चित्रपटगृहात ‘गे’तली मजा

त्या दिवशी मला जाम कंटाळा आला होता. काही केल्या वेळ जात नव्हता. गेले काही दिवस कामाच्या व्यापाने मला नकोसे करून टाकले होते. एका मागोमाग एक काम करून माझा जीव प्रचंड मेटाकुटीला आला होता. त्यामुळे मी दोन तीन दिवस ऑफिस ला सुट्टी टाकून निवांत राहायचे नियोजन केले होते. तेव्हडेच मनाला उभारी येईल हा उद्देश.

पण रूम वर बसून पण मला पहिल्याच दिवशी कंटाळा आला. तसाही रूम वर मी एकटाच रहात होतो. त्यामुळे घरी थांबून काय करायचे या प्रश्नाचे उत्तर माझ्याकडे नव्हते. कसाबसा दिवस मी घालविला. पण रात्री मात्र मला राहवेना.

काय करायचे या विचारात मी मुवि बघायला जायचे ठरविले. पेपर घेऊन मी सगळे चित्रपट बघितले. पण कोणताच चांगला नव्हता. नजर फिरवत  फिरवत माझी नजर एका इंग्लिश चित्रपटाच्या जाहिरातींकडे गेली. एक अश्लील चित्रपट होता तो. त्याचे पोस्टर खूपच छान आणि मादक होते. ते बघून माझा सोटा उठला. मी ठरविले कि आज तो चित्रपट बघायला जायचे. तसेही असा चित्रपट बघून खूप दिवस झाले होते.

मी जेवण केले आणि बाहेर पडलो. बाहेर खूपच पाऊस पडत होता. कसाबसा मी चित्रपट गृहात पोहोचलो. अश्लील चित्रपट असल्याने तिथे मुली किंवा बायका येण्याचा प्रश्नच नव्हता. सगळे पुरुषच होते. मी तिकीट काढले आणि आत शिरलो.

एका कोपऱ्यात मला जागा मिळाली होती. अश्या चित्रपटांना फार काही कथानक इत्यादी चे घेणेदेणे नसते त्यामळे मला कुठे जागा मिळाली आहे हा प्रश्न दुय्यम होता. गर्दी तशी फार काही नव्हती पण मी ज्या ओळीत बसलो होतो तिथे तशी थोडी फार गर्दी होती कारण ती शेवटची ओळ होती.

मी बसलो आणि चित्रपट चालू झाला. एका मागोमाग एक सिन चालू झाले. माझा सोटा तर केव्हाच कडक होऊन डोलायला लागला होता. खूप दिवसांनी असा चित्रपट बघत असलयाने मला देखील खूप मजा येत होती. मी त्याचा आनंद लुटू लागलो होतो.

थोड्याच वेळात माझ्या शेजारी एक मुलगा येऊन बसला. अंधार जरी असला तरी चित्रपटाच्या उजेडात येताना त्याचा चेहरा आणि अंगकाठी मला स्पष्टपणे दिसले होते. साधारण बावीस तेवीस वय असेल त्याचे. बारीक चणीचा, बऱ्यापैकी उंच, ढुंगणातून कोणत्याही क्षणी पडेल अशी घातलेली जीन्स, पांढऱ्या रंगाचा ढगळता टीशर्ट, डोक्यावरचे थोडे केस सोनेरी रंगवलेले आणि अंगात बरेच काही घातलेले. त्यावरून तो एक कॉलेज चा मुलगा असेल हे मी जाणले. कारण बाकी कोणी असा पेहराव करणे शक्यच नाही.

तो वाट काढत काढत नेमका माझ्या शेजारी येऊन बसला. बसतो न बसतो तोच मला तो म्हणाला “मित्रा किती वेळ झाला चित्रपट चालू होऊन?”

मी म्हणालो “अर्धा पाऊण तास झाला असेल” असे म्हणून मी पुन्हा पडद्याकडे बघून चित्रपट बघू लागलो तोच थोड्या वेळात तो मला म्हणाला “किती रटाळ चित्रपट आहे ना?”

त्याच्या या प्रश्नावर मी चमकून त्याच्याकडे बघितले. मी काही बोललो नाही. समोर तर दोन पुरुष मिळून एका बाईला ठोकत आहेत. जर हे चांगले नसेल तर याला अजून काय हवे असेल बरे? असा विचार करत मी ते समोर चाललेला सिन बघू लागलो.

इकडे याची चुळबुळ चालू होतीच. थोड्याच वेळात पडद्यावर दोन मुलांचा सिन चालू झाला. म्हणजे गे सेक्स चालू झाला. ते चालू होते ना होते तोच हा पठ्या खुश झाला. “हे बघ आता खरी मजा येणार” असे माझ्या कडे बघून तो म्हणला.

मी जोरात हसलो. मला वाटले तो मुद्दाम असे म्हणत असेल. पण तो खूपच सिरीयस होऊन ते बघू लागला होता. नाही म्हणायला नेमके त्याच सिन ला खूप छान कथानक होते. त्यामुळे मी पण त्यात गुंतून गेलो होतो. मला पण त्यात रस येत होता. कधी नव्हे ते गे सेक्स बघताना माझा सोटा कडक झाला होता. मला ते जाणवत होते. मला माझेच आश्चर्य वाटत होते कि असे कसे होऊ शकते.

थोडा वेळ होतो न होतो तोच मला माझ्या मांडीवर काही तरी आल्याचे जाणवले. मी सहज खाली बघितले तर त्याने माझ्या मांडीवर हात ठेवला होता. मला वाटले कि सहज म्हणून त्याने त्याचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला असेल. त्यामुळे मी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि चित्रपट बघणे चालू ठेवले. पण अजून काही वेळाने त्याने हळूच त्याचा हात अजून थोडा वर घेतला. आता त्याचा हात माझ्या जराकामी सोट्यापर्यंत आला होता.

तरीही मी काही बोललो नाही. याचे कारण एकच होते कि माझा सोटा आधीच खूप कडक झालेला होता आणि त्याच्या मऊ मुलायम हाताचा स्पर्श माझ्या मांडीला आवडत होता. थोडा वेळ त्याने काहीच केले नाही. तो तसाच बसून होता. पण मग त्याने हळू हळू करत त्याचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि माझ्या पॅन्ट वरून तो त्याचा हात वर खाली फिरवू लागला.

आता मात्र मला घाम फुटला. चित्रपट गृहात असे काही माझ्या सोबत होण्याची हि पहिलीच वेळ होती आणि ती पण एका मुलासोबत. त्यामुळे मी जरा घाबरलोच होतो. पण मी त्याला रोखू शकलो नाही. ते बघून त्याचे धाडस वाढले. त्याने माझा सोटा जोरात चोळायला सुरवात केली. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझा सोटा कमालीचा म्हणजे कमालीचा फुगला होता.

ते बघून त्याने हळूच माझ्या पॅन्ट ची चेन काढली. आतील निकर हळू हळू करत त्याने बाजूला केली आणि माझ्या सोट्याला त्याने पकडले. त्याच्या हाताचा स्पर्श माझ्या सोट्याला होताच मी घायाळ झालो. तो माझा सोटा हाताने हलवू लागला. अंधार असल्याने आजूबाजूला काय चालू आहे हे कोणालाही समजायचा प्रश्न नव्हता. त्याचा फायदा घेत तो माझा सोटा जमेल तितक्या जोरात हलवू लागला होता.

थोड्याच वेळात तो हळूच खाली झुकला आणि चक्क पैकी त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला. माझ्यासाठी तो आश्चर्याचा धक्काच होता. त्याने बघता बघता माझा सोटा चोखायला सुरवात केली देखील आणि मला त्याचा खूप चांगला अनुभव येऊ लागला होता. तो चोक चोक चोकत होता आणि मी डोळे बंद करून त्याचा आस्वाद घेत होतो. खूप वेळ झाल्यावर मग मात्र मला सावरणे कठीण होते. मी त्याला म्हणालो “रूम वर येतो का?”

त्याने लागलीच होकार दिला. माझी चेन लावली मी आणि चित्रपट अर्धवट सोडून आम्ही दोघे माझ्या रूम वर गेलो.

रूम वर जाऊन मी दार लावले आणि एका क्षणात मी त्याच्यावर तुटून पडलो. बाई म्हणून जन्मायचे ते चुकून पुरुष म्हणून जन्माला आल्यासारखी त्याची फिगर होती. एकदम कमनीय. मी त्याच्या कमरेत हात घातला आणि त्याच्या तोंडात तोड दिले. एखाद्या पुरुषाचे आणि तेही असे चुंबन घेण्याचा माझा पहिलाच अनुभव होता.

मी त्याचे ओठ चोखायला सुरवात केली आणि एखाद्या मुलीला देखील लाजवले असे तो मला प्रतिसाद देत होता. खूप वेळ चुम्मा चाटी चालू होती आमची. त्याचवेळी त्याचा एक हात अविरतपणे माझ्या सोटयावरून फिरत होता. त्याचा स्पर्श मला हवा हवासा होता.

थोड्याच वेळात तो बाजूला झाला. त्याने माझी पॅण्ट उतरवली आणि मला नग्न केले. माझा सोटा उजेडात बघून तो म्हणाला “व्वाह. किती मोठे आहे रे तुझे हत्यार. बाप रे. इतके दिवस तू मला का भेटला नाहीस?” असे म्हणून त्याने ते भलेमोठे लिंग त्याच्या तोंडात कोंबून घेतले. कसेबसे ते हत्यार त्याचं तोंडात कोंबून घेताच तो त्याला चोखायला लागला.

चित्रपट गृहात त्याला नीट जागा नसल्याने माझा सोटा चोकताना त्याला अडचण होत होती. तरीही त्याने इतकया अप्रतिमपणे तिथे माझा सोटा चोकला होता कि तो इथे काय करणार याची मी कल्पना केली होतीच. त्याने मला खोटे ठरवले नाही. तो वेड्या सारखा माझ्या सोट्यावर तुटून पडला होता. त्याच्या थुंकीने माझा सोटा ओला चिंब होत जाईल तसे तो अधिकच जोश मध्ये येत होता. त्याने माझ्या पूर्ण गोट्यापर्यंत सोटा त्याच्या तोंडात घेतला होता. त्याच्या या कृतीने मी प्रचंड गरम झालो होतो.

खूप वेळ त्याने माझा सोटा चोकून झाल्यावर मी त्याला उठवले. त्याचे कपडे पूर्ण काढून त्याला नग्न केले. त्याला मी पाठमोरे केले आणि त्याच्या गांडीचे दर्शन घेतले. सराईत असल्याने आणि सतत कोणी न कोणी मारल्याने त्याची गांड अतिशय गोलाकार झालेली होती हे मी जाणले.

मी त्याला समोर असलेल्या टेबल वर झुकवले. त्याची गांड मी हाताने फाकवली आणि त्याच्या गांडीच्या भोकात माझी दोन बोटे ओली करून अलगद सारली. नेहमीच्या वापरतील असल्याने माझी बोटे अगदी आरामात त्याच्या भोकात आत गेली.

लागलीच मी माझे हत्यार त्याच्या गांडीच्या भोकात घातले. पूर्णपणे आत गेल्याची खात्री झाल्यावर मी त्याच्या कमरेवर माझे दोन्ही हात ठेवले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करून त्याला हिसडे देऊ लागलो. एक तर मी चित्रपट खूप दिवसांनी बघितला होता आणि त्यातच माल गर्लफ्रेंड नव्हती त्यामुळे तो सगळं आवेश मी याच्यावर दाखवत होतो.

प्रचंड जोराच्या बसणाऱ्या माझ्या हिसड्यानी तो घायाळ झाला होता. तो माझ्या मांडीला खालून हात लावून मला त्याच्यावर उडवून घेऊ बघत होता. काच काच करत मी त्याची गांड मारत होतो आणि तो तितक्याच आवडीने त्याची मजा लुटत होता.

शेवटी खूप वेळाने मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि त्याच्या तोंडात कोंबला. त्याने त्याची जीभ लावताच आतील वीर्य सर्रकन बाहेर आले आणि त्याचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भरून गेले. त्याने पुन्हा एकदा माझा सोटा चोकून काढला, सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि मला शांत केले.

तेव्हापासून माझी आणि त्याची चांगली मैत्री झाली. तो रोज माझ्या रूम वर येत असे आणि मी रोज त्याची गांड मारत असे.