बायकोने भिकाऱ्याचा लंड घेतला

हेलो मित्रानो आम्ही दोघे पती पत्नी आहोत आणि आम्हाला घाणेरडे लोक जसे कि भिकारी, रिक्षा वाले, मजूर हे लोक फार आवडतात. आम्ही दोघे अशा घाण माणसा कडून माझी बायको जवून घेत आहे अशी कल्पना करतो आणि मग तर आम्ही दोघे  जबरदस्त सेक्स करतो. असे पण आम्हाला काळे लवडे पसंत आहेत आणि या लोकांचे लंड काळे असतात. आणि मग एक दिवस आम्ही दोघे घरी बसलो होतो आणि आम्हाला सेक्स करायचा नवीन आईडिया आला.

मग आम्ही ठरवले कि रात्री बाहेर पडू आणि मग आम्हाला वाटेत जितके पण घाण लोक मिळतील त्यांची मुठ मारायची आणि एकाद्याचे तोंडात पण घेऊन टाकू. आता मी नेहमी प्रमाणे माझ्या बायकोला मिनी स्कर्ट घालायला दिली आणि मग काय? आम्ही दोघे रात्री निघालो. मग आधी आम्हाला एक रिक्षा वाला भेटला, तो जोपायच्या तयारी मध्ये होता आणि आम्ही त्याला हाक मारून जवळ बोलवले आणि तो उठून पटकन आला.

आता तो माझ्या बायकोच्या जवळ आला आणि उभा होता आणि तो तिथे येऊन घाबरला. आता मी माझ्या बायकोची मिनी स्कर्ट खूप वर करून ठेवली होती आणि त्या रिक्षा वाल्या ला ती तिच्या पायाचे दर्शन करून देत होती. आता तो रिक्षा वाला माझ्या बायकोला घुरून घुरून पाहू लागला होता, जणू आता तिला गाडी तून बाहेर पडून जवून टाकेल. त्याचे डोळे खूप आत त्याच्या डोक्यात घुसलेले होते आणि असे वाटत होते कि त्याने खूप दिवस झाले काही चांगले पहिले नाही आहे. मग मी त्याला विचारले कि  काय झाले? आवडली का तुला? तर तो म्हणाला कि हो साहेब ही तर खूप सुंदर आहे, तुमची गर्ल फ्रेंड आहे का? तर मी म्हणालो कि नाही ही माझी बायको आहे चाल आता कामाचे काही तरी बोलू, तुझ्या कडे ५० आहेत तर पुढचे काही तरी बोल. तर तो म्हणाला कि आहेत साहेब पण तुम्ही काय करणार? तुम्ही तर श्रीमंत आहात. तर मी म्हणालो कि हो तरी पण फ्री मध्ये काही मिळत नाही चल काढ पैसे.

मग त्याने मला पैसे काढून दिले आणि मग मी माझ्या बायको ला म्हणालो कि आता तू याचे काम करायचे चालू करून टाक. हे ऐकून माझी बायको तयार झाली आणि तिने त्याला तिच्या जवळ बोलवला आणि तिचा एक हात त्या रिक्षा वाल्या च्या लुंगी वर ठेवला आणि त्याचा लवडा उभा करू लागली. आता त्याचा उभा होऊ लागला होता. मग त्याने पटकन त्यची लुंगी बाजूला केली आणि त्याची चड्डी खाली करून तो नागडा झाला. आता त्याचा लवडा दिसू लागला होता त्याचा काळा आणि ४ इंच होता तर माझी बायको म्हणाली कि हा तर खूप लहान लंड आहे याचे काय करणार? तर तो महाला कि मेडम तुम्ही चिंता करू नका मी तुम्हाला पैसे दिले आहेत तुम्ही फक्त तुमचे काम करा.

हे त्याचे बोलणे ऐकून माझी बायको हसली आणि त्याच्या लंडा ला तिचा हात लावू लागली. आता त्याचा लवडा पूर्ण उभा होता आणि माझी बायको अगोदर हळू हळू हलवत होती आणि मग तिने अचानक वेग वाढवला आणि त्याच्या काळ्या लंडा वर मुठ मारू लागली. आता माझी बायको गाडी च्या आत मध्ये होती आणि ती गाडी च्या खिडकी तून त्याचा लंड हलवत होती.

मग तो रिक्षा वाला थोडा हलला आणि त्याचा सर्व माल तिच्या हाता वर पडला आणि मग आम्ही दोघे तिथून निघालो आणि आम्ही काही वेळ पुढे गेलो तर आम्हाला पुढे एक भिकारी भेटला. तो बहुतेक ७० वर्षाचा होता तो मस्त जोपला होता आणि आम्ही त्याला जागे केले. आता तो पण माझ्या बायकोच्या बाजूला गाडी जवळ आला आणि त्याने जशी माझ्या बायकोचे पट पहिले तो तर तिथे च पुतळा बनला आणि तिला घुरून पाहू लागला. आणि मग मी त्याला दोन वेळा बोलवले आणि मग त्याचे लक्ष माझ्या बायकोच्या पाया वरून हटले. आणि त्या मध्ये काही त्याची चूक नव्हती कारण माझ्या बायकोचे पाय होते इतके सेक्सी कि जो कोणी एक वेळा पाहेल तो ते पाहून एकदम हरवून जाईल आणि त्याला आजू बाजूचे काही भान राहणार नाही.

माझी बायको मिनी स्कर्ट आणि हाई हिल्स मध्ये होती आणि ती तिचे गोरे पान पाय त्याला दाखवत होती. मग आम्ही दोघांनी एकमेकाला पहिले आणि हसलो. आणि मग मी म्हणालो कि काय झाले बाबा? का अडकला? तर तो म्हणाला कि नाही जी काही नाही मी तर पण तुम्ही बोला मी तुमची काय सेवा करू शकतो? तर मी म्हणालो कि तू नाही आम्ही लोक करणार तुमच्या कडे ५० रुपये आहेत का? तर तो म्हणाला कि नाही साहेब माझी कडे फक्त १० रुपये आहेत. तर मी म्हनालो कि ठीक आहे, तुला माझी बायको कशी काय वाटली?

मग तो म्हणाला कि साहेब या तर खूप सुंदर आहेत आणि त्यांची मिनी स्कर्ट तर खूप लहान आहे आणि त्यातून सर्व काही दिसते आहे आणि ही स्कर्ट पण खूप वर आलेली आहे. तर मग मी म्हणालो कि हो आता तू एक काम कर कि तू म्हातारा आहेस आणि तुझ्या कडे पैसे पण नाही आहेत तर काही हरकत नाही आहे आता तुझी उधारी आमच्या वर राहील चल तू गाडी मध्ये ये आम्ही तुझी काही मदत करणार आहोत पण जेवढे आम्ही सांगू तेवढे तू करायचे आणि जर काही जास्त केले तर तुला बाहेर काढून टाकेन.

असे बोलून आम्ही त्या भिकाऱ्या ला गाडी च्या मागे बसवले तो खूप काटकुळा आणि काळा होता. त्याचे कपडे पण खूप जुने होते पण तो स्वच्छ दिसत होता. मग मी त्याला म्हणाला कि बघा बाबा एक काम करा आता माझी बायको थोड्या वेळा साठी तुमची आहे, तुला जे करायचे आहे ते करू शकता, पण आधी विचारले पाहिजे तुम्ही तिला, आणि न विचारता काही केले तर तुम्हाला बाहेर काढून टाकेन, तर तो म्हणाला कि ठीक आहे साहेब.

असे बोलून मी माझ्या बायकोला इशारा केला कि तू पण त्या भिकाऱ्या बरोबर मागे बसून घे, तर ती मागे निघून गेली आणि त्या भिकाऱ्या बरोबर बसली. आता ती त्या भिकाऱ्या च्या एकदम जवळ बसली होती. आणि मग ती तिच्या बरोबर घाण बोलू लागली कि बाबा तुझे लग्न झाले आहे का कि अजून एकटा आहेस, तर तो म्हणाला कि नाही कि भिकारी कोण बनतो? पती.

माझी बायको म्हणाली कि मी आहे ना चिंता का करतो आहेस? अच्छा बोल तुला माझे पाय कसे काय वाटले? तर तो म्हणाला कि मेडम तुमचे पाय तर खूप गोरे आणि लांब आहेत आणि ते पाहून खूप मजा आली. मग माझी बायको म्हणाली कि इतके चांगले आहेत मग तू त्यांना हात का लावत नाही आहेस? आता हे ऐकून त्या भिकार्याने त्याचे काळे आणि घाण हात माझ्या बायकोच्या जांघे वरती ठेवले आणि तो वर खाली करू लागला आता जेव्हा त्याचा हात माझ्या बायकोच्या पुच्ची जवळ आला तेव्हा माझी  बायको म्हणाली कि तू पुच्ची ला हात लावून किती काळ झाला आहे? तर तो म्हणाला कि मेडम ६ वर्षे झाली आहेत.

तर माझी बायको म्हणाली कि ठीक आहे आता तू माझी पेंटी बाजूला कर आणि माझ्या पुच्ची ला हात लाव आणि तुझे बोट माझ्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर करायला सुरुवात कर. त्या भिकार्याने माझ्या बायकोची लाल पेंटी बाजूला केली आणि तो त्याचा एक हात तिच्या पुच्ची वर घासू लागला. मग काही वेळ घासून मग त्याने त्याची २ बोटे घेतली आणि ती त्याने माझ्या बायको च्या पुच्ची मध्ये टाकली आणि मग तो त्याला हळू हळू आत बाहेर करू लागला.

आता त्या घाण माणसाचा हात माझ्या बायकोच्या पुच्ची च्या आत मध्ये पाहून माझा पण लवडा उभा झाला. आता तो भिकारी माझी बायकोच्या पुच्ची ला खूप जोर जोराने जवत होता आणि माझी बायको आवाज करीत होती आणि आह उन्न्न्न अह्हह करीत होती आणि मग काही वेळाने माझ्या बायकोने पाणी काढले आणि मग ती उठली आणि तिने त्या म्हातार्या भिकार्याला विचारले कि तुला काय पसंत आहे? तर तो म्हणाला कि मेडम तुम्ही पहिली बाई आहात जिला मी हात लावला आहे, माझे नशीब किती चांगले आहे. तो म्हणाला कि माझा लंड चोकता का? आणि चोकत असाल तर माझा लंड पण तुमच्या ओठा मध्ये घ्या आणि त्याला पण चोका, तर माझी बायको त्याला म्हणाली कि ठीक आहे.

मग माझ्या बायकोने कंडोम काढला आणि त्याच्या लंडा च्या टोका वर ठेवला आणि मग त्याचे टोक तिच्या तोंडात घेतले, जेणे करून कंडोम हलणार नाही आणि मग तिने तिच्या हाताने पूर्ण पाने जाकला. मग माझी बायको त्या घाण काळ्या भिकाऱ्या चा लंड पूर्ण तिच्यातोंडात घेतला आणि मग हळू हळू वर खाली करू लागली. आता तिच्या तोंडातून त्या भिकार्याचा लंड आत बाहेर होताना खूप सेक्सी  वाटत होते, आणि असे पण माझी बायको गोरी होती आणि तिथे त्या काळ्या आफ्रिकन चा लंड बघून खूप मजा येत होती. आता तो भिकारी पण खूप मजे घेऊ लागला होता.

मग माझ्या बायकोने तिची स्पीड वाढवली. आता तिचे तोंड एका पिस्टन सारखे त्या भिकार्याच्या लंड वर वर खाली होऊ लागले होते आता त्य भिकार्याला सहन झाले नाही आणि त्याने त्याचे सर्व पाणी त्या कंडोम मध्ये टाकून दिले. मग माझ्या बायकोने तिचे कपडे घातले आणि मग ती माझ्या कडे येऊन बसली आणि मग आम्ही आमच्या नवीन शिकार्या च्या शोधात निघालो.

मग मी माझ्या पेंट ची चेन उघडली आणि माझ्या बायकोला तिचा हात माझ्या लंडा वर ठेवून सावकाश फिरवायला सांगितले, तर माझ्या बायको ने माझा लवडा काढला आणि ती एका हाताने माझा लवडा हलवू लागली. मग आम्ही पुढे गेलो तर आम्हाला अजून एक भिकारी भेटला आणि मग मी गाडी चा काच खाली केला आणि मग त्याला माझ्या गाडी तून हक मारली  तर दुसऱ्या वेळी हाक मारल्या वर ती माझ्या बायकोच्या जवळ च्या दरवाजा जवळ आला. मग मी त्याला जवळ च्या एका एकदम सुनसान जागे विषयी विचारले आणि मग मी त्याला तीन वेळा विचारले आणि मग त्याचे लक्ष माझ्या बायकोच्या हाता कडे गेले तर त्याचे डोळे उघडे च्या उघडे राहिले. मग त्याने माझ्या कडे पहिले पण तो काही म्हणाला नाही.

मग मी त्याला विचारले कि काय झाले कधी कोणत्या बाईला माणसाचा लंड हलवताना पाहिले नाही आहे का? तर तो म्हणाला कि नाही साहेब खरा तर नाही पहिला पण हो फिल्म मध्ये मी मुलीला लंड हलवताना पहिले आहे. मी म्हणालो बरे आता मला एक सांग इथे आजू बाजूला एकादी सुनसान जागा कोठे आहे? मग मी त्याला पूर्ण रात्री चे २००० रुपये दिले आणि म्हनालो कि चल आता पटकन सांग. तर तो भिकारी म्हणाला कि साहेब तुम्हाला ते असे समजणार नाही मी पण तुमच्या बरोबर येतो आणि मग मी तुम्हाला सर्व रस्ता सांगतो.

मग मी समजलो कि याचा पण लवडा आता उभा झाला आहे आणि याला माझी बायको जवून घेत असताना पहायचे आहे. मग तो आम्हाला जवळच एक सुनसान जागे वर घेऊन गेला आणि आम्ही तिघे गाडी मध्ये बसलो होतो, मला तो भिकारी बहुतेक ५० वर्ष चा दिसत होता, एकदम काळा आणि काटकुळा होता. आता माझी बायको त्याच्या समोर माझा लवडा अजून पण घासत बसली होती. आता माझा हात माझ्या बायकोच्या पाया वर होता आणि मी तिची मिनी स्कर्ट पूर्ण वर करून ठेवली होती. आता मला त्या भिकाऱ्या चा लंड पण उभा आहे असे दिसत होते जो त्याचा पेंट मध्ये टेंट सारखे बनवू लागला होता.

मग मी त्या भिकार्याला विचारले कि काय तुला हे सर्व पाहून मजा येत आहे कि नाही? तर तो म्हणाला कि हो साहेब मी पहिल्यांदा पाहत आहे मला तर खूप मजा येत आहे. माझा लवडा तर तुमची रांड पाहून उभा झाला होता या रांड चे पाय किती मस्त आहेत. मनात येते कि पूर्ण वर पासून खाली पर्यंत तिला चाटून घेऊ आणि चाटत बसू.

मग मी त्याला म्हणालो कि अच्छ असे वाटते काय तुला? तर आता बघ, तुझ्या कडे किती पैसे आहेत तर तो म्हणाल कि साहेब माझ्या कडे तर ५० रुपये आहेत मग मी म्हणालो कि ठीक आहे. मग त्याने ५० रुपये काढले आणि मी त्याला म्हणालो कि आज मी तुला स्वर्गा च्या परी बरोबर भेट घडवून देतो आणि तुला तिच्या बरोबर मजा करायला देतो. मग मी माझ्या बायको कडे वळलो आणि तिला म्हणालो कि काय डार्लिंग हो कि नाही? काय आज तू एका ऐवजी दोन लंड घेणे पसंद करशील का? तर माझी बायको म्हणाली कि हो करेन कि, जर हा कंडोम लावेल तर. माहीत नाही याने कोठे कोठे याचा लंड टाकला असेल? मग तो म्हणाला कि माझा लवडा ७ वर्षे कोणाच्या पण आत गेला नाही मी फक्त मुठ मारून माझे काम करून घेतो तुमच्या सारखी परी तर खूप दूर ची गोष्ट आहे. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे, ५० रुपये काढ आणि बाहेर ये.

मग आम्ही तिघे गाडी तून बाहेर पडलो आणि मग माझ्या बायकोला आमच्या दोघांच्या मध्ये उभे केले. आता तो भिकारी माझ्या बायकोच्या गांडी वर होता आणि मी तिच्या पुच्ची वर होतो. आता ती आमच्या दोघांच्या मध्ये दाबली जात  होती. मग तिने त्या भिकार्याच्या लंडा वर हात ठेवला आणि त्याच्या पेंट वरून ती लंड हलवू लागली. आता त्या भिकाऱ्या चा हात पण माझ्या बायको च्या वर बुब्स कडे जात होता.

आता आम्ही दोघे माझ्या बायकोला मध्ये ठेवून तिच्या वर आमचे लंड तो पर्यंत घासत राहिलो जो पर्यंत असे नाही वाटले कि आता पिचकारी निघणार आहे. मग आम्ही तीघे वेगळे झालो आणि गाडी च्या मागच्या सीट वर  जाऊन बसलो. आता माझी बायको तो माणूस आणि माझ्या मध्ये होती मग आम्ही दोघांनी बरोबर माझ्या बायकोचा टोप वर केला आणि तिच्या ४२ च्या बुब्स ला तिच्या ब्रा वरून दाबू लागलो. वाह ग रांड तुझे बुब्स तर खूप मस्त आहेत असे बोलून त्या भोकार्याने माझ्या बायकोचे बुब्स ब्रा मधून बाहेर काढले आणि मग त्याच्या जीभे ने तिचे दोन्ही बॉल चाटू लागला.

मग त्याने माझ्या बायकोची निपल त्याच्या तोंडात घेतली आणि मग एका लहान मुला सारखी चोकू लागला. आता त्याने त्याच्या दोन्ही हाता मध्ये माझ्या बायकोचे दोन्ही बुब्स पकडले होते आणि तो त्यांना दाबत होता. मग मी पण तसेच करू लागलो. मग त्या माणसाने माझ्या बायकोला म्हणले कि चल रांड आता तुझे दोन्ही हात आमच्या दोघांच्या लंडा वर ठेव आणि मग त्यांना हलवून तुझे पैसे कमव. असे बोलून त्या माणसाने माझ्या बायकोचा  हात त्याच्या लंडा वर ठेवला आणि मग माझ्या बायकोने पेंटी ची चेन उघडून त्याचा लंड बाहेर काढला आणि तिच्या हाता मध्ये घेतला. त्याचा लंड ५ इंच लांब आणि २ इंच जाड होता.

आता त्याचा लंड पाहून माझी बायको हसू लागली आणि ती म्हणाली कि ह लंड आहे कि पेन्सिल, इतका लहान आहे कि आत टाकताना कोणाला काही समजत नसेल. मग तो भिकारी म्हनला कि आग रांडे तू काळजी करू नकोस आता माझा आणि साहेबांचा लंड हलव मग बघ मी तुला कसे जवतो ते? आता असे ऐकून माझ्या  बायकोने एक कांडोम काढला आणि त्या भिकार्याच्या लंडा च्या टोका वर ठेवला आणि मग त्याचा लंड पूर्ण त्या कंडोम मध्ये घेतला.

आता तिने माझा लंड पण बाहेर काढला आणि मग मध्ये बसलेल्या तिने आमचे दोघांचे लंड हातात घेतले आणि मग तिच्या हाताने वर खाली करू लागली. आता तो भिकारी तर ५ मिनिटात त्याचे पाणी काढू लागला आणि मग माझी बायको म्हणाली कि अरे काय झाले? तुझा लंड लहान आहे आणि पाणी पण लवकर  निघून जाते का? मग माझ्या बायकोने त्याच्या लंडा वरून हात बाजूला केला आणि मग त्याचा पाण्याने भरलेला कांडोम काढला आणि मग एक नवीन कंडोम तिच्या हाता मध्ये घेतला. आता त्याचा लंड उभा राहत नव्हता, तर माझ्या बायकोने त्याचा लंड सोडला आणि तिचे दोन्ही हात माझ्या लंडा वर ठेवले आणि मग माझी मुठ मारायला सुरुवात केली. आता हे सर्व पाहून त्या भिकाऱ्या चा काळा आणि घाण लंड परत उभा राहू लागला होता. आता त्याने त्याच्या स्वतः च्या हाताने त्याचा लंड पकडून वर खाली करायला सुरुवात केली आणि आता तो हळू हळू मुठ मारू लागला होता.

मग माझी बायको म्हणाली कि अरे याला तर पहा, या भिकाऱ्या चा लंड परत उभा झाला आहे, असे वाटत आहे कि हा १० वर्षाची भूक आज मिटवून घेणार आहे. आता माझे पण पाणी निघणार होते आणि मग मी तिला सांगितले कि जोराने हलव आता माझे पण पाणी निघणार आहे. मग तिने तिचे हाताची स्पीड वाढवली आणि मग माझे पाणी तिच्या हाता वर निघाले. आता तो भिकारी पण त्याचा लंड हलवत होता आणि मग तो म्हणाली कि ये राने आत एक वेळा पाणी निघाले आहे आणि आता दुसर्यांदा निघायला जास्त वेळ लागेल.

मग त्या भिकायाने जबरदस्ती ने माझ्या बायकोचा हात त्याच्या लंडा वर ठेवला आणि तो हलवायला सांगू लागला. आता माझी बायको त्या भोकरी चा लहान लंड पुन्हा हलवू लागली आणि आता त्या भिकारी चे डोळे बंद होते आणि तो माझ्या बायकोला जोराने हलव म्हणून सांगत होता. आणि मग माझ्या बायकोने पण स्पीड घेतली आणि मग त्या भिकारी चा माल पण ५ मिनिटात निघाला.

मग तो भिकारी मला म्हणाला कि साहेब आपण दोघे दमलो आहोत आपण या रंडी ला मागच्या सीट वर झोपवून तिच्या पायाला चाटू आणि तिच्या पुच्ची मध्ये आपली जीभ आणि मग आपले बोट टाकू. मग मी म्हणालो कि ठीक आहे. मग आम्ही लोक गाडी मधून बाहेर निघालो आणि मग माझ्या बायकोला मागच्या सीट वर झोपवले. मग त्या भिकार्याने तिची मिनी स्कर्ट एकदम वर पर्यंत केली होती.

मग आम्ही दोघे बाहेर उभे राहून माझ्या बायकोचे पाय आणि तिची पुच्ची पाहत राहिलो. मग तो भिकारी म्हणाला कि साहेब आधी तुम्ही चाटून घ्या मी नंतर चाटायला जातो. मग मी माझ्या बायकोच्या जवळ गेलो आणि मागच्या सीटवर झोपता तिचे पाय उचलून माझ्या खांद्या वर ठेवले आणि मग इम त्यांना चाटू लागलो. तिचे पाय खूप लांब आणि मस्त आहेत आणि खूप गोरे पण आहेत. तिचे पाय पाहून मन एकदम खुश होऊन जाते. मग काही वेळ चाटून मग मी त्या भिकारी ला म्हणालो कि चल आता तुझी पाळी आहे आता मला तू दाखव कि तू या रंडी बरोबर काय करतोस ते. मग तो भिकारी हसला आणि म्हणालाअच्छा साहेन तुम्हाला पाहणे आवडते तर मी आता तुमची जागा घेतो.

मग तो घाण माणूस माझ्या बायको जवळ मागच्या सीट वर गेला आणि मग त्याने माझ्या बायकोच्या पायावर त्याचे घाण हात फिरवायला सुरुवात केली.  आता त्याचा हात तिच्या पायाच्या नखा पासून तिला कुरवाळत वर तिच्या मांडी पर्यंत जात होता आणि मग तो परत तिला कुरवाळत खाली येत होता. आता त्याने त्याच्या जिभेने माझ्या बायकोचे पाय चाटायला सुरुवात केली होती. आता तो खाली पासून तिच्या मांडी पर्यंत त्याची जीभ घासत होता आणि मग दुसऱ्या पायाला पण असेच करीत होता.

आता तो हळू हळू माझ्या बायको च्या पुच्ची जवळ येत होता. मग त्याने माझ्या बायको च्या पुच्ची वर हात घासायला सुरुवात केली. आता माझी बायको तर आधी पासून ओली झाली होती आणि त्याने हात लावल्याने आता ती जास्त ओली झाली होती. आता तो रस्त्या वरचा माणूस माझ्या बायकोच्या पुच्ची वर त्याचे बोट घासत होता. मग तो खाली वाकला आणि त्याने त्याचे तोंड माझ्या बायकोच्या पायांच्या मध्ये ठेवले आणि मग त्याच्या जिभेने तो आधी बाहेर चाटू लागला आणि मग माझी बायको आवाज करू लागली तर त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या बायकोच्या पुच्ची मध्ये आत टाकली. आता त्यची जीभ माझ्या बायको च्या पुच्ची च्या आत होती आणि आता तो त्याची जीभ पुच्च्ची मध्ये आता बाहेर करू लागला होता.

आता माझी बायको मस्त आवाज करू लागली होती आणि आता ती बोलत होती कि हो माजी जान चोक माझी पुच्ची ला, मला खूप मजा येते आहे आज, तुझी जीभ खूप कमाल ची आहे रे. तू खूप मुलींची चाटली आहेस का? आता तो माझ्या बायको च्या पुच्ची मध्ये असेच त्याची जीभ आत बाहेर करीत राहिला. मग ती म्हणाली कि जो पर्यत मी माझे पाणी काढत नाही तो पर्यंत तू थांबायचे नाही समजले का? मग माझ्या बायको ने त्याच्या डोक्या वर हात ठेवला आणि ती त्याचे तोंड खूप जोराने तिच्या पुच्ची वर दाबू लागली.

मग १० मिनिट तो भिकारी माझ्या सुंदर पत्नी ची पुच्ची चाटीत राहिला आणि मी हे सर्व पाहून माझा लंड हलवीत होतो. आता मला माझ्या बायकोचे बोलणे ऐकून खुप मजा येत होती. आता माझ्या बायकोने पाणी सोडून टाकले होते. मग तिने त्या भिकारी ला तिच्या वरून बाजूला केले आणि मग म्हणाली कि तुझ्या जिभेने खूप मजा आली मला. आता तु मला पुढे पण दाखव कि आणि काय काय करू शकतो?

मग तो भिकारी म्हणाला कि तुम्ही जे म्हणाल ते. मग माझी बायको म्हणाली कि हे साहेब आहेत ना, त्यांना त्यांचा लंड तोंडात द्यायची खूप हौस आहे, चल दाखव मला कि तुझे तोंड या लंडा वर काय काय करू शकते ते. तर तो भिकारी नाही म्हणू लागला कि मी लंड माझ्या तोंडात घेणार नाही. मग माझी बायको म्हणाली कि जर तू लंड तोंडात नाही घेतलास तर तूला आता काही करता येणार नाही आणि मग तिने त्याचे ५० रुपये त्याला परत दिले आणि मग ती म्हणाली कि ते २००० रुपये पण मिळणार नाहीत. मग तो भिकारी काही वेळ विचार करीत राहिला आणि मग शेवटी तो माझ्या बायकोच्या मोठ्या मोठ्या बॉल समोर हरला. मग माझी बायको म्हणाली कि कधी कोणाचा लंड तुझ्या तोंडात  घेतला आहेस का? तर त्याने त्याचे डोके हलवून नाही म्हणले.

मग माझी बायको म्हणाली कि काही पण हरकत नाही आहे ते काम मी तुला कसे करायचे ते चांगले शिकवते आणि असे बोलून तिने माझा लवडा तिच्या हाता मध्ये घेतला आणि मग म्हणाली कि या लंड चा टोपा आता मी चाटून तुला दाखवते, तुला पण मी जसे दाखवते तसे करायचे आहे. आता माझ्या बायकोने तिच्या जीभे ने माझा लवडा चाटायला सुरुवात केली होती. आणि मग ती म्हणाली कि बघ कसे लंड ला तोंडात घेऊन चोकले जाते. आणि असे म्हणून तिने तिचे तोंड उघडले आणि मग ती माझा लंड तिच्या तोंडा मध्ये आत घेऊन गेली. मग तिने माझा लवडा एक आंबा सारखा चोकायला सुरुवात केली आणि ती बरोबर त्याला आत बाहेर पण करीत होती.

आता ती माझा पूर्ण लंड आत घेऊन टाकत होती आणि मग तो पुन्हा पूर्ण बाहेर काढत होती. मग ती थांबली आणि मग त्या घाण माणसाला त्याच्या गुडघ्या वर बसायला सांगितले, तर तो घाण माणूस खाली बसला आणि त्याने माझा लवडा त्याच्या हाता मध्ये घेतला आणि मग तो माझ्या लंड च्या टोपा वर त्याची जीभ फिरवू लागला. मग मी त्याच्या डोक्या वर माझा एक हात ठेवला आणि मग माझा पूर्ण लंड त्याच्या तोंडाच्या आत टाकून दिला. आत त्या चे पूर्ण तोंड भरून गेले होते आणि मग मी त्याच्या तोंडा तून माझा लंड बाहेर काढला आणि मग पुन्हा पूर्ण आत पर्यंत टाकला.

आता तो भिकारी पण सर्व समजला होता आणि आता मी त्याचे डोके पकडून माझा लंड खूप जोर जोराने त्याच्या तोंडाच्या आत घालत होतो. मग काही वेळ असे चालले आणि मग मी म्हणालो कि आता मी पाणी काढणार आहे, तर त्या भिकारी ने बाजूला होण्याचा प्रयत्न केला पण मी त्याचे डोके जबरदस्त पकडून ठेवले होते आणि मग २ मिनिटात मी त्याच्या तोंडात माझे पाणी काढले. मग त्या भिकारी ने एकदम तोंड बाहेर घेऊन माझा सर्व माल बाजूला थुकून टाकला. मग माझे काम जाल्या वर मी त्या भिकारी ला उभे केले आणि त्याच्या लंडा वर माझा हात ठेवून मुठ मारू लागलो आणि मग तो पण त्याचे डोळे बंद करून जोर जोराने आह्ह यस्स उम्म्म्म करीत होता आणि मग त्याने फक्त २-३ मिनिटा मध्ये त्याचा सर्व माल खाली टाकून दिला. मग आम्ही त्या भिकारी ला पैसे दिले आणि आम्ही आमच्या घरी परतलो.