भाडेकरू ची घेतली मजा

गावात माझा मोठा वाडा होता. खूप खोल्या होत्या आमच्या वाडयात. रिकाम्याच पडल्या होत्या खूप त्यातील. त्यामुळे काय करायचे असा विचार करत असताना माझ्या मनात आले कि अश्याच रिकाम्या ठेवायच्या पेक्षा त्या भाड्याने देऊ असा विचार करून मी त्या दृष्टीने हालचाल करायला सुरवात केली. लवकरच मला एक भाडेकरू मिळाला.

त्याचे नाव महेश होते. तो शहरातील तरुण युंवक होता. कामा साठी म्हणून तो गावी आला होता. साधारण एक वर्षभर तो इकडे राहणार होता. त्यामुळे त्याला भाड्याने रूम हवी होती. त्याने माझा वाडा बघितला आणि तो त्याच्या प्रेमातच पडला. शहरात इतकी मोठी घरे नसतात ना. त्यामुळे तर तो अधिकच वेडा झाला होता. त्याने लगेच च सगळे ठरविले आणि रहायला आला देखील.

दिसायला म्हणाल तर महेश खूपच देखणा होता. उंच वगैरे काही नव्हता. पण गोरा गुमटा होता. थोडासा पोरगीला होता तो. मिशी नाही दाढी नाही. एकदम कसे तुळतुळीत. त्यामुळे तो काही वेळा मुलगी असल्याचा भास होत असे. असा हा महेश गावात कसा टिकणार याचीच मला फार जास्त उत्सुकता होती. पण मला त्याच्यांशी काही घेणे देणे नव्हते. मला माझ्या भाड्याशी मतलब.

तो हळू हळू गावात रुळू लागला. त्याने थोड्याच दिवसात त्याची बायको आणली. तिला बघून मात्र मी वेडा झालॊ. उंच, महेश पेक्षा गोरीपान, देखणी आणि कमालीची मादक. जणू एकही एखादी नटी च आहे कि असा मला भास झाला क्षणभर. तिला बघून मी काही क्षण स्तब्ध झालो. तिची ती कांती, कमनीय बांधा, काळेभोर केस, टपोरे डोळे आणि कमालीची खाणारी नजर यामुळे मी कमालीचा वेडा झालो.

तिचे नाव प्रिया होते. ती पण शहरात वाढलेली मुलगी होती. महेश ने माझी ओळख करून दिली. महेश सकाळी कामाला गेला कि रात्री खूप उशिरा घरी येत असे. त्यामुळे घरी प्रिया एकटीच असायची. त्यातच गावात शहरा सारखे काही फिरण्याची किंवा मन रामवयाची ठिकाणे नसल्याने ती घरीच बसून राहायची. पण यामुळे तिला प्रचंड कंटाळा येत असे.

ती माझ्या वाड्याच्या अवतीभोवती नेहमी फिरायची. मी बागेत काम करत असताना माझ्या कडे येऊन माझ्याशी गप्पा मारायला तिने चालू केले होते. तिचे बोलणे कमालीचे गोड होते. ती बोलू लागली कि मी तिच्या नाजूक आणि गुलाबी ओठांकडे बघत राहायचो. तिची ती चाल बघून माझा सोटा वळवळ करायचा. मला समजायचे नाही कि मला असे का होते आहे ते.

पण तिची छाती म्हणजे एखाद्या नुकत्याच वयात आलेल्या मुली सारखी होती. गोलाकार उरोज तिच्या एकंदरीत शरीरयष्टीला शोभेसे होते. ते आता जर कोणी दाबून शांत नाही केले तर बाहेर यायला कमी करणार नाहीत असे काही त्याची अवस्था झाली होती.

आम्ही गप्पा मारू तसे एकमेकांच्या जवळ येऊ लागलो होतो. मी बागेत काम करताना बहुदा उघडा च असे. त्यामुळे घामाने माझी शरीरयष्टी कमालीची पिळदार दिसे. ते बघून ती मला एकदा म्हणाली “अरे निलेश तुझी बॉडी किती पिळदार आणि मस्त आहे रे” ती मला नावानेच हाक मारायची. “तू जर शहरात असता ना तर तुझी काहि खैर नसती”

“का असे का म्हणे?” मी असे विचारताच ती म्हणाली “अरे वेड्या. शहरात तर मुले तर अशी बॉडी करण्यासाठी जिम ला जातात. लाखो रुपये खर्च करतात. तरीही त्यांची बॉडी अशी होत नाही. तू बघ. तुझी बॉडी तर नेचरल आहे. तुला त्याची काहीच किंमत नाही”

“हो हो. पण काय होणार आहे त्याने असे वेगळे?” मी म्हणालो.

त्यावर ती म्हणाली “अरे तुझ्या मागे किती मुली लागतील माहित आहे का? एक से एक मुली मिळतील तुला. कोणीही मुलगी तुला नाही म्हणणार नाही समजले का वेड्या”

तिचे ते बोलणे ऐकून मी जरा आवाकच झालो. असे बोलणे अपेक्षित नव्हते मला. ती रंगात आली आहे ते बघून मी पण हळूच म्हणालो “कोणीही मुलगी नाही म्हणणार नाही?”

“हो. पैज लागली. कोणीच नाही म्हणू शकत नाही तुला”ती ठामपणे म्हणाली आणि माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बघू लागली.

ते बघून मी म्हणालो “तू पण?”

माझ्या या गुगलीवर मात्र ती बावरली. आणि इकडे तिकडे बघून हळूच म्हणाली ” हो मी पण”

असे म्हणून तिने माझ्याकडे एक मादक कटाक्ष टाकला आणि ती तिच्या रूम कडे निघून गेली. मी तसाच तिच्या मागे जाणार तोच माझ्या लक्षात आले मी रात्र खुप झाली आहे आणि एव्हाना महेश येण्याची वेळ झाली आहे. त्यामुळे उगीच रिस्क नको म्हणून मी तिच्या मागे गेलो नाही पण ती रूम मध्ये जाऊ पर्यंत तिच्याकडे बघत उभा होतो. रूम मध्ये जाताना पण तिने मागे वळून माझ्याकडे कटाक्ष टाकलाच.

दुसऱ्या दिवशी महेश जाताच मी तिच्या रूम कडे गेलो. मी दार वाजवताच तिने दार उघडले. तीला बघून मी स्तब्ध झालो. ती नुकतीच अंघोळ करून आली होती. तिने शॉर्ट आणि टीशर्ट घातला होता. मी आत जाऊन दार लावले. ती काही बोलली नाही. नुकतेच अंघोळ केल्याने तिचे केस मोकळे सोडलेले होते. मी पुढे सरकलो.

तिला झटकन माझ्या जवळ ओढले आणि माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले.माझ्या भरदार मिठीत शिरताच ती म्हणाली “अशी बॉडी मी कधीच अनुभवली नाही. महेश चे नाजूक शरीर मला अजिबात आवडत नाही. तू किती मर्दाना आहेस ना. मला तू खूप आवडतो”

असे म्हणून तिने माझे चुंबन घ्यायला सुरवात केली. तिचे ते नाजूक ओठ मी माझ्या तोंडात पडकून त्यांना चोकू लागलो. तिची गुलाबी ओठांची ठेवणं कमालीची मदमस्त करणारी होती. त्या ओठांना मला माझ्या तोंडातून सोडवत नव्हते. एकसारखे चुंबन घेत घेत मी माझा हात तिच्या छातीवर ठेवला आणि तिला दाबायला चालू केले.

ती खूप गरम झाली होती. तिचा शर्ट मी झटकन काढून बाजूला फेकला. तिंची छाती इतकी गोरीपान होती कि मला क्षणभर असे वाटले कि ती कोणी विदेशी महिला आहे कि काय. तिच्या गोलाकार छातीला मी प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. माझ्या हाताच्या ताकदीने तिच्या गोऱ्यापान छातीवर व्रण उठले. तिची छाती गुलाबी आणि लालबुंद झाली.

तिला बेड वर झोपवून तिच्या छातीवर मी तुटून पडलो. तिची निप्पल्स कमालीची पुढे अली होती. त्यांना अलगद मी माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोखायला सुरवात केली देखील. गावरान रेडा शहरातील शेळी वर उडत होता. बेभान होऊन मी तिची छाती चोकत होतो. तिने एव्हांना माझ्या सोट्याला पकडून हलवायला चालू केले होते.

माझा सोटा इतका प्रचंड मोठा झाला होता कि तिला विश्वासच बसत नव्हता कि इतका मोठा पण सोटा असू शकतो. ती स्वःताला आता रोखू शकत नव्हती. तिने मला बाजूला केले आणि माझ्या सोट्याला तिच्या तोंडात घेऊन ती त्याला चोकू लागली. प्रचंड वेगाने ती तिचे तोंड मागे पुढे करत होती.माझे ते काळेभोर हत्यार ती वेड्या सारखे चोकून काढत होती.

एखादा खजिना हाती लागल्या सारखे तिचे वागणे होते. खूप वेळाने तिला मी बाजूला केले आणि खाली झोपवले. तिच्या गुलाबी योनीला बघून मी पुढे सरसावलो व माझे तोंड तिच्या जांघेत घातले. तिच्या योनिवरून माझी जीभ मी जशी फिरवू लागलो तशी तिची योनी कमालीची फुगीर तर झालीच पण त्यातून स्त्राव होऊन ती ओलीचिंब होऊ लागली.

चाट चाट चाटून झाल्यावर मी माझे हत्यार तिच्या योनीत कोंबले आणि प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो. ती खूप गोरी होती आणि मी सावळा. यामुळे एक अफलातून कॉम्बिनेशन झाले होते. काच काच करत तिच्यावर मी उडत होतो आणि त्याच वेगाने मला प्रतिसाद देत होती. तिच्या नाजूक शरीराच्या मी ठिकऱ्या उडवत होतो.

तिला मी जागचे उठवले आणि गुडघ्यावर बसवले. मागून दिसणाऱ्या भुऱ्या रंगाच्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी माझा सोटा पुन्हा एकदा कोंबला. तिच्या गोलाकार गांडीवर माझे हात ठेवले आणि पुन्हा एकदा प्रचंड ताकदीने तिच्यावर उडू लागलो. माझे दणके इतके जोरात होते कि तिच्या योनीत माझा सोटा पूर्णपणे आत जाऊन आदळत होता.

त्यामुळे तिला प्रचंड सुख मिळत होते. तिच्या गांडीची मागे पुढे होणारी हालचाल बघून मला अधिकच जोश येत होता आणि मी पुन्हा जोमाने तिच्यावर उडत होतो.

खूप वेळाने मी माझा सोटा तसाच तिचं योनीत गाळला. तिची  योनी माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेली. आम्ही दोघे पण शांत झालो. तिच्या योनीत मी माझा सोटा तसाच खूप वेळ ठेवून तिच्याशी रोमान्स करत बसलो होतो. तिचे चुंबन घेत घेत मी तिला शांत करत होतो.

अश्या प्रकारे मी प्रिया ला त्या दिवशी दिवशभर ठोक ठोक ठोकून काढले. रोज सकाळी महेश ऑफिस ला गेला कि मी प्रिया कडे जात असे आणि दिवसभर तिचा उपभोग घेत असे.