी पाण्यात उतरला. माझे लक्ष त्याच्या निकर कडे होते. अगदी घट्ट असलेल्या त्या निकर मधून त्याचा सोटा खूपच फुगीर दिसत होता. माझी नजर काही केल्या त्याच्या सोट्यावरून हालत नव्हती. मी एकसारखे त्याच्या निकर कडे बघत होतो. कदाचित ते त्याला जाणवले पण असेल. पण तो काही बोलला नाही. तो आपल्याच तंद्रीत असेल कदाचित.

दिवसभर आम्ही जंगलात फिरवून पुन्हा अंघोळीसाठी नदीवर गेलो. पुन्हा तेच झाले. मी एकसारखे त्याच्या निकर कडे बघत होतो आणि तो त्याच्याच मस्तीत होता. आम्ही सगळे मग आपापल्या तंबूत परत आलो. जाताना आम्ही सगळेच निकर वर होतो. नीरज माझ्या शेजारूनच चालला होता. चालत असताना चुकून माझा हात त्याच्या सोट्याला लागला. त्या तेवढ्याशा स्पर्शाने देखील माझ्या डोक्यात झिणझिण्या आल्या.

“सॉरी नीरज” मी म्हणालो.

तो काही बोलला नाही. आम्ही तंबूत गेलो आणि त्याने दार लावले. दार लावताच त्याने माझ्या मानेला जोरात पकडले आणि तंबूच्या भिंतीवजा पडद्यावर डोके ठेवले आणि म्हणाला “काय रे राक्या मला काय समजत नाही का तू काय करतोस रोज ते. रोज माझ्याकडे चोरून चोरून बघत असतोस ते मला माहीत आहे. तुला इतकी खाज आहे ना थांब आज तुझी खाज एकदाच भागवतो”

असे म्हणून त्याने माझी निकर उतरवली देखील. आणि मागून तो माझ्या पाठीवर त्याचे ओठ फिरवू लागला. अनपेक्षित आणि आनंदित करण्याऱ्या या प्रकाराने मी अतिशय खुश झालो. मला जे हवे होते ते मला असे मिळेल असे मी स्वप्नात पण कधी साधा विचार केला नव्हता. मी गप जे चालू आहे ते होऊ द्यायचे ठरवले.

त्याने माझ्या पाठीवर चुंबनाचा वर्षाव करत करत तो माझ्या गांडीकडे गेला. तो खाली गुडघ्यावर बसला आणि त्याने माझ्या गांडीला त्याच्या दोन्ही हातानी घट्ट पकडले. माझी गोलाकार गांड बघून म्हणाला “तुझी गांड आहे का एसटी स्टॅन्ड आहे रे” असे म्हणून तो हसला आणि त्याने माझ्या गांडीचे गोलाकार असलेले दोन्ही फाक बाजूला केले आणि त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली.

माझ्या गांडीच्या भोकावर त्याने त्याची जीभ फिरवायला सुरवात केली. दरवाजा दोन्ही हाताने उघडून धरावा तसे त्याने माझे दोन्ही काप हाताने फाकवुन धरले होते आणि तो येथेच्छ त्याची जीभ सरसर करत माझ्या गांडीवरून फिरवत होता. त्याच्या हाताची पकड इतकी जबर होती कि त्याच्या हाताच्या मिठीचे व्रण माझ्या गोऱ्या गांडीवर उठले होते. तो बेभान होऊन त्याच्या जिभेचे खेळ करत होता. आणि मी तिकडे अजूनही माझ्या गांडीवर चालेले ते खेळ करून घेत कण्हत होतो.

बऱ्याच वेळाने तो उठला. त्याने मला सरळ केले आणि सरळ माझ्या तोंडात तोंड घातले. “राक्या मला पण तू आवडतोस. फक्त मी तुझ्याकडे निरखून बघत नव्हतो एवढेच. आपण एकाच तंबूत आहेत म्हंटल्यावर मी आधीच ठरवले होते कि तुला काहीपण करून उपभोगायचे”

त्याच्या या वाक्याने माझ्या जीवात जीव आला. मी त्याला पूर्ण प्रतिसाद देऊ लागलो. आम्ही एकमेकांचे जोरजोरात चुंबन घेऊ लागलो. त्याच्या ताकदीचा रेटा इतका होता कि तो माझ्यावर तुटूनच पडला होता. त्याच्या बलदंड शहरीरयष्टीपुढे मी खूपच हतबल झाल्या सारखा होतो.

चुंबन घेत घेत मी माझा हात माझ्या आवडत्या भागाकडे नेला. ज्याकडे मी इतके दिवस निरखून बघत होतो तो त्याचा सोटा. माझा हात त्याचा नीकरवरून मी फिरवू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने त्याचा सोटा अधिकच कडक झाला. त्याची पांढरी निकर त्याच्या सोट्याला आता अधिकवेळ थांबवून ठेऊ शकणार नव्हती.

माझा हात मी अलगद त्याच्या निकर मध्ये घातला आणि त्याचा सोटा चोळू लागलो. त्यामुळे तो आता पूर्ण बेभान झाला. मी त्याची निकर उतरवली आणि त्याला नग्न केले. त्याचा भलामोठा सोटा बघून मला घाम फुटला. माझ्या तोंडातून लाळ गळू लागली.

मी त्याच्या सोट्याला हातात घेतले आणि त्याला मागे पुढे करत हलवायला सुरवात केली. भलेमोठे ते हत्यार सरळ कडक होऊन अगदी डौलात मागे पुढे होत होते. मी फार विचार न करता तो सोटा माझ्या तोंडात कोंबला. माझ्या तोंडाच्या मानाने ते हत्यार खूपच मोठे होते. व्योक व्योक करत मी त्याचा सोटा चोकू लागलो. तो पूर्णपणे आत घेताना माझी चांगलीच दमछाक होत होती. त्यामुळे मला समजले होते कि आता माझी खरी परीक्षा तर पुढेच असणार आहे. पण मी त्याला पूर्ण तयार होतो.

बराच वेळ चोकून झाल्यावर त्याने मला उठवले. मघासारखेच त्याने माझ्या मानेला धरून तो माझ्या पाठीमागे गेला. त्याने मला उभ्या उभ्याच पुढे वाकवले. माझी गांड मागून उत्ताणी झाली. माझ्या गांडीच्या भोकात त्याने अलगद दोन बोटे घालून भोक थोडे मोठे केले आणि सर्रकन त्याने त्याचा सोटा आत सारला. त्याच्या त्या मोठ्या सोट्याने माझ्या गांडीच्या भोकाच्या अक्षरशः चिंध्या करत तो आत शिरला.

मी जोरात ओरडलो तसे त्याने त्याच्या हाताने माझा आवाज बंद केला. त्याचा सोटा पूर्ण आत गेल्यावर मात्र तो थांबायला तयार नव्हता. त्याने एका हाताने माझी मान धरली आणि त्याने त्याच्या कंबरेचे काम चालू केले. जोरजोरात कंबर मागे पुढे करत तो मला जबरदस्त ताकदीने हिसडे देऊ लागला. त्याच्या ताकदीने माझ्या गांडीच्या शब्दशः चोता झाला.

न थकता एकसारखे त्याने मला उभ्याने ठोकायला सुरवात केली आणि पुढे जवळपास अर्धा तास त्याने मला ठोकून काढले. शेवटी घामाने डबडबलेलो आम्ही दोघे पण आमच्या सर्वोच क्षणावर पोहोचलो आणि तो बाजूला झाला. त्याने मला जमिनीवर बसवले आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. मी पुन्हा एकदा तो चोखायला चालू करतो न करतोच त्याच्या सोट्याने त्याच्यातील आजवर जमलेले सगळे वीर्य माझ्या तोंडात सोडले.

त्याच्या वीर्याने माझे तोंड तर पूर्ण भरून गेलेच पण ते बाहेर पण माझ्या चेहऱ्यावर इकडे तिकडे पडले. मी मनसोक्तपणे ते वीर्य पिले. माझ्या जिभेने त्याचा सोटा मी पूर्ण साफ करून दिला आणि आम्ही दोघे तंबूत तसेच नग्न अवस्थेत पडून राहिलो.

आमचा कॅम्प एक आठवड्याचा होता. पहिल्याच दिवशी नीरज ने मला ठोक ठोक ठोकून काढले होते. मला जे हवे होते ते मिळाले होते. त्यामुळे पुढे एक आठवडा आम्ही त्या तंबूत काय आणि कशी मजा केली असेल हे वेगळे सांगायची गरज नाही.