डीडलो ची कमाल

माझे नाव सोनाली आहे. मी आज एक चाळीशी वर्षाची स्त्री आहे. आज मी तुम्हला एक अतिशय छान आणि मजेशीर गोष्ट सांगणार आहे त्यामुळे मला संभोगाचे नवीन दार उघडले गेले.

मी लहानपणापासूनच माझ्या काकी कडे शिकायला होते. शाळा संपून कॉलेज चालू होऊन पण काही वर्षे झाली होती आता. मी दिसायला लहापणापासून चांगली होतेच पण कॉलेज ला गेल्यावर त्याला चार चांद लागले. माझी उंची जशी चांगली होती तशीच चांगली माझी फिगर होती. ३६-२४-३६ अशीच काहीशी माझी फिगर होती.

मी नियमित जिम ला जायचे. त्यामुळे माझ्या शरीराची ठेवण अतिशय उत्तम आणि नीटनेटकी होती. साचेबद्ध पद्धतीने वाढ झालेली माझी छाती खूप मोठी नाही व खूप छोटी नाही अशी होती. कमरेचा आकार सिंहकटी होता. नितंब बघताच समोरचा घायाळ होणार म्हणजे होणारच. मी चालताना लोक माझ्या गांडीकडे वळून वळून बघत असतात हे मला चांगले माहित होते. त्यामुळे मी जरा जास्तच गांड हलवायचे.

माझे आणि माझ्या काकीचे चांगले जमायचे. लहान पणापासून एकत्र असल्याचा परिणाम होता तो. मी वयात आल्यावर काकी माझ्याशी अगदी एखाद्या मैत्रिणीसारखी राहू लागली होती. आम्ही दोघी सगळ्या गोष्टी एकमेकींना सांगायचो. अगदी सगळ्या. संभोग, मित्र मैत्रीण बॉयफ्रेंड अश्या सगळ्या. माझा कोणीही बॉयफ्रेंड नाही याचे तिला खूप आश्चर्य वाटत असे.

ती मला म्हणायची “तुझ्या सारखा माल असा उपाशी राहणे सोनाली बरोबर नाही”

एके दिवशी मी दुपारी घरी झोपले होते. अचानक कसल्या तरी आवाजाने मी जागी झाले आणि कसला आवाज येत आहे ते बघूया म्हणून माझ्या बेडरूम मधून बाहेर आले. तो आवाज काकी च्या बेडरूम मधून येत होता. मी अर्धवट उघडलेल्या दारातून आत डोकावून बघितले आणि जागच्या जागी थबकलेच. काकी चक्क पैकी नग्न अवस्थेत होती.

तिने तिचे दोन्ही पाय फाकवले होते आणि तिची निकर शेजारी पडलेली होती. तिने डोळे मिटून घेतले होते. तिच्या हातात चॉकलेटी रंगाचा कसला तरी एक रॉड होता. ती त्याला तिच्या योनीत आत सरकवत होती, बाहेर काढत होती. असे एकसारखे ती करत होती आणि त्यामुळे होणाऱ्या घर्षणाने तिने कदाचीत तिचे डोळे मिटून घेतले होते. ते बघून मी जागची उडालेच. तेवढयात माझा धक्का दाराला लागला आणि काकी ने डोळे उघडले.

मला समोर बघून तिने तिची साडी झटकन खाली घेतली आणि तो रॉड तिच्या साडीत लपवला. मला बघून ती थोडी घाबरली आणि मला म्हणाली “सोनाली तू  काय करते  आहेस इथे?”

“काही नाही. आवाज कसला येतो आहे ते बघायला आले होते मी” मी असे म्हणून मी तिच्या बेडरूम मध्ये शिरले आणि तिला विचारले “काकी तु काय करत होती आणि तुझ्या हातात तो कसला रॉड होता दाखव मला”

माझे बोलणे ऐकून ती मला म्हणाली “दाखवते पण एका अटीवर. तू यातील तुझ्या काकांना काही सांगणार नाहीस”

मी होकार देताच तिने तो रॉड तिच्या साडीतून बाहेर काढला आणि माझ्या हातात दिला. तो तर चक्कपैकी एका सोट्यासारखाच होता. त्याला बघून मला क्षणभर असे वाटले कि मी खरोखरचा सोटा माझ्या हातात घेतला आहे कि काय.

“हे काय आहे काकी?” मी विचारले त्यावर ती म्हणाली “अग याला डीडलो म्हणतात. ज्यांना बॉयफ्रेंड नसतो किंवा ज्यांचा नवरा नीट संभोग करत नाही, ज्यांची खाज भागत नाही यांच्यासाठी हे खेळणे आहे. हा एक आर्टिफिशयल सोटा च आहे. जो तुम्ही रेगुलर सोट्या सारखा आत बाहेर करून तुमची खाज भागवू शकता. म्हणजे कोणावर अवलंबून राहायची गरज नाही”

तिचे ते बोलणे ऐकून मी उडालेच. मी म्हणाले “पण तुम्ही का वापरता? काका आहे ना?”

“अग ते बिनकामाचे आहेत. त्याच्याने माझी खाज भागली जात नाही. ते जाऊदे सोड. तुला पण बॉयफ्रेंड नाही ना. एक काम कर. हे आज तुझ्याकडे ठेव आणि वापरून बघ. शेवटी तुझ्या पण भावना आहेतच ना. बघ कशी मजा येते ते आणि उद्या मला सांग” असे म्हणून तिने तो डीडलो माझ्याकडेच दिला आणि मला जायला सांगितले.

मी माझ्या बेडरूम मध्ये आले आणीन तो दीडलो नीट बघायला चाले केले. आजवर मी मोठा सोटा कधी बघितला नव्हता. त्यामुळे ते खेळणे बघूनच मला घाम फुटला होता. मी त्याच्याशी जशी खेळू लागले तशी मी गरम व्हायला लागले. नाही नाही म्हणत मी त्याला माझ्या तोंडात घेतले आणि चोखायला देखील चालू केले. खरा सोटा तोंडात घेऊन मी चोकत असल्याचा मला भास होत होता.

मी हळू हळू करत त्याला माझ्या मांडीत घेतले आणि त्याचा स्पर्श होताच माझी योनी फुगीर झाली देखील. मला समजले कि मला ते आवडले होते. मी माझी पॅण्ट उतरवली आणि त्याला माझ्या उघड्या योनिवरून फिरवायला चालू केले. त्याचा स्पर्श होताच माझी योनी अधिकच फुगीर झाली. मी त्याला मग हळू हळू करत त्याला माझ्या योनीत कोंबायला चालू केले. पण काही केल्या मला ते आत घालून घेता येईना. खूप वेळ प्रयत्न करून पण होत नाही ते बघून मी नाद सोडला आणि योनीत बोटे घालून उपाशी झोपले.

दुसऱ्या दिवशी काकीने जेव्हा हे ऐकले तेव्हा ती हसली आणि म्हणाली “आज मी तुला दाखवते कसे हे घालून घायचे ते.चल”

असे म्हणून ती मला तिच्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेली. यावेळी आठवणीने दार लावून घेतले तिने. ती मला म्हणाली “सोनाली डोळे झाक आणि तुला कोणाबरोबर संभोग करायची इच्छा आहे ना त्याला मानत आठव. म्हणजे तुझ्या भावना जागृत होतील.”

काकीच्या शेजारी बेड ला टेकून मी बसले व डोळे मिटून तिने सांगितले तसे करू लागले. आम्ही दोघीनी पण पाय फावकले होते आणि आमचे हात आमच्या योनीवर ठेवले होते. हळू हळू करत आमच्या योन्या आम्ही रगडत होतो. थोड्याच वेळात आमच्या दोघींच्या पण योन्या फुगीर झाल्या. माझी योनी तर लगेचच ओली झालेली बघून काकी जागची उठली.

तिने तिचा हात माझ्या योनीवर ठेवला आणि म्हणाली “किती छान आहे ग तुझी योनी” असे म्हणून ती तिचा हात माझ्या योनिवरून फिरवू लागली.

“काकी हे काय करताय तुम्ही?” मी म्हणाले.

“काही नाही. डीडलो नीट आत जावा म्हणून तुझी योनी तयार करत आहे” ती म्हणाली. ते ऐकून मी काही बोलले नाही. तिने माझा हात बाजूला केला आणि माझ्या योनिचा ताबाच घेतला.

तिने माझे पाय फाकवले आणि माझ्या जांघेपासून हात हळू हळू करत जे फिरवायला चालू केले ते माझ्या योनीच्या आत बोटे जाऊन थांबू लागले. माझ्या योनीला असा स्पर्श पहिल्यांदाच होत होता. त्यामुळे मी प्रचंड गरम झाले होते. माझी योनी अतिशय फुगीर झाली होती.

तिने माझे पाय फाकवले आणि माझ्या योनीला मोठे केले. “हे बघ तुझ्या योनीचे दार अजून मोठे व्हायला हवे”.

मी काहीही ऐकायच्या मनस्थितीत नव्हते. ती जे करत होती ते मी गप करून घेत होते. ती खाली तिच्या पोटावर झोपली आणि तिने तिचे तोंड माझ्या जांघेत घातले व घुसळायला चालू केले. तिची जीभ माझ्या जांघेत इकडून तिकडे फिरू लागली आणि हळू हळू करत माझ्या योनीवर येऊन थांबली. तिने माझ्या योनीचा पदर हाताने बाजूला केला आणि तिची जीभ त्यात झटकन कोंबली.

आत बाहेर जसा सोटा करतात तसे ती तिची जीभ आत बाहेर करू लागली. तिच्या जिभेने माझ्या योनीतील दाणा देखील ढवळून निघाला होता. त्याला स्पर्श होताच मी अतिशय बेभान झाले आणि मी काकीची मान पकडून तिला अजून जोरात माझी योनी चाटायला सांगू लागले.

खूप वेळ चाटाचाटी केल्यावर ती जागची उठली आणि तिने दीडलो तिच्या हातात घेतला. हळू हळू करत त्याला तिने माझ्या योनीत सरकवले. अगदी शिस्तीती फार गडबड न करता तो त्याला आत सारत होती. नाही नाही म्हणत माझ्या योनीचे दार इतके मोठे झाले कि थोड्याच वेळात माझ्या योनीत तो संपूर्ण डीडलो अगदी आरामात मावला.

त्याला पकडून काकी एकसारखा माझ्या योनीच्या आत बाहेर करत होती. त्या स्पर्शाने मला खरेच कोणी तरी ठोकत आहे असे वाटू लागले होते आणि मी त्या भावनेने प्रचंड व्याकुळ होऊन त्याचा उपभोग घेत होते. पूर्ण आत गेल्याने काकीने ते माझ्या हातात दिले आणि मला पाठीवर झोपवले.

मी एकसारखे त्याला आत बाहेर करत त्याचा आनंद घेत होते तर इकडे काकी माझ्या तोंडावर येऊन बसली होती. तिची योनी माझ्या तोंडाजवळ येताच माझी जीभ आपसूक बाहेर आली मी तिची योनी चाटू लागले. माझी खाज प्रचंड होती. मी डीडलो आत बाहेर करत होते आणि काकीची योनी पण चाटत होते. खूप वेळ असे केल्यावर शेवटी काकीची योनी गळाली आणि इकडे पण माझ्या योनीतुन वीर्य बाहेर आले ती शांत झाली.

अश्या प्रकारे त्या दिवशी काकीने डीडलो च्या माध्यमातून माझा उपभोग घेतला होता. तेव्हापासून मी आणि काकी नियमितपणे घरच्या घरी संभोग करू लागलो होतो.